Změny a novinky ERP Money verze 1.8.11.5116

Solitea, a.s. | 30. 11. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.11.5116 zavedených do Money od verze 1.8.6.4964

Účetnictví

 • Přiznání a závěrky DPH – s ohledem na drobné změny ve formuláři Přiznání k dani z přidané hodnoty, vzor 20, ke kterým došlo 7. 2017, byly v příslušné tiskové sestavě upraveny texty na řádcích 1, 2 a 60.
 • Souhrnné hlášení (DPH) – s ohledem na snadnější kontrolu částek byl do tiskové sestavy Seznam dokladů pro souhrnné hlášení (vytiskne se z poslední strany Průvodce podáním souhrnného hlášení) přidán nový sloupec Zaokrouhlená částka, který u sumačních řádků zobrazuje zaokrouhlený součet částek dokladů pro jednotlivá členění DPH. Pro CZ legislativu se částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru, pro SK legislativu se zaokrouhluje matematicky na celé Eura.
 • Přiznání a závěrky DPH MOSS (DPH) – po exportu přiznání do XML se okno s výpisem chyb zobrazí jen tehdy, když program při validaci XML věty zjistí nějaké chyby. V těchto případech se vygenerovaný XML soubor současně uloží se slovem "NEVALIDNÍ" v
 • DPH (pouze neplátci DPH) – subjektům, které nemají agendu vedenou v režimu plátce DPH, se v části Účetnictví uzel DPH vůbec Nově je však tento uzel k dispozici všem neplátcům, kteří v agendě DPH dříve evidovali – mohou tak např. podat dodatečné přiznání nebo prohlížet starší podaná přiznání.
 • Přecenění pohledávek a závazků (Závěrkové operace) – nově jsou do procesu zařazeny doklady podle data Účetního případu (nikoliv podle data Vystavení jako doposud).
 • Účetní výkazy (Tiskové sestavy) – v Průvodci tiskem účetních výkazů je na straně 4/4 nové pole Tisknout jen nenulové řádky rozpisu účtů, po jehož zatržení se rozpad vytiskne jen u účtů, které mají nenulový zůstatek. Volba se zpřístupní po zatržení pole Tisknout rozpis účtů.
 • Definice účetních výkazů (Tiskové sestavy) – s ohledem na firmy, které vytvářejí vlastní účetní výkazy (např. jako podklady pro zahraničního vlastníka), byl upraven a zjednodušen systém přidávání nových řádků do definice. Nově lze vkládat řádky
  volbou místní nabídky (pravým tlačítkem myši) Přidat před/za a také je pomocí šipek umístěných nad seznamem libovolně přesouvat nahoru/dolů. Při vložení se automaticky přečíslují následující řádky a dojde i k úpravě součtových řádků, které jsou navázány  na pořadová čísla zdrojových řádků. Při přesunu dochází pouze k přečíslování.
 • Kontrolní hlášení DPH (DPH / Hlášení a závěrky DPH)
  • V případě stornování dokladu spadajícího do již uzavřeného období (po závěrce) nyní Money automaticky nabízí vytvoření Následného kontrolního hlášení
  • Na straně 1/3 v Průvodci zpracováním kontrolního hlášení DPH byl upraven systém doplňování nul do pole Číslo jednací. V případě, kdy na kartě Nastavení závěrky hlášení DPH není zatržené pole Validovat číslo jednací, se nyní po zápisu jednacího čísla v průvodci již nedoplní počet číslic nulami do celkového počtu 50 znaků
 • Kontrola nevyúčtovaných záloh (přebírání dokladů ve zdrojových seznamech) – došlo k rozšíření kontrolního mechanismu používaného při přebírání dokladů. Pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce Obchod zatržené pole Na dokladech kontrolovat nevyúčtované zálohy, Money nyní nabídne odpočet přijatých/vydaných záloh evidovaných u obchodního partnera také v případě, kdy se Faktura přijatá/vydaná nebo Pohledávkový/Závazkový/Interní doklad vytváří např. z objednávkového dokladu pomocí funkce Převzít do.

Adresář

 • Aktivity – byla optimalizována rychlost otevírání seznamu aktivit. Změna se projeví zejména na datech s větším počtem aktivit (desetitisíce a více).
 • Firmy – Money nyní nedovolí smazat kartu firmy, která má evidovanou pobočku (je nadřízenou firmou jiné firmy v adresáři).

