Změny a novinky ERP Money 1.9.10

Solitea, a.s. | 31. 10. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.10.5487 zavedených do Money od verze 1.9.6.5371

Důležité upozornění na technologickou změnu
V nové verzi se mění způsob ukládání uživatelských sloupců do datové podoby. Pokud jste si své vlastní uživatelské sloupce přidali do tiskových sestav, bude potřeba tyto tiskové sestavy individuálně upravit. Změna může mít také vliv na import a export dat třetích stran.
Pro vaše správce a dodavatele IT řešení jsme proto připravili krátký přehled. (Odkaz na dokument)
Pokud si nejste jisti s přechodem na novou verzi, můžete se obrátit na zákaznickou podporu na čísle 549 522 502.

Účetnictví

 • Aktivní saldo – z důvodu lepší přehlednosti se v seznamu Aktivního salda vedle IČ nově zobrazuje i obchodní název firmy. Pokud se v adresáři vyskytuje více firem se stejným IČ, program dosadí název nadřízené firmy. Jestliže žádná z těchto firem není evidovaná jako nadřízená, program zvolí první položku v pořadí.
 • Bankovní výpisy
  • Seznam nabízí novou možnost dodatečného spárování položek výpisu plateb úhrad platební kartou, která umožní párování například po pozdějším zadání dokladů do systému:
   • Dodatečné párování se uskuteční tlačítkem Párovat úhrady nebo Testovat párování. Rozhodující je údaj, který byl v době Importu výpisu plateb nastavený na kartě Konfigurace výpisu plateb (menu Seznamy / Bankovní).
   • Tento typ párování funguje stejně jako párování plateb během importu, tedy jinak než párování běžných výpisů (například se nevytváří daňové doklady k zálohám, nezobrazují se nejednoznačně spárované doklady atd.).
  • V seznamu byla upravena funkčnost filtru na aktuální období. Pokud bankovní výpis nemá zadané rozmezí dat Období od-do, filtr aktuálního období se nově řídí podle Data vystavení výpisu.
 • Závazkové doklady (Pohledávky a závazky) – na kartě dokladu se číslo zadané v poli Přijatý doklad automaticky kopíruje do pole Variabilní symbol.
 • Příkazy k úhradě/inkasu (Banka) – v Nastavení skupin obou seznamů se dá nově určit Typ platby (Domácí, Zahraniční, SEPA). Program vybraný typ automaticky doplní do Položky příkazu k úhradě/inkasu v případě, kdy jej nedohledá podle kódu Banky zadané na kartě Bankovního spojení v kartě kmenové firmy (příkaz k úhradě) nebo odesílatele (příkaz k inkasu).

Adresář

 • Firmy – po ověření skupinových plátců DPH přes systém ARES se hodnota ručně zapsaná v poli DIČ na kartě firmy nepřepíše řetězcem uvedeným v databázi ARES, ale zůstává v původní podobě.

Sklady

 • Skladové doklady – kartě Nastavení prodejky vydané a Nastavení dodacího listu vydaného byla do záložky Kontroly doplněna možnost nastavit úroveň kontroly duplicity variabilních symbolů. Důvodem je fakt, že variabilní symbol se vytváří odstraněním předpony číselné řady z čísla dokladu a při používání většího množství číselných řad (např. kvůli rozlišení skladů nebo prodejních míst) mohou vznikat časté duplicity.
 • Ceníkové ceny – kvůli lepší přehlednosti při ruční tvorbě cen pomocí tlačítka Přidat program nyní nabídne v okně Položky katalogu jen ty položky, které dosud nemají ceníkovou cenu vytvořenou.
 • Skladové inventury (Skladové operace) – seznam je nově možné rozčlenit na skupiny. Na kartě Nastavení skupiny se dá zadat Rozsah inventury, Typ inventury, Sklad a Popis.
 • Firmy – do nabídky Tisk, Náhled, PDF a Mail byla přidána nová tisková sestava Pohledávky a závazky. Před tiskem lze v poli Tisknout návrh sestavy zvolit mezi dvěma nabízenými designy:
  • Pohledávky a závazky v domácí měně
  • Pohledávky a závazky v cizí měně
 • Aktivity – v zobrazení seznamu formou Kalendáře přibylo nové tlačítko Upravit, které umožní vybrat upřesňující údaje uváděné na položkách aktivit v kalendáři (firma, středisko, přiděleno, zakázka apod.).
  Pozn.: I nadále je možné jednotlivým osobám, kterým je aktivita přidělena, nastavit barvu pro zobrazení v kalendáři na kartě Pracovníka v záložce Doplňující údaje (menu Personalistika).
 • Anonymizace (Osobní) – na kartě vyhledání subjektu pro anonymizaci došlo k úpravě systému Vyhledání bez vazby. Program nyní dohledá osoby a firmy bez ohledu na interpunkci, mezery, diakritiku nebo pořadí výrazů zadaných v jednotlivých polích.
 • Ceníkové ceny – roletová nabídka v záhlaví seznamu nyní umožňuje vyhledat ceník nejen podle kódu (přímým zápisem kódu nad položkami nabídky), ale nově i zápisem jeho názvu do pole umístěného v dolní části roletové nabídky. Program zadaný text vyhledá na libovolné pozici názvu ceníku, stačí tedy uvést pouze část názvu.

