Změny a novinky ERP Money 1.11.1.6014

Solitea, a.s. | 30. 01. 2020

Přehled novinek ve verzi 1.11.1.6014 zavedených do Money od verze 1.10.11.5936

Účetnictví

 • Odpočet záloh – na Fakturách přijatých, Interních dokladech a Závazkových dokladech byl upraven způsob zaúčtování odpočtů záloh na vyúčtovacích dokladech v cizí měně vystavených tuzemským plátcem DPH. Program nyní v souladu s legislativními požadavky přebírá částky pro odpočet zálohy z Daňového dokladu k platbě. Takto vzniklé kurzové rozdíly jsou automaticky zaúčtovány na účet záloh nebo závazků a dojde tak k vyrovnání salda.
 • Rozpis DPH – v souvislosti s požadavky SK legislativy došlo k několika úpravám souvisejícím se změnou způsobu rozepisování DPH na tiskových výstupech dokladů. Úpravy programu se projeví i v agendách vedených v české legislativě a na přání je možné je zavést do vašich tiskových sestav individuálně:
  • Na kartách dokladů je v záložce DPH nový filtr Členění DPH. V roletové nabídce jsou zde uvedena všechna členění DPH použitá na dokladu, přičemž zatržená jsou pouze ta, jejichž částky vstupují do DPH. Změnou zatržení lze do rozpisu zavést i částky bez vlivu. Tato vlastnost je užitečná v případech, kdy je na dokladu položka s vlivem v 0% sazbě a současně i odpočet zálohy bez vlivu, protože ve standardním rozpisu DPH se takové částky vynulují. V návrhu tiskových sestav je možné datové pole s rozpisem DPH přebíraným z hlavičky dokladu nahradit tímto detailním rozpisem.
  • Na karty Členění DPH (Seznamy/Účetní) bylo doplněno pole Uvádět na dokladech text. Do něj lze vložit popis, který má být v souladu se zákonem o DPH uvedený na daňových dokladech (např. pro reverse charge či zvláštní režim RPDP). Následně je možné upravit tiskové sestavy vydaných daňových dokladů tak, aby se tyto texty tiskly u jednotlivých položek nebo rozpisů DPH. Rozpis se v takovém případě rozpadne podle členění s různými doprovodnými texty.
  • S ohledem na to, že slovenská legislativa neuznává nulovou sazbu DPH, je v Průvodci nastavením programu v záložce Ostatní v sekci DPH nová volba Netisknout nulovou sazbu DPH na SK daňových dokladech. Po její aktivaci se v agendách vedených v SK legislativě přestane na tiskových výstupech dokladů uvádět údaj „0 %“, tedy informace o procentní výši sazby. Konkrétní částky na dokladu samozřejmě uvedeny budou.
 • Intrastat - při navýšení ceny na dokladu v cizí měně se částka správně přepočítá kurzem dokladu a do intrastatu vstoupí přepočtena na domácí měnu.

Pozn.: Pokud máte výše uvedené úpravy zájem zohlednit ve svých tiskových sestavách (např. v agendách s licencí na mezinárodní DPH), obraťte se na naše konzultanty.

 • Reverse charge – u podřízených skladových položek došlo k rozšíření logiky uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Položky typu Složení nebo Příslušenství nyní vstupují do reverse charge pouze v případě, kdy je na nich aktivovaná volba Přičítat cenu k hlavní položce a současně hlavní položka nemá Typ ceny nastavený jako Pouze základ a není v 0% sazbě DPH. Nemají-li podřízené položky zatrženou volbu Přičítat cenu k hlavní položce, do reverse charge nikdy nevstupují.
 • Bankovní výpisy – pokud je na položku importovaného bankovního výpisu ručně doplněna Předkontace, program automaticky doplní i Členění DPH nastavené na její kartě.
 • Pokladní doklady
  • Tvorba Výdajových pokladních dokladů byla usnadněna novou možností přebírat Dodací listy přijaté. Funkce je dostupná jak z karty Výdajového pokladního dokladu volbou Přidat dokladem, tak i ze seznamu Dodacích listů přijatých volbou místní nabídky Převzít do.
  • Pokud se na pokladní doklad přidá úhrada z hrazeného nebo hradícího dokladu, částka úhrady se vygeneruje na základě nastavení v záložce Konfigurace párování úhrad na kartě Nastavení skupiny pokladních dokladů. Nově lze párovat i pokladní doklady s celkovou nulovou částkou. V takovém případě program vždy převezme částku úhrady z hrazeného dokladu (jak při ručním výběru, tak i při automatickém párování) bez ohledu na nastavení Konfigurace párování úhrad.

