Změny a novinky ERP Money verze 1.5.3.3379

Solitea, a.s. | 01. 04. 2014

Přehled novinek ve verzi 1.5.3.3379, zavedených do Money od verze 1.5.2.3345

Verze 1.5.3.3379 vyžaduje licenční manažer verze 1.1.2.13.

Vážení zákazníci, systém Money bude od 1. 5. 2014 využívat nejnovější verzi .NET 4.5 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s instalací nejnovější verze Money a nebude ji možné spustit na následujících produktech společnosti Microsoft:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

1.1 Účetnictví

 • Kniha přijatých/poskytnutých záloh (Pohledávky a závazky) – v průvodci tiskem je na str. 1/4 nový přepínač Interní doklady, kterým je možné do tiskové sestavy zavést zálohy také z interních dokladů.
 • Stav záloh ke dni (Pohledávky a závazky) – upravena tisková sestava, aby se správně zobrazovaly zálohy ke dni.
 • Bankovní výpisy
  • Úhrady dokladů v cizí měně – zaokrouhlování přepočtené částky úhrady je upravené podle standardu Money S5 tak, že přepočtená částka se nejdříve zaokrouhlí na čtyři desetinná místa a následně pak na dvě. Nedochází tedy k rozdílu částky na položce a částky v zaúčtování.
  • Položka bankovního výpisu – při úhradě dokladu se v záložce Podrobnosti sjednotilo vyplňování údajů o firmě a její adrese. Záložka se nyní plní stejně pro všechny typy úhrad (úhrada přímo na položce, hromadná úhrada, párování úhrad, import PPL/ČP, párování Tesco).
  • Optimalizovali jsme rychlost načítání výpisu a nevytěžování paměti.
 • Seznam bankovních účtů – po zadání položky bankovního výpisu s typem ceny Bez daně se do seznamu bankovních účtů ve sloupci Aktuální stav i v detailu Stav v měně účtu zapíše částka včetně daně. Na položce bankovního výpisu se nově zobrazuje typ ceny.
 • Příkaz k úhradě/inkasu – při doplnění firmy z Adresáře na položku příkazu se v poli Plátce/Příjemce zobrazí název firmy z pole Obchodní adresa (místo názvu uvedeného v poli Zařadit jako).
 • Vzájemné zápočty – realizaci Vzájemného zápočtu nelze zrušit v případě, kdy jsou Interní doklady vygenerované tímto zápočtem uzamčené. Je-li potřeba realizaci zápočtu zrušit, je nutné nejdříve interní doklady odemknout a teprve poté spustit funkci Zrušení realizace vzájemného zápočtu. Interní doklady se při této akci smažou a zápočet se uloží jako nerealizovaný.
 • Tiskové sestavy
  • Rozvaha a Výsledovka – jestliže se sestava tiskne bez zatrženého přepínače Procházet i analytickou část účtu, čísla účtů se uvádějí jen s třemi syntetickými číslicemi a syntetické účty přeberou název z analytického účtu.
  • Obratová předvaha – tiskový dialog nabízí nový design Obratová předvaha – názvy účtů.

1.2 Fakturace

 • Faktura vydaná – v případě, kdy členění DPH v hlavičce dokladu odpovídá členění pro režim přenesení daňové povinnosti, při tisku faktury se do části Daň odvede zákazník započítají i korekce.
 • Import z XML – při importu faktur vydaných z XML do skupiny, která má v Nastavení (v záložce Rozúčtování) vybraný konkrétní způsob platby v poli Vytvořit pokladní doklad při platbě, se automaticky vygeneruje pokladní doklad, který tuto fakturu hradí.

