Změny a novinky ERP Money 1.11.2.6054

Solitea, a.s. | 05. 03. 2020

Přehled novinek ve verzi 1.11.2.6054 zavedených do Money od verze 1.11.1.6014

Účetnictví

 • Souhrnné hlášení DPH – v souvislosti s novelou zákona o DPH bylo do hlášení zavedeno vykazování obchodu v režimu skladu, tzv.call-off stock. Platí pro firmy, které dodávají zákazníkům z jiného členského státu EU zboží do skladů umístěných na území tohoto státu tak, že zboží je zde pouze uskladněno a k vlastnímu prodeji dojde až při jeho vyzvednutí, nejdéle 1 rok od naskladnění zboží. Oba subjekty musí mít podepsanou smlouvu a příjemce zboží má za povinnost vést evidenci, která správcům daně umožní ověřit správné uplatňování. Do Money se tato novinka promítla následujícím způsobem:
  • Karty Kód plnění DPH byly doplněny o zatrhávací pole Call-off stock. V rámci připravených seznamů byl seznam rozšířen o tři nové položky používané v režimu skladu. Současně bylo ošetřeno, aby se tyto položky nenabízely k doplnění na kartu Členění DPH.
  • V Průvodci podáním souhrnného hlášení je nová strana 4/5. Obsahuje seznam, kam je možné uživatelsky doplnit řádky hlášení v režimu Call-off stock. Tlačítkem Přidat se zobrazí karta Řádek hlášení, kde stačí zadat DIČ pořizovatele, Kód státu a Kód plnění DPH.
  • Byl aktualizován i tiskopis pro rok 2020 a údaje zapsané v průvodci na straně 4/5 se zde uvedou do oddílu C.

Poznámka: Čeští zákonodárci na rozdíl od Slovenska nestihli na změnu ve směrnici EU rychleji zareagovat, proto byl požadavek zpracován až do verze 1.11.1.6014 FIX 2.

 • Konfigurace homebankingu (Seznamy / Bankovní) – na kartu Konfigurace MultiCash Česká spořitelna bylo přidáno zatrhávací pole Doplňující text exportovat velkými písmeny bez diakritiky. Pokud je pole zatržené, program na Položce příkazu k úhradě/inkasu upraví pole Doplňující text tak, aby při přenosu vyhověl požadavkům banky. Tento text může program přebírat buď na základě konfigurace v záložce BankaPrůvodci nastavením programu, nebo z karty Nastavení skupiny příkazů k úhradě/inkasu.
 • Zaúčtování časového rozlišení (Závěrkové operace) – kvůli urychlení procesu program nyní generuje Interní doklady s maximálním počtem 2000 položek. Pokud je položek více, vytvoří se několik Interních dokladů, které mají v poli Popis upřesněnou příslušnou skupinu dokladů.

Adresář

 • Seznam firem – ve Výběru sloupců jsou pro seznam k dispozici nové sloupce Dodavatelské/Odběratelské podmínky Incoterms, v nichž se zobrazují údaje uvedené na kartách v záložce Výkazy. Podle těchto kritérií lze seznam nově také filtrovat a podmínky firmám nastavit prostřednictvím Hromadných operací.
 • Firma
  • Ve výběrových seznamech, které program nabídne k přidělení v záložce Obchod na kartě Firmy, bylo s ohledem na snadnější vyhledání Ceníků a Cenových hladin zpřístupněno tlačítko Skupiny.
  • Při doplnění adresy firmy z registru ARES (poklepáním na hyperlinkový odkaz u pole nebo automaticky na základě konfigurace v Průvodci nastavením programu) se do adresní části v poli Místo nově doplní pouze název obce bez městské části.

Fakturace

 • Faktury přijaté – s ohledem na jednoznačnost podávaných informací byly v tiskových sestavách sjednoceny názvy sumarizačních polí:
  • Celkem k úhradě – bylo přejmenováno na Celkem fakturováno
  • Proplatit běžné faktury – na Zbývá proplatit běžné faktury
  • Proplatit dobropisové fakturyna Zbývá proplatit dobropisové faktury
 • Změna se týká agend vedených v české i slovenské legislativě a platí pro následující tiskové sestavy:
  • Kniha vydaných faktur
  • Kniha vydaných faktur v cizí měně
  • Kniha přijatých faktur
  • Kniha přijatých faktur v cizí měně

Sklady

 • Dodací list vydaný – vzhledem ke správnosti zaúčtování skladových pohybů na pokladních dokladech vzniklých převzetím dodacího listu bylo pole Druh pohybu přejmenováno na Druh skladového pohybu (v poli zůstává původní nastavení, např. „spotřeba“). Na kartu dodacího listu bylo dále přidáno nové pole Druh pohybu (kam se dá vložit pohyb potřebný k zaúčtování pohybu pokladního dokladu, např. „prodej“).
 • Převodky – volba Převzít do nad seznamem nově umožňuje přebírání do Dodacího listu vydaného. Usnadní se tak souhrnná fakturace dokladů za určité období.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – místní nabídka nad seznamem Převzít do nově obsahuje volbu Faktura vydaná (s texty před/za cenami), která umožní přenášet do faktury doprovodné texty zadané na objednávce.