Adresář

 • Firma – pro rok 2020 byly v rámci Evropské unie zpřísněny legislativní požadavky na kontrolu zahraničních partnerů při uplatnění osvobození u intrakomunitárního dodání zboží. Nově je nutné DIČ zahraničního partnera z EU ověřit v aplikaci VIES a na vyzvání finanční správy (například při daňové kontrole) toto ověření doložit tzv. Unikátním číslem konzultace. V Money proto došlo k následující úpravě způsobu ověřování partnerů:
  • Všichni zahraniční partneři z EU (s DIČ země, pro které nemá vaše agenda platnou registraci k DPH), jsou automaticky ověřováni v registru VIES.
  • Při ověření si Money stáhne Unikátní číslo konzultace a na kartě Firmy jej uloží v záložce Registr DPH. Údaj je doplněn datem a přesným časem ověření.
   Pozn.: V některé z příštích verzí Money zpřístupníme funkci, kterou bude možné unikátní číslo konzultace včetně data provedení kontroly vytisknout.
  • Čeští plátci v agendách s CZ registrací k DPH (stejně jako slovenští v agendách s SK registrací) jsou i nadále ověřováni v Registru plátců DPH.
  • Změna způsobu ověření se uplatní na všech stávajících místech, tedy při poklepání na DIČ partnera, při použití tlačítka Registr plátců DPH v seznamu Firem či na Příkazu k úhradě, v CSW Automatic atd.

Fakturace

 • Faktura přijatá – chování programu při změně data Vystavení bylo na kartě faktury uvedeno do souladu s logikou používanou na ostatních dokladech. Při ponížení data Vystavení se změně přizpůsobí datum Uplatnění DPH i DUZP, při povýšení data se přizpůsobí pouze datum Uplatnění DPH.

Sklady

 • Katalog – do filtrů byla doplněna nová podmínka Použito v dokladech. Díky ní se dají rychle zjistit nepoužívané položky, které chcete ze seznamu odstranit. Stejná funkčnost je proto dostupná i v seznamech Ceníkových cen a Skladových zásob, protože tyto související položky je nutné smazat dříve, než tak učiníte v Katalogu.
 • Skladové zásoby
  • Filtry – do nabídky filtrů přibyla nová proměnná Druh položky katalogu zásoby, která seznam filtruje podle stavu pole Druh položky katalogu na kartě Zásoby. Současně bylo upraveno chování stávající proměnné Druh položky katalogu, která nyní seznam zásob filtruje podle stavu pole Druh položky katalogu na kartě zdrojové Položky katalogu.
  • Detaily – v detailu Rezervace je nově dostupný sloupec Priorita. Zobrazíte ho pomocí funkce Výběr sloupců, kterou otevřete pravým tlačítkem myši nad záhlavím sloupců.
   Pozn.: Funkčnost se projeví pouze uživatelům modulu Sklady, kteří mají v Průvodci nastavením programu v záložce Sklady aktivované pole Použít funkcionalitu RaB.
 • Skladové položky – s ohledem na jednodušší kontrolu zaúčtování je v seznamu k dispozici nový sloupec Druh položky katalogu (zobrazíte jej z nabídky Výběr sloupců). Stejnou položku najdete i ve filtrech.
 • Detailní obrat podle kritérií (Tiskové sestavy / Obraty zásob) – kvůli lepší přehlednosti se ve výsledné v tiskové sestavě řadí doklady v rámci v jednotlivých sumárních skupin podle data vystavení.

