Změny a novinky ERP Money verze 1.8.1.4765

Solitea, a.s. | 20. 01. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.1.4765 zavedených do Money od verze 1.7.11.4679

Účetnictví

 • Interní doklady – s ohledem na zlepšení práce se zálohami se nyní při generování daňového dokladu k přijaté záloze zobrazuje okno s detailními informacemi o provedené operaci: uvádí se v něm číslo hradícího dokladu vč. položky bankovního výpisu, datum úhrady, celková cena a sazba DPH.
 • Výdajový pokladní doklad (Pokladna) – pro zvýšení komfortu uživatelů bylo s ohledem na Kontrolní hlášení DPH do výdajového pokladního dokladu doplněno pole Přijatý doklad. Jedná se o textové pole s rozsahem 60 znaků, což je maximální hodnota, která může v kontrolním hlášení do odpovídajícího pole vstoupit.
 • Poskytnuté/přijaté zálohy (Pohledávky a závazky) – nad detailem Pohyby v období byla do filtru období přidaná možnost Nezadáno–nezadáno, která umožní dohledat záznamy napříč obdobími.
 • Hlášení a závěrky DPH
  • Nyní tisková sestava Kontrolní hlášení DPH nabízí pro tisk nový design zveřejněný finanční správou. V poli Tisknout návrh sestavy lze vybrat sestavu Kontrolní hlášení DPH (tiskopis), která vytiskne kontrolní hlášení na oficiálním formuláři. Tento tiskopis je nastaven jako výchozí. V systému zůstává i původní tisková sestava Kontrolní hlášení DPH.
 • Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky (Tiskové sestavy)
  • V průvodci přibyla pro podnikatelské a neziskové subjekty nová strana, ve které je možné omezit výběr účetních dat. Řádky výkazu se nově dají sčítat pro vybranou sestavu kontrolingových proměnných (středisek, zakázek, činností). Neziskové organizace mají navíc možnost definovat pro sloupce 1 a 2 ve výsledovce i výběr dat pomocí filtrů nastavených v seznamech středisek, zakázek nebo činností, popřípadě si mohou přímo v průvodci definovat filtry vlastní.
  • Od roku 2017 mohou podnikatelské subjekty v případě, kdy jim to určuje vyhláška, připojovat výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k přiznání k dani z příjmů v různém rozsahu, tj. mohou např. připojit rozvahu v plném rozsahu, zatímco výsledovku ve zkráceném. Rozsah výkazů se určí na druhé straně průvodce.
  • V průvodci tiskem se pro podnikatelské a neziskové subjekty dále zobrazuje nové pole Datum počátku účetního (zdaňovacího) období hospodářského roku. Vyplňuje se pouze v případě, kdy je zdaňovací období nastaveno jako Hospodářský rok a Typ daňového přiznání není roven A – za zdaňovací období (§21a zákona) nebo období nespadajících do násl. typů B až T.
  • V souvislosti se změnou formuláře přiznání k dani z příjmů došlo také k úpravě v sestavení XML, které tyto změny reflektuje.

Adresář

 • Karta firmy – u obchodních partnerů z EU nyní lze v systému VIES ověřit, zda zadané DIČ je, či není platné. Každému dotazu je při ověření přiděleno jedinečné identifikační číslo označované jako Unikátní číslo konzultace, které se dá použít jako důkaz o provedeném ověření při případné daňové kontrole finančního úřadu. Číslo je uvedené na adresní kartě zahraničního subjektu v záložce Registr DPH ve sloupci Unikátní číslo konzultace. Identifikační údaj lze vytisknout pomocí tlačítka On-line Info / Registr plátců DPH – kontrola firmy, kterým se otevře karta Informace o plátci DPH v registru plátců DPH VIES. V jejím záhlaví je tlačítko Tisk, které nabízí novou tiskovou sestavu Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES.

Fakturace

 • Faktury přijaté/vydané – v seznamech je nový detail Daňové doklady, ve kterém jsou zobrazeny daňové doklady vygenerované k odpočteným zálohám.
 • Faktury přijaté – nově je možné fakturu přidat do Money pomocí čtečky QR kódu. Údaje se načítají z kódů typu QR Platba + F a QR Faktura.

