Změny a novinky ERP Money verze 1.5.4.3409

Solitea, a.s. | 07. 05. 2014

Přehled novinek ve verzi 1.5.4.3409, zavedených do Money od verze 1.5.3.3379
Verze 1.5.4.3409 vyžaduje licenční manažer verze 1.1.2.13.

Vážení zákazníci, systém Money bude od verze 1.5.5 využívat nejnovější verzi .NET 4.5 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s instalací verze Money a nebude ji možné spustit na následujících produktech společnosti Microsoft:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

[toc]

1.1 Účetnictví

 • Rozúčtování – nelze rozúčtovat doklad, který spadá do období uzavřeného účetní závěrkou.
 • Účetní deník – ve výběru sloupců je možné zobrazit sloupce Název činnosti, Název střediska a Název zakázky.
 • Přecenění pokladen a účtů – při přecenění program použije primární účet z banky a pokladny, kterou aktuálně přeceňuje.
 • Tiskové sestavy– na základě změn v legislativě byly upraveny sestavy Odsouhlasení pohledávek – dopis pro firmy, Odsouhlasení závazků – dopis pro firmy, Upomínka v měně, Upomínka v domácí měně – dopis, Dohoda o provedení zápočtu pro jednu firmu a Dohoda o provedení zápočtu pro dvě firmy.

1.2 Fakturace

 • Zálohové faktury vydané – bylo upraveno přebírání Objednávky přijaté do Zálohové faktury vydané. V případě, kdy je na skupině zálohových faktur zadáno Hradit na, bankovní účet se nastaví podle skupiny a v případě, kdy na skupině Hradit na není vyplněno, doplní se výchozí bankovní spojení.

1.3 Zakázky

 • Konfigurace aktualizace zakázek
  • Konfiguraci aktualizace lze nově nastavit na zakázce/rozpočtu, a také na skupině, ze které se konfigurace přebírá do nově vytvořené zakázky/rozpočtu.
  • Při spuštění aktualizace zakázky/rozpočtu se zobrazí průvodce, v němž je možné zvolit konfiguraci aktualizace pro zakázky, které nemají nastavenou žádnou konfiguraci aktualizace.
  • Do Historie akcí u zakázky/rozpočtu byl přidán nový záznam o provedení aktualizace (kdy, kým a podle jaké konfigurace byla aktualizace provedena).
  • Na zakázkách je možné Hromadnou operací změnit konfiguraci aktualizace.
  • Na kartě Rozpočtu zakázky je nový příznak Aktualizovat rozpočet v případě aktualizace zakázky – při spuštění aktualizace zakázky se automaticky aktualizují také všechny rozpočty k zakázce, které uvedený příznak mají zatržený.
   Pozn.: Má-li rozpočet přiřazenou konfiguraci aktualizace, aktualizuje se podle ní. Jestliže ji přiřazenou nemá, pak platí následující: Má-li zakázka přiřazenou konfiguraci aktualizace, rozpočet se aktualizuje podle této konfigurace. Nemá-li zakázka přiřazenou aktualizaci, rozpočet se aktualizuje podle konfigurace vybrané při spuštění aktualizace. Jestliže při spuštění aktualizace není vybraná žádná konfigurace, rozpočty zakázek, které nemají nastavenou konfiguraci aktualizace, se vůbec neaktualizují.
 • Rozpad aktualizace zakázky – záznamy o rozpadu se vytváří při aktualizaci zakázky/rozpočtu během zpracování jednotlivých dokladů, jejich položek a aktivit, ze kterých se načítají hodnoty nákladů a výnosů do zakázky.
  • V Seznamu zakázek a v seznamu Rozpočty zakázek je nový detail Rozpad aktualizace.
  • V detailu se ze záznamů o aktualizaci zakázky dá tlačítkem Zobrazit zdrojový záznam otevřít příslušný doklad, aktivita nebo účetní záznam.
  • Při aktualizaci zakázky se smažou existující záznamy pro daný druh údaje, který se aktualizuje (plánované náklady/výnosy, skutečné náklady/výnosy z dokladů atd.). Jestliže se na základě vybrané konfigurace některý údaj neaktualizuje, existující záznamy pro tento druh údaje v záznamech zůstanou. Nemažou se záznamy, které vznikly pomocí funkce Aktualizace výběrem.
  • Zobrazený seznam rozpadu aktualizace se dá exportovat do Excelu (XLS, XLSX). Formátování exportovaných dat nebylo řešeno.
  • Detail rozpadu obsahuje i tlačítko Smazat, pomocí kterého lze smazat rozpad aktualizace vytvořené pomocí funkce Aktualizovat výběrem.
 • Zobrazení rozpočtů k zakázce
  • V Seznamu zakázek je nový detail Rozpočty, zobrazující rozpočty k aktuální zakázce.
  • V levé části detailu je plně funkční seznam všech rozpočtů k zakázce, v pravé části jsou vidět položky rozpočtu pod kurzorem (pouze pro čtení) a příslušný rozpad aktualizace.
  • V seznamu Rozpočty zakázek je nový detail Položky rozpočtu, který zobrazuje přehled položek rozpočtu (obchodní/účetní podle typu rozpočtu) a rozpad aktualizace rozpočtu.
  • Seznam Rozpočtů zakázek se dá členit na skupiny.
  • V detailu Rozpad aktualizace rozpočtu je možné mazat jednotlivé záznamy rozpadu, které byly vytvořeny pomocí funkce Aktualizovat výběrem. Na základě smazané položky pak dojde k aktualizaci dat rozpočtu i ostatních položek.
 • Aktualizace zakázky výběrem – funkce slouží k aktualizaci zvolených hodnot zakázky výběrem konkrétních dokladů nebo účetních zápisů.
  • V seznamu rozpočtů a zakázek je nové tlačítko Aktualizovat výběrem, po jehož stisku program otevře průvodce.
  • V průvodce lze zvolit dvě možnosti aktualizace:
   • Přičíst k existující hodnotě – před zahájením aktualizace jsou ponechány existující hodnoty a záznamy o rozpadu aktualizace a k nim se při aktualizaci přičtou hodnoty z vybraných záznamů. Program však vymaže záznamy, které vznikly aktualizací ze stejných dokladů / účetních zápisů jako při aktuálně probíhající aktualizaci.
   • Přepsat existující hodnotu – před zahájením aktualizace program smaže všechny záznamy o rozpadu zakázky/rozpočtu pro aktualizovaný druh údaje a v průběhu aktualizace vytvoří zcela nové hodnoty z vybraných záznamů.
  • Po dokončení průvodce se otevře okno Výběr záznamů. Algoritmus aktualizace pak probíhá pouze pro označené záznamy. Doklady se dají vybírat pouze z jedné záložky (nelze tedy současně označit doklady např. v seznamu objednávek přijatých i vydaných).
  • V okně Výběr záznamů jsou zobrazené seznamy podle nastavení v konfiguraci aktualizace (jedná se o seznamy dokladů a účetní deník).

