Změny a novinky ERP Money verze 1.7.4.4455

Solitea, a.s. | 01. 06. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.4.4455 zavedených do Money od verze 1.7.2.4375

Účetnictví

 • Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky

  • Pro lepší přístupnost byl uzel Export do TaxEditu přesunut z uzlu Administrace do uzlu Účetnictví / Tiskové sestavy. Průvodce umožňuje zvolit rozsah exportu rozvahy a výsledovky i přiznání k dani z příjmů právnických osob (výkazy v plné či zkrácené formě, malá nebo mikro účetní jednotka, typ poplatníka či daňového přiznání). Po dokončení průvodce se z údajů zaznamenaných v Money vygeneruje XML dokument, který lze volitelně upravit v TaxEditu nebo přímo na daňovém portálu Finanční správy ČR. Novinkou je nově doplněná možnost editace výkazů před exportem – pokud hodnoty nesedí např. v důsledku zaokrouhlení, je možné je upravit.
  • Vzhledem k tomu, že došlo k legislativním změnám, byly také aktualizovány datové věty podle validačního schématu platného pro rok 2015 a vyšší. Pro roky do 2014 včetně bude přiznání vytvořeno podle příslušného validačního schématu.
  • Pro jednotlivé typy subjektů bylo upraveno nastavení pole Číslo řádku pro export tak, aby vyhovovalo platné legislativě roku 2016.
 • Hlášení a závěrky DPH – průvodce na straně 1/3 nově kontroluje doplnění alespoň jednoho z kontaktních údajů E-mail nebo Datová schránka.
 • Položky bankovních výpisů – nově je možné karty položek editovat přímo ze seznamu Banka / Položky bankovních výpisů. Při otevření položky se na pozadí současně zobrazí i příslušný Bankovní výpis a spolu s uložením položky se uskutečněné změny automaticky promítnou i do výpisu.
 • DPH – do seznamů závěrek Hlášení a závěrky DPH, Přiznání a závěrky DPH a Přiznání a závěrky MOSS přibylo tlačítko Aktuální období. Konkrétní rozsah aktuálního období se řídí podle data poslední účetní závěrky. Dále byly pro usnadnění orientace do seznamů doplněny filtry.
 • Hlášení a závěrky DPH – kontrolní hlášení nepovoluje uvádět v rámci jednoho výkazu u stejného dodavatele vícekrát totéž číslo daňového dokladu. V Money však tato situace může nastat při účtování daňového dokladu k zaplacené záloze, která obsahuje více sazeb DPH – v takovém případě se pro každou sazbu DPH zaúčtuje zvláštní daňový doklad. Proto byla na kartu Nastavení daňového dokladu, která se v seznamech Bankovních výpisů, Položek bankovních výpisů, Pokladních dokladů a Interních dokladů otevře z detailu Zálohy, přidána volba Úhrady záloh slučovat. Pokud je pole zatržené, Money pro všechny úhrady téže zálohové faktury se stejným datem platby vygeneruje jediný doklad s několika položkami. Není-li pole zatržené, pro každou úhradu se vytvoří zvláštní doklad.
 • Přiznání a závěrky DPH – jestliže je při tvorbě závěrky DPH na úvodní kartě (Vyberte typ podávaného přiznání) nastavené pole Pouze tisk vybraného období na datum vyšší než 31. 12. 2015, pak se na poslední straně Průvodce přiznáním a závěrkou DPH nezobrazí nabídka pro tvorbu tiskových sestav RPDP. Důvodem je změna legislativy, kterou byly od 1. 1. 2016 tyto sestavy zrušeny a jejich obsah přešel do kontrolního hlášení.

