Změny a novinky ERP Money 1.10.6

Solitea, a.s. | 25. 07. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.6.5797 zavedených do Money od verze 1.10.4.571

Účetnictví

 • Způsob výpočtu DPH (pouze CZ legislativa) – na základě daňového balíčku pro rok 2019 došlo s účinností od 1. dubna 2019 (s půlroční ochrannou lhůtou, ve které se toleruje i starší způsob výpočtu) ke zrušení výpočtu DPH pomocí koeficientu a jeho nahrazení matematickým výpočtem. V Money je posledním dnem, ke kterému se uplatní výpočet pomocí koeficientu, 30. červen 2019. Po aktualizaci programu na verzi 1.10.6 se na dokladech od července 2019 začíná uplatňovat nový výpočet DPH. V programu došlo k následujícím úpravám:
  • Daňová registrace (Seznamy / Účetní / Registrace k DPH) – při aktualizaci programu se na kartách s CZ DIČ nastaví pole Způsob výpočtu DPH na hodnotu Matematicky.
  • Změna data na dokladu – datum rozhodné pro výpočet DPH se liší podle druhu dokladu:
   • DUZP – daňové doklady (faktury, pokladní, interní, závazkové a pohledávkové doklady)
   • Datum skladového pohybu – skladové doklady
   • Datum vystavení – ostatní doklady (objednávkové, zálohové, reklamační, servisní)

   Pokud na dokladu změníte rozhodné datum tak, že se přesune do období, kdy platil jiný způsob výpočtu DPH, program na všech položkách, kde je zadaný Typ ceny na hodnotu S daní, provede automatický přepočet výše DPH a zobrazí upozornění. Na dokladech bez položek úpravu neprovede a pouze upozorní, že doklad nově spadá do období s jiným způsobem výpočtu. Toto chování má několik výjimek, které vysvětlíme dále.

  • Stávající dodavatelské doklady – po aktualizaci zůstane na stávajících dokladech způsob výpočtu DPH zachován a částky se nemění ani v případě změny data rozhodného pro výpočet DPH.
  • Stávající odběratelské doklady – po aktualizaci se způsob výpočtu DPH řídí rozhodným datem pro výpočet DPH zadaným na dokladu. Výjimku tvoří doklady zadané mezi 1. červencem a datem aktualizace programu na novou verzi, kde zůstane způsob výpočtu DPH zachován i v případě změny rozhodného data pro výpočet DPH.
  • Přebírání dokladů – způsob výpočtu DPH se z původního dokladu nepřebírá.
  • Odpočet zálohy – pokud je na daňovém dokladu k přijaté platbě nebo na úhradě zálohy (v případech, kdy daňový doklad neexistuje) Typ ceny nastavený na hodnotu S daní, program uplatní způsob výpočtu podle těchto dokladů, nikoliv podle dokladu s odpočtem zálohy.
  • Storno a dobropis – program zachová způsob výpočtu uplatněný na původním dokladu.

  Speciální případy, jako je zaúčtování prodejek, přecenění záloh, generování daňových dokladů k platbě, automatické generování dokladů, přenosy z jiných systémů, XML import apod., byly ošetřeny tak, aby s ohledem na hraniční datum zůstal zachován stejný způsob výpočtu. V přechodném období však můžete zaznamenat drobné změny v chování programu. Podrobnosti najdete dále v textu k jednotlivým modulům.

