Změny a novinky ERP Money verze 1.5.7.3638

Solitea, a.s. | 02. 09. 2014

3638Přehled novinek ve verzi 1.5.7.3638, zavedených do Money od verze 1.5.6.3542

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

1.1 Účetnictví

 • Obratová předvaha – dataset tiskové sestavy obsahuje nové proměnné PrvniPocatecniStavMD, PrvniPocatecniStavDal, PocatecniStavMDObdobi a PocatecniStavObdobiDal, které se po přidání na tiskovou sestavu se naplní podle své povahy.
 • Saldo – pokud se sestava filtruje pro konkrétní IČ, nevstupují do ní navedené počáteční stavy.
 • Banka – při importu bankovního výpisu z XML se nyní u první nespárované úhrady nevytvoří prázdná úhrada a s dokladem je možné standardně pracovat.
 • Tisk seznamu dokladů pro přiznání k DPH – v případě, kdy se tiskne rozšířená sestava a odpočet zálohy obsahuje typ ceny Pouze daň, částka v podkladech se tiskne záporně.

1.2 Adresář

 • Firmy – v detailech Nevykryté objednávky a Nevykryté rezervace jsou nové sloupce Kód skladu, Název skladu, Objednáno, Rezervováno a Aktuální stav. Poslední tři hodnoty se přebírají ze skladové zásoby, a pokud není na položce objednávky doplněný sklad, zobrazuje se v nich nula.
 • Vyúčtování aktivit

  • Ve vyúčtovacích dokladech Faktura vydaná a Dodací list vydaný bylo upraveno účtování aktivit s vazbou na položku dokladu, která je součástí složení sady, kompletu nebo artiklu s příslušenstvím.
  • Při vyúčtování aktivity, která má vazbu na zakázku, na níž je uvedená firma, se nyní do vyúčtovacích dokladů Faktura vydaná a Dodací list vydaný přebírá firma ze zakázky. Priorita přebírání firmy je: zakázka –> aktivita –> zdrojový doklad.
 • Hromadné změny aktivit – na seznamu aktivit je v menu Hromadné operace nová volba Hromadná změna aktivit. Po úspěšně vykonané změně se do náhledu detailů Akce s položkou zapíše nový záznam s poznámkou o hromadné změně. Při hromadných změnách dochází na aktivitách také k těmto souvisejícím akcím:

  • Po doplnění Typu aktivity se z typu do aktivity doplní i další údaje podle logiky při editaci aktivity.
  • Spolu se Zakázkou se na aktivity, kde tyto údaje chybí, doplní ze zakázky Středisko, Firma a Kontaktní osoba.
  • Po doplnění Položky katalogu se nastaví hlavní jednotka této položky.
  • Podle doplněného Plánovaného/Skutečného množství se přepočítá plánovaná/skutečná doba trvání.
  • Po doplnění Plánovaného/Skutečného začátku se spočítá plánovaný/skutečný konec podle plánované/skutečné doby trvání.
  • Po doplnění Plánované/Skutečné doby trvání se vypočítá plánovaný/skutečný konec.

1.3 Sklady

 • Tiskové sestavy – do datasetu tiskových sestav Stav zásob položky katalogu, Stav zásob podle skladu a Stav zásob podle skladových pozic byly přidány proměnné Čárový kód, PLU, Zkratka 12, Zkratka 20, Popis 1, Popis 2, Popis 3, Poznámka 1, Poznámka 2 a Poznámka 3.
 • Položka katalogu

  • V záložce Výrobní čísla / Výrobní série / Exspirace nejde smazat detaily tlačítkem Delete.
  • Na kartách Dodavatelů a Odběratelů se Datum poslední dodávky doplňuje z dokladů podle Data skladového pohybu.

   Poznámka: Podle Data poslední dodávky se doplňuje i Poslední nákupní/prodejní cena (funkčnost zůstává zachována, program kontroluje Datum skladového pohybu a nikoliv Datum vystavení).

