Změny a novinky ERP Money 1.9.6

Solitea, a.s. | 25. 07. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.6.5371 zavedených do Money od verze 1.9.5.5325

Účetnictví

 • Souhrnné hlášení DPH – do Money byla přidána možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení a také byla zjednodušena práce s již dříve podanými hlášeními. Volba menu nyní otevře seznam všech starších hlášení, ve kterém se pracuje stejným způsobem jako při přípravě sestav Hlášení a závěrky DPH nebo Přiznání a závěrky DPH. Nové souhrnné hlášení se vytvoří pomocí tlačítka Generovat hlášení, seznam nabízí i tlačítko Export a elektronické podání.
 • Pokladní doklady – došlo k úpravě tvorby dokladu při hromadné úhradě:
  • Pokud jeden pokladní doklad hradí více různých dokladů, v jeho hlavičce se nevyplní párovací symbol, variabilní symbol ani firma.
  • Do pole Popis na pokladním dokladu se doplní text „Úhrada dokladů“ a čísla všech hrazených dokladů.
  • Pokud se hromadná úhrada týká dokladů jediné firmy, její kontaktní údaje se do hlavičky pokladního dokladu doplní.
 • Účtový rozvrh – při uložení karty Účtu, na které došlo ke změně čísla účtu, se objeví okno s upozorněním, že tato změna se může projevit zpětně ve všech účetních zápisech. Uživatel tak má možnost změnu potvrdit, nebo odmítnout.

Fakturace

 • Faktury vydaná – stávající funkčnost automatické tvorby pokladních dokladů při úhradě faktury v hotovosti byla rozšířena i na automatickou tvorbu interních a pohledávkových dokladů při úhradě faktury platební kartou. Tato nová funkčnost vyřeší situace, kdy je platba karetní společností sice potvrzena, ale peníze dosud nebyly připsány na účet. Nastaví se následujícím způsobem:
  • Na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných jsou v záložce Rozúčtování nová pole:
   • Vytvořit interní a pohledávkový doklad při platbě – zde je potřeba doplnit Způsob platby používaný při úhradách platební kartou
   • Skupina interních dokladů
   • Skupina pohledávkových dokladů
  • Po uložení faktury s příslušným Způsobem platby v takto nastavené skupině dojde k automatickému vytvoření následujících dokladů:
   • Interní doklad – obsahuje Úhradu, kde je hrazeným dokladem Faktura vydaná a hradícím dokladem Interní doklad. Párovací symbol a další údaje se přeberou z faktury a doklad se s ní spáruje.
   • Pohledávkový doklad – jako odběratel se doplní kmenová adresa agendy, variabilní a párovací symbol se přeberou z interního dokladu, částka je uvedená v 0% sazbě DPH. Tento doklad se později bude párovat s platbou přijatou z banky.
  • Mezi všemi doklady se vytvoří vazba.

Sklady

 • Katalog
  • V detailu Ceníky lze nově otevřít a upravit karty Cen a není tedy již nutné se kvůli nacenění zboží přesouvat z Katalogu do seznamu Ceníkových cen.
  • Do seznamu byly přidány nové filtry, které usnadní vyhledat Položky katalogu zařazené v určitém skladu či ceníku, případně takové, které buď vůbec nebyly, nebo již delší dobu nejsou předmětem obchodu:
   • Ceník – vyhledá položky zařazené v konkrétním ceníku
   • Sklad – seznam se omezí na položky zařazené v konkrétním skladu
   • Bez pohybu – pomocí tohoto filtru se dají vyhledat položky, které nikdy nebyly naskladněny
   • Dní od posledního pohybu – zobrazí se položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Položka katalogu – pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce Ceníky v poli Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny aktivovaná volba Zobrazit dotaz, při uložení nové Položky katalogu se zobrazí okno Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny. Nabízí se v něm všechny ceníky v agendě seřazené do stromové struktury, z níž je patrná posloupnost postupné tvorby cen (slev, přirážek). V této nabídce byla provedena následující vylepšení:
  • V dolní části karty je nové vyhledávací okno, s jehož pomocí lze najít ceník
  • Stromová struktura je vždy plně rozbalená
  • Při volbě ceníku se automaticky zatrhnou všechny jemu nadřízené ceníky
  • Při zrušení výběru se automaticky zruší zatržení i u všech podřízených ceníků
 • Skladové zásoby
  • V detailu Ceníky je možné otevřít a upravit karty Cen.
  • Pro lepší orientaci při hledání konkrétního zboží byl k seznamu přidán nový detail Obrázek, v němž je vidět Obrázek uložený na příslušné Položce katalogu
  • Pro snadnější hledání položek seznamu byly přidány nové filtry:
   • Ceník – vyhledá zásoby zařazené v konkrétním ceníku
   • Bez pohybu – omezí seznam na zásoby, které nebyly nikdy naskladněny
   • Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Ceníkové ceny – v seznamu přibyly dva nové filtry:
  • Bez pohybu – omezí seznam na zboží, které nebylo nikdy naskladněno
  • Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Převodkypřebírání do Faktury vydané bylo upraveno tak, že se do faktury nyní přenesou i všechny ceny položek uvedených na převodce.