Sklady

 • Katalog
  • V seznamu je nová funkčnost tlačítka Generovat varianty, která umožňuje vytvořené varianty automaticky přidat i do seznamu Skladových zásob a Ceníkových cen. V okně Nastavení parametru generování variant proto přibyly možnosti Přidat varianty i do skladové zásoby a ceníkové cenyZobrazit kartu vygenerované zásoby/ceny. Tato funkčnost je obdobou funkce, která se zadává v Průvodci nastavením programu v části Sklady/Ceníky u pole Automatické přidání nové položky katalogu do skladové zásoby / ceníkové ceny volbou Přidat automaticky.
  • Do jednoduchého a pokročilého filtru v seznamu byla přidána proměnná Kategorie.
 • Položka katalogu – v záložce Kategorie je nyní možné po stisku pravého tlačítka myši použít funkci Rozbalit/Sbalit vše.

Objednávky

 • Objednávky přijaté a Položky objednávek přijatých – pro lepší přehled o objednávaném zboží se v obou seznamech nově zobrazuje Druhy položky katalogu. Údaj se přebírá z Položky objednávky přijaté a sloupec Druh položky je nyní dostupný na kartě Objednávky přijaté v záložce Položky, v seznamu Objednávek přijatých v detailu Položky a v seznamu Položky objednávek přijatých. V posledním uvedeném seznamu byla proměnná přidaná i do jednoduchého a pokročilého filtru.
 • Objednávky přijaté
  • V nastavení skupiny a na kartě objednávky je záložce Poznámka nová volba Zobrazovat poznámku při vyřízení, která zajistí, že se při vyřízení dokladu zobrazí např. požadavky zadané zákazníkem na e-shopu. Funkčnost se projeví při jednotlivém i hromadném vyřízení. Do seznamu byl přidán i příslušný sloupec a filtr.
  • V seznamu byla dále vytvořena nová funkce Hromadné objednání, která řeší proces vystavení Objednávek vydaných pro položky uvedené v Objednávkách přijatých, které momentálně nejsou skladem. Funkce se uplatní k označeným objednávkám nebo k objednávce pod kurzorem. Na kartě Hromadné objednání lze nastavit:
   • Způsob přebírání
   • Způsob vytváření objednávek:
    • Podle dodavatelů – objednávky vydané se vytvářejí pro Hlavní dodavatele, uvedené na zdrojových Položkách katalogu. Pro každou firmu dodavatele se vytvoří jedna vydaná objednávka obsahující všechny položky ze zpracovávaných přijatých objednávek, které mají v katalogu přiřazeného daného dodavatele jako hlavního. Jedna společná objednávka se vytvoří pro všechny položky, které hlavního dodavatele určeného nemají.
    • Jedna objednávka – vytvoří se jediná vydaná objednávka, která bude obsahovat všechny položky ze zpracovávaných přijatých objednávek.
    • 1 : 1 – ke každé zpracované přijaté objednávce bude vytvořena samostatná vydaná objednávka, která bude obsahovat všechny položky z původního dokladu.
    • Pro vybraného dodavatele – pro vybraného dodavatele se vygeneruje vydaná objednávka na zboží z přijatých objednávek, kde je tento partner zadaný jako Hlavní dodavatel. Pokud se dodavatel nedoplní, objednávka se vygeneruje pro všechno zboží, které Hlavního dodavatele nemá nastaveného.

    Po dokončení generování se zobrazí protokol s možností tisku nebo exportu. Ze zpracování se vynechají koncepty, vyřízené položky a smazané doklady. Objednají se pouze skladové položky s kladným znaménkem (nikoliv vratky). Z rezervačních přijatých objednávek se zpracují pouze ty položky, které mají předpokládaný záporný stav rezervace. Objednají se komponenty Sad a Kompletů, nikoliv Výrobek.

 • Nabídky vydané – do jednoduchých a pokročilých filtrů byly přidány proměnné Počet položek, Položka dokladu činnost, Položka dokladu středisko, Položka dokladu zakázka, Původní cena celkem, Původní jednotková cena a Změna ceny [%].

Zakázky

 • Seznam zakázek a Rozpočty zakázek – v detailech Rozpad zakázky a RozpočtySeznamu zakázek a v detailech Položky rozpočtu a Rozpad rozpočtu u seznamu Rozpočty zakázek nabízí místní nabídka (otevřená pravým tlačítkem myši) novou možnost Zobrazit seskupené hodnoty, pomocí které se zobrazí rozbalené/sbalené hodnoty kromě poslední úrovně. Lze tak snadněji získat přehlednou verzi detailů.