1.3 Zakázky a aktivity

 • Konfigurace aktualizace zakázek – na kartu konfigurace přibylo v záložce Skutečné náklady nastavení pro Závazkové doklady a v záložce Skutečné výnosy pro Pohledávkové doklady. Program pro výpočet nákladů/výnosů používá skutečnou cenu z položek dokladu.
 • Aktualizace zakázky/rozpočtunačítání hodnot pro složené karty funguje následujícím způsobem:
  • Aktualizace zakázky – pokud doklad obsahuje Sadu, pak se výnosy i náklady načítají z podřízených položek. Obsahuje-li Komplet, výnosy se načítají z hlavní položky a náklady z položek podřízených.
  • Aktualizace rozpočtu – jestliže je v rozpočtu zatržená volba Automaticky vytvářet položky a zdrojovou položkou pro aktualizaci je Sada, pak se položky vytvoří pouze pro podřízené položky. Pokud je zdrojovou položkou Komplet, vytvoří se položka pro celý komplet (nadřízená položka kompletu totiž obsahuje údaje o výnosech i nákladech – náklady se počítají sumací na podřízených položkách).
 • Zakázka – na kartě zakázky v záložce Aktivity došlo k úpravě funkčnosti tlačítka Vytvořit aktivity / Z katalogu tak, že již není nutné položku katalogu vybranou k vytvoření aktivity v seznamu označit.
 • Tvorba aktivit v seznamu zakázek – při tvorbě aktivit z detailu seznamu Zakázek volbou Vytvořit aktivity / Z položek vzniknou aktivity jen z těch položek dokladů, které mají vazbu na aktuální zakázku. Pokud položka nemá zakázku doplněnou, program zjistí vazbu na zakázku uvedenou v záhlaví dokladu. Aktivity se v takovém případě generují:
  • také k zakázkám podřízeným aktuální zakázce
  • jen z položek dokladů, které jsou uvedené na kartě aktuální Zakázky v záložce Doklady a obsahují stejnou zakázku (nebo ji uvedenou nemají – pak platí zakázka zadaná na hlavičce dokladu)
 • Nastavení aktivit – aktivity se nově dají vytvářet ze všech typů dokladů Money S5. Do nastavení seznamu aktivit je nyní možné přidat libovolný druh dokladů – aktivity se pak budou vytvářet jak z celých dokladů, tak i z jejich položek. Pozor: u těch druhů dokladů, které nemají vazbu na katalog, se neuplatní funkčnost spojená s přebíráním služby (jako položky katalogu). Pokud u takového druhu dokladu není při hromadném vytváření aktivit zapnutá volba Vytvářet aktivity z položek – neskladových, aktivity se k položkám nevytvoří.
 • Vyúčtování aktivit – jestliže do vyúčtování aktivit (vytvořených z dokladů, položek či katalogu) vstoupí položky, které neobsahují datum případu, na vyúčtovací doklady (faktury nebo dodací listy) se doplní všechna data podle aktuálního pracovního data Money. Upraveno je i načítání sazby DPH na hlavičku a položky vyúčtovacích dokladů.
 • Uživatelská práva
  • Aktivity – tlačítko Vytvořit aktivity je přístupné, má-li uživatel pro aktivity nastavené právo Přidat a současně pro zdrojový doklad či katalog právo Číst. Pro přístup k tlačítku Zobrazit doklad (zdrojový/vyúčtovací) je nutné nastavit pro aktivity a současně i pro zdrojový/vyúčtovací doklad právo Číst. Pokud uživatel nemá oprávnění na čtení zdrojového/vyúčtovacího dokladu, program mu napíše upozornění „Nemáte dostatečná práva k zobrazení dokladu“. Přístup k tlačítku Vyúčtovat vyžaduje pro aktivity nastavené právo Opravit a pro vyúčtovací doklad právo Přidat.
  • Zakázky – přístup k tlačítku Aktualizovat v seznamu zakázek vyžaduje pro zakázky nastavení práva Opravit. Tlačítko Fakturovat se zpřístupní, je-li pro faktury vydané nastavené právo Přidat, pro výběr dodacích listů vydaných právo Číst a pro výběr aktivit právo Číst a Opravit.

1.4 Sklady

 • Zaúčtování prodejek – při zaúčtování prodejek vydaných/přijatých je nyní možné zvolit způsob vytváření dokladů pro každý doklad zvlášť. Na kartu Zaúčtování prodejek proto přibyla následující pole, která se zpřístupní se po zatržení přepínače Účtovat nepeněžní platidla:
  • Způsob vytváření pokladních dokladů na hotovost – pokud přepínač Účtovat nepeněžní platidla není zatržený (volba je nepřístupná), tvorba těchto pokladních dokladů se řídí podle nastavení v poli Způsob vytváření dokladů
  • Způsob vytváření pokladních dokladů pro ceniny
  • Způsob vytváření závazkových/pohledávkových dokladů
  • Pro úplnost dodejme, že pole Způsob vytváření dokladů platí pro:

  • Pokladní doklady na hotovost – v případě, kdy přepínač Účtovat nepeněžní platidla není zatržený
  • Interní doklady – v případě, kdy přepínač Účtovat nepeněžní platidla je zatržený
 • Přepočet pořizovacích cen – byl doplněn text s výpisem chyby oznamující, že na položce dokladu není nastavený sklad. Upozornění nyní obsahuje informaci o chybějícím skladu na položce dokladu a uvádí i číslo příslušného dokladu.
 • Tisk skladové inventury – přepínač Načítat čísla inventurních dokladů se přesunul z nastavení skladové inventury do nastavení tisku skladové inventury.