Sklady

 • Katalog – na kartě Položky katalogu je v záložce Výkazy nově možné nastavit, zda má artikl vstupovat do zpracování výkazu Intrastat. Toto nastavení se z katalogu přebírá na položky dokladů, které by mohly vstoupit do výkazu (doplněný partner je z EU). Volba Vstupuje do výkazu Intrastat je v seznamu Katalog na následujících místech:
  • Výběr sloupců (sloupec lze zobrazit v seznamu)
  • Jednoduchý a pokročilý filtr
  • Hromadné operace / Obecná změna
  • Nastavení skupiny seznamu / záložka Výkazy
  • Položka katalogu / záložka Výkazy
  • Chcete provést změnu i ve variantách? (okno se zobrazí při ukládání hlavní varianty)

Pozn.: Položky katalogu typu Poplatek do zpracování Intrastatu nikdy nevstupují (záložka Výkazy na nich ani není přístupná), a to i v případě, kdy jsou vytvořeny ve skupině se zatrženým polem Vstupuje do výkazu Intrastat.

 • Skladové položky dokladů – v seznamech položek na kartách Skladových dokladů (Výdejka, Příjemka, Skladové položky, Skladové pohyby), Skladových operací (Inventurní doklad), Faktur (Faktury přijaté, Položky faktur přijatých) a Objednávkových dokladů (Objednávky přijaté, Položky objednávek přijatých) se nově zobrazují sloupce Rozšířený popis 1, 2 a 3, které se plní příslušnými hodnotami zadanými na kartě Položky katalogu. Sloupce lze zobrazit/odstranit ze seznamu na kartě Výběr sloupců.
 • Přebírání rezervačních dokladů –  funkcionalita  Při  nedostatečném množství k vyřízení se nově aplikuje i při přebírání z Objednávky přijaté do Prodejky vydané (rozšířila se tak funkčnost přebírání z Objednávky přijaté či Zálohové faktury vydané do Faktury vydané a Dodacího listu vydaného).
 • Katalog – tlačítko Přidat/Generovat varianty je od této verze přístupné výhradně tehdy, kdy pro danou položku katalogu dosud neexistuje žádný skladový pohyb.
 • Skladové zásoby
  • V seznamu se teď variantní položky zobrazují kurzívou.
  • Pro tiskovou sestavu Protokol o inventuře zásob byl vytvořen nový návrh sestavy Protokol o inventuře zásob – Kód, ve kterém se záznamy třídí podle identifikátoru Kód. Stávající návrh, v němž se položky třídí podle údajů ve sloupci Katalog, byl přejmenován na Protokol o inventuře zásob – Katalog.
 • Ceníkové ceny
  • Na nástrojovou lištu seznamu bylo přidáno tlačítko Varianty, pomocí kterého se zobrazí nebo skryjí karty podřízených Variantní položky se zobrazují i v novém detailu Varianty.
  • V přehledu detailů je k dispozici nová záložka Historická cena, v níž se zaznamenávají veškeré změny v polích Cena položky, Typ ceny, Vlastní druh sazby DPH, Druh sazby DPH a Povaha sazby DPH. Záznamy vzniknou při ruční úpravě karty, importu, synchronizaci, prostřednictvím hromadných operací i hromadného výpočtu cen.
 • Přehled podrobné evidence – do seznamu byly přidány nové sloupce:
  • PLU
  • Čárový kód
  • Rozšířený popis 1
  • Rozšířený popis 2
  • Rozšířený popis 3
  • Zkratka 12 znaků
  • Zkratka 20 znaků
  • Aktuální skladová cena
  • Výchozí ceníková cena
 • Položky inventurního dokladu (Skladové operace / Inventurní doklady) – v seznamu položek na kartě Inventurního dokladu a v detailu seznamu Inventurních dokladů jsou nové sloupce:
  • Kód zásoby
  • PLU
  • Čárový kód
  • Zkratka 12 znaků
  • Zkratka 20 znaků
  • Výrobce

Objednávky

 • Objednávové doklady – na kartách Nastavení skupiny objednávkových dokladů (Poptávka přijatá, Nabídka vydaná, Objednávka přijatá, Poptávka vydaná, Nabídka přijatá a Objednávka vydaná) došlo k následujícím úpravám:
  • Přibylo zatrhávací pole Nastavovat dobu platnosti – pokud není zatržené, v poli Platná do se na dokladech doplňuje hodnota Nezadáno.
 • Maximální hodnota, kterou lze zapsat v poli Doba platnosti, se zvýšila ze 100 na 999 dnů.
 • Objednávky přijaté/vydané – na kartě Hromadné operace, která se otevře volbou místní nabídky Hromadné operace / Obecná změna, lze nově nastavit pole Platnost od a Platnost do. Funkčnost se uplatní zejména v modulu Rezervace a blokace, kde se u opožděných dodávek dá po úpravě doby platnosti nastavit priorita.
 • Generování objednávek (Řízení objednávek) – pro generování s přihlédnutím k obratové zásobě byly na stranu 3/6 do nabídky u pole Období pro výpočet obratové zásoby doplněny dva nové časové intervaly:
  • Mínus 7 dnů zpět od dnešního dne
  • Mínus 14 dnů zpět od dnešního dne

  Protože nástroj Generátor objednávek ukládá jednotlivé požadované konfigurace do seznamu definic, je možné tyto funkce vyvolávat také automaticky pomocí CSW Automatic. Zde bude k dispozici knihovna, která spustí podle nastavení a časového plánu vybranou konfiguraci generátoru.