Majetek

 • Tiskové sestavy – v sestavách Pohyby majetku, Odpisy majetku, Celkové porovnání odpisů a Účetní a daňové odpisy došlo k sjednocení funkcionality pole Tisknout i vyřazený majetek. Pole se nově jmenuje Tisknout i vyřazený majetek podle data a pracuje následujícím způsobem:
  • Pole je zatržené:
   • Do tiskových sestav vedle nevyřazeného majetku vstoupí navíc i majetek, jehož Datum vyřazení je větší nebo rovno údaji zapsanému v poli Od data (na téže straně v průvodci).
   • Pokud v průvodci není doplněné žádné datum v polích Od data / Do data, v sestavách bude uveden všechen historicky vyřazený majetek.
  • Pole není zatržené:
  • Je-li v průvodci vyplněné pole Do data, do tiskových sestav vstoupí majetek, který nemá stanovené Datum vyřazení nebo má toto datum vyšší než údaj v poli Do data.
  • Jestliže pole Do data doplněné není, do tiskových sestav vstoupí majetek, který nemá určené Datum vyřazení nebo je tento údaj vyšší než pracovní datum Money.
 • Celkové porovnání odpisů – sestava nově umožňuje porovnat (za)účtované odpisy oproti daňovým. Roletová nabídka u pole Zdroj dat obsahuje novou volbu Skutečné pohyby (podle zaúčtování). Dá se využít například tehdy, kdy v průběhu odepisování majetku dojde ke změně účtovaných odpisů (účetní/daňové). V sestavě se pak do Účetních odpisů zahrne celková suma všech zaúčtovaných odpisů bez ohledu na typ odpisu (tedy všechny odpisy, které jsou zaúčtovány a mají vazbu na interní doklad).

Mzdy

 • Kód činnosti pro ČSSZ (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) – kvůli ošetření notifikací eNeschopenek byl seznam doplněn o již neplatné kódy. Na jejich kartách byly současně vytvořené vazby na aktuálně platné navazující kódy. Důvodem je kontinuita údajů uložených na kartách zaměstnanců přijatých do pracovního poměru před rokem 2009. Seznam byl současně doplněn o tlačítko Jen platné.
 • Platnost od/do – v rámci modulu Mzdy byla sjednocena kontrola časové posloupnosti dat zadaných v polích od/do tak, aby byl dodržen smysluplný časový interval. Program kartu s nenavazujícími daty buď vůbec neumožní uložit, nebo na problém upozorní. Jedná se o následující karty:
  • Zaměstnanec / záložka Doplňující údaje
  • Kód činnosti pro ČSSZ (Mzdové seznamy / Pracovní poměry)
  • Slevy na dani (Mzdové seznamy / Pojištění a daně)
  • Nepřítomnosti (Mzdové seznamy / Druhy nepřítomností)

Kasa online

 • Prodej
  • S ohledem na omezení případů, kdy přihlášený uživatel omylem ukládal prodejky do skupiny s nevhodným nastavením, se od této verze při otevření uživatelského rozhraní kasy nejprve zobrazí karta Nastavení, kde si uživatel musí povinně zvolit Skupinu prodejek vydaných. Pokladní rozhraní se na obrazovce aktivuje až po potvrzení karty Nastavení tlačítkem OK.
 • Nabídka položek k prodeji byla sjednocena se standardní funkčností Money. Program nyní v kase automaticky zobrazí položky z ceníku, který je v Průvodci nastavením programu určený jako Výchozí ceník uživatele. Pokud tento ceník není nastavený, pak program použije Výchozí ceník agendy. Množství zásob se přebírá z Výchozího skladu uživatele, ev. Výchozího skladu agendy, opět na základě zadání v Průvodci nastavením programu.
  • Program přihlášenému uživateli nepovolí otevřít na obrazovce více pokladních rozhraní současně.
  • Červený indikátor Vratka se v hlavičce pokladny objeví jak v případě, kdy je na pokladně zpracovávána položka s označením Vratka, tak tehdy, kdy je jako vratka označený celý doklad.
 • CSW Automatic – pro zaúčtování vkladů a výběrů uskutečněných na Kase online byl v aplikaci vytvořen v knihovně Zaúčtování prodejek nový zásuvný modul Zaúčtování prodejek a vkladů/výběrů Kasy Online. Akci lze nastavit buď tak, aby účtovala všechny pohyby na kase, nebo jen jeden z obou typů pohybu.
 • EET – v souladu s funkčností na běžných daňových dokladech je i na prodejkách vystavovaných v Kase online trvale kontrolována doba platnosti certifikátu V případě, kdy se blíží jeho vypršení, program zobrazí upozornění.

Money Portál

 • Uživatelé portálu – v seznamu je nově možné mazat uživatele. Při odstranění uživatele v Money dojde i ke smazání uživatele v Money Portálu a je tak automaticky uvolněna licence. Smazané záznamy se dají zobrazit volbou místní nabídky.