Kasa Online

 • Prodej – na vizualizované prodejní pokladně je nově zpřístupněné pole EET, které obsluze umožní rozhodnout, zda má doklad vstoupit do evidence, či nikoliv.
 • Vklady a výběry Kasy Online – v seznamu umístěném v uzlu Kasa online najdete všechny vklady a výběry uskutečněné při prodeji na Kase online v záložce Operace. Tyto položky se pak přímo v seznamu dají opravit či smazat a pomocí tlačítka Zaúčtování vkladů a výběrů zavést do účetnictví. Seznam umožňuje také Zrušit zaúčtování. Karta každého vkladu/výběru obsahuje záložku eKasa, prostřednictvím které se finanční pohyb dá online evidovat na portálu slovenské finanční správy.

Služby

 • Reklamace přijaté – s ohledem na zlepšení uživatelského komfortu byl upraven rozsah přenášených informací na dokladech přebíraných mezi sebou v rámci modulu Služby:
  • Při převzetí Reklamace přijaté do Reklamace vydané se převede i text zapsaný v záložce Popis reklamace.
  • Při převzetí Reklamace přijaté do Servisního dokladu se text ze záložek Popis reklamace a Popis reklamace interní kopíruje do záložek Popis servisu zákazníkem a Popis servisu interní.

Přebírané texty je samozřejmě možné na novém dokladu libovolně upravit nebo vymazat.

 • Na všech typech dokladů v modulu (Reklamace přijaté/vydané i Servisní doklady) byla s ohledem na sjednocení funkčnosti programu znepřístupněna možnost uložit doklad bez položek pomocí klávesové zkratky.

Majetek

 • Účetní a daňové odpisy – v sestavě byl upraven výpočet zůstatku vyřazeného majetku tak, aby místo sumy odpisů zobrazoval nulovou hodnotu.
 • Odpisové skupiny (pouze SK legislativa) – seznam byl aktualizován pro rok 2020:
  • Přibyla nová odpisová skupina 0 určená pro rovnoměrné odpisy elektromobilů.
  • Způsob zaokrouhlení jednotlivých odpisů byl upraven z celých korun nahoru na dvě desetinná místa matematicky.

Mzdy

 • Přehled mezd – na kartu Mzdy byly přidána nová záložka Osvobozené příjmy. V ní se evidují příspěvky zaměstnavatele osvobozené od daně (např. dary, příspěvky na kulturní akce, rekreaci či pojištění), které sice nevstupují do mzdy, nedaní se a neodvádí se z nich pojistné, ale podle zákona o dani z příjmů se musí uvádět ve Mzdovém listu. V Průvodci tiskem mzdového listu je pak pro jednotlivé zaměstnance možné otevřít a individuálně upravit karty, ve kterých je uvedená výše a popis osvobozených příjmů.
 • Konfigurace – na kartě konfigurace mezd pro rok 2020 byla zvýšena sazba minimální mzdy na 14 600 Kč.
 • Mzdové seznamy – pro rok 2020 byly aktualizovány následující seznamy:
  • Příplatky (Mzdové složky) – příplatek za pracovní prostředí byl zvýšen na hodnotu 8,73 Kč.
  • Sociální pojištění (Pojištění a daně) – maximální základ je nově 1 672 080 Kč.
  • Zdravotní pojištění (Pojištění a daně) – limit státu je 7 903 Kč.
  • Daň ze závislé činnosti (Pojištění a daně) – pásmo solidární daně se zdvihlo na částku 139 340 Kč.
  • Redukční pásma (Nepřítomnosti) – do seznamu byla přidána karta s následujícím nastavením částek: 203,35 Kč (pro sazbu 90 %), 304,85 Kč (pro sazbu 60 %) a 609,70 Kč (pro sazbu 30 %).
 • Tiskové sestavy – s ohledem na úpravy formulářů pro rok 2020 byla v programu aktualizována řada tiskových sestav:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (Daně) – zde je připraven nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech 2020 vzor č. 28 a v loňském formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 vzor č. 27 byl opraven údaj o zdaňovacím období.
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (Daně) – přibyl nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech SD 2020 vzor č. 7.
  • Roční zúčtování daně (Daně) – nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 24.
  • Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání (Sociální pojištění) – nový formulář Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání v. II/2019.
  • Přihláška do registru zaměstnavatelů (Sociální pojištění) – nový formulář Přihláška do registru zaměstnavatelů – II/2019.
  • Odhláška z registru zaměstnavatelů (Sociální pojištění) – nový formulář Odhláška z registru zaměstnavatelů – II/2019.