Objednávky

 • Položky objednávek vydaných – jak pro samostatný seznam položek, tak i pro jeho zobrazení v detailech seznamu Objednávek vydaných jsou na kartě Výběr sloupců k dispozici dva nové sloupce:
  • Zásoba obratová
  • Zásoba pojistná

Reklamace

 • Reklamační doklady – v Nastavení skupiny reklamačních dokladů je v záložce Texty možné přednastavit texty, které se v nově vytvořených reklamačních dokladech budou přebírat do záložek Popis reklamace, Popis reklamace interní, Vyjádření k reklamaci a Vyjádření k reklamaci interní.
 • Položky reklamací přijatých/vydaných – menu Reklamace obsahuje dva nové seznamy, do kterých se automaticky zařazují položky uložených reklamačních dokladů. V obou seznamech jsou k dispozici tlačítka:
  • Aktuální období
  • Jen nevyřízené
  • Vytvoř aktivity
  • Příslušenství – skryje/zobrazí všechny karty evidované jako příslušenství reklamované položky
 • Reklamace přijatá/vydaná – na položkách reklamačního dokladu je teď možné editovat pole Povinné pro reklamaci. Nastavení pole se přebírá ze zdrojové Položky katalogu (záložka Příslušenství), lze však na dokladu změnit. Stav pole se dá nastavením karty Výběr sloupců také zobrazit v samostatném sloupci v detailu Položky pod oběma seznamy Reklamací.

Seznamy

 • Kurzovní lístky (Bankovní seznamy) – při Importu kurzovního lístku z banky ECB bylo dosud možné na kartě Vazba konfigurace kurzovního lístku volit mezi dvěma importy kurzovního lístku, ECB – 90 dní a ECB – denní. V nové verzi zde přibyla i možnost ECB – od 1999, díky které se dá s datem importu vrátit o libovolný počet dnů zpět.
 • Banky (Bankovní seznamy) – do nabídky bankovních ústavů byly přidány dva nové záznamy:
  • 8215, Alternative Payment Solutions s.r.o. (ALPS)
  • 8290, Europay s.r.o. (EURP)
 • Připojené dokumenty (Ostatní seznamy) – s ohledem na bezpečnější uchování připojených dokumentů program teď umožňuje ukládat dokumenty přímo do databáze. V Průvodci nastavením programu / Ostatní je proto nová volba Výchozí umístění připojovaného dokumentu, kde jsou na výběr tři možnosti:
  • Pevný disk
  • Databáze
  • Stránka na Internetu

  Nově otevřený dokument má nyní vybranou volbu nastavenou v poli Umístění dokumentu, ručně však lze místo jeho uložení libovolně změnit.

