Změny a novinky ERP Money verze 1.4.11.3235

Solitea, a.s. | 30. 11. 2013

Přehled novinek ve verzi 1.4.11.3235, zavedených do Money od verze 1.4.7.3123
[toc]

1.1   Účetnictví

 • DPH – na Průvodce přiznáním a závěrkou DPH přibylo povinné pole Registrace DPH. Závěrka včetně všech výstupů se provádí pouze pro zde vybranou registraci. 
 • Účtový rozvrh – na kartu Účet přibyla pro zadání alternativních názvů nová pole Jazyk 1–3. Do datasetu tiskových sestav Rozvaha, Výsledovka, Hlavní kniha, Obratová předvaha, Saldo, Stav účtů, Pohyby na účtech přibyly odpovídající proměnné NazevJazyk1, NazevJazyk2, NazevJazyk3.
 • Závěrkové operace – v Money S4 je nová funkčnost, která umožňuje zobrazit seznam Nezaúčtovaných dokladů pro účetní závěrku.
 • Interní doklady – automatická akce na tisk interního dokladu po přidání záznamu se uskuteční i v případě, kdy je interní doklad generovaný pomocí reverse charge.
 • Upomínky a penalizace – při vytvoření Firmy s rozdílným názvem v polích Obchodní adresa a Zařadit jako se do vytvořených Upomínek, Penalizací a Penalizačních faktur přebírá jméno firmy z pole Obchodní adresa / Název. Tento obchodní název firmy se při odesílání upomínky e-mailem vloží do předmětu zprávy.
 • Penalizace – jednotlivé položky vytvořených penalizačních faktur vydaných se nezaokrouhlují. Položka dokladu obsahuje penále vypočítané bez zaokrouhlení a pro celý doklad se pak použije zaokrouhlení nastavené pro skupinu faktur, která je dosazená do pole Skupina penalizačních faktur vydaných na kartě Upomínky a penalizace / Vypořádání /Konfigurace.
 • Vzájemné zápočty pokud do vzájemného zápočtu vstupují doklady vystavené v cizí měně se stanoveným kurzem, při změně data zápočtu může dojít ke změně kurzu cizí měny. Program proto zobrazí dotaz, zda má provést přepočet částek v novém kurzu. Uživatel si může vybrat, jestli chce přepočítat částky v domácí nebo cizí měně, případně může přepočet částek odmítnout. Po uložení vzájemného zápočtu je nutné, aby souhlasil součet částek na straně pohledávek se součtem částek na straně závazků.

1.2   Adresář

 • Nastavení aktivit – na kartě Nastavení (otevře se v navigátoru pravým tlačítkem myši nad seznamem Aktivity) lze v záložce Druhy dokladů definovat zdrojové doklady, z nichž je možné vytvářet aktivity. Jako výchozí jsou zde Nabídky vydané, Objednávky přijatéPoptávky přijaté. Na jednotlivých druzích dokladů se dá definovat přebírání, které se má používat pro vyúčtování aktivit. Pozn.: Druh přebírání nelze volit v Money S4.
 • Seznam aktivit
  • Aktivity lze nově členit do skupin, filtrovat podle rozšířených proměnných nebo přidávat podle šablony.
  • Na kartu aktivity je možné dosadit Typ aktivity, ze kterého se do aktivity přeberou vyplněné údaje.
  • Při vytváření aktivit fungují priority: nejnižší prioritu má nastavení skupiny, vyšší šablona, pak typ a nejvyšší prioritu má doklad.
  • K aktivitám je možné přiřazovat Klíče aktivit a Parametry aktivit, aktivity lze podle nich také filtrovat. Chování je analogické k produktovým klíčům a parametrům katalogu.
  • Typy aktivit
   • Při dosazení Typu aktivity na kartu Aktivity se z typu převezmou vyplněné údaje.
   • Typ obsahuje Jednotku času, kde lze vybírat z možností minuta, hodina a den. Platí přitom vztah 1 den = 24 hod, 1 hod = 60 minut.
   • Poměr množství – jde o množství ve zvolené měrné jednotce připadající na jednotku času.
 • Sledování aktivit tato funkčnost umožňuje zobrazit pouze určité aktivity, které si uživatel označí jako sledované – v seznamu jsou zobrazené tučně. Označení je závislé na přihlášeném uživateli.
 • Vytváření aktivit – kromě individuální tvorby v seznamu aktivit přes tlačítko Přidat je možné aktivity vytvořit hromadně pomocí průvodce. Průvodce se spouští tlačítkem Vytvořit aktivity, které je umístěné na liště či v místní nabídce těchto seznamů:
  • Aktivity – výběr možností Z dokladů a Z položek
    • Doklady – přímo v seznamu nebo v detailu Položky
    • Položky dokladů

   Pozn.: Aktivitu nelze vytvořit k položce typu Vratka.