 • Převodky – při změně Cílového skladu se podle nastavení vybraného skladu nově změní pole Druh položky – příjemka (na položce dokladu) a také Předkontace (na vygenerované příjemce).

1.4 Expedice

 • Přepravní služby – Česká pošta byla rozšířena o možnost bezdokladové dobírky. Na přepravní službě s Konfigurací přepravce Česká pošta je možné zvolit Typ dobírky – bezdokladová (je nutné mít zatržený přepínač Dobírka a zvolený typ dobírky Bezdokladová). Při tomto nastavení se na štítcích tiskne logo bezdokladové dobírky.
 • Tisk štítků – u České pošty se pro dobírky částka tiskne i slovy.

1.5 Zakázky

 • Karta zakázky – v záložce Doklady je nově stromečkový seznam pro zobrazení druhu dokladů (uzly odpovídají druhům dokladů podle hierarchie v navigátoru).

  • Celý stromeček je umístěný v navigačním panelu, který je možné šipkami vpravo nahoře libovolně zobrazit nebo skrýt.
  • U každého druhu dokladů se v závorce zobrazují čísla reprezentující celkový počet dokladů k vybraným záznamům (bez použití filtrů jako je Aktuální období, Jen nevyřízené apod.). Čísla tedy představují počet veškerých nesmazaných dokladů.
  • Pokud je počet dokladů k danému druhu větší než nula, zobrazí se název druhu dokladu tučným písmem.
  • Při ukončení práce s Money si systém zapamatuje stav stromečku a poslední pozici panelu (naposledy vybraný druh dokladu).
  • V záhlaví panelu se zobrazuje název aktuálně vybraného druhu dokladů – tato informace je důležitá zejména ve chvíli, kdy je panel skrytý.
 • Aktualizace zakázky výběrem – příznak Aktualizovat rozpočet v případě aktualizace zakázky na kartě Rozpočtu při Aktualizaci výběrem nad Seznamem zakázek funguje takto:

  • Pokud je na kartě Zakázky nastavená nějaká konfigurace a při Aktualizaci výběrem se použije shodná konfigurace, pro aktualizaci rozpočtu program využije konfiguraci nastavenou na rozpočtu. Pokud zde není vyplněná, přebere se z příslušné zakázky.
  • Jestliže je na zakázce nastavená konfigurace, ale pro Aktualizaci výběrem se zvolí jiná, pak má tato individuálně vybraná konfigurace prioritu a program ji použije pro aktualizaci všech příslušných rozpočtů.

1.6 Mzdy

 • Upraveno elektronické podání na ČSSZ v případě, kdy byl podpisový certifikát uložen v systémovém úložišti.

1.7 Kniha jízd

 • Seznam jízd – při generování zpáteční jízdy pomocí tlačítka A zpět, se nyní zpáteční jízda zařadí do stejné skupiny, ve které byla jízda přidaná.
 • Vyúčtování cestovního příkazu – na generovaném závazkovém a pohledávkovém pokladním dokladu se do pole Adresa doplňuje pracovník z cestovního příkazu, a to i v případě, kdy je na skupině pro vygenerované vyúčtovací doklady nastavená zakázka s uvedenou firmou.

1.8 Administrace

 • Import XML
  • Položka Dodacího listu přijatého s vazbou na Položku katalogu bez vyplněného atributu Název položky převezme název položky dodacího listu přijatého z názvu položky katalogu.
  • Import dokladů byl upraven tak, aby se v případě, kdy XML neobsahuje atribut pro účetní kurz, převzal kurz z nastavení agendy, případně z nastavení jednotlivých objektů (v nastavení faktur vydaných je možné zrušit zatržení pole Převzít kurzové nastavení z agendy a dá se zde kurzové nastavení zvolit individuálně). Pokud XML kurz obsahuje, má přednost před nastavením.