Business Intelligence

 • Analýzy – byl upraven export tabulek do Excelu:
  • Při exportu analýzy tlačítkem XLS jsou z výstupního souboru odstraněna nepoužitá datová pole umístěná v oblasti pro odkládání polí.
  • Na kartu Analýzy byla přidána nová možnost exportu XLS (data). Výstupní soubor je v tomto případě optimalizovaný pro následnou analýzu dat kontingenční tabulky a obsah sloučených polí program duplikuje v jednotlivých buňkách. Funkčnost je dostupná jako varianta tlačítka XLS a umožní např. lepší filtrování.

Seznamy

 • Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – na základě dodatečných změn zveřejněných celní správou 14. ledna byl aktualizován seznam platný pro rok 2020.
 • Dodací podmínky (Intrastat) – na etalonech pro dodací podmínky byly upraveny skripty, tak aby se záznamy opakovaně nenabízely k aktualizaci připravených seznamů.
 • Dodací podmínky Incoterms (Ostatní) – záznamy v seznamu byly aktualizovány podle platné legislativy:
  • DAT (s dodáním do terminálu) – záznamu bylo nastaveno ukončení platnosti k 31. 12. 2019
  • DPU (s dodáním na místo vykládky) – nový záznam je platný od 1. 1. 2020
 • Správy sociálního zabezpečení (Organizace) – došlo k trvalému uzavření pobočky 110 V Korytech 1536/8. Územní pracoviště Praha 10 tak zaniká a klienti si mohou zvolit kterékoliv jinou pobočku PSSZ. Z důvodu kontinuity zůstává pobočka 110 ve stávajících agendách zachována, v nově založených agendách ji Money již neuvádí.

Prodejní místa

 • Prodejní místa Centrály PSQL – jestliže je výsledkem importu stav Varování, program nově neaktualizuje datum ve sloupci Poslední úspěšný import.

Administrace

 • Uživatelské sloupce – délka názvu výčtu a názvu položky výčtu u sloupců typu Výčet byla omezena na 50 znaků.

Ostatní

 • Doklady a položky
  • Pro výběr konkrétních dodávek zboží na položce dokladu slouží záložka Dodávky, která se zobrazí, je-li na kartě položky zatržené pole Výběr z dodávek. S ohledem na větší komfort při volbě dodávky bylo upraveno okno Pohyb zásoby, které se z této záložky otevře tlačítkem Přidat:
  • Ve Výběru sloupců jsou k dispozici nové sloupce Firma, Název dokladuDoklad došlý.
  • Místní nabídka nad seznamem (otevřená pravým tlačítkem myši) obsahuje novou volbu Související doklady, která umožní zobrazit příslušné doklady přímo ze seznamu.
  • Na dokladech byla v seznamu položek rozšířena funkčnost volby Přidat podřízenou výběrem, dostupná z místní nabídky nad položkami. Na takto přidávané položce se nyní dá v záložce Vazby položek zvolit Druh položky:
   • Příslušenství – přímo v záložce se zpřístupní volba Přičítat cenu k nadřízené položce.
   • Složení – volba Přičítat cenu k nadřízené položce není přístupná, protože Složení cenu nadřízené položky nikdy nenavyšuje.
  • Byla upravena funkce Výpočet zisku. Nyní dochází ke stejnému způsobu výpočtu na dokladu i položkách, a to jak přímo, tak i prostřednictvím funkce Přepočítat obrat a zisk.
 • Intrastat – v agendách s platnou licencí Intrastat došlo k následujícímu rozšíření:
  • V seznamech dokladů a položek dokladů (zobrazených na kartě dokladu, v detailech k seznamu i jako samostatný seznam) je nově k dispozici sloupec Vstupuje do výkazu Intrastat. Sloupce se standardně nezobrazují a je třeba je do seznamů vložit z karty Výběr sloupců.
  • Ve filtrech těchto seznamů je nová proměnná Doklad/Položka ovlivňuje Intrastat.
 • Uzamčené záložky – v nové verzi je zajištěno zachování systému uzamčených záložek, které byly za určitých okolností uzavřeny při nestandardních situacích, ke kterým došlo během aktualizace systému, při kritické chybě, odhlášení uživatele nebo změně jazyka.
 • Jazyk – byla aktualizována a doplněna anglická verze programu, na kterou se prostředí převede volbou tlačítka Jazyk.
 • Připravené seznamy – na základě legislativního balíčku pro rok 2020 byly aktualizovány následující seznamy:
  • Dodací podmínky (Seznamy / Intrastat)
  • Kombinovaná nomenklatura (Seznamy / Intrastat) – došlo k odstranění neplatných záznamů a doplnění nových a na stávajících kartách byly aktualizovány Statistické znaky
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech (Mzdy / Tiskové sestavy / Daně)
 • Datový pohled – byl doplněn datový pohled CSW_EObchod_Dokument o element Attachment_ID, který umožňuje spojení s hlavním obrázkem na katalogu.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články