   Pozn.: Ke složeným katalogovým kartám se aktivity vytvoří pouze pro hlavní položku (sadu, komplet, výrobek). Tyto aktivity však nelze vyúčtovat, protože nesplňují podmínku, že položka katalogu má být typu Služba.

 • Vyúčtování aktivit – vyúčtování aktivit umožňuje zákazníkovi účtovat provedené výkony. Akci je možné provést ze seznamu aktivit tlačítkem Vyúčtovat, které nabízí možnost účtovat pomocí Faktury vydané nebo Dodacího listu vydaného.
  Pozn.: Je-li aktivita vyúčtovaná dodacím listem vydaným, tento dodací list může být následně vyřízen převzetím do vydané faktury. Vyúčtovat lze pouze nevyúčtované aktivity, které splňují všechny uvedené podmínky současně:

  • obsahují vazbu na artikl typu Služba
  • mají nastavený příznak Splněno a příznak Vyúčtovat
  • obsahují skutečné, nenulové množství (>0)

  Vyúčtování lze zrušit smazáním vyúčtovacího dokladu (položky).

  K vyřízení položky zdrojového dokladu dojde pouze při splnění všech uvedených podmínek současně:

  • na kartě aktivity je zatržené pole Při vyúčtování vyřídit zdrojovou položku
  • v nastavení aktivit je definované přebírání mezi druhy vyúčtovacího a zdrojového dokladu jako přebírání s vyřizováním zdrojového dokladu
  • položka katalogu na aktivitě odpovídá položce katalogu ve zdrojovém dokladu

1.3   Fakturace

 • Generovat pro firmy – pro odesílání nově vytvořených dokladů e-mailem pomocí funkce Generovat pro firmy se název firmy přebírá z obchodního názvu. Pokud je na firmě nastavena kontaktní osoba s aktivním přepínačem Uvádět na dokladech a Spojení (telefon, e-mail), pak se při generování tyto údaje přenesou z firmy do dokladů.