1.4 Sklady

 • Katalog
  • Na kartě Balení položky katalogu bylo upraveno zobrazování data Platnost do – nyní se nastaví podle data Platnost od následujícího období, od něhož se odečte jeden den. Při kopírování položky katalogu se nastaví Platnost od a Platnost do.
  • Při kopírování položky katalogu se po uložení doplní pole Zkratka (20) a Zkratka (12) podle nastavení vzoru na skupině (ale jen v případě, že uživatel před uložením tato pole nevyplnil ručně).
  • Na Složení položky katalogu přibyl přepínač Ignorovat poměr, který umožňuje na dokladech nedodržet poměr mezi nadřízenou a podřízenou položkou.
  • Tento přepínač přibyl i do nastavení skupin dokladů (faktur, skladových dokladů a objednávkových dokladů) – aplikuje se tehdy, kdy se podřízená položka na doklad přidává ručně přes tlačítko Přidat podřízenou výběrem.
 • Prodejky vydané – na kartu dokladu přibylo nové pole Transakční kód, jehož hodnota se při zaúčtování nepeněžních platidel převede do pole Variabilní symbol na pohledávkovém dokladu.
 • Výrobky – na skupině seznamu je nové pole Číselná řada podrobné evidence. Pokud hlavní položka (výrobek) vede evidenci detailů (výrobní čísla nebo výrobní série) a na položce katalogu není vybraná číselná řada, pak program při přidání nového detailu nabídne číslo vytvořené podle číselné řady zadané na skupině.
 • Podklady EKO-KOM – při generování podkladů EKO-KOM byl upraven výběr balení do dokladů s datem, které je nastavené jako první den nového období.
 • Skladové inventury – v rozpracované inventuře je upraven výpočet hodnoty Inventurní cena a Evidenční cena (hodnoty jsou na kartě Skladová inventura v záložce Předběžný výsledek inventury, Předběžný výsledek inventury všech zásob, na detailu Předběžný výsledek inventury a na sestavě Tisk skladové inventury).
 • Stavy zásob – byla upravena funkčnost na těchto tiskových sestavách:
  • Stav zásob podle položky katalogu, Stav zásob podle skladu – v případě, že dojde k volbě konkrétního data (tedy v situaci, kdy se na straně 1/3 zatrhne přepínač Stav zásob zjišťovat k datu), není možné tisknout Detail zásob (na straně 3/3 se znepřístupní přepínač Detail zásob a související přepínače).
  • Stav zásob podle skladových pozic – v této tiskové sestavě nyní nelze tisknout sestavu ke konkrétnímu datu (přepínač Stav zásob zjišťovat k datu byl odstraněn).
 • Sumární obrat podle kritérií (Tiskové sestavy / Obraty zásob) – v sestavě byla upravena funkčnost při zatrženém přepínači Včetně zásob bez pohybu. Pokud je přepínač zatržený, do sestavy se zavedou i položky, které ve zvoleném období nemají pohyb, ale ke konci zvoleného období mají zůstatek množství větší než nula.
 • Intrastat – při přebírání dokladů se v případě, kdy je na skladové zásobě zatržené pole Při nedostatečném množství k vyřízení snížit množství, u položek podléhajících Intrastatu sníží také množství pro Instrastat.