1.9 Ostatní

 • Datové schránky – v případě, kdy se uživatel přihlásí do datových schránek přes Money, může při odesílání zpráv posílat i přílohy.
 • Doklady – jméno Osoby se nyní do dokladů přebírá z pole Celé jméno.
 • Banky – v menu Seznamy/Bankovní je aktualizovaný seznam podle číselníku zveřejněného ČNB k 1. 7. 2014. Konkrétně byl upraven záznam BAIR s kódem 3030, kde se SWIFT změnil na hodnotu AIRACZPP.
 • Denominace měny – kurz zadaný pomocí denominace měn se při vystavení dokladu doplní korektně.
 • Složené položky dokladů – pokud se do skupiny dokladu s nastaveným typem ceny Pouze základ přidá položka se složením nebo příslušenstvím, na složení/příslušenství se nastaví stejný typ ceny.
 • IČ DPH – sloupec byl doplněn do seznamu dokladů a firmem.

Rozšíření online služeb - registry plátců DPH

Došlo k rozšíření kontrol českých plátců DPH v Registru plátců DPH a rozšíření využívání databáze VIES ke kontrole plátců DPH v rámci EU

Průvodce nastavením programu/On-line služby

Přibyly nové části:

 • Registr plátců DPH CZ s volbami:

  • Automaticky ověřovat spolehlivost plátců DPH
  • Automaticky načítat bankovní účty
 • VIES– Ostatní členské státy EU s volbou Automaticky ověřovat plátce DPH

Volby jsou ve výchozím stavu vypnuté. Kontrola firmy probíhá dle identfikátoru firmy – pro agendu s českou legislativou dle DIČ.

Karta firmy – záložka obecné

Karta firmy byla rozšířena o grafické vyjádření stavu DIČ/IČ DPH. Dále byla rozšířena o záložku Historie ověření. Historie ověření je uložena v případě, kdy dojde ke změně stavu, v ostatních případech se nepřidává záznam o provedeném ověření.

Automatické ověření firmy v Registrech plátců DPH

V případě, kdy se volby v nastavení agendy zaškrtnou, pak automaticky probíhá kontrola firmy dle identifikátoru firmy DIČ/IČ DPH v příslušném registru DPH. Kontrola probíhá při:

 • přidání nové firmy do adresáře,
 • editaci firmy,
 • editaci identifikátoru firmy na kartě Firmy.

Ověření firmy v Registru plátců DPH uživatelem

V případě, kdy volby zaškrtnuté nejsou, má uživatel možnost provést kontrolu ručně, kliknutím na hyperlinkový odkaz idenfitifkátoru firmy (DIČ/IČ DPH).

Stav plátce DPH – zobrazení v kartě Firmy

 • Nezkontrolovaný/Neskontrolovaný – firma ještě nebyla zkontrolována – bez grafického vyjádření.
 • Aktuální stavy – datum poslední kontroly plátce DPH je rovno aktuálnímu datu:

  • Spolehlivý
  • Nespolehlivý
  • Registrace zrušena
  • Nedohledaný
 • Poslední známé stavy - datum poslední kontroly plátce DPH je starší než aktuální datum:
  • Spolehlivý – neověřeno
  • Nespolehlivý – neověřeno
  • Registrace zrušena
  • Nedohledaný

Karta firmy – záložka bankovní účty

Pro Registr plátců DPH CZ má uživatel možnost zvolit, zda se při kontrole firmy mají stáhnout do seznamu bankovních spojení i zveřejněné bankovní účty. Stahují se pouze bankovní účty, které jsou:

 • ve standartním formátu a zároveň existuje kód banky v seznamu Bank a předčíslí čísla účtu, číslo účtu a kód banky lze převést na IBAN
 • v nestandartním formátu, kdy se jedná o tuzemský bankovní účet v mezinárodním formátu, zároveň existuje kód banky v seznamu Bank a bankovní účet v mezinárodním formátu je validní IBAN.