1.4   Sklady

 • Položka katalogu – v záložce Složení je nový sloupec Pořadí a také tlačítka Přesunout nahoru a Přesunout dolů, která umožňují měnit pořadí karet Složení položky katalogu. Do dokladu se pak jednotlivé komponenty vloží podle nastaveného pořadí.
 • Katalog / detail Dostupný počet – u položek složení byl upraven výpočet dostupného počtu:
  • Dostupné množství prvku = zůstatek množství / (počet prvků / počet celku)
  • Počítání dostupného počtu položek složení u Sady, Kompletu i Výrobku bylo upraveno a při přebírání do dokladu probíhá správné odepisování zásob ze skladu.
  • Varianty – došlo k úpravě generování a aktualizace variant:
   • Generování variant – z hlavní varianty se nově přebírají i podrobnosti k názvu, uložené na kartě položky katalogu pod tlačítkem Název (jedná se o pole Popis, Značka, Obchodní jméno, Varianta a Balení). Do pole Varianta se za text převzatý z hlavní varianty ještě navíc doplní hodnota parametru dané varianty.
   • Aktualizace variant – do dialogu Chcete provést změnu i ve variantách?, který se automaticky zobrazí po úpravě na kartě hlavní varianty, přibyly výše uvedené podrobnosti názvu (Popis, Značka, Obchodní jméno, Varianta aBalení). Pro zjednodušené vyhledávání jsou uvedené jako Název – Popis, Název – Značka atd. U těchto údajů je také možnost Připojit parametry.
 • Parametry – při změně Hodnoty parametru na kartě Parametru katalogu (Seznamy/Skladové) se změna promítne i na Položku katalogu do záložky Parametry.
 • Skladové zásoby – byly provedeny úpravy na kartě Zásoby:
  • Celkové ceny a odchylky na skladové zásobě a na skladových pohybech se nyní v databázi zaokrouhlují na dvě desetinná místa (dříve se zaokrouhlovalo na čtyři místa, i když v Money byla viditelná pouze dvě desetinná místa).
  • Byly upraveny algoritmy aktualizace stavu zásoby a oceňování pohybu.
  • Byl přepracován systém odchylek. Nově vznikají další tři druhy odchylek:
   1. Odchylka u pohybu – řeší rozdíl zaokrouhlení (jednotková cena násobená množstvím vs. celková cena) za předpokladu, že existuje pouze jeden pohyb k jedné položce. Pozn.: Do odchylek u pohybu se započítávají také oceňovací rozdíly (tyto odchylky tam byly již dříve).
   2. Odchylka u položky – řeší rozdíl zaokrouhlení (jednotková cena násobená množstvím vs. celková cena) za předpokladu, že existuje více pohybů k jedné položce.
   3. Odchylka u stavu zásoby – řeší vydávání za celkovou nulovou cenu vzniklou zaokrouhlením a další nesrovnalosti, kdy nesedí suma zbývající množství zásoby násobená jednotkovou cenou zásoby vs. celková cena zásoby. Tato odchylka není nikde evidovaná a vytváří se až při skladové uzávěrce, ve které se rovnou odepíše (za pomoci dokladu Korekce zaokrouhlovacích odchylek). Pozn.: Pro odepsání této odchylky je potřeba mít vPrůvodci nastavením programu / Sklady / Skladové uzávěrky zatržené pole Vytvářet korekce zaokrouhlovacích rozdílů. Tyto nové zaokrouhlovací odchylky se účtují stejně jako původní oceňovací odchylky.
 • Zaúčtování prodejek – pokud je v poli Způsob zaúčtování dokladů vybraná možnost Na skupiny položek, položky se seskupují a bere se v potaz nastavení konfigurace účtů pohybů zásoby (předkontace).
 • Skladové inventury – do záložek Předběžný výsledek inventury, Předběžný výsledek inventury všech zásob, Výsledek inventury a do detailů Předběžný výsledek inventury a Výsledek inventury byly doplněny sloupceČárový kód, Katalog, PLU, Výrobce, Zkratka 12 a Zkratka 20.
 • Skladové uzávěrky – po přidání nové Skladové uzávěrky se objeví upozornění, že by před skladovou uzávěrkou měl být proveden přepočet pořizovacích cen. Dále v Průvodci nastavením programu / Sklady v části Skladové uzávěrky přibyl přepínač Vytvářet korekce zaokrouhlovacích rozdílů. Pokud není zatržený (ve výchozím nastavení), pak se skladové uzávěrky provádějí stejně jako doposud. Pokud je zatržený, při skladové uzávěrce se mohou vytvářet korekce zaokrouhlovacích rozdílů, které slouží k odepsání rozdílu mezi celkovou cenou (Aktuální cena zásoby) na stavu zásoby a reálnou cenou zásoby (viz odchylka u stavu zásoby).
 • Příjemka a výdejka – u dokladů generovaných z faktury (přijaté či vydané) se při změně kurzu na zdrojové faktuře na vygenerovanou příjemku/výdejku doplní aktualizovaný kurz.
 • Prodejka vydaná a přijatá – nyní je možné editovat nejen vygenerovaný pokladní doklad, ale nově také interní, pohledávkový a závazkový doklad. K této operaci je potřeba mít v přístupových právech zatržené pole Povolit opravu dokladů generovaných zaúčtováním prodejek.
 • Převodky – při kopírování převodky se aktuální datum doplní i do pole Datum příjmu na cílový sklad.
 • Podklady EKO-KOM – výkaz ve formátu „.fo“ lze otevřít také v programu Software602 Form Filler ve verzi 4.50 a vyšší.
 • Skladová regleta – funkčnost tiskové sestavy byla upravena následujícím způsobem:
  • je-li období vymezené časovým intervalem Dle data, tento údaj se vytiskne ve výstupu
  • při zatrženém přepínači Tisknout pohyby se do sestavy zahrnou pouze pohyby spadající do zadaného období (smazané a fiktivní pohyby se netisknou)
  • při zatrženém přepínači Tisknout pohyby se tiskne pouze datum (tedy bez časové složky)
  • sloupce Přírůstek a Úbytek byly přejmenovány na Příjem a Výdej
 • je-li úbytek kladný, u hodnot se netiskne záporné znaménko

1.5    Objednávky

 • Objednávkové doklady – do položek objednávkových dokladů (na kartě i v detailech) a do seznamů Položky objednávek přijatých a Položky objednávek vydaných byl doplněn sloupec Ceník. Ve výchozím stavu není zobrazený.
 • Objednávky přijaté – na kartě položky s podrobnou evidencí přibylo v záložce pro zadání podrobné evidence tlačítko Přidat více, pomocí kterého lze do objednávky vložit ještě nenaskladněné výrobní číslo, sérii nebo exspiraci.