Administrace

 • Automatické akce – pro lepší orientaci byly do seznamu akcí přidány nové sloupce:
  • Aplikovat pouze na skupinu
  • Aplikovat pouze na filtr
  • Obyčejné objekty
  • Importované objekty
  • Platí pro všechny uživatele
  • Před přidáním nového záznamu
  • Po přidání nového záznamu
  • Před editací záznamu
  • Po editaci záznamu
  • Před smazáním záznamu
  • Po smazání záznamu
  • Modul
 • Zprávy – do tohoto seznamu byly přidány nové sloupce:
  • Odesílatel
  • Jméno odesílatele
  • Příjemce
  • Kopie
  • Předmět
  • Odpovídat na
  • Text e-mailu
 • iDoklad (Výměna dat) – došlo k rozšíření funkčnosti importu Prodejek vydaných:
  • Pokud je na kartě Konfigurace výměny dat s iDokladem zatržené pole Aktualizovat firmy při importu z iDokladu, z Prodejky vydané se do adresní karty odběratele doplní také bankovní účet.
  • Prodejky se importují včetně samostatných zaokrouhlovacích položek. Tyto položky se v iDokladu nezobrazují, i když k faktickému zaokrouhlení částky dochází.
 • Uživatelské role (Přístupová práva) – od této verze je možné uživatelsky určovat nastavení přístupových práv k nově přidaným uzlům v Navigátoru (jedná se o nové seznamy i jejich položky, nové tiskové sestavy aj.). V Průvodci nastavením programu / Ostatní proto přibyla nová volba Po aktualizaci systému zapnout nové uzly, kde lze v roletové nabídce volit mezi následujícími možnostmi:
  • Povolit – ke všem nově přidaným uzlům budou mít všechny role vždy automaticky nastavená plná přístupová práva (stávající funkčnost).
  • Nepovolit – všechny role s výjimkou těch, které mají aktivní pole Zpřístupnit vše, k nově přidaným uzlům nebudou mít povolený přístup.
  • Zobrazit dotaz – po aktualizaci programu se zobrazí karta Nastavení práv pro nové uzly, kde se pro jednotlivé Uživatelské role dají přístupová práva k novým částem programu určit individuálně.

  Nastavení je společné pro všechny agendy a platí vždy poslední uložená hodnota (tj. změna nastavení na jedné agendě se projeví i v ostatních agendách).
  Na kartě Nastavení práv pro nové uzly (viz možnost Zobrazit dotaz) jsou k dispozici následující tlačítka:

  • Zpřístupnit/Zakázat vše – u vybraných rolí se provede hromadné nastavení práv (opět s výjimkou rolí, které mají zatržené pole Zpřístupnit vše).
  • Nastavit – program si zapamatuje nastavení práv právě editovaných (označených) rolí, ale zatím je neuloží do databáze. Volba umožní uložit právě provedené nastavení a začít upravovat nastavení pro další role.
  • OK – touto volbou se všechna nastavení již uloží do databáze. Pokud před stiskem tlačítka dosud nedošlo k úpravě a předběžnému nastavení u všech rolí, program na tuto skutečnost upozorní.
 • Uživatelské sloupce – s ohledem na zrychlení práce s Uživatelskými sloupci se jejich zápis převedl z XML do datové podoby. POZOR: Pokud máte Uživatelské sloupce vložené do vlastních Tiskových sestav, je třeba takové sestavy otevřít a znovu uložit. Nejjednodušší cestou je vyhledat je v menu Agenda / Nastavení tiskových sestav a na každé z nich pak otevřít kartu Explicitní definice dat. Tuto kartu pak již jen stačí uložit tlačítkem OK a poté tlačítkem OK uložit i kartu Sestavy.

Ostatní

 • Průvodce nastavením programu (Agenda) – v záložce Vzhled aplikace je konfigurace polí Nastavení barev řádků v seznamu nově platná pro každého uživatele a agendu samostatně. Barevným rozlišením řádků je tedy možné odlišit jednotlivé agendy a uživatele a dá se tak předejít možným záměnám.
 • Položky dokladů – s ohledem na usnadnění tvorby dokladů byl vylepšen systém přidávání položek:
  • Následující doklady při ukládání položky upozorní, že na doklad již byla vložena položka téhož zboží se stejným výrobním číslem:
   • Faktury
   • Zálohové faktury
   • Nabídky
   • Poptávky
   • Prodejky
   • Příjemky
   • Výdejky
   • Reklamační doklady
   • Dodací listy
   • Inventurní doklady
   • Výrobky
   • Převodky
  • Pokud je na Položce katalogu na kartě Jednotky nastavené nedělitelné množství, program se při uložení položky dokladu, na níž toto množství nebylo respektováno, zeptá, zda má dosadit nejbližší vyšší násobek. Nově se k dotazu doplní i hodnota, kterou program navrhuje do položky dosadit.
 • Filtry – na kartě Jednoduchého filtru je v seznamech, které umožňují filtrovat firmy podle IČ, nové pole IČ z adresáře. U této položky je možné zobrazit seznam Firem a příslušné IČ zde vyhledat. Pole je doplněné i funkčností, která při přímém zápisu IČ do kolonky napovídá firmy vyhovující zapisovanému textu.
 • Synchronizace připravených seznamů – uživatelé pracující s více agendami nyní mají možnost připravené seznamy synchronizovat hromadně pro všechny agendy současně. Synchronizace je nově dostupná v následujících místech programu:
  • Po aktualizaci ji program nabídne automaticky.
  • Ručně lze synchronizaci spustit v menu Nápověda / Aktualizace připravených seznamů.
  • Funkce je dostupná i na kartě Řízení systému v menu Administrace.

