Změny a novinky ERP Money verze 1.5.1.3329

Solitea, a.s. | 28. 01. 2014

Přehled novinek ve verzi 1.5.1.3329, zavedených do Money od verze 1.4.12.3266 FIX1
[toc]

Verze 1.5.1.3329 vyžaduje licenční manažer verze 1.1.2.13.

1.1   Účetnictví

 • Účetní výkazy – byly aktualizovány podle legislativy platné pro rok 2014, a to pro typ subjektu podnikatelský, neziskový a příspěvkový.
 • Účtový rozvrh – podle vyhlášek MF ČR byl aktualizován s účinností od 1. 1. 2014. Příspěvkové organizace mají v seznamech Předčíslí účtů finančních úřadů, Správy sociálního zabezpečení, PředkontacePojišťovny zohledněné rozdělení účtu 336000 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění na účty 336000 Sociální zabezpečení, 337000 Zdravotní pojištění a 338000 Důchodové spoření.
 • Stav hotovosti – tisková sestava v menu Pokladna se nově zpracovává podle data platby pokladního dokladu.
 • SEPA platby – ve všech legislativách je při Exportu příkazů k úhradě/inkasu a Importu bankovních výpisů nová možnost přenosu SEPA platby v XML formátu. Funkčnost se nastaví v menu Seznamy / Bankovní / Konfigurace homebankingu, kde na kartách konfigurace přibyla možnost výběru Transformační šablony SEPA, která zajistí export/import v XML formátu. Konfigurace s nastavením SEPA šablon je zavedená do SK legislativy, pro CZ legislativu transformační šablony SEPA nastavené nejsou, ale uživatel si je může zadat individuálně. Úpravy programu pro SEPA funkčnost:
   • Průvodce nastavením programu / Banka – karta obsahuje nové pole Měna pro SEPA platbu s defaultním nastavením EUR.
   • Seznamy / Adresní / Státy – karta státu je rozšířena o příznak SEPA pro státy EU, a dále Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko a Monako.
   • Banka / Příkazy k úhradě/inkasu / Položka příkazu k úhradě/inkasu / výběrový seznam u pole Typ platby:
    • Výběr byl rozšířen o SEPA (nabízí Domácí, SEPA, Zahraniční)
    • Banka / Příkazy k úhradě/inkasu – funkce Export HB na příkazu, kde je zadáno více Typů plateb, generuje tolik souborů, kolik typů plateb příkaz obsahuje. Průvodce exportem je přitom variabilní a zobrazuje pouze cesty k Umístění souboru, pro který je typ platby na exportovaném příkazu zadaný (pokud je na příkazu ve všech položkách požadovaná pouze SEPA platba, při exportu průvodce nabídne cestu jen pro SEPA soubory; pro zahraniční či domácí typy plateb cesta zůstane skrytá). Je-li na příkazu zadaný typ platby, který příslušným homebankingem není podporovaný, program zobrazí upozornění (např. ABO zahraniční platby vůbec nepodporuje).

  V případě, kdy export obsahuje SEPA platbu a příslušný homebanking nemá nastavenou transformační šablonu SEPA, na SK legislativě se příkaz vygeneruje v původním domácím formátu a na CZ legislativě v zahraničním formátu.

  • Seznamy / Ostatní / Transformační šablonynový seznam.
  • Seznamy / Bankovní / Konfigurace HB / Upravit konfiguraci:
   • Karta je rozdělená na dvě záložky Export příkazů a Import výpisů.
   • Obě záložky jsou rozšířené o výběr Transformační šablony SEPA dosazené z číselníku transformačních šablon.
   • Umístění exportovaných souborů je rozšířené o SEPA příkaz k úhradě/inkasu.

1.2   Sklady

 • Katalog – při přidání Složení položky katalogu pomocí čtečky čárových kódu nebo pomocí importu z XML se generuje pořadí od N + 1 (N = nejvyšší existující pořadí složení pro daný artikl).
 • Seznam ceníků – při kopírování ceníku se nyní do skupin nově kopíruje i nastavení polí Vlastní druh sazby DPH a Druh sazby DPH.
 • Množstevní sleva – na kartě Množstevní hranice byl rozšířen počet desetinných míst na 4.
 • Obraty zásob – v průvodci tiskovými sestavami Celkový obrat, Sumární obrat podle kritérií a Detailní obrat podle kritérií je ve výchozím stavu na straně 3 přepínač ODD – dobropis započítat minusem zatržený.
 • Zaúčtování prodejek vydaných/přijatých
  • Nově je možné uložit si nastavení Zaúčtování prodejek. Po stisku tlačítka Zaúčtování prodejek nad seznamem Prodejek vydaných/přijatých se otevře seznam Zaúčtování prodejek, z něhož se dá vybrat konkrétní uložené zaúčtování či si uložit libovolný počet dalších.
  • Do CSWAutomatic byl přidán nový modul, který umožní prodejky zaúčtovat automaticky. Uživatel si může vybrat některé z uložených nastavení a zadat filtr pro prodejky, které se mají zaúčtovat.