1.5 Mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) – v průvodci tiskem sestavy umístěné v menu Tiskové sestavy / Daně došlo ke změně na kartách jednotlivých zaměstnanců:
  • Je možné editovat pole u řádku 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, editovaná hodnota se automaticky propíše do řádku 2.
  • Do řádku 16. Seznam uplatňovaných dětí systém automaticky doplní vyživované děti z karty Zaměstnance podle období platnosti slevy od/do v období tisku potvrzení.
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) – v průvodci sestavy umístěné v menu Tiskové sestavy / Potvrzení je možné nově zvolit, zda se má či nemá tisknout důvod a způsob ukončení pracovního poměru a údaje o pracovních neschopnostech.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – v menu Tiskové sestavy / Daně je nová tisková sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce. Průvodce tiskem téměř přesně odpovídá průvodci sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) s tím rozdílem, že v tomto formuláři jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří měli ve mzdě typ daně zadaný jako Srážková, a daň se uvádí jako srážková (nikoliv zálohová). Průvodce tiskem nabízí pro formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP (vzor č. 1) – vzor č. 25 5460/A MFin 5460/A (vzor č. 1).
 • Nepřítomnost – přesáhne-li nepřítomnost z jednoho měsíce do druhého, přičítá se náhrada ke mzdě. Tato úprava se netýká dat v již uzavřeném mzdovém období, pokud se však tato vlastnost neprojeví v období, pro které nebyla vygenerována mzdová závěrka, doporučujeme mzdy generovat znovu.

1.6 Objednávky

 • Objednávky přijaté – na kartě objednávky přijaté je nové pole Variabilní symbol a je tak umožněno přebírání faktur vydaných i s variabilním symbolem.

1.7 Seznamy

 • Konfigurace homebankingu
  • Na základě MultiCash UniCredit BusinessNet byl vytvořen nový homebanking Multicash ČS (MC ČS) – odlišují se pouze v exportu zahraničního příkazu k úhradě.
  • Byl upraven stávající homebanking MultiCash.

1.8 Administrace

 • Export do TaxEdituRozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Daň z příjmu se nově exportují ve formátu XML. Všechny sestavy se exportují do jednoho souboru následujícím způsobem:
  • Jsou-li současně zatržené volby Rozvaha a výsledovka a Daň z příjmu, automaticky se zatrhne i přepínač Rozvaha a výsledovka v tisících a tuto volbu nelze změnit. Období se v takovém případě dá nastavit pouze pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty, pro Daň z příjmu se přebírá stejné datum.
  • Při exportu do TaxEditu probíhá kontrola pomocí Validačního schématu.

1.9 Ostatní

 • Cizí měny – v případech, kdy do Money není zavedený vzájemný kurz dvou cizích měn, funguje při výpočtu ceny na dokladech nová podpora pro získávání křížových kurzů přepočtem přes domácí měnu. Výpočet funguje následujícím způsobem:
  • Pevný kurz
   • Money použije kurz uložený v Seznamy / Bankovní / Měny – pro zdrojový kód CM1 (měna dokladu) a cílový kód CM2 (měna ceníku), nebo pro zdrojový CM2 a cílový CM1.
   • Pokud kurz nenajde, provede výpočet přes domácí měnu:
    • kurz K1 (zdrojový kód DM a cílový kód CM1, nebo CM1 a DM), K1 = množství DM / množství CM1
    • kurz K2 (zdrojový kód DM a cílový kód CM2, nebo CM2 a DM), K1 = množství DM / množství CM2
    • jsou nalezeny oba kurzy K1 i K2 a výsledný kurz se vypočítá jako K1 / K2
  • Denní kurz
   • Kurz se načte z kurzovního lístku CM1 a položky KL v CM2. Pokud není nalezen, načte se z kurzovního lístku v CM2 a položky KL v CM1.
   • Jestliže kurz není do Money zavedený, rozpadá se jeho výpočet přes domácí měnu:
    • kurz K1 se načte z KL v DM a položky KL v CM1, nebo z KL v CM1 a položky v DM
    • kurz K2 se načte z KL v DM a položky KL v CM2, nebo z KL v CM2 a položky v DM
    • výsledný kurz je K1 / K2
   • Není-li možné kurz ani jednou z uvedených metod zjistit, Money zobrazí dialog „Nebyl nalezen kurz měn XXX (kód měny v ceníku) : YYY (kód měny v dokladu)“ a uživatel má možnost nastavit kurz pro přepočet měn ručně. Platí přitom následující pravidla:

   • Ručně nastavený kurz si program v rámci otevřeného dokladu zapamatuje a není třeba jej opětovně zadávat. Takový kurz se však nikam neukládá a na dalším dokladu je nutné jej opět zadat.
   • Na kartě Nastavení kurzu pro přepočet se čísla zadávají s přesností na 6 desetinných míst, nápis Ceník se změnil na Ceník – měna (doplní se konkrétní měna ceníku) a nápis Cílový doklad se změnil na Doklad – měna (doplní se konkrétní měna dokladu).
   • Načítání křížových kurzů nefunguje v případě denominací měn, ale pouze při načítání z převodu měn nebo z kurzovních lístků.
   • Rozhodujícím datem pro zjišťování kurzu je datum vystavení dokladu.
   • K načtení kurzu a přepočtu ceny na položce dochází při: vytvoření nové položky, změně množství na položce, změně ceníku, použití funkce Vypočítat cenu na položce nebo Vypočítat ceny na dokladu, změně firmy a souvisejících obchodních podmínek (přepočet ceny podle aktuálních obchodních podmínek firmy na dokladu).
  • Výpočet ceníkové ceny
   • Pravidla pro výpočet kurzu v následujících kombinacích ceníků:
    • Zdrojový i cílový ceník jsou ve stejné měně – výchozí cena se převezme do zdrojového ceníku bez kurzového přepočtu.
    • Zdrojový ceník je v DM, cílový v CM – pro přepočet zdrojové ceny na výchozí se použije typ kurzu z cílového ceníku.
    • Zdrojový ceník v CM, cílový ceník v DM – pro přepočet zdrojové ceny na výchozí se použije typ kurzu ze zdrojového ceníku.
    • Zdrojový i cílový ceník jsou v různých CM – pro výpočet výchozí ceny v cílovém ceníku se použije typ kurzu ze zdrojového ceníku. Podle tohoto typu kurzu se získá křížový kurz měn zdrojového a cílového ceníku.
   • Jestliže křížový kurz měn podle typu kurzu ze zdrojového ceníku není k dispozici, rozpadá se algoritmus takto:
    • Podle typu kurzu ve zdrojovém ceníku se přepočítá cena zdrojového ceníku na cenu v domácí měně.
    • Podle typu kurzu v cílovém ceníku se přepočítá cena v domácí měně na výchozí cenu v cílovém ceníku.
   • Datum – rozhodujícím datem pro zjišťování kurzu je aktuální pracovní datum programu.
   • Typ ceny S daní / Bez daně – jestliže je typ zdrojové ceny jiný než typ cílové ceny, musí se výchozí cena přepočítat na typ ceny v cílovém ceníku. Pro zjišťování platného druhu sazby a platné sazby pro daný druh se použije aktuální pracovní datum programu.
   • Pokud v průběhu funkce Synchronizovat ceny program nenajde kurz pro přepočet mezi měnami zdrojového a cílového ceníku, v editační kartě položky ceníku zobrazí dialog „Nebyl nalezen kurz měn XXX : YYY“, kde XXX jde kód měny ve zdrojovém ceníku a YYY je kód měny v cílovém ceníku. V dialogu je možné ručně nastavit kurz pro přepočet obou měn a program si tento zadaný kurz zapamatuje až do chvíle zavření seznamu.

   • Protokol o průběhu synchronizace cen se zobrazuje i v seznamu položek ceníku a zapisují se do něj navíc i informace o synchronizaci cen v sadách.
   • Protokol se plní při přebírání struktury, synchronizaci cen a v seznamu ceníkových cen při operaci Hromadný výpočet ceny podle zadaného ceníku.
 • Čárové kódy – pokud se načtením čárového kódu na doklad přidá položka s volitelným Příslušenstvím, program zobrazí kartu Výběr volitelného příslušenství zvolené položky katalogu.
 • Doklady se skladovou položkou – došlo k funkční změně nastavení typu ceny pro Sadu a Příslušenství. Nově se typ ceny přebírá z nastavení ceníku, a pokud zde není k dispozici, pak z nastavení skupiny (dříve se typ ceny pro Sadu a Příslušenství nastavil vždy na hodnotu Bez daně).
  • Funkčnost se řídí podle nastavování jednoduché karty (bez složení) – pokud není nadřízená položka dokladu uvedená v ceníku, pak se na dodavatelských dokladech při vložení podřízené položky dokladu s typem ceny S daní na nadřízenou položku dokladu doplní typ ceny Bez daně.
  • Sada – synchronizace ceny se provádí i ze seznamu ceníků (dříve se synchronizace cen sady uskutečnila až po synchronizaci na položce ceníkové ceny).
 • Doklady – při výběru položky dokladu ze skladu nebo z ceníku si program zapamatuje nastavení skladu/ceníku i pro každého uživatele i každou agendu individuálně.
 • Detail obchodní položky – na dokladech se při vkládání výrobních sérií na kartě Detail obchodní položky zobrazuje nové pole Kód podrobné evidence. Pro zobrazení tohoto pole je potřeba mít zakoupenou licenci Speciální série a v Průvodci nastavením programu / Sklady / Výrobní série musí být zatržený přepínač Používat speciální série.
 • Doklady – v nové verzi je rychlejší přebírání dokladů.
 • Měna dokladu – při nastavování měny na dokladu tlačítkem Cizí měny je na kartě Měna dokladu odstraněné tlačítko Použít a karta obsahuje pouze tlačítka OK a Zpět.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články