Změny a novinky ERP Money verze 1.6.4.3929

Solitea, a.s. | 15. 05. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.4.3929 zavedených do Money od verze 1.6.3.3884

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Průvodce přiznáním a závěrkou DPH - na poslední straně průvodce došlo k následujícím úpravám v části Parametry tiskových sestav Přiznání k DPH a Seznam dokladů pro DPH:
  • Pole Jen členění DPH je nově přístupné i v případě, kdy je aktivovaná volba Formulář přiznání k DPH.
  • Je-li zatržené pole Jen členění DPH, do sestav Přiznání k DPH a Seznam dokladů pro DPH se přebírá nastavení filtrů na Členění DPH.
  • Pokud jsou zatrhávací pole ve skupině Parametry tiskových sestav Přiznání k DPH a Seznam dokladů pro DPH nepřístupná, jejich nastavení se v tiskových sestavách Seznam dokladů pro DPH a Přiznání k DPH nezohledňuje.
 • Kontrola zaúčtování DPH - v tiskové sestavě byl rozšířen rozsah Skladových dokladů, na kterých je provedené zaúčtování DPH, ale které do Přiznání k DPH nevstupují. Nově se provádí kontrola zaúčtování DPH i na dodacím listu přijatém/vydaném, prodejce přijaté/vydané a výrobce.

  Důvod: Uživatelé často na skladové doklady (výrobka, dodací list přijatý) omylem vyberou předkontaci se zaúčtováním DPH.

 • Seznam dokladů pro DPH – nové úpravy v sestavě, která se tiskne z poslední strany Průvodce přiznáním a závěrkou DPH, umožňují rychlejší a přehlednější práci se seznamem dokladů vstupujících do daňového přidání:
  • Pro řádné CZ a SK přiznání byly v Rekapitulaci doplněny sumační řádky pro údaje Kolonka v přiznání k DPH a Typ plnění (uskutečněné/přijaté), uvedené na kartě Členění DPH.
  • Nejprve je sumace provedena podle Kolonky v přiznání k DPH, poté se řádky součtují podle Typu plnění a za každý typ se zobrazují mezisoučty všech číselných sloupců.
  • Nejdříve se tisknou uskutečněná plnění, poté přijatá plnění.
  • Na konci sestavy je součtový řádek, ve kterém jsou uvedené rozdíly hodnot mezi uskutečněným a přijatým plněním.
 • Tiskové sestavy
  • Rozvaha – tisková sestava byla upravena tak, aby se při aktivní volbě Tisknout zvlášť (podle kontrolingových proměnných Středisko, Zakázka, Činnost) a Podřízené položky započítat v rámci hlavních do hlavní položky započítaly i analytické účty z podřízené položky.
  • Rozvaha, Výsledovka, Hlavní kniha, Obratová předvaha – v součtových řádcích jsou vypočteny hodnoty také v případě omezení pro protiúčty.
  • Stav účtů – v průvodci tiskové sestavy je možnost zvolit tisk mezisoučtů syntetických účtů a na konci sestavy je také nově celkový součet stavů účtů za všechny účty vytisknuté v sestavě.
 • Položky bankovních výpisů – v seznamu je nyní k dispozici sloupec s konstantním symbolem. Podle této položky lze i filtrovat.
 • Hromadná úhrada bankovních výpisů – do seznamu na kartě Hromadné úhrady (Banka / Bankovní výpisy / Bankovní výpis / Položky / Hromadná úhrada) byly pro lepší přehlednost nově přidány sloupce Číslo dokladu a Variabilní symbol.

Adresář

 • Aktivity
  • Nově je možné aktivity číslovat ručně, nebo výběrem z číselné řady. Číselnou řadu je možné zadat v šabloně aktivit nebo na kartě skupiny. Číslo aktivit lze využít pro jednoznačné určení konkrétní aktivity.
  • Při výběru vedlejší jednotky na kartě aktivity proběhne přepočet podle nastaveného poměru mezi jednotkami nastavenými na Položce katalogu. Podle Poměru množství, který je zadaný na kartě Aktivity, se přepočte také plánovaná a skutečná Doba trvání.
 • Firmy
  • V detailu Seznam ceníků se přehled ceníků přiřazených firmě nově zobrazuje ve stejném pořadí, v jakém je uvedený na kartě Firmy.
 • On-line služby
  • Příkaz k úhradě – pokud je v Průvodci nastavením programu / On-line služby nastavené automatické ověřování firem, při vytvoření Příkazu k úhradě z dokladu program automaticky ověří firmu i její bankovní účet.
  • Kontrola bankovního účtu v registru plátců DPH CZ – automatická kontrola Bankovního spojení (Firma / Bankovní účty) byla rozšířena o zobrazení informace o nevalidním zahraničním účtu, který nemá vyplněný IBAN. U takové firmy nelze uložit stav ověření firmy a prověřit účet. V informačním přehledu se zobrazí nevalidní účty s upozorněním „Účet xxxxxxxx je nevalidní a nelze zkontrolovat. Je evidován jako zahraniční účet a nemá vyplněný IBAN.“.
  • Ověření firmy s DIČ, které nepatří žádnému státu EU – do kontroly firem v registrech plátců DPH bylo doplněno zobrazení chybového hlášení o neplatném DIČ, které nepatří do Evropské unie. Při ověření firem hromadně či jednotlivě se v přehledu nebo v informačním hlášení Money zobrazí upozornění „Zadané DIČ není platné“.