1.3   Zakázky

 • Seznam zakázek – při vytváření dokladů v seznamu Zakázek či Firem z detailu Doklady nebo na kartě Zakázky ze záložky Doklady má vytvářený doklad vyplněnou adresu ve všech dostupných záložkách.

1.4   Mzdy

 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – v menu Tiskové sestavy / Sociální pojištění je nová sestava s možností elektronického podání na finanční úřad.
 • Vyúčtování mezd za zaměstnance a Vyúčtování mezd se zaúčtováním – do tiskových sestav byl doplněn sloupec Nezdanitelné příjmy. Údaje se přebírají z karty Mzdy / záložka Vyúčtování / pole Jiné nezdanitelné příjmy.
 • Odeslaná elektronická podání – položka v menu Tiskové sestavy / Ostatní byla přejmenována na Elektronická podatelna ČSSZ. Zobrazují se v ní všechna elektronická podání na ČSSZ – Přehled SP, Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku a ELDP.
 • Elektronická podatelna DP – v menu Tiskové sestavy / Ostatní je dále nový přehled, kde se zobrazují elektronická podání na FÚHlášení k záloze na důchodové spoření a Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.
 • Srážková daň – od 1. 1. 2014 mohou mít srážkovou daň jen Dohody o provedení práce, kde zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani a jeho příjem nepřesáhne 10 000 Kč; ostatní typy pracovních poměrů mají vždy daň zálohovou. Režim zdanění zaměstnance určuje Typ pracovního poměru.
 • Daň z příjmů – od 1. 1. 2014 jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Režim zdanění zaměstnance určuje nastavení Typu pracovního poměru.
 • Hlášení k záloze na důchodové spoření – do sestavy v menu Tiskové sestavy / Sociální pojištění byla přidána možnost podat hlášení i za plátcovu pokladnu. 
 • Podle platné legislativy byly v Money aktualizovány následující tiskové formuláře: 
  • Žádost o vrácení částky daňového bonusu (vzor č. 8) – vzor č. 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 8.
  • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (vzor č. 2) – vzor č. 25 5541 MFin 5541 – vzor č. 2.

1.5   Kniha jízd

 • Kniha jízd – v menu Seznamy / Kniha jízd a jízdy byly doplněny nové sazby pro Náhrady za použití vozidla a Stravné tuzemsko podle sazeb platných k roku 2014.

1.6   Administrace

 • Uživatelské role – pokud je pro čtení a zápis zakázané pole Celková pořizovací cena, není tento sloupec viditelný v detailu Položky.
 • Typy zpráv – na kartě je volba Typ autentifikace SMTP s výběrem hodnot pro komponentu MailBee. Výchozí hodnota je nastavena na Auto.

1.7   Ostatní

 • Tiskové sestavy – uživatelské tiskové sestavy se dají kopírovat.
 • Ověření registračního čísla distributora lihu – na dokladech a v adresáři je na speciální licenci dostupná možnost pomocí webu ověřit registrační číslo distributora lihu nebo osoby povinné značit líh. Funkce je přístupná na kartě Firmy v záložce Obchod a na dokladech přes tlačítko Ověřit registrační číslo distributora lihu.
 • Přebírání dokladů – bylo upraveno nastavování přepínače Vratka/ODD – dobropis:
  • Pokud na cílovém dokladu již existuje nějaká položka, pak na hlavičce cílového dokladu zůstane nastavení přepínače Vratka/ODD-dobropis zachované a na přebraných položkách se nastaví přepínač Vratka tak, aby odpovídal zdrojovému dokladu.
  • Příklad: Na cílovém dokladu existuje položka a v hlavičce dokladu je zatržený přepínač Vratka. Další položka se přidá dokladem, na kterém není přepínač Vratka zatržený (a to ani na hlavičce, ani na položce). Nově přidané položce se tedy musí nastavit příznak Vratka, neboť příznak Vratka v hlavičce dokladu zůstává zachovaný (vratka na položce a vratka na hlavičce se vyruší).

  • Pokud na cílovém dokladu položka dosud neexistuje, pak se na hlavičce cílového dokladu nastaví přepínač Vratka/ODD-dobropis podle položky zdrojového dokladu (je přitom jedno, zda v hlavičce zdrojového dokladu je či není příznak Vratka/ODD-dobropis zatržený). Pokud se přebírá více dokladů současně (i s různým nastavením přepínače Vratka/ODD-dobropis), pak se v hlavičce cílového dokladu nastaví přepínač podle prvního dokladu a pro položky dalších dokladů se přepínač nastaví tak, aby výsledek odpovídal zdrojovému dokladu.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články