Expedice

 • Přepravní služba – u přepravní společnosti  Česká  pošta  byla  pro  službu  Do balíkovny přidána nová tisková sestava CP_DoBalikovny. Její tisk se nastaví na kartě Přepravní služby v poli Tisk přepravní služby, současně je nutné také do pole Druh balíku doplnit poštou požadovaný prefix NB (místo standardního NP). Tiskové výstupy pro tuto službu se objeví v sestavách Tisk štítků – 4 na A4 a Tisk štítků – A4.
 • Expediční doklady – na nástrojové liště seznamu na také na kartě dokladu v záložce Balíky je nové tlačítko Zadat hmotnosti. Tlačítkem se otevře karta s přehledem všech balíků uvedených na dokladu, na níž lze rychle upravit hmotnost jednotlivých balíků.

Mzdy

 • Tiskové sestavy – do modulu mezd byly doplněny tři nové tiskové sestavy:
  • Sociální pojištění

   • Přihláška do registru zaměstnavatelů – 2 strany A4 s podkladovými obrázky
   • Odhláška z registru zaměstnavatelů – 1 strana A4 s podkladovým obrázkem
  • Zdravotní pojištění

   • Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – na první straně  průvodce  je možné zvolit typ Přihlášení/Změna/Odhlášení, na poslední straně je potřeba vybrat konkrétní pojišťovny (sestava pak obsahuje příslušný počet listů).
 • Sociální pojištění (Tiskové sestavy) – vzhledem k tomu, že ČSSZ k 31. 2017 ukončí pro příjem e-Podání u komunikačního rozhraní VREP/APEP podporu protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1., bude od 1. 1. 2018 v produkčním prostředí podporován pouze protokol TLS 1.2.
 • Evidenční list důchodového pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – pro lepší a přehlednější práci s daty je umožněno volitelné rozšíření okna průvodce tak, aby se zobrazil celý přehled zaměstnanců.
 • Příplatky (Mzdové seznamy / Mzdové složky) – v souladu s platnou legislativou byly upraveny sazby příplatků na kartě Práce v sobotu a neděli na hodnotu 10 %.

Seznamy

 • Podmínky zaúčtování (Účetní seznamy) – na kartu Zaúčtování podle podmínky byla přidána volba Typ transakce. Funkčnost se využije především u těch typů položek, které nejsou párovány s hrazenými doklady (bankovní poplatky, úroky ). Při importu HB se položky, které vyhovují zadaným podmínkám, zaúčtují podle vybraných předkontací a současně se jim nastaví i požadovaný Typ transakce.
 • Finanční úřady (Organizace) – u finančního úřadu s kódem 3003, územní pracoviště Brno III, došlo ke změně adresy, úřad se stěhuje na Šumavskou 35,
 • Šablony e-mailů (Ostatní) – nově se seznam dá členit do skupin.
 • Podmínky zaúčtování (Účetní seznamy) – XML import výpisů ve formátu SEPA u některých bank (např. Slovenská spořitelna) obsahuje textovou informaci o položce, která se z importního souboru doplní do pole Poznámka. Aby bylo podle tohoto textu možné nastavit Individuální zaúčtování podle podmínky, byla pro Podmínky zaúčtování přidána na kartě Řádek podmínky do výběrového seznamu Pole také možnost Poznámka.
 • Konfigurace homebankingu (Bankovní seznamy) – do Money byl doplněn nový homebanking pro Citibank, CitiDirect. Tento modul podporuje formát DSK pro import bankovních výpisů a MTMS formát pro příkazy k úhradě a k I nadále lze využívat dříve podporované obecné formáty mt940 a SEPA (XML).
 • Konfigurace výpisu plateb (Bankovní seznamy) – byla doplněna nová konfigurace pro import výpisů plateb platební kartou Raiffeisenbank REVO. Nový modul podporuje formát CSV ve dvou variantách importního souboru, TXT a Jako údaj ve výpisu pro nastavení párování plateb je možné zvolit Kód autorizace, Číslo transakce, Číslo karty nebo Variabilní symbol.