  Program po spuštění funkce online zkontroluje, zda je k dispozici nový balíček aktualizovaných seznamů. Pokud takový soubor nalezne, nabídne synchronizaci v následujících variantách:

  • Ano, hromadně pro všechny agendy – synchronizace se v tomto případě uskuteční pro všechny dostupné agendy. Aktualizují se jednotlivě, jedna po druhé. Synchronizují se všechny seznamy v nabídce a okno Synchronizace připravených seznamů s možností výběru seznamů se tedy vůbec nezobrazí. Závěrem program zobrazí informační protokol s přehledem úspěšnosti akce. POZOR: V tomto případě je potřeba vždy zajistit, aby v žádné z agend nebyl přihlášený další uživatel. Pokud by totiž někdo pracoval v právě aktualizovaném seznamu, synchronizace by nemohla být dokončena.
  • Ano, pouze pro aktuální agendu – synchronizace se spustí jen pro agendu, ve které se právě nacházíte. V tomto případě program nabídne okno Synchronizace připravených seznamů, kde se dají vybrat konkrétní seznamy.
  • Ne – synchronizace se nespustí a neprovede.
 • Položky dokladů – do místní nabídky otevřené pravým tlačítkem myši nad seznamem položek na kartách níže uvedených dokladů byla přidána hromadná operace Obecná změna. S její pomocí se dá na položkách hromadně změnit Typ ceny a Sazba DPH. Akce se provede buď pro všechny označené položky, nebo pro položku pod kurzorem (nejsou-li žádné označené) – výjimkou jsou položky, které již nelze upravit, protože jsou např. částečně přebrané. Funkčnost se dá využít při prodeji a nákupu zboží do zahraničí. Novinka se týká těchto dokladů:
  • Faktury vydané
  • Zálohové faktury vydané
  • Faktury přijaté
  • Zálohové faktury vydané
  • Příjemky a výdejky
  • Dodací listy přijaté
  • Dodací listy vydané
  • Prodejky vydané
  • Prodejky přijaté
  • Převodky
  • Výrobky
  • Poptávky přijaté
  • Nabídky vydané
  • Objednávky přijaté
  • Poptávky vydané
  • Nabídky přijaté
  • Objednávky vydané
 • Doklady – program nyní umožňuje nastavit způsob evidence výkazu Intrastat i u položek dokladů, které nemají vazbu na sklad (na původní doklad byly ručně vložené tlačítkem Přidat). V menu Průvodce nastavením programu / Agenda / Ostatní nastavení je proto nová volba Evidovat Intrastat pro neskladové položky. Pokud je volba aktivní, neskladové položky vstoupí do výkazu za stejných podmínek jako skladové. Není-li funkčnost aktivovaná, neskladové položky na dokladu nemají v záložce Výkazy pole Vstupuje do výkazu Intrastat zatržené.
 • CSW Automatic – aplikace nabízí nový modul Přepočet pořizovacích cen. Knihovna CSWPrepocetPorizovacichCen.dll automatizuje spouštění přepočtu pořizovacích cen skladových zásob s ohledem na provedené uživatelské nastavení. Mimo jiné jsou k dispozici funkce:
  • Spuštění v konkrétní dobu
  • Kontrola výdeje do mínusu
  • Změna nastavení výdeje do mínusu
  • Odemykání uzamčených dokladů

  Součástí je také e-mailová notifikace (včetně protokolu) o úspěšném/neúspěšném průběhu PPC. Notifikace je nastavitelná na třech úrovních (vždy, nikdy nebo pouze při chybě).

Zaujala Vás některá z novinek? Chcete-li se na ni podrobně doptat, naši konzultanti zákaznické péče jsou Vám k dispozici na telefonním čísle +420 549 522 502. Před hovorem si připravte PIN svého Money.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články