Změny a novinky ERP Money verze 1.6.3.3884

Solitea, a.s. | 17. 04. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.3.3884 zavedených do Money od verze 1.6.2.3845

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Definice účetních výkazů - v menu Tiskové sestavy byly pro typ subjektu Příspěvkový pro rok 2015 změněny definice XML šablon pro export. Importovaný výkaz nyní odpovídá formálně (struktura) i obsahově (hodnoty) sestavám v Money S5.
 • Průvodce přiznáním a závěrkou DPH - do průvodce bylo pro českou legislativu zapracováno MOSS – zohlednění platby daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa:

  • Na straně 5/6 Upřesnění je nové pole Připočítat částky z dokladů MOSS, které je přístupné pouze pro CZ legislativu a řádnou závěrku DPH. Pokud je pole nastavené na:
   • Ano – systém automaticky stanoví hodnotu základu daně dokladů vystavených pro registraci k DPH MOSS pro řádek 26 a výslednou hodnotu vloží do pole ř. 26: Ostatní plnění s nárokem na odpočet daně v měně CZK. Stanovený základ DPH dokladů MOSS odpovídá sumačnímu poli Celkem základ v CZK sestavy Seznam dokladů pro přiznání k DPH MOSS (částka základu daně je zaokrouhlena matematicky na celé koruny).
   • Ne – systém vloží do pole ř. 26: Ostatní plnění s nárokem na odpočet daně v měně CZK hodnotu 0.
  • Na straně 6/6 Filtrování a nastavení tisku je nová tisková sestava Seznam dokladů pro DPH MOSS, která se k závěrce DPH ukládá jako připojený dokument.
   • Záznamy v sestavě jsou řazeny podle registrace k DPH, měny dokladu, členění DPH, typu daňového dokladu a čísla dokladu.
   • V sestavě jsou sumační pole skupin Typ dokladu, Měnu dokladu, Celkem za sestavu (v měně dokladu a měně CZK).
   • Tisková sestava je přístupná pouze pro CZ legislativu a řádnou závěrku DPH.
 • Kontrolní výkaz - pokud jsou pro slovenskou registraci v jednom období DPH vystavené doklady v různých jiných měnách než je měna registrace, v Průvodci přiznáním a závěrkou DPH se tisk kontrolního výkazu znepřístupní.

  Místo kontrolního výkazu je pak vhodné použít upravenou tiskovou sestavu Seznam dokladů pro KV DPH, ve které se nyní doklady tisknout zvlášť pro každou měnu.

  Pokud jsou doklady vytvořené v různých měnách, při provedení závěrky se zobrazí upozornění: „V období, za které je prováděna závěrka DPH, byly vystaveny doklady v různých měnách. Při závěrce byl vygenerován pouze seznam dokladů pro KV DPH a pro přiznání k DPH.“

 • Kontrola DPH - tisková sestava v menu Účetnictví / DPH byla upravena následujícím způsobem:
  • Nyní se zohledňuje změna evidence atributů RPDP na hlavičce a neskladových položkách daňových dokladů v záložce Výkazy.
  • Doklady s datem plnění/uplatnění od 1. 1. 2015 a použitou druhou sníženou sazbou platnou od prvního ledna 2015 jsou vyhodnocovány jako korektní vstupy.
 • Kontrola zaúčtování DPH a Kontrola DPH - do průvodců tiskem těchto sestav bylo doplněno pole pro vložení Daňové registrace. Funkčnost je následující:

  • Jestliže není vybraná žádná registrace, zpracují se všechny doklady.
  • Jestliže je registrace vybraná, zpracují se pouze doklady s touto registrací.
  • Při volbě registrace se ve výběru období nastaví typ období podle období plátce určeného ve vybrané registraci. Pokud je však v průvodci nastavený typ období. Jiné, období se ponechá beze změny.