 • Hlášení a závěrky DPH – v reakci na novelizaci zákona o DPH, konkrétně zrušení §44, byly pro potřeby Kontrolního hlášení do programu zapracovány následující změny týkající se nedobytných pohledávek:
  • Na kartách Členění DPH v menu Seznamy / Účetní je u pole Nedobytná pohledávka nová roletová nabídka. K dispozici jsou následující volby:
   • Není
   • §44 ZDPH – lze využít u starších výkazů, které spadají pod variantu zákona platnou do 31. 3. 2019
   • §46 a násl. ZDPH – volba je určena pro nedobytné pohledávky, u kterých je možnost provést opravu základu daně a daně
   • §74a ZDPH – používá se při odpočtu daně
  • Ze seznamu Členění DPH byl odstraněn sloupec Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení. Místo něj je možné prostřednictvím Výběru sloupců v seznamu zobrazit sloupec Nedobytná pohledávka.
  • V rámci synchronizačních seznamů byly pro §46 a §74a přidány do seznamu Členění DPH dva nové záznamy a také dva nové řádky DPH.
  • Podle nového vzoru byly upraveny všechny příslušné tiskopisy.
  • S účinností od 30. 9. 2019 došlo ke změně datové věty – pro její výběr je rozhodující systémové datum počítače.
 • Přiznání a závěrky DPH
  • V Průvodci přiznáním a závěrkou DPH se na první straně změnil systém kontroly naplnění kolonky Finanční úřad – Územní pracoviště. Při přesunu na další stranu průvodce upozorní jak na chybný výběr útvaru, tak i na nedoplněné pole.
  • Na tiskovém formuláři k sestavě Přiznání k DPH je v poli Tisknout návrh sestavy k dispozici nový tiskopis vzor č. 21, který od 1. 4. 2019 nahradil starší tiskopis vzor č. 20. Největší úprava spočívá ve změně názvu na řádku 33 a 34.
 • Uplatnění DPH (pouze SK legislativa) – na hrazených daňových dokladech Faktura přijatá Závazkový doklad jsou u pole Způsob uplatnění DPH na výběr tři varianty: Zaplacením, ZaúčtovánímDovoz. V souladu s legislativními požadavky došlo k následujícím změnám automatického doplnění tohoto pole na dokladech vystavených se slovenskou registrací k DPH:
  • Pokud je na kartě Daňové registrace (Seznamy / Účetní / Registrace k DPH) zatržené pole Poměrné uplatňování DPH z úhrad, na doklad se doplní možnost Zaplacením.
  • Pokud pole Poměrné uplatňování DPH z úhrad zatržené není, na doklad se doplní volba zadaná na kartě Nastavení skupiny.
 • Přehled pohledávek a Přehled závazků – na první straně průvodce tiskovými sestavami je v části Členění dokladů podle intervalů splatnosti nové zatrhávací pole Tisknout včetně dokladů mimo intervaly. Po aktivaci pole budou do sestavy zahrnuty také doklady, které nespadají do žádného z vybraných intervalů splatnosti.
 • Pokladní doklady – nad seznamem bylo nově zpřístupněno hromadné párování úhrad. Funkci využijí zejména agendy, do kterých se z externího pokladního systému nepropojeného s Money importují XML přenosem úhrady dokladů vystavených v Money. Funkčnost je následující:
  • Na kartě Nastavení skupiny pokladních dokladů je nová záložka Konfigurace párování úhrad. Zde je potřeba určit, podle kterého párovacího symbolu se budou hradící a hrazené doklady párovat (k dispozici je párovací symbol, variabilní symbol a číslo dokladu) a ze kterého dokladu se bude přebírat výše úhrady v případě rozdílných částek.
  • Funkce se nad označenými pokladními doklady spustí tlačítkem nástrojové lišty Párovat úhrady.
  • Hrazenými doklady jsou Faktury vydané, Faktury přijaté, Pohledávkové a Závazkové doklady (včetně dobropisů), nikoliv však zálohové faktury.
  • V případě duplicity nebo neexistence párovacích symbolů spárování neproběhne. Program po dokončení akce zobrazí protokol s výpisem případných chyb.
  • Párovat lze současně pokladní doklady z různých skupin s odlišným nastavením (všechny doklady se v seznamu dají zobrazit deaktivací tlačítka Skupiny).
 • Interní doklad – na dokladu je v záložce Úhrady tlačítko Přidat, kterým se otevře karta Výběr hrazeného dokladu. Pokud v ní hromadně označíte několik dokladů a na kartě první úhrady požijete tlačítko OK všem, vyřídí se všechny úhrady současně a jejich karty program již nenabízí ke kontrole.