1.6   Majetek

 • Vlastní majetek – v odpisovém plánu byly upraveny priority pro zadávání pohybů majetku tak, aby bylo možné zadat odpis majetku a vyřazení majetku z užívání ve stejný den. Priority jsou nyní následující:
  1. Zařazení
  2. Technické zhodnocení, zvýšení, snížení
  3. Dotace
  4. Záporný odpis
  5. Vyřazení, odpis zůstatku, odpis
 • Dotace – bylo zrušeno zaokrouhlování při generovaného záporného odpisu v případě, že tento pohyb nuluje zůstatkovou cenu. Jedná se o situaci, kdy je dotace vyšší než zůstatková cena majetku.

1.7   Administrace

 • XML import
  • Do výstupu z XML importu bylo přidáno podrobnější logování pro možnosti diagnostiky a výstup je možné strojově dále zpracovat.
  • U dokladů importovaných z XML je do adresy konečného příjemce doplňován telefon a e-mail (pokud je XML obsahuje).
 • Transformace do XML – funkčnost je přístupná pouze na licenci. V seznamu lze definovat transformaci pro převod souborů TXT, CSV a XLS do souboru XML, který se pak dá importovat do systému Money. Na kartěTransformace do XML se definují data vstupního souboru a struktura výstupního souboru. Transformace se uskuteční tlačítky Spustit transformaci a Test transformace umístěnými na liště nad seznamem. Při testu se import z XML následující po transformaci neprovádí. Transformaci lze spouštět také přes CSWAutomatic: do modulu CSWImporter.dll byl přidán nový plugin CSWImporter s transforamcí – modul zajišťuje automatickou transformaci dat vstupních souborů do XML s možností následného importu do systému Money.