Případně je možné vyvolat stažení účtů ručně stisknutím tlačítka Načíst účty z Registru plátců DPH CZ, které je dostupné na seznamu bankovních účtů v kartě firmy.

Karta bankovního spojení byla rozšířena o grafické vyjádření zveřejnění účtu a o historii ověření. Historie ověření se ukládá pouze při změně stavu.

Stavy bankovních účtů Plátce DPH

 • Nezkontrolováno - pokud je datum Poslední kontroly plátce DPH prázdné, bez grafického vyjádření.
 • Aktuální stavy - pokud je datum Poslední kontroly plátce DPH rovno aktuálnímu datu.
  • Zveřejněný – bankovní účet je zveřejněný v Registru plátců DPH CZ a jeho zveřejnění nebylo ukončeno.
  • Nezveřejněný – bankovní účet není zveřejněný v Registru nebo jeho zveřejnění bylo ukončeno.
 • Poslední známé stavy - pokud je datum Poslední kontroly plátce DPH starší než aktuální datum.
  • Poslední známý stav – Zveřejněný – datum kontroly je starší než aktuální den.
  • Poslední známý stav – Nezveřejněný – datum kontroly je starší než aktuální den.

V seznamu bankovních účtů na kartě firmy lze ve výběru sloupců zobrazit sloupec Stav bankovního účtu plátce DPH, kde se zobrazuje zkrácené grafické vyjádření z karty bankovního účtu.

Seznam firem

Seznam Firem je rozšířen o možnost zobrazení informací o provedené kontrole v Registru plátců DPH, zobrazení sloupce Stav plátce DPH a o možnost filtrování dle těchto nových atributů. V seznamu Firem je možné provést Hromadné ověření firem v Registru plátců DPH po označení příslušných firem a stisku tlačítka On-line Info – Registr DPH – kontrola firmy. Při hromadném ověření je omezen maximální počet kontrolovaných firem na 2 000.

Stav plátce DPH – zobrazení v seznamu Firem

 • Nezkontrolovaný - firma ještě nebyla zkontrolována – bez grafického vyjádření
 • Aktuální stavy – datum poslední kontroly plátce DPH je rovno aktuálnímu datu:
  • Spolehlivý
  • Nespolehlivý
  • Registrace zrušena
  • Nedohledaný
 • Poslední známé stavy - datum poslední kontroly plátce DPH je starší než aktuální datum:
  • Spolehlivý – neověřeno
  • Nespolehlivý – neověřeno
  • Registrace zrušena – neověřeno
  • Nedohledaný – neověřeno

Doklady

Karty dokladů jsou rozšířeny o automatické ověření Firmy partnera v Registru plátců DPH, možnost ověření Firmy ručně uživatelem, zobrazení grafického vyjádření stavu Firmy v registru a zobrazení grafického vyjádření stavu Bankovního účtu firmy v registru.

Automatické ověření Firmy partnera v Registru plátců DPH

K automatickému ověření Firmy v Registru plátců DPH dojde v případě, že jsou zaškrtnuté příslušné volby v Průvodci nastavením programu/On-line Info. Kontrola probíhá při:

 • založení nového dokladu (ručně, převzetím, atd.),
 • změně identifikátorů firmy v rejstříku (např. změna v kartě Firmy, doplnění DIČ z ARESu)

Ověření Firmy partnera v Registru plátců DPH uživatelem

Uživatel může spustit ověření firmy ručně a to:

 • kliknutím myši na popisek identifikátoru firmy v rejstříku (hyperlinkový odkaz)
 • kliknutím myši na grafické vyjádření Stavu Firmy partnera
 • kliknutím myši na grafické vyjádření Stavu Bankovního spojení partnera
 • pomocí tlačítka Registr plátců DPH

Po ověření firmy v příslušném Registru DPH se vlevo od Identifikátoru firmy zobrazí grafický symbol stavu Firmy. U CZ plátce se zobrazuje i grafický symbol stavu bankovního účtu.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články