Fakturace

 • Faktury vydané – na kartě faktury je nově dostupné tlačítko Platby. Otevírá kartu Platby faktury, kde se dá zadat přímá úhrada dokladu s možností kombinovaných plateb. Funkčnost je následující:
  • V části Platby se zadává hotovostní úhrada.
  • V části Nepeněžní platby jsou přednostně nabízena všechna platidla (kreditní karty, stravenky, poukázky, šeky), která mají na kartě Nepeněžního platidla (menu Seznamy / Ostatní) zatrženou volbu Zobrazovat. Jsou uvedena podle Pořadí zobrazení, které je nastavené v seznamu Nepeněžních platidel. Ostatní platidla lze doplnit z roletové nabídky.
  • Celková výše úhrady se automaticky doplní do pole u prvního platidla v pořadí (může jít např. o platební kartu). Tuto částku může obsluha při prodeji libovolně rozepsat na různá platidla – dají se tak kombinovat platby v hotovosti, ceninách (stravenka, poukázka) a pohledávkách (platební karta).
  • Program automaticky spočítá, kolik má obsluha zákazníkovi vrátit nebo kolik ještě chybí k doplacení.
  • Po potvrzení úhrady program vygeneruje příslušné hradící doklady: Pokladní doklady pro hotovost a ceniny, Interní a Pohledávkové doklady pro úhrady platební kartou. Při jejich tvorbě použije nastavení skupin, které jsou dosazené do záložky Rozúčtování na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných.

Sklady

 • Zaúčtování prodejek (Skladové doklady / Prodejky přijaté/vydané) – s ohledem na legislativní změnu výpočtu DPH (matematicky místo koeficientem) došlo při zaúčtování prodejek k dočasné změně chování programu:
  • Účetní doklady generované při zaúčtování prodejek přebírají způsob výpočtu DPH ze zdrojových dokladů (prodejek).
  • Zaúčtování prodejek se dá nastavit tak, že z několika prodejek vznikne jediný účetní doklad. Aby se při tomto procesu nezměnily účtované částky, program před vlastním zaúčtováním rozdělí doklady na prodejky, které uplatnily způsob výpočtu DPH koeficientem, a na ty, u kterých výpočet DPH proběhl matematicky. Následně pak pro každou skupiny vygeneruje samostatný účetní doklad.
  • V přechodném období se tedy může stát, že se vygenerují dva doklady i v případě, kdy je na kartě Zaúčtování prodejek nastavený způsob tvorby dokladů Jedním dokladem.
  • Popsané chování jen dočasné a přestane se vyskytovat ve chvíli, kdy budou mít všechny prodejky v agendě DPH vypočítané matematicky.
 • Dodací listy přijaté – v místní nabídce seznamu je pod volbou Převzít do nová možnost přebrat dodací list do Převodky. Funkčnost se dá využít například při převodu zboží z centrály na pobočku.
 • Položka katalogu – prostor pro zápis do následujících polí byl rozšířen na rozsah až 60 znaků:
  • Kód
  • Katalog
  • Čárový kód
  • PLU
  • Dodavatelský kód
  • Odběratelský kód
  • Partnerský kód

Objednávky

 • Objednávky přijaté – v místní nabídce seznamu přibyla u volby Převzít do nová možnost přebrat objednávku do Převodky bez vyřízení. Příklad: Na expediční sklad určený pro online prodej zboží přijmete objednávku (typicky prostřednictvím B2B e-shopu). Všechny položky objednávky jsou dostupné na jiném skladu. Objednávku chcete vyřídit až výdejem z expedičního skladu a zboží tedy nejprve potřebujete převést mezi sklady.

Služby

 • Reklamace přijatá – při tvorbě položek reklamačního dokladu byla rozšířena kontrola situací, zda bylo dané zboží již vloženo na jiný reklamační doklad:
  • Program nyní kontroluje jak položky přidávané volbou Přidat dokladem, tak i volbou Přidat výběrem.
  • Funkčnost je zaměřena především na položky s podrobnou evidencí (série, výrobní čísla, exspirace) a kontrolují se tak konkrétní kusy zboží. Program přitom prověří i vazbu na konkrétního zákazníka.
  • Pokud je na jiném reklamačním dokladu nalezena duplicitní položka, program zobrazí informaci, o jakou položku jde a na kterém dokladu se nachází.
 • Reklamace přijaté/vydané – oba seznamy obsahují nový detail Popis reklamace, v němž se zobrazují texty uvedené na dokladu v záložkách Popis reklamace a Vyjádření k reklamaci. Prostřednictvím roletové nabídky je možné přepínat mezi dvěma typy textů:
  • Uživatelský popis – zobrazí se oficiální texty uváděné v protokolech
  • Interní popis – jedná se o texty určené pouze interním pracovníkům
 • Servisní doklady – v seznamu je dostupný nový detail Popis servisu, kde jsou zobrazené texty ze záložek Popis servisu a Vyjádření technika. Roletová nabídka umožní zobrazit dva druhy textů:
  • Uživatelský popis – oficiální texty uváděné v servisním listu
  • Interní popis – zobrazí se texty určené pouze interním pracovníkům