Adresář

 • Aktivity – při vyúčtování aktivit pomocí funkce Převzít do lze nechat rozpracovanou fakturu či dodací list bez uložení a v Money mezitím vykonávat jinou práci.
 • Typy aktivit (licence na rozšířené aktivity) – na kartě Typu aktivity v menu Seznamy / Adresní je nové pole, které umožní nastavit čas zahájení. Do nově vytvořené aktivity se dá z typu volitelně vložit pevný čas (např. 8.45), nebo převzít aktuální čas (pracovní čas počítače).
 • Firmy – v detailech seznamu firem Seznam ceníků a Seznam cenových hladin je možné vizuálně seřadit zobrazené položky, aniž by byl změněn sloupec Pořadí.
 • Aktivity – pokud jsou v seznamu Aktivit využívány Skupiny, při přidávání Aktivity ze seznamu Firem nebo ze Seznamu zakázek (z detailu Aktivity nebo v záložce Aktivity na kartě) Money zobrazí dotaz na skupinu, do které se má nový záznam přidat. Vytvořená Aktivita v takovém případě převezme nastavení z vybrané skupiny.

CRM

 • Generování aktivit do MS Outlook – je-li na kartě Firmy zadaná Aktivita s nastaveným Typem aktivity, kde v záložce CRM zatržená funkce Generovat úkol, do MS Outlook se přebere zadané datum zahájení/ukončení aktivity.

Sklady

 • Katalog

  • Složení – v tomto detailu jsou k dispozici nové sloupce Vlastní sklad a Vlastní ceník, ve kterých se zobrazují údaje ze záložky Složení na kartě Položky katalogu.
  • Filtr – pro snadnější hledání zásob s konkrétním (např. nulovým) množstvím byla do filtrů přidaná proměnná Množství zásob.
  • Výskyt ve složení – seznam nabízí nový detail, v němž se dá zjistit, které složené karty obsahují kartu pod kurzorem tzv. reverzní kusovník. Funkčnost usnadní např. nahrazení komponenty novým modelem.
 • EKO-KOM – na základě nařízení směrnice EU, která členským státům nově stanovuje povinnost evidovat spotřebu lehkých nákupních tašek (15–50 mikronů), byl výkaz rozšířen o statistickou evidenci plastových nákupních tašek. Do seznamu Statistická evidence obalu, ze kterého se vybírá kód na kartu Obalu (Seznamy / Skladové / EKO-KOM), byla doplněna kategorie PNT (plastová nákupní taška). Odpovídajícím způsobem byla upravena i struktura výkazu.
 • Skladové operace – do seznamů Skladové inventury a Inventurní doklady přibylo tlačítko Aktuální období. Konkrétní rozsah aktuálního období se řídí podle data poslední skladové závěrky.

Majetek

 • Leasingový majetek – karta majetku byla pro potřeby generování závazkových dokladů pro splátky, které se vykazují v kontrolním hlášení, rozšířena o pole Přijatý doklad. Při zaúčtování splátek leasingového majetku se přebírá tento údaj, a pokud pole není vyplněno, převezme se Číslo smlouvy. Hodnotu Přijatý doklad lze zobrazit i ve sloupcích seznamu a údaj byl také přidán do filtrů.

Fakturace

 • Položky faktur vydaných/přijatých – do Výběru sloupců byl v obou seznamech pro potřeby reportu do XLS přidán sloupec IČ z dokladu, ve kterém se zobrazuje IČ uvedené v hlavičce dokladu. Údaj se může lišit od údaje ve stávajícím sloupci , který obsahuje údaj uvedený na položce dokladu a používá se pro potřeby párování salda.

Objednávky

 • Položky nabídek vydaných/přijatých – v uzlu Objednávky jsou dva nové seznamy. Jedná se o přehledové seznamy, které nelze editovat a slouží pouze k prohlížení. Mají shodnou funkčnost jako např. Položky objednávek přijatých.

Mzdy

 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – na základě změny legislativy byla aktualizovaná tisková sestava (vzor I/2016), export do XML a elektronické podání.
 • Slevy na dani – na základě změny legislativy byly do záznamu Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v menu Mzdové seznamy / Pojištění a daně přidané nové hladiny pro období květen 2016.

Kniha jízd

 • Cestovní příkaz – na kartě Cestovního příkazu je v záložce Vyúčtování / Stravné nová funkce Hromadná změna, pomocí které lze pro označené dny hromadně nastavit procentuální hodnotu krácení stravného i snížení krácení.
 • Vozidla – v Nastavení seznamu se dá nově zadat kontrola vyplnění polí Standartní cena PHM a Průměrná spotřeba dle TP.

Seznamy

 • Měny (Bankovní seznamy) – podle sdělení ČSÚ byly pro CZ legislativu smazány měny, které byly nahrazeny eurem:
  • LTL litas litevský
  • LVL lat lotyšský
  • CYP libra kyperská
  • EEK koruna estonská
  • MTL lira maltézská
  • SKK koruna slovenská
  • U stávajících zákazníků se vymazání neuskuteční.

 • Konfigurace účtů pohybů zásob (Skladové seznamy) – do seznamu byly doplněny sloupce MD a Dal, které zobrazují účty z hlavní položky předkontace. Novinka umožní okamžitý přehled o tom, na jaký účet se operace zaúčtuje.
 • Finanční úřady (Organizace) – vzhledem ke stěhování Územního pracoviště v Karviné do nových prostor byl upraven záznam s kódem 3212.

Administrace

 • Automatické akce – na kartě Automatické akce se v záložce Uživatelé nově zobrazuje a třídí seznam uživatelů podle příjmení a jména uživatelů.

Business Intelligence

 • Datové zdroje
  • Záložka Parametry – v nastavení parametrů datového zdroje došlo k následujícím úpravám:

   • Nově je možné zadat popis parametru, který bude parametr charakterizovat při zobrazení analýzy v dialogu Nastavení hodnot parametrů. Chybí-li popis parametru, zobrazí se v dialogu název parametru.
   • U parametrů typu Datum je možné nastavit hodnotu „nezadáno“.
  • Na poslední straně průvodce bylo rozšířeno pole pro Informativní popis datového zdroje na neomezenou délku.
  • Skladové pohyby – konfigurace přednastaveného datového zdroje byla rozšířena tak, že do analýz nad ním vytvořených jsou nově zahrnuty i doklady Výrobka.
 • Analýzy – v dialogu Nastavení hodnot parametrů se při zobrazení analýzy u parametru typu Datum nyní eviduje pouze den, nikoliv přesný čas jako doposud. Datum se používá i při spuštění dotazu. Tato úprava funkčnosti umožňuje vybrat hodnoty pro konkrétní den.

Ostatní

 • Položky dokladů s evidencí výrobních čísel – na kartu položky dokladu Faktura přijatá, Dodací list přijatý, Objednávka přijatá, Objednávka vydaná a Příjemka je nyní možné tlačítkem Přidat hromadně vložit libovolné množství kusů označených vlastním výrobním číslem. Tlačítkem se otevře karta Hromadné přidání výrobních čísel, kde lze zadat prefix, množství položek a pro generování čísel také použít číselnou řadu.
 • CSWDMT

  • Z karty Zásoby v Money S3 se do Money SX nyní převádí Poznámka. Pro úspěšný převod je nutné určit konkrétní sklad, Poznámka se pak uloží na kartu Položky katalogu. Pokud na zásobě v Money S3 poznámka není vyplněna, převede se z kmenové karty.
  • Z Kmenové karty v Money S3 se převádí na kartu Položky katalogu v Money SX hmotnost nejen do záložky Rozměry, ale také do pole Vlastní hmotnost v kg v záložce Výkazy. Úprava usnadní tvorbu výkazu Intrastat.
 • Doklady – při tvorbě položek dokladů s evidencí výrobních sérií nebo exspirací se na kartě Detail obchodní položky nyní doplňuje vedlejší jednotka podle nastavení obchodního partnera na Položce katalogu v záložce Odběratelé/Dodavatelé. Tato novinka usnadní naskladňování zásob s podrobnou evidencí v případě, že dodavatel/ odběratel používá pro evidenci jiné jednotky než je hlavní jednotka. Pokud se při tvorbě prvního detailu na položce dokladu ručně zvolí jiná vedlejší jednotka, Money při přidání dalšího detailu (na aktuální položce dokladu) výběr respektuje a automaticky nastaví tuto vedlejší jednotku.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články