• Domů » Money ERP » Změny a novinky ERP Money verze 1.8.12.5164 a 1.9.1.5190

Změny a novinky ERP Money verze 1.8.12.5164 a 1.9.1.5190

Solitea, a.s. | 25. 01. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.8.12.5164 a 1.9.1.5190 zavedených do Money od verze 1.8.11.5116

Účetnictví

 • Přiznání a závěrky DPH MOSS – na straně 3 v průvodci je pole Export do XML nově přístupné bez ohledu na stav zatržení pole Provést závěrku. Nyní je tedy možné v jednom kroku provést současně závěrku i export do XML.
 • Přiznání a závěrky DPH (pouze SK agenda) – v rámci úprav slovenské legislativy pro rok 2018 byly uskutečněny následující změny:
  • Průvodce přiznáním a závěrkou DPH – níže uvedené úpravy průvodce platí pro přiznání za leden 2018 a pozdější; pro přiznání za prosinec 2017 a dřívější byla zachována původní podoba průvodce i datové věty.
   • Strana 1 – Údaje o firmě – bylo odstraněno pole Fax (v upraveném přiznání se toto spojení nebude používat) a pole E-maily bylo přejmenováno na Email.
   • Strana 2 – Údaje o oprávněné osobě – zde byl přidáno nové pole Email a nová volba Daňový zástupce §69aa.
  • Daňové priznanie Daň z pridanej hodnoty – tisková sestava má nový design.
  • Datová věta a XSD schéma – i v datové větě došlo k odpovídajícím úpravám:
   • odstranění tagu <fax> v části <adresa>
   • tagy <tel>, <cislo> a <predcisli> byly nahrazeny jednoduchým tagem <telefon> v částech <adresa> a <opravnenaOsoba>
   • přidán tag <email> v částech <adresa> a <opravnenaOsoba>
   • v části <osoba> došlo k přidání nové položky <zastupca69aa>0</zastupca69aa>
   • pokud bude v průvodci zatržena volba „Daňový zástupce §69aa“, pak se do nového tagu <zastupca69aa> zapíše hodnota „1“
 • Režim přenesení daňové povinnosti (pouze SK legislativa) – od 1. 1. 2018 se na část zboží, které spadá do skupiny Ostatní vykazované podle KN, nevztahuje limit a tyto položky jsou vykazovány v RPDP vždy bez ohledu na výši fakturované částky. Položky ze seznamu nebyly odebrány, pouze jim byla ukončena platnost k 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 již systém na limity RPDP u těchto položek neupozorňuje.
 • Účetní výkazy (Tiskové sestavy) o Pro rok 2018 byly vytvořeny nové definice účetních výkazů, ve kterých byly zohledněny následující změny:
  Aktiva – původní hodnota Aktiva – nová hodnota
  B. Dlouhodobý majetek B. Stálá aktiva
  B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje
  Pasiva – původní hodnota Pasiva – nová hodnota
  A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
  A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let
  A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let
  VZZ – původní hodnota VZZ – nová hodnota
  F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu F.2. Prodaný materiál
  • Rozvaha – došlo k vytvoření dvou variant výkazů s časovým rozlišením:
   • Rozvaha v plném/zkráceném rozsahu – časové rozlišení je vykazováno v rámci písmene D:
    • D. Časové rozlišení aktiv

     • D.1. Náklady příštích období
     • D.2. Komplexní náklady příštích období
     • D.3. Příjmy příštích období
    • D. Časové rozlišení pasiv

     • D.1. Výdaje příštích období
     • D.2. Výnosy příštích období
   • Rozvaha v plném/zkráceném rozsahu – časové rozlišení v C.II.3., C.III. – v této sestavě je časové rozlišení vykazováno v rámci písmene C:

    • C.II.3. Časové rozlišení aktiv

     • C.II.3.1. Náklady příštích období
     • C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období
     • C.II.3.3. Příjmy příštích období
    • C.III. Časové rozlišení pasiv

     • C.