Administrace

 • iDoklad (Výměna dat) – export Ceníkových položek z Money do iDokladu byl doplněn o přenos čárového kódu. Jedná se pouze o jednosměrný export, důvodem je rozšíření funkčnosti na straně iDokladu.
 • Automatické akce – na kartě Automatické akce byl upraven výběr akcí v poli Automat. Nabízený seznam automatů je nyní seřazen podle abecedy, zvětšilo se pole s roletovou nabídkou a je zde i nové pole s CSW názvem automatu (originální pojmenování automatické akce).
 • Přístupová práva – na kartách Uživatele a Role je nyní možné ovládat stromečkový seznam v části Nastavení přístupových práv pomocí nových voleb místní nabídky Rozbalit/Sbalit vše podřízené. Tyto funkce se vztahují k uzlu, nad kterým jsou použity, a jsou proto přístupné pouze nad řádky, které obsahují podřízené položky.
 • Automatické akce
  • Pro snazší vyhledávání položek ve stromečkové nabídce pole Objekt byly přidány volby místní nabídky Rozbalit/Sbalit vše podřízené.
  • V Nastavení automatického odesílání pošty bylo na karty Editovat e-mail a Šablona e- mailu přidáno tlačítko , které slouží k zobrazení a editaci zdrojového kódu HTML. S jeho pomocí se zobrazí HTML editor, kde lze tělo e-mailu editovat ručně.

Ostatní

 • Rezervace a blokace – v Průvodci nastavením programu je v části Sklady nyní možné aktivovat pole Použít funkcionalitu rezervací a blokací, které agendám s příslušnou licencí zpřístupní nový modul Rezervací a blokací. Podrobný popis funkčnosti uvádíme na našich webových stránkách v části Dokumentace.
 • Příznaky a komentáře – možnost doplnit položky seznamu názornou vlajkou či plovoucím komentářem nabízejí nyní vedle seznamů dokladů i další seznamy v následujících uzlech:
  • Účetnictví
   • Vzájemné zápočty
   • Hlášení a závěrky DPH
   • Přiznání a závěrky DPH
  • Adresář
   • Firmy
   • Osoby
   • Aktivity
  • Sklady
   • Katalog
   • Seznam ceníků
   • Skladové uzávěrky
   • Skladové inventury
  • Zakázky
   • Seznam zakázek
  • Expedice
   • Expediční doklady
   • Balíky
   • Uzávěrky
  • Majetek
   • Vlastní majetek
   • Leasingový majetek
  • Personalistika
   • Pracovníci
  • Mzdy
   • Zaměstnanci
   • Přehled mezd
   • Mzdové závěrky
  • Kniha jízd
   • Vozidla
   • Seznam jízd
   • Cestovní příkazy
  • Administrace
   • Uživatelské role
   • Uživatelé

  Funkčnost do každého  ze seznamů přidáte individuálně  na  kartě  Výběr sloupců (otevřete ji pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců), kde na pozici Viditelné sloupce   přesunete položky Příznak a Komentář.

  • Výsledek kontroly položek – při ukládání Položky dokladu nebo karty Dokladu se Zásobou, která má nastavené upozornění v případě, kdy dojde k výdeji do mínusu, poklesu množství k dispozici, poklesu pod pojistnou zásobu nebo překročení obratové zásoby, se zobrazuje informativní tabulka Výsledek kontroly položek. S ohledem na lepší identifikaci problematických položek přibyly na kartě sloupce Čárový kód, Katalog a PLU.
 • Doklady – v dokladech je možné nově zobrazit sloupce Kód cenové hladiny a Název cenové hladiny, které při vystavení celkové slevy za doklad poslouží k výběru položek s cenovou hladinou, u níž je nevhodné dávat další slevu. Sloupce byly přidány do záložek Položky na tyto karty:

  • Faktura přijatá
  • Faktura vydaná
  • Dodací list vydaný
  • Objednávka přijatá

  Dále do detailů Položky v seznamech:

  • Faktury přijaté
  • Faktury vydané
  • Dodací listy vydané
  • Objednávky přijaté

  A také přímo do seznamu Položek objednávek přijatých.

Reklamace

V Money je nově dostupný 3D modul, který spravuje kompletní evidenci dodavatelských i odběratelských reklamací. Modul Reklamace zabezpečí kompletní evidenci reklamovaných výrobků, provedených služeb i všech zúčastněných firem a osob včetně podrobné evidence dat, vazby reklamačních dokladů na katalog, sklady, prodejní či nákupní doklady, adresy dodavatelů i odběratelů, karty zaměstnanců a také evidenci nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Modul má v menu vlastní uzel Reklamace, který nabízí následující položky:

 • Reklamace přijaté
 • Reklamace vydané
 • Typy reklamací
 • Způsoby vyřízení reklamace

Dále s ním souvisí seznam v menu Workflow:

 • Scénáře procesů

V souvislosti s funkčností modulu byly navíc rozšířeny karty v seznamech Katalog, Aktivity, Zakázky, CSW Automatic apod.

Bližší podrobnosti se dozvíte na našem obchodním oddělení.

POS

POZOR: zákazníci Money S4/S5, kteří zároveň používají Centrálu PSQL, musí s novou verzí Money 1.8.11 současně nasadit také aktuální verzi Prodejny 3.1.9.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články