1.5 Mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (Tiskové sestavy / Daně) – byla upravena karta Potvrzení o zdanitelných příjmech, která se v průvodci otevře na straně 1/2 tlačítkem Opravit:
  • Na kartě je nový přepínač Tisknout řádek 20, který se zaškrtne automaticky v případě, kdy je na kartě zaměstnance stát trvalého bydliště k poslednímu dni rozhodného období jiný než CZ.
  • Seznam uplatňovaných dětí / Invalidita (ZTP/P) poplatníka / Soustavná příprava na budoucí povolání – údaje se přenáší z karty Zaměstnance ze záložky Daň ze závislé činnosti a jsou závislé na měsících, ve kterých byla sleva uplatněná (tj. na výpočtu mzdy) v roce tisku sestavy.
  • Údaje o přeplatcích/doplatcích a datum původního potvrzení se v oddílu 19. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění musí editovat ručně.

1.6 Objednávky

 • Generování objednávek – na str. 5/5 průvodce přibyla nová volba Generovat pouze převodky.
 • Hromadné vyřízení objednávek – do Dodacího listu vydaného a Faktury vydané se popis dokladu přebírá z popisu v Objednávce přijaté.

1.7 Seznamy

 • Konfigurace homebankingu ABO – v záložce Export příkazů bylo doplněno numerické pole Maximální délka AV pole s implicitní hodnotou 0, která zajišťuje dosavadní funkčnost, kdy je pole AV (doplňující text) standardně exportováno v maximální délce 4x35 znaků. V případě, že si uživatel hodnotu změní, bude pole AV exportováno v uživatelsky zvolené délce.
 • Homebanking BEST – byl upraven export měny na domácích příkazech k úhradě/inkasu (měna se přebírá z položky příkazu).

1.8 Administrace

 • Centrála PSQL (Výměna dat) – tato verze vyžaduje pro korektní komunikaci s programem Prodejna nasazení nové verze s označením 3.0.3.250444.

1.9 Ostatní

 • Spojení – při založení karty Firmy z dokladu volbou Přidat do adresáře se do spojení přenese také e-mail a telefon konečného příjemce. Pokud je vyplněna osoba, telefon a e-mail se přiřadí této osobě, pokud vyplněna není, spojení se přiřadí k firmě.
 • Vratka – ve výdajových dokladech s příznakem Vratka v hlavičce dokladu nebo na položce s evidencí detailů byl upraven výpočet pořizovací ceny a částky k zaúčtování při editaci položky a odmazání detailu.
 • Doklady – upravena kontrola Poklesu množství k dispozici. Při nastavení skladové zásoby Pokles množství k dispozici na hodnotu Nepovolit nebo Upozornit se objeví upozornění v případě, kdy by po uložení dokladu došlo k poklesu množství k dispozici do mínusu, případně ještě více do mínusu (oproti stavu před uložením dokladu), nebo kdy by došlo k poklesu množství zásoby do mínusu, případně ještě více do mínusu (oproti stavu před uložením dokladu).
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články