Mzdy

 • Zaměstnanec – v záložce Mzda je u pole Dopočítat minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění nově dostupná volba Doplatek pojistného platí. Máte zde možnost zvolit, kdo bude rozdíl doplácet:
  • Zaměstnanec – doplatek bude činit rozdíl mezi pojistným vypočteným z minimálního vyměřovacího základu a pojistným vypočteným z vyměřovacího základu odvedeného zaměstnavatelem.
  • Zaměstnavatel – výsledkem je rozdíl mezi pojistným vypočteným z minimálního vyměřovacího základu a pojistným vypočteným z vyměřovacího základu odvedeného zaměstnancem.
  • Zaměstnanec i zaměstnavatel – částka se počítá z minimálního vyměřovacího základu.
 • Mzdové seznamy (pouze CZ legislativa) – od 1. 7. 2019 vstoupila v platnost legislativní změna, kterou byla zrušena karenční doba při pracovní neschopnosti, a nově se tak zaměstnancům během nemoci proplácí náhrada za 1.–14. den nepřítomnosti. Ve mzdových seznamech proto došlo k následujícím úpravám:
  • Druhy nepřítomností (Nepřítomnosti) – na kartě nepřítomnosti Nemoc bylo založeno nové období Červenec 2019, které zohledňuje zrušení karenční doby. Pokud máte pro nemoc vytvořený vlastní záznam, musíte si kartu upravit individuálně.
  • Sociální pojištění (Pojištění a daně) – v seznamu je nová karta s platností od 1. 7. 2019. Základní sazba sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem je na ní snížena z 25 % na 24,8 % a nemocenské pojištění z 2,3 % na 2,1 %.

  Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností novely zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že úprava platí jen pro pracovní neschopnosti s počátečním datem 1. 7. 2019 nebo pozdějším. U neschopností zahájených před 1. červencem 2019 se první tři dny se stále neproplácí.

Kniha jízd

 • Cestovní příkazy (pouze SK legislativa) – od 1. 7. 2019 platí legislativní úprava sazeb tuzemského stravného. V menu Seznamy / Kniha jízd a jízdy / Stravné tuzemsko je proto v agendách se slovenskou legislativou k dispozici nová karta s počátkem platnosti 1. 7. 2019.

PSQL

 • Import z prodejny (pouze CZ legislativa) – funkčnost může vzhledem k legislativní změně výpočtu DPH dočasně vykazovat odchylky od obvyklého chování. Prodejky vydané a Dodací listy vydané importované z PSQL nově přebírají Způsob výpočtu DPH, podle kterého se při importu agregují. Pokud se v jedné importované dávce vyskytnou doklady s rozdílným způsobem výpočtu, místo obvyklého jednoho dokladu mohou vznikat dva doklady, z nich každý bude mít nastavený jiný Způsob výpočtu DPH.

Administrace

 • Automatické akce – v nabídce je dostupná nová automatická akce Export PDF, která zajistí export objektu do PDF a jeho následné uložení do vybraného adresáře. Akci lze spustit ručně i přes CSWAutomatic. Nastavení automatické akce je následující:
  • Akce – Jiná akce
  • Modul – Ekonomické jádro
  • Automat – S5AutoExportPDFAutomat
  • Konfigurace – zde je třeba zvolit tiskovou sestavu, její návrh a cílový adresář pro uložení

Ostatní

 • Zrušení výpočtu DPH koeficientem (pouze CZ legislativa) – jak je popsáno výše, byl s ohledem na změnu legislativy v rámci celého Money upraven výpočet DPH na matematický způsob. Změna se týká i následujících funkcí:
  • Generování objednávek
  • Zrychlené zadávání dokladů
  • Daňová kalkulačka
  • Výpočet marže a rabatu na položkách ceníku
  • Aktualizace rozpočtů zakázek
  • Přeceňování záloh (Pozor: Způsob výpočtu se přebírá z přeceňované zálohy. Při tvorbě dokladů tedy může dojít ke vzniku dvou přeceňovacích dokladů s různým způsobem výpočtu DPH místo obvyklého jednoho. Toto chování je dočasné a bude se projevovat jen do doby, než dojde k vyúčtování všech uhrazených záloh vypočtených koeficientem.)

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články