1.8   Ostatní

 • Nastavení podepisování dokumentů – u volby Certifikát ze systémového úložiště se zobrazují pouze platné certifikáty a u každého z nich je uvedené datum, do kterého je platný.
 • Filtry – v případě, že proměnná s datem obsahuje i čas, lze použít filtry Dnes a Zítra.
 • CSWAutomatic – v konfiguraci v části SQL server lze nastavit odezvu v rozmezí od 20–1000 sec. Výchozí hodnota je nastavena na 30 sec.
 • Doklady – na všechny doklady přibylo pole Registrace DPH, které se automaticky doplní podle platné registrace k datu DUZP. Pole je povinné a nelze ho ručně změnit. U neplátce DPH není viditelné.
 • Odběratelské i dodavatelské doklady (NV, POP, OP, FV, ZFV, SV, DLV, Prodejky vydané, Převodky + NP, POV, OV, FP, ZFP, SP, DLP, Prodejky přijaté, Výrobky) – na kartě Detail obchodní položky přibylo pole Předpokládané množství na skladě, které se aktualizuje až po uložení dokladu.
 • Odběratelské a skladové doklady (NV, POP, OP, FV, ZFV, SV, DLV, Prodejky vydané, Převodky) – na seznamu Detail zásoby lze zobrazit sloupec Předpokládané množství, který vyjadřuje vztah Množství na skladě + Objednáno – Rezervováno. Přibylo zde i filtrovací tlačítko Pouze skladem.
 • Kurzovní lístky – byla změněna adresa pro načítání kurzovního lístku z banky UniCreditBank.
 • Koncepty
  • Nově lze vytvářet koncepty bez čísla dokladu. Číslo dokladu se konceptu bez čísla přidělí podle zvolené číselné řady až v okamžiku zrušení příznaku Koncept.
  • Koncept bez čísla vzniká pouze v okamžiku, kdy je vystavován do skupiny, která má zaškrtnutou volbu Vytvářet koncepty a Koncepty bez čísla dokladu. Pokud doklad vznikne s číslem, nebo je číslo doplněné při editaci konceptu původně vystaveného bez čísla, pak zatržení příznaku Koncept již číslo dokladu nevymaže.
  • Do Průvodce nastavením programu / Ostatní byla přidána sekce Číslování konceptů, která obsahuje následující přepínače:
   • Ukládat koncepty bez čísla dokladu – ve výchozím stavu není pole zatržené.
   • Globální nastavení pro všechny typy dokladů – ve výchozím stavu je zatržené.
  • Na skupiny všech dokladů, ve kterých lze vytvářet koncepty, byl přidán přepínač Koncepty bez čísla dokladu.
  • Jestliže je v Průvodci nastavením programu v části Číslování konceptů zatržený přepínač Globální nastavení pro všechny typy dokladů, pak pro všechny skupiny všech typů dokladů platí globální nastavení pro celou agendu – přepínač Koncepty bez čísla dokladu je určený pouze pro čtení a přebírá hodnotu z nastavení agendy.
  • V detailu Akce s položkou se do sloupce Identifikátor zapisuje, zda byl koncept vystavený s číslem dokladu či nikoliv:
   • U konceptů s číslem dokladu se identifikátor zobrazuje ve tvaru: Koncept (číslo dokladu) – částka.
   • U konceptů bez čísla dokladu se identifikátor zobrazuje jako: Koncept – částka.
 • Business Intelligence – hodnoty z analýz exportované do XLS mají formát čísla se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
 • On-line služby – služba CreditCheck přejmenována na Bisnode.
 • Doklady – pokud do dokladu vstupuje složená položka (Sada či Komplet do libovolného dokladu, nebo Výrobek do Výrobky) a některá z podřízených položek má na katalogu v záložce Obecné zatržené pole Záporná částka, pak taková položka vstoupí do dokladu jako vratka (položka dokladu bude mít zatržené pole Vratka). V takovém případě se cena z této položky odečítá od celkové ceny, resp. celkové pořizovací ceny hlavní položky. Pokud je hlavní položka definovaná jako Vratka, nastavení vratek se na podřízených položkách otáčí.Příklad: Sada nemá zatržené pole Záporná částka, obsahuje podřízené položky A a B, přičemž na komponentě B je pole Záporná částka zatržené. Do dokladu tedy vstoupí sada a položka A kladně (pole Vratka nemá zatržené) a položka B záporně (pole Vratka je zatržené). Cenu sady pak tvoří rozdíl mezi cenou položky A a B, tedy A – B. Pokud by však v dokladu na hlavní položce sady bylo zatržené pole Vratka, nebo by hlavní položka měla v katalogu zatržené pole Záporná částka, pak by se na podřízených položkách nastavení pole Vratka otočilo – položka A by pole Vratka měla zatržené a položka B by ho zatržené neměla.
 • Součty dokladů – detail při zapnutých skupinách zobrazuje hodnoty pouze pro konkrétní skupinu, nebo pro označené doklady.
 • Přebírání dokladů
  • Jestliže je v na kartě Firmy v záložce Obchod uvedený Způsob platby a je vystavena objednávka, kde se způsob platby individuálně změní, při přebírání dokladu se způsob platby převezme ze zdrojového dokladu a ignoruje se způsob platby nastavený na adrese.
  • Při přebírání objednávkových dokladů do realizačních se do data v záložce Intrastat nyní doplní aktuální pracovní datum, resp. datum skladového pohybu (v případě, kdy bylo změněno na jiné než aktuální datum).
  • Pokud je při přebírání do dodavatelských dokladů položka na zdrojovém dokladu S daní, pak se na cílovém dokladu vypočítá pořizovací cena Bez daně.
  • Přebírá-li se dodací list přijatý do faktury přijaté a vyřídí se přitom jen část položek, pak při dalším přebírání téhož dokladu do cílového dokladu vstoupí pouze nevyřízené položky.

1.9   Aktualizace

 • Po aktualizaci na verzi 1.4.11. se na splashscreenu zobrazí akce, které probíhají před spuštěním Money.
  • Pro CZ legislativu proběhnou akce: převod dat na mezinárodní DPH, kontrola převodu na mezinárodní DPH, přepočet stavů kont dle pohybů, aktualizace hodnoty příplatku za pracovní prostředí.
  • Pro SK legislativu proběhnou akce: převod dat na mezinárodní DPH, kontrola převodu na mezinárodní DPH, přepočet stavů kont s přegenerováním pohybů, přepočet stavů kont dle pohybů.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Další články

Money S4 verze 1.4.6.3083

27. 06. 2013

Témata: Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články