Zakázky

 • Seznam zakázek
  • Uzamčení zakázky – do Nastavení seznamu byla přidána možnost Použití uzamčené zakázky v dokladech, která umožňuje zamezit vložení neaktivní zakázky do dokladu. Podle potřeby lze vybrat ze tří možností:
   • Nekontrolovat – přidávání neaktivních zakázek na doklady není žádným způsobem omezené.
   • Upozornit – defaultně nastavená hodnota. Uživatel je upozorněn na to, že do dokladu přidává zakázku ve stavu, který ji řadí mezi neaktivní (Uzavřená, Vyúčtovaná nebo Zrušená) a má možnost vložení takové zakázky potvrdit, nebo odmítnout. Při nastavení této možnosti je zachováno původní chování programu.
   • Nepovolit – pokud má uživatel nastavené právo na správu Seznamu zakázek, je chování stejné jako u možnosti Upozornit. Pokud však toto právo nemá, program mu neaktivní zakázku do dokladu vůbec nedovolí vložit.

    Tato funkčnost se nevztahuje na Příjmový pokladní doklad, Příjmovou položku bankovního výpisu a Interní doklad, kde se žádná upozornění nezobrazují.

  • Tisková sestava Zakázka – v Průvodci tiskem zakázky je na str. 2/4 nyní možné nastavit, které související doklady se mají tisknout.

   Pozn.: Dříve bylo možné pouze doklady vynechat, vytisknout všechny nebo tisknout pouze Faktury vydané.

  • Fakturace zakázek – v průvodci fakturací zakázek je nová možnost do faktur vydaných převzít i faktury přijaté. Funkčnost umožňuje zvolit Typ přebírání, kdy se dá použít Výchozí přebírání (které zdrojovou přijatou fakturu nevyřizuje), nebo přebírání S vyřizováním (pokud je žádoucí zdrojovou fakturu přijatou rovnou vyřídit). V tomto případě se do faktury vydané ze zakázky doplní Firma, podle níž se nastaví cenové podmínky. Pokud firma cenové podmínky nastavené nemá nebo není zadaná, program použije ceník uživatele nebo ceník agendy. Výsledné ceny je možné na vytvořené faktuře vydané upravit také ručně.
  • Detaily – v detailech Rozpad zakázky a Rozpočty se nyní v atributu Číslo dokladu uvádí i číslo aktivity, ze které byla položka vytvořena. Dále sem byl přidán sloupec Účet MD, Účet Dal a Číslo účetního zápisu (tyto sloupce se plní hodnotami pro účty – hodnoty se tedy neplní pro Aktivity a Doklady).
 • Rozpočty zakázek – v detailech Položky rozpočtu a Rozpad rozpočtu se nyní v atributu Číslo dokladu uvádí i číslo aktivity, ze které byla položka vytvořena. Dále jsou zde nové sloupce Účet MD, Účet Dal a Číslo účetního zápisu, které se plní hodnotami pro účty (hodnoty se neplní pro Aktivity a Doklady).

Mzdy

 • Odesílání výplatního lístku e-mailem s PIN kódem
  • Mzdové účetní nyní mohou odesílat zabezpečené výplatní lístky e-mailem. Funkčnost přináší jednodušší distribuci výplatních lístků, bezpečnější manipulaci s výplatním lístkem a evidenci, komu a kdy byl výplatní lístek odeslán. Funkčnost je omezena licencí.
  • V rámci této funkce byla rozšířena Konfigurace mezd, karta Zaměstnance, seznam Zaměstnanců a průvodce tiskem Výplatního lístku.
  • V Konfiguraci je nové pole Typ spojení pro odeslání výplatního lístku e-mailem.
  • Na kartě Zaměstnance / Platby a zaúčtování lze vygenerovat PIN (heslo) a povolit odesílání výplatního lístku e-mailem.
  • V seznamu Zaměstnanců je možné pomocí tlačítka PIN generovat, tisknout i odesílat e-mailem mzdové lístky označeným zaměstnancům.
  • Výplatní lístek (Tiskové sestavy / Přehledy) – průvodce tiskové sestavy nabízí kromě standardního tisku nově i odeslání výplatního lístku e-mailem vybraným zaměstnancům. Výplatní lístek, exportovaný do PDF, program odešle na zadanou emailovou adresu zaměstnanci, který výplatní lístek otevře výhradně po zadání správného PINu (hesla). Odeslané PDF se podle nastavení průvodce přiloží jako připojený dokument k příslušné kartě Mzdy zaměstnance, kde bude samozřejmě také přístupné pouze po zadání PINu. Takto je evidováno, komu a kdy byl výplatní lístek odeslaný.
 • Evidenční list důchodového pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – sestava má část Průběh pojištění v daném roce vyplněnou vždy od prvního řádku.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – seznam byl aktualizován podle číselníku zveřejněného ČNB k 1. 2. 2015.

Administrace

 • Export do TaxEditu (Výměna dat) – nastavení filtrů pro časové období bylo rozšířeno o možnost zadání data pro minulé období. Funkčnost je stejná jako v účetních výkazech, čímž se docílilo téhož stavu v Money i v TaxEditu. Zvolené nastavení se po ukončení uloží.
 • Prodejna – verze 1.6.4 vyžaduje pro korektní komunikaci s tímto programem nasazení jeho nové verze s označením 3.1.2.

Ostatní

 • Faktury vydané, Faktury přijaté, Pohledávkové a Závazkové doklady – po vytvoření karty ODD – dobropis pomocí tlačítka Vytvořit opravný daňový doklad – dobropis a smazání položky z dokladu se zaokrouhluje cena podle nastavení na korekcích.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články