eNeschopenky

 • Konfigurace mezd – do záložky Elektronické podání bylo na kartu Konfigurace mezd doplněno nové pole Komerční šifrovací certifikát. Do něj musíte vložit komerční nepodpisový certifikát zakoupený u certifikační autority (PostSignum České pošty, První certifikační autorita nebo eIdentity). Certifikát je při komunikaci nutný k rozšifrování odpovědí přijatých od ČSSZ – zajišťuje, aby si zašifrované informace o neschopenkách vašich zaměstnanců nemohl přečíst nikdo nepovolaný. Na rozdíl od Podepisovacího certifikátu není vyžadována jeho evidence u ČSSZ.
 • Údaje o DPN (Hromadné zadávání) – seznam byl doplněn o řadu nových funkcí:
  • Aktualizovat – v průběhu stahování notifikací ze serveru ČSSZ se nyní tyto notifikace ihned automaticky zpracovávají do mezd. Program na základě získaných údajů samostatně zakládá či ukončuje karty Nepřítomnosti zaměstnanců a doplňuje na nich proplácení. Rozsah akce lze v průvodci stanovit volbami Generovat nové nepřítomnosti, Proplácet trvající nepřítomnosti a Ukončit nepřítomnosti.
  • Zpracovat – pomocí nového tlačítka se do programu dají dodatečně zavést údaje, které nebylo možné v průběhu stahování notifikací zpracovat (pokud například vznikl nárok na nemocenskou během trvání dovolené).
  • Protokol o zpracování – po každé akci se zobrazí protokol o průběhu zpracování dat, který je možné uložit do vybraného úložiště.
  • Do seznamu byly doplněny filtry, detaily, hromadné změny a další úpravy.
  • Karta údaje o DPN – na kartu bylo doplněno IČ zaměstnavatele, které program při stahování porovnává s IČ odesílaným v notifikaci ČSSZ. V případě rozdílu se do protokolu zapíše chyba.
 • CSW Automatic – k dispozici je nová funkce Aktualizace údajů o DPN, kde se dá nastavit automatické stahování notifikací včetně zapracování získaných údajů přímo do Money. Součástí akce je i odesílání Protokolu o zpracování e-mailem.
 • Přehled nepřítomností (Hromadné zadávání) – v detailu Elektronická podatelna ČSSZ se u každé Nepřítomnosti uvádí veškerá dosavadní komunikace s ČSSZ (přijaté notifikace i odeslaná podání). Nad detailem je nové tlačítko Zjisti stav zpracování, které slouží k ověření, zda byla konkrétní komunikace úspěšná, případně k jaké chybě při ní došlo.
 • Historie aktualizací údajů o DPN (Mzdové seznamy / Ostatní) – seznam slouží k evidenci informací o intervalech stažení notifikací DPN a dají se zde tedy zjistit případné chyby na straně Money nebo ČSSZ. Program umožňuje tyto záznamy smazat, aby bylo možné znovu stanovit datum, od kterého se data začnou opět načítat.
 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – průvodce byl aktualizován pro rok 2020. Na poslední straně byla nastavena výchozí datová věta NEMPRI20 a program nyní pro tisk přednostně nabízí formulář Příloha k žádosti vzor I/2020.
 • Elektronická podatelna ČSSZ (Tiskové sestavy / Ostatní) – v seznamu je k dispozici nový sloupec Přijatá data, kde se v případě problémů s načtením notifikací o DPN dají zjistit důležité informace o tom, proč načtení neproběhlo.

EET

 • Kontrola platnosti certifikátů – měsíc před vypršením certifikátu EET se na dokladech začne zobrazovat oranžový pruh s informací o blížícím se vypršení platnosti a s uvedeným počtem dnů, které do konce platnosti ještě zbývají. Ke správě certifikátů slouží seznam Nastavení podepisování dokumentů, který nově najdete v menu Seznamy / Ostatní.
  Pozn.: Nový certifikát si musíte vygenerovat v aplikaci EET. Současně je zde třeba zneplatnit starý certifikát. Teprve poté si můžete nový certifikát vložit na kartu Prodejního místa.
 • Prodejka vydaná – způsob aktivace pole Evidovat tržbu byl sjednocen s funkčností na ostatních dokladech. Pole se na prodejce automaticky zatrhne v případě, kdy je na kartě Nastavení skupiny prodejek uložené Prodejní místo pro EET a současně je zde nastavený i Způsob platby, který má na kartě zatržené pole Evidovat tržbu. Pokud je na prodejce uvedený Způsob platby bez evidence tržby, pole Evidovat tržbu je na dokladu přístupné, ale nezatržené.