Mzdy

 • Karta zaměstnance – v záložce Daň ze závislé činnosti / Manžel/manželka, druh/družka byly s ohledem na snadnější tvorbu tiskových sestav (např. Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování) rozšířeny evidované údaje.
 • Konfigurace
  • V záložce Obecné došlo od 1. 1. 2017 ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč.
  • Pro snadnější nastavení elektronické komunikace byla zpřehledněna záložka Elektronické podání.
 • Mzdové seznamy
  • S ohledem na novou vyhlášku o průměrné mzdě byly s platností od 1. 1. 2017 do modulu mezd přidány nové záznamy:
   • Příplatky (Mzdové složky) – hodnota příplatku za Pracovní prostředí byla zvýšena na 6,60 Kč
   • Sociální pojištění (Pojištění a daně) – byl zvýšen Maximální základ
   • Zdravotní pojištění (Pojištění a daně) – nový Limit státu na zdravotní pojištění
   • Daň ze závislé činnosti (Pojištění a daně) – byla zvýšena Sazba solidární daně
   • Redukční pásma (Nepřítomnosti) – došlo k úpravě výše všech sazeb
 • Tiskové sestavy
  • Oznámení o nástupu/výstupu do zaměstnání (Sociální pojištění) – byl přidán nový design sestavy vzor III/2016.
  • Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovnu (Zdravotní pojištění) – z výběrového seznamu pole Kód na kartě Zaměstnanec byly odstraněny položky V a W.
  • Přehled vyúčtování daně zaměstnanců (Daně) – do uzlu Daně byla přidána nová tisková sestava, která poskytuje přehled o výpočtu daně z příjmů jednotlivých zaměstnanců. Tato sestava usnadní výpočet v případě souběžných pracovních poměrů.
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) (Daně) – pro tisk sestavy byly přidány dva nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 vzor č. 25Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 vzor č. 25 (neomezený počet dětí).
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) (Daně) – v sestavě je nový design Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP 2017 vzor č. 4.
  • Roční zúčtování daně (Daně) – tisková sestava byla aktualizována podle platné legislativy a pro tisk teď nabízí vzor Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 21.Pozn.: V předchozích letech vždy platilo, že výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě byla pro jednotlivé měsíce roku stejná. Na základě novely zákona o dani z příjmů se v rámci ročního zúčtování u dětí uplatní vyšší sazba daňového zvýhodnění i za měsíce 1–4/2016.
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Daně) – pro tisk sestavy Počet zaměstnanců ke dni byl přidán nový design Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců“ vzor č. 16 – 2016.
  • Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování (Daně) – pro tisk sestavy byl doplněn nový design Prohlášení poplatníka daně z příjmů – vzor č. 25. Současně byly rozšířeny údaje evidované na kartě Zaměstnance v záložce Daň ze závislé činnosti / Manžel/manželka, druh/družka a byl upraven průvodce tiskové sestavy.
  • Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky (Daně) – do části Daně byla přidána nová tisková sestava, která slouží k přenesení odpovědnosti za opravu chybně vypočtené a odvedené daně nebo daňového bonusu ze zaměstnavatele na zaměstnance v případě, kdy k chybě došlo vinou zaměstnance. Průvodce tiskem nabízí k tisku dvě sestavy – vzor č. 1 a vzor č. 2.
  • Vyúčtování mezd se zaúčtováním (Přehledy) – tisková sestava nově zobrazuje také část Srážky ze mzdy.
  • Mzdový list (Přehledy) – údaje v poli Manžel(ka) se tisknou pouze v případě, kdy je na kartě Zaměstnance v záložce Daň ze závislé činnosti / Manžel/manželka, druh/družka zatržená volba Manžel/manželka uplatněná při ročním zúčtování.

EET

 • Zjednodušený režim – nyní lze evidovat tržbu také ve zjednodušeném režimu.

