Změny a novinky ERP Money 1.10.11.5936

Solitea, a.s. | 28. 11. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.11.5936 zavedených do Money od verze 1.10.10.5895

Účetnictví

 • Účetní deník – tlačítko Aktuální období je v seznamu nově dostupné i uživatelům, kteří mají v rámci Uživatelské role povolené pouze čtení.
 • Bankovní výpisy – v detailu Položky bylo znepřístupněno mazání položek pomocí klávesy Delete.
 • Bankovní výpis – na kartě dokladu bylo upraveno chování funkce Hromadná úhrada v CZK (tlačítko nad seznamem položek) v případě, kdy celková částka položky výpisu neodpovídá součtu částek na jí hrazených dokladech. S každým uhrazeným dokladem dochází k postupnému snižování částky a úhrada dokladů se tak provádí jen do té doby, dokud je na výpisu dostatečná částka. Poslední doklad je uhrazen částečně. Funkčnost byla zprovozněna i v seznamu Bankovních výpisů nad detailem Položky.
  Příklad: Příjmovou položkou Bankovního výpisu ve výši 100 Kč hradíme dvě Faktury vydané na částku 50 Kč a 60 Kč. První faktura se uhradí v plné výši (50 Kč), druhá je uhrazena částečně zbývající částkou 50 Kč a 10 Kč na ní bude zbývat k úhradě.
 • Zjednodušený daňový doklad (SK legislativa) – do hlavičky faktur přijatých, interních, závazkových a pohledávkových dokladů byla s ohledem na správné vykazování dokladu v Kontrolním hlášení přidána možnost individuálně určit, kdy se jedná o zjednodušený daňový doklad.

Objednávky

 • Objednávky přijaté
  • V seznamu je nově dostupné tlačítko Šablony se stejnou funkčností, jaká je např. v seznamech faktur. Pomocí šablony lze zadat i Variabilní číslo.
  • Při postupném přebírání několika objednávek do jednoho Dodacího listu vydaného tlačítkem Přidat dokladem, se nyní zobrazuje Poznámka zadaná na kartě objednávky jen při přebírání příslušného dokladu, a to pouze v situaci, kdy je na objednávce aktivované pole Zobrazit poznámku při vyřízení.

Mzdy

 • eNeschopenka (CZ legislativa) – dne 31. prosince 2019 se ruší papírové neschopenky a od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost povinný elektronický systém evidence dočasných pracovních neschopností. V jeho rámci ČSSZ zřídila službu DZDPN (data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti), s níž Money komunikuje přes kanál VREP (APEP) na základě stejného připojení, jaké máte v Konfiguraci mezd již nastavené pro ostatní elektronická podání. V souvislosti s eNeschopenkou došlo v Money k následujícím úpravám:
  • Údaje o DPN – v menu Mzdy / Hromadné zadávání je nový seznam, který slouží ke stahování notifikací služby DZDPN.
   • Prostřednictvím tlačítka Aktualizovat si zde můžete stahovat denní notifikace se změnami stavu pracovních neschopností vašich zaměstnanců. Pokud je po stažení záznamu v Money nalezen Zaměstnanec se stejným rodným číslem a typem pracovního poměru, program automaticky vytvoří vazbu na kartu Nepřítomnosti.
   • Po každé aktualizaci se zobrazí protokol s výpisem změn od poslední komunikace a informací o tom, kdy a jaká podání musíte odevzdat.
   • Pro stahování notifikací potřebuje pověřená osoba (fyzická osoba, která zpracovává mzdy) u ČSSZ získat nové pověření. V současné době (konec listopadu) však ČSSZ tento registrační tiskopis zatím nemá k dispozici.
    Poznámka: Notifikace si můžete také nechat posílat do datové schránky či na e-mail a do Money je pak zavádět ručně. Stahováním přímo do Money si však zajistíte provázanost obou systémů a automatický přenos informací.
  • Příloha k žádosti o dávku
   • Ve stávající tiskové sestavě byla výrazně rozšířena karta Nepřítomnost – žádost o dávku DPN. Nově se zde např. uvádí Číslo rozhodnutí o DPN a také se sem z karty Zaměstnance přebírají informace o způsobu výplaty mzdy (číslo účtu, adresa pro příjem poštovní poukázky apod.). Všechny údaje lze přímo z průvodce upravit.
   • Ostatní přílohy žádosti o dávku (mateřská, dlouhodobé ošetřovné aj.) se podávají stejně jako doposud.
   • Na poslední straně průvodce je pro generování formulářů možné zvolit datovou větu. Momentálně je zde přednastavené používání datové věty NEMPRI18, která je určená pro formuláře platné do konce tohoto roku. Pro formuláře platné od ledna 2020 si musíte ručně zatrhnout použití nové datové věty NEMPRI20. Od příští verze bude tato věta již používaná primárně.
  • Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – v souvislosti se změnou legislativy je k dispozici nová tisková sestava, kterou na ČSSZ musíte odeslat neprodleně po obdržení příslušné notifikace o ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance. Na kartě Nepřítomnost – ukončení pracovní neschopnosti zde musíte uvádět data načtená z notifikací (číslo DPN, datum ukončení apod.).
  • Pro odeslání obou výše uvedených sestav platí stávající oprávnění pro podání tiskopisu Příloha k žádosti o dávku.
  • Money do těchto tiskových sestav převádí všechny údaje o zaměstnancích zcela automaticky. Od příští verze je bude je doplňovat také údaji načtenými z notifikací. Vzhledem k technickým problémům s připojením na testovací server ČSSZ je však zatím nutné do lednových mezd tyto údaje zapsat ručně.
  • Přehled nepřítomností (Hromadné zadávání) – v seznamu je k dispozici nový detail Elektronická podatelna ČSSZ, ve kterém zjistíte podání, jímž byla nepřítomnost hlášena.
  • Elektronická podatelna ČSSZ – v seznamu je nový sloupec Typ elektronického podání. V něm se odliší podání Přílohy k žádosti o dávku od nové sestavy Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti, protože portál ČSSZ používá pro obě sestavy stejný Typ aplikace elektronického podání.