Seznamy

 • Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – do seznamu bylo v souladu s legislativou roku 2020 přidáno 47 nových záznamů. Stávajícím 92 záznamům byla ukončena platnost.
 • Dodací podmínky (Intrastat) – seznam byl aktualizován podle číselníku Celní správy platného pro rok 2020.
 • Svátky (Ostatní) – do seznamu byly doplněny sváteční dny vyhlášené pro rok 2020.
 • Náhrady (Kniha jízd a jízdy) – podle legislativy roku 2020 se změnila výše sazeb náhrad za jednotlivé typy vozidel.
 • Stravné tuzemsko (Kniha jízd a jízdy) – pro rok 2020 byly změněny minimální a maximální hodnoty stravného, které zaměstnancům náleží při různých délkách pracovních cest.
 • Stravné zahraničí (Kniha jízd a jízdy) – podle vyhlášky platné pro rok 2020 byla upravena výše stravného při cestách do Itálie, Španělska, USA, Austrálie, Dánska, Norska, Irska, Lucemburska, na Island a Maltu.

Pomůcky

 • Daňový kalendář – v souladu s podklady vydanými finanční správou bylo do Money zavedeno všech 156 daňových povinností, které poplatníky čekají v roce 2020.

Administrace

 • Seznam workflow (Money Portál) – s ohledem na rozšíření možností schvalovacího procesu se pod seznamem v detailu Podpisy nyní ve sloupci Typ podpisu zobrazuje také informace Nepodepsal.
 • Automatické akce – akce zajišťující přebírání dokladů byly upraveny tak, aby se mezi doklady přenášel stav pole Vstupuje do výkazu Intrastat.
 • Import z XML (Výměna dat) – pro usnadnění komunikace byly upraveny e-mailem odesílané reporty o průběhu importu uskutečněného prostřednictvím aplikace CSW Automatic (konkrétně knihoven CSW Importer a CSW Importer DB):
  • V textu zprávy jsou nyní uvedené pouze základní údaje o stavu importu.
  • Všechny podrobnosti včetně chybových hlášení jsou rozepsané v připojeném PDF souboru.
 • Fronta importu z XML (Výměna dat) – v seznamu byly provedeny následující změny:
  • Na hlavní nástrojové liště je nové tlačítko Spustit import. Jeho prostřednictvím se dá uskutečnit okamžitý import označených front, aniž by bylo nutné čekat, až se spustí přes CSW Automatic.
  • V seznamu byla provedena řada dalších drobných úprav – přibyly nové sloupce Vytvoření záznamu a Poslední změna záznamu, rozšířila se nabídka v Hromadných operacích apod.
  • Úpravy se projevily i na kartě Fronta importu z XML ve těchto záložkách:
   • XML – po zatržení pole Formátovat se načtený text převede do podoby standardního XML zápisu.
   • Report – nově není povolena editace, ale je umožněno Zobrazení v HTML.
   • Poznámka – zcela nová záložka je určená pro zápis interních informací.
 • Fronta exportu do XML – na kartě je v záložce Obecné nové pole Kód konfigurace exportu.

Ostatní

 • Doklady – systém nyní povoluje uložit doklad s datem splatnosti nižším, než je datum vystavení. Tímto způsobem lze například přeúčtovat dlouho vymáhané pohledávky na nový pohledávkový doklad. Při uložení takto nastaveného dokladu Money vždy zobrazí upozornění s dotazem, zda chcete pokračovat, či akci raději ukončíte.
 • Dobropisy – do dobropisu se nyní přebírají hodnoty všech typů uživatelských sloupců v podobě, v jaké jsou uložené na zdrojovém dokladu.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články