  Při kontrole, zda procento sazby DPH v dokladu odpovídá platnému procentu sazby k datu zdanitelného plnění, se bere v úvahu stát z registrace DPH na dokladu.

  Licence Money pro mezinárodní DPH umožňuje před vytvořením přiznání k DPH zkontrolovat zvlášť doklady za českou registraci a zvlášť za slovenskou. Na první straně průvodce je v takovém případě možné zvolit, pro jakou registraci se doklady mají kontrolovat.

 • Vypořádání upomínek a penalizací - v menu Upomínky a penalizace / Vypořádání lze na kartě Konfigurace v poli Procento penále z částky za den prodlení zadat hodnotu s přesností na 4 desetinná místa (místo původních dvou, kdy docházelo k velkým rozdílům). Tato funkčnost se týká především dokladů v EUR nebo jiných cizích měnách.
 • Rozvaha, Výsledovka a Obratová předvaha – v průvodcích Tiskovými sestavami je nově možnost rozčlenit (filtrovat) sestavy podle definic účtů, což bylo doposud možné jen v tiskové sestavě Hlavní kniha (strana 4/5). Funkce je vhodná především pro neziskové organizace.
  • V tiskových sestavách se v průvodci na straně 3/5 – Rozsah rozvahy podle účtů dá filtrovat tisk podle účtů a typu účtů, a to rozvahový na aktivní, pasivní, aktivní i pasivní a výsledovkový na výnosový, nákladový, nákladový i výnosový.
  • Pro neziskové a příspěvkové organizace lze navíc filtrovat podle druhu činnosti: nezařazeno, hlavní, hospodářská, správní, jiná.
 • Tiskové sestavy – v sestavách Rozvaha, Výsledovka, Hlavní kniha, Obratová předvaha, Pohyby na účtech, Účetní výkazy, Ziskovost a Výnosy je možné filtrovat záznamy bez vyplněného střediska, zakázky, činnosti.

Adresář

 • Aktivity – seznam obsahuje nový detail se zdrojovým a vyúčtovacím dokladem, který slouží k zobrazení karty dokladu, z něhož aktivita vznikla, resp. dokladu, kterým byla vyúčtována. Doklady je možné editovat přímo v detailu.
 • Hromadná změna seznamu firem – stávající Průvodce hromadnou změnou v adresáři (Firmy / Hromadná změna) byl zásadním způsobem rozšířen o Základní věrnostní systém. Nově lze průvodce uložit a automaticky spouštět ve více variantách. Funkce umožnuje skupině firem vybraných podle filtru nebo obratu přiřadit, odebrat nebo nahradit adresní klíče, činnost, ceníky, cenové hladiny, slevy a kredity. Hromadné změny se podle potřeby dají spouštět týdně, měsíčně či v jiných vhodných periodách. Vybraným zákazníkům tak mohou být hromadně upravovány cenové podmínky podle měsíčních obratů, jiné skupině zase podle čtvrtletních obratů. Nové cenové podmínky lze volitelně aplikovat i na podřízené firmy. Spuštění funkce se dá také provést pouze formou simulace a takto získaný návrh zkontrolovat, upravit a poté spustit znovu.

Fakturace

 • Reverse charge – při generování reverse charge z Faktury přijaté se na generovaný Interní doklad z faktury přenáší variabilní symbol.
 • Nastavení seznamů – do záložky Kontroly v nastavení seznamů Faktury vydané, Zálohové faktury vydané, Faktury přijaté a Zálohové faktury přijaté přibyly kontroly na pole Středisko, Zakázka, Činnost, Způsob platby a Doprava.
 • Položky faktur přijatých – v seznamu jsou nové sloupce Jednotková pořizovací cena a Celková pořizovací cena, stejné proměnné přibyly i do filtru.