Objednávky

 • Nabídky vydané – byla přidána funkčnost automatické kontroly neuhrazených pohledávek. Na kartě Průvodce nastavením programu je v záložce Obchod v části Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti nově možné nastavit kontrolní režim tvorby nabídek pro odběratele, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek (nastavený na kartě Firmy v záložce Obchod).

Zakázky

 • Seznam zakázek – na první straně průvodce tiskovou sestavou Celkový přehled zakázky je nové pole Tisknout složení jednotlivých položek, kterým je do sestavy možné zařadit i rozpis materiálových položek Kompletu.
 • Zakázka – na kartách zakázek byla umožněna editace pole Nadřazená zakázka a vazba na nadřazenou zakázku se nyní dá zrušit nebo přepsat. V rámci hierarchického seznamu je tak možné přesouvat zakázky na jinou pozici stromové struktury i bez nutnosti mít v Průvodci nastavením programu v záložce Ovládání a chování aktivovanou funkci Povolit operaci drag&drop ve stromových seznamech.

Reklamace

 • Automatické akce – na kartu Konfigurace automatické akce Aktivita k dokladu (nastavení – Objekt: Reklamace přijaté/vydané, Akce: Jiná akce, Modul: Služby) byla přidána volba Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu. Aktivita se reklamačnímu technikovi přiděluje následujícím způsobem:
  • Pole není zatržené – aktivita bude přidělena pracovníkovi, který je uvedený na kartě Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno. Pokud v Typu aktivity technik určený není, aktivita se nepřidělí nikomu, a to ani v případě, že je reklamační technik na dokladu uvedený.
  • Pole je zatržené – reklamační technik se na aktivitu přidělí podle následujícího algoritmu:
   • Reklamace přijatá – prioritu má Pracovník uvedený na dokladu v poli Reklamační technik; pokud zde žádný Pracovník doplněný není (nebo je místo něj uvedená Firma či Osoba bez vazby na kmenovou kartu), aktivita se přidělí pracovníkovi, který je uvedený v záložce CRM v poli Přidělený obchodník; pokud i tento údaj chybí, reklamační technik se přebere z Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno.
   • Reklamace vydaná – aktivita se přidělí Pracovníkovi, který je na dokladu zapsaný v záložce CRM v poli Přidělený obchodník; pokud zde údaj chybí, reklamační technik se přebere z Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno.

Majetek

 • Vlastní majetek – údaje uvedené v tiskové sestavě Karta majetku byly upraveny podle stavu zatržení pole Zjednodušená karta majetku:
  • Pro zjednodušený drobný majetek se místo účetní vstupní ceny na kartě nyní uvádí Cena pořízení.
  • Pokud se nejedná o zjednodušenou kartu majetku, tiskne se tak jako doposud Účetní vstupní cena.

Workflow

 • Seznam workflow – funkčnost se nově aktivuje také při importu dokladů z XML. Faktury přijaté, Zálohové faktury přijaté a Objednávky přijaté/vydané se do seznamu Workflow přesunou po importu stejným způsobem jako při ruční editaci.

Business Intelligence

 • Analýzy – do seznamu připravených analýz byla přidána nová analýza CashFlow. Pro jednotlivé měny a druhy dokladů se v ní uvádí přehled finančních prostředků, které by byly k danému datu k dispozici, kdyby byly všechny pohledávky a závazky uhrazené. Uvedená čísla nepředstavují celkový stav financí k danému datu, ale rozdíl oproti stavu, který je evidovaný k aktuálnímu datu (kladná čísla tedy znamenají nárůst, záporná úbytek oproti aktuálnímu stavu). Z této analýzy je možné zjistit také čísla dokladů, zakázky a střediska, kterých se doklady týkají.