Seznamy

 • Účetní
  • Členění DPH – v místní nabídce seznamu je nová hromadná operace, pomocí které lze označeným záznamům nastavit Platnost od/do. Funkčnost využijí agendy s individuálně vytvořenými kartami Členění DPH, které se neaktualizují prostřednictvím připravených seznamů – pomocí funkce lze ukončit jejich platnost.
 • Skladové
  • Kategorie katalogu – v seznamu je nový detail Položky katalogu s přehledem všech Položek katalogu, na kterých je kategorie uvedená. Volbami místní nabídky (Opravit, Kopírovat, Smazat) se příslušná Položka katalogu dá přímo v detailech editovat.Pozor! Editace se vždy týká zdrojové Položky katalogu. Pokud tedy v detailu použijete např. funkci Smazat, vymaže se označená karta i ze seznamu Katalog.
 • Ostatní
  • Připojené dokumenty
   • Na kartě Připojeného dokumentu je nová záložka Objekty, ve které lze dohledat všechny objekty (karty seznamů), ke kterým je daný dokument připojen.
   • Nově nelze smazat ani opravit dokumenty připojené k záznamu, nad nímž je spuštěné Workflow, nebo které byly přidané před jeho posledním spuštěním. U nezamčených dokladů je editace možná bez omezení.
  • Svátky – do agend v SK i CZ legislativě byly přidané svátky pro rok 2017.
 • Kniha jízd a jízdy
  • Náhrady – pro CZ legislativu platí od 1. 1. 2017 nová výše náhrad.
  • Stravné tuzemsko – v seznamu jsou nové sazby stravného platné pro CZ legislativu od 1. 1. 2017
  • Stravné zahraničí – v souvislosti s úpravou sazeb zahraničního stravného byl v CZ legislativě pro rok 2017 přidán nový záznam pro Finsko.
 • Organizace
  • Pojišťovny – na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech došlo ke změně bankovního spojení u následujících pojišťoven:
   • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
   • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
   • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (změna platí od 1. 10. 2016)
   • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
   • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
   • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
   • 213 Revírní bratrská pokladna

Pomůcky

 • Daňový kalendář – pro rok 2017 byl daňový kalendář aktualizován pro CZ i SK legislativu.

Ostatní

 • Přebírání dokladů – k dispozici je nové přebírání dokladů:
   • Objednávka přijatá do Zálohové faktury vydané (bez vyřizování, s variabilním symbolem)
   • Objednávka přijatá do Zálohové faktury vydané (s vyřizováním, s variabilním symbolem)

  V obou případech se z objednávky do faktury přenese údaj zapsaný v poli Variabilní symbol.

 • Seznam odkazů – na ikoně Money zobrazené na dolní liště monitoru se po stisku pravého tlačítka myši objeví místní nabídka Seznamu odkazů (tzv. Jump List), která umožní okamžitě vystavit nový záznam. Nabízí následující možnosti:
  • Prodejka vydaná
  • Prodejka přijatá
  • Faktura přijatá
  • Faktura vydaná
  • Dodací list přijatý
  • Dodací list vydaný
  • Objednávka vydaná
  • Objednávka přijatá
  • Aktivita

  Pokud agenda nemá licenci k modulu nebo přihlášený uživatel nemá u daného seznamu v Uživatelské roli nastavené právo Přidat, pak se v Seznamu odkazů nabídka této funkce vůbec nezobrazí.

  Pozn.: Jestliže se ikona Money na dolní liště monitoru nezobrazuje, umístíte ji tam volbou Windows Připnout na hlavní panel.

 • CSWDMT – při převodu Objednávky přijaté z Money S3 se přebírá nastavení Zobrazovat poznámku při vyřízení.
 • Modul EDI – v agendách s licencí EDI je nová funkčnost GLN (Global Location Numbers) identifikace adres. Na kartě Firmy v záložce Obchod a na kartě Skladu v záložce Obecné je nové pole GLN. Dále je k dispozici nové tlačítko Export EDI umístěné na nástrojové liště (a jako volba kontextového menu) v seznamech Faktur vydaných, Objednávek přijatých, Objednávek vydaných a Dodacích listů vydaných. Export EDI je možné konfigurovat v nastavení těchto seznamů.Pozor! Pro bezchybný provoz identifikace GLN je potřeba v nastavení programu zadat transformační šablony a další konfiguraci. Tento proces by měl uskutečnit odborně vyškolený pracovník, proto kontaktujte svého konzultanta Money nebo naši technickou podporu.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články