Sklady

 • Dodací listy vydané – na dokladu se nově eviduje Variabilní symbol – na kartu dokladu proto přibylo příslušné pole, do seznamu sloupec a do filtru proměnná. Variabilní symbol se do dodacího listu přebírá z Objednávky přijaté a z dodacího listu jej dále přebírá Faktura vydaná.
 • Převodky – při přebírání z Objednávky přijaté nebo Faktury přijaté se na kartu Položky převodky automaticky doplňuje pole Druh položky – příjemka. Pravidla pro vyplňování jsou stejná jako při ručním výběru položky, tedy:
  • Druh položky katalogu se přebere ze Skladové zásoby.
  • Pokud na skladové zásobě není druh položky nastavený, převezme se ze Skupiny zásob.
  • Jestliže není ani na skupině zásob, program jej převezme z Nastavení skupiny katalogu.
  • Není-li Druh položky katalogu určený ani zde, na převodku se nedosadí nic.
 • Skladové položky – v seznamu přibyly nové sloupce Sleva, Jednotková pořizovací cena a Celková pořizovací cena. Stejné proměnné jsou nově i ve filtrech.

Objednávky

 • Objednávky přijaté/vydané – v seznamech přibyly sloupce Sleva, Jednotková pořizovací cena a Celková pořizovací cena. Obdobné proměnné jsou nově i ve filtrech.

Zakázky

 • Stavy zakázek – pokud si uživatel v menu Seznamy / Adresní změní názvy stavů zakázek, program při aktualizaci verze změny zachová. Uživatelé si tak mohou přizpůsobit názvy stavů zakázek vlastním potřebám.
 • Seznam zakázek – v seznamu přibyly následující funkčnosti:
  • V místní nabídce je nová funkce Hromadné operace / Obecná změna, která umožňuje hromadně měnit:
   • Vlastnosti: hodnocení, plánované předání, plánované zahájení, pravděpodobnost
   • Objekty: druh zakázky, klíče zakázky, konfigurace aktualizace zakázky, stav zakázky, středisko, zodpovídá
  • Pokud zakázka obsahuje Středisko, Firmu nebo Kontaktní osobu ve firmě, po přidání dokladu a doplnění zakázky ze skupiny se automaticky doplní Středisko a Firma. Pro Aktivity je chování stejné, navíc se doplní Osoba
  • K Bankovnímu výpisu se v detailu Přehled dokladů zobrazují položky vztahující se pouze k zakázce.
  • V přehledu dokladů jsou doplněné nové sloupce, díky kterým lze zobrazit i částky v cizí měně.
 • Nastavení skupiny seznamu zakázek – do nastavení skupiny je nyní možné zadat i Středisko, takže u nově založených zakázek již není nutné je pokaždé zadávat ručně.
 • Rozpad/rozpočet zakázky – byly provedeny následující úpravy:
  • Je definováno Výchozí rozložení sloupců, které lze zvolit v místní nabídce. Jde o sloupce Druh údaje, Číslo dokladu, Firma, Artikl kód, Popis, Částka, Množství, MJ, Datum, Období měsíc, Období rok a Druh zdrojového záznamu. Zobrazené sloupce si uživatel může samozřejmě nadále upravit podle svých potřeb.
  • Při aktualizaci podle účtů se nově zobrazuje číslo původního dokladu.
  • V detailech se zobrazuje horizontální posuvník.
  • Pro neskladové položky se uvádějí hodnoty ve sloupci MJ.
  • Pro hodnoty Částka a Množství se oddělují řády (tisíce, miliony).
  • Před smazáním záznamu se zobrazí upozornění.
 • Konfigurace aktualizace zakázek
  • Do části Plánované/Skutečné náklady přibyla možnost Zahrnutí zvláštních nákladů z Aktivit do Rozpadu zakázky/rozpočtu. Pomocí zvláštních nákladů v aktivitách nyní lze do zakázky vložit náklady, pro které např. zatím neexistují doklady.
  • Do Skutečných výnosů byly zahrnuty Aktivity a Dodací listy vydané.
 • Fakturace zakázky – v Průvodci fakturací zakázek (v Seznamu zakázek se otevře tlačítkem Fakturovat) lze na straně 2/3 Výběr dodacích listů vydaných zvolit Typ přebírání, které má být pro fakturaci použito (výchozí nebo s variabilním symbolem).
 • Seznam skladů – na kartě Skladu je nově možnost přiřadit sklad zakázce.
 • Zakázku lze nově nastavit/najít na těchto místech programu:
  • Seznam skladů
   • V průvodci Založením nového skladu je na straně 1/3 Identifikace skladu nové pole Zakázka.
   • Na Kartě skladu je pole Zakázka v sekci Identifikace skladu.
   • V Seznamu skladů přibyly sloupce Kód zakázky a Název zakázky.
   • Ve filtrech Seznamu skladů jsou nové proměnné Kód zakázky a Název zakázky.
   • Obě proměnné Kód zakázky a Název zakázky jsou i v tiskových sestavách Seznam skladů a Karta skladu.
  • Skladové zásoby
   • V seznamu Skladových zásob přibyly sloupce Kód zakázky a Název zakázky.
   • Ve filtrech jsou nové proměnné Kód zakázky a Název zakázky.
  • Položka dokladu – zakázka se přebírá ze skladu při výběru položky:

   • Výběrem ze seznamu Skladových zásob
   • Výběrem z Katalogu, Ceníkových cen nebo Kategorií podle výchozího skladu uživatele/agendy
   • Při změně skladu dochází na položce dokladu k doplnění/změně zakázky podle následujícího pravidla: na položce dokladu je/není vyplněný sklad a při výběru skladu se tedy zakázka z vybraného skladu převezme. Pokud k němu není žádná zakázka přiřazená, pak zůstane v poli Zakázka na položce dokladu doplněná původní hodnota.
 • Detaily seznamu zakázek – seznam nabízí dva nové detaily:
  • Stav skladu zakázky – zobrazuje zásoby na skladech, které mají přiřazenou danou zakázku.
  • Skladové pohyby – přehled skladových pohybů, na kterých je daná zakázka vybraná.

Mzdy

 • Přehled mezd – v seznamu lze nově zobrazit sloupce s důležitými informacemi o vyplacených mzdách, které se dají využít k rychlému a přehlednému získání informací o mzdách a také exportovat do excelu a zde dále zpracovávat. Mezi nejzajímavější sloupce patří například hodinové měsíční sazby, počty odpracovaných hodin a dnů, náhrady za svátky, informace o zdravotním a sociálním pojištění, daně a vyplacené náhrady za nemoc.
 • Tiskové sestavy – v modulu Mzdy byly upraveny následující sestavy:
  • Sociální pojištění
   • Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání – v průvodci tiskem je nyní možné editovat všechny hodnoty, které se zobrazují v tiskové sestavě nebo vstupují do elektronického podání.
   • Příloha k žádosti o dávku – podle legislativy platné pro rok 2015 byl upraven export do XML a elektronické podání na ČSSZ.
  • Přehledy
   • Vyúčtování mezd za zaměstnance, Vyúčtování mezd za zaměstnance se zaúčtováním – v obou sestavách jsou nová pole Základ sociálního pojištění a Základ zdravotního pojištění.

Kniha jízd

 • Cestovní příkazy – pokud k cestovnímu příkazu existuje proplacená záloha (pokladním nebo závazkovým dokladem), použije se pro výpočet stravného kurz ke dni proplacení zálohy (datum vystavení dokladu). Pokud záloha není proplacena, použije se kurz ke dni počátku první cesty.

Ostatní

 • CSWDMT – převodní můstek pro převod dat z Money S3 do Money S4/S5 byl upraven tak, aby doklady podléhající režimu přenesení daňové povinnosti vstupovaly po převodu do Seznamu dokladů pro přenesení daňové povinnosti dodavatele/odběratele a byly zohledněny v Přiznání k DPH.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články