Seznamy

 • Konfigurace výpisu plateb (Bankovní seznamy) – pro potřeby funkce Import výpisu plateb v seznamu Bankovních výpisů (Účetnictví / Banka) byla do konfigurace České spořitelny (ČSSP) doplněna možnost párování podle variabilního symbolu. Lze tak upřesnit nejednoznačné párování podle Referenčního čísla, které obvykle obsahuje číslo platební karty a může se tedy opakovat, nebo Autorizačního kódu, který nebývá uvedený na offline platbách.
 • Připojené dokumenty (Ostatní seznamy) – do Nastavení skupiny připojených dokumentů byla přidaná volba GDPR, ve které lze pro celou skupinu určit, zda se jedná o osobní nebo citlivý dokument.
 • Způsob platby a Způsob dopravy (Ostatní seznamy) – do místní nabídky v obou seznamech byla přidána volba Skrýt záznam. Tato funkce usnadní orientaci v seznamech v agendách, v nichž byly defaultní záznamy dodávané s programem nahrazené vlastními individuálně vytvořenými kartami.
  Poznámka: Defaultní záznamy nikdy nedoporučujeme upravovat, protože při aktualizaci programu na novu verzi dojde k jejich přepsání na standardizovaný stav. Pokud je chcete změnit, je potřeba vytvořit jejich kopii a teprve na ní uskutečnit všechny potřebné úpravy.

Administrace

 • iDoklad (Výměna dat) – nově je možné do Money z iDokladu převádět také vratky Prodejek vydaných. Vzhledem k tomu, že v Money nelze evidovat doklady se zápornou částkou, program při importu postupuje podle následujícího algoritmu:
  • Celková částka na prodejce v iDokladu je kladná – do Money se prodejka uloží jako běžný doklad a
   • položky s kladnou částkou se uloží jako běžné položky
   • položky v záporné hodnotě se uloží jako vratky
  • Celková částka na prodejce v iDokladu je záporná – do Money se prodejka uloží jako vratka a
   • položky s kladnou částkou se uloží jako vratky
   • položky v záporné hodnotě se uloží jako běžné položky

Ostatní

 • Detaily v seznamech dokladů
  • Vazby dokladů – detail, ve kterém se graficky zobrazují vazby předchůdců a následovníků dokladu pod kurzorem, nyní plně respektuje nastavení práv konkrétního uživatele na čtení a editaci souvisejících dokladů:
   • Uživatel bez práva na čtení dokladu pouze vidí jeho zobrazení, ale doklad nemůže otevřít. Volby místní nabídky Opravit, Převzít do a Najít v seznamu nemá přístupné.
   • Uživateli, který má právo jen na čtení dokladu, se volba Opravit změní na volbu Zobrazit a doklad tedy může otevřít pouze k prohlížení.
   • Nastavení přístupových práv uživatele k jednotlivým druhům dokladů respektuje i nabídka na přebírání dokladů pod volbou Převzít do.
 • Navazující doklady – s ohledem na lepší orientaci při vyhledávání navazujících dokladů byly do nabídky Výběru sloupců v tomto detailu přidány dva nové sloupce:
  • Firma zdrojového dokladu
  • Firma cílového dokladu

Datové schránky

 • V průběhu léta 2018 přechází ISDS na bezpečnostní protokol TLS 1.2 a protokoly TLS1.0 a TLS1.1 přestane používat. Starší verze operačního systému protokol TLS 1.2 nepodporují a jako výchozí je nastavený až od verze Windows 8.1, u terminálového serveru od verze Windows Server 2008 R2. Uživatelům starších verzí proto s ohledem na funkčnost datových schránek doporučujeme operační systém aktualizovat, ev. změnit jeho nastavení.

DMS

 • Do dokumentů DMS byla přidána funkčnost GDPR. Na dokumentových klíčích je nyní možné nastavit volby Osobní údaje, Citlivé údaje nebo Osobní a citlivé údaje. Pokud je při přidání dokumentu DMS zvolen dokumentový klíč, dokument se uloží s příslušným nastavením GDPR.
 • V Nastavení DMS je nový přepínač Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech. Tato funkčnost umožní vyřešit rozpor mezi dvojí funkcí drag&drop v hierarchických seznamech (zakázky a další kontrolingové seznamy), kde je pravým tlačítkem myši možné přetahovat nejen dokumenty k položkám seznamu, ale také i vlastní položky těchto seznamů, které se takto přemisťují v rámci hierarchie. Pokud tedy potřebujete v hierarchickém seznamu pracovat s dokumenty DMS, dočasně si aktivujte funkci Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech. Money není třeba ukončit a po provedení přesunu dokladů můžete funkčnost drag&drop zase povolit.

DŮLEŽITÉ: Novou verzi Money si odteď stáhnete na svém Zákaznickém portálu v záložce Aktualizace, nikoli přímo z webu Money.cz, jak tomu bylo doposud. V portálu rovněž můžete komunikovat s podporou, zadávat požadavky na servis nebo číst veškerou dokumentaci a návody.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články