Business Intelligence

 • Analýza – v souvislosti s přechodem na novou verzi vývojářského nástroje DevExpress, z něhož se v Money využívá generátor sestav a řada ovládacích prvků, se od verze 1.10.9 v systému ovládání projevily následující změny:
  • Když v pivot tabulce při výběru hodnot datových polí individuálně zatrhnete větší počet polí tzv. „na přeskáčku“, je v místě posuvníku přerušovanou čarou graficky znázorněno, ve které části seznamu je máte hledat.
   analyza
  • Pokud se pro výběr zobrazí menší počet hodnot, seřadí se do sloupců a posuvník tak není potřeba.
  • Hodnoty se dají filtrovat i podle textu nebo čísel – v nabídce je řada možností typu začíná, obsahuje apod.
   analyza3
  • Použité filtry se zobrazují dole na liště, kde se také dají editovat.
  • Filtry jsou aplikovány bezprostředně po výběru podmínek a pivot tabulka se ihned překresluje.

Seznamy

 • Banky – seznam bank byl aktualizován na základě úprav číselníku ČNB:
  • Byla přidána nová položka Qpay s kódem 8283.
  • Položka EUPSProvider s kódem 8297 byla zrušena.

Administrace

 • Automatické akce – pro akci určenou k odesílání e-mailů S5MailAutomat (Jiná akce / modul Ekonomické jádro) byla na kartu Konfigurace přidána nová Varianta e-mailového spojení. Při volbě Použít e-mailové spojení kontaktní osoby dokladu se do adresy e-mailu dosadí spojení uložené na kartě kontaktní Osoby, která je uvedená na dokladu v záložce Odběratel/Dodavatel. Jestliže má tato osoba více e-mailových spojení, program použije Výchozí spojení, a není-li nastavené, zvolí e-mailové spojení s nejvyšší prioritou.

Datové schránky

 • V informačním systému datových schránek (ISDS) došlo ke změně formátu a struktury časového razítka. Změna byla zapracována do programu, uživatelsky se neprojeví.

Ostatní

 • Navigátor – ve struktuře nabídky funkcí v Navigátoru a Menu došlo k následujícím úpravám:
  • Přibyl nový uzel Kasa Online. Je určený pro přímý pokladní prodej a obsahuje dvě položky – Prodej a Vklady a výběry.
  • Uzly Money Portál, EET a Prodejní místa byly z hlavní nabídky přesunuty do části Administrace.
  • Uzel Personalistika byl z hlavní nabídky přesunut do menu Seznamy.
 • Doklady – rozsah pole IČ v hlavičce dokladu byl omezen na 20 znaků tak, že do pole nelze znaky nad maximální limit vůbec vepsat.
 • Odběratelský doklad – po výběru Odběratele se z karty jeho Firmy do hlavičky dokladu automaticky kopírují adresy do záložek Fakturační adresa a Konečný příjemce. Money nyní umožňuje tyto adresy ručně změnit, aniž by se úpravy propisovaly do ostatních záložek.
 • ODD dobropis – s ohledem na změnu legislativy, která nově požaduje pouze „vynaložit dostatečné úsilí při doručení dobropisu“, se na dokladech se zatrženým polem ODD-dobropis automaticky doplní datum Uplatnění DPH. U faktur vydaných a pohledávkových dokladů se přebírá datum Plnění DPH, u faktur přijatých a závazkových dokladů je to datum Uplatnění DPH.
 • Rychlé hledání (CTR+F) – byla obnovena možnost rychlého vyhledávání textu v buňkách seznamů prostřednictvím klávesových zkratek CTR+C a CTR+V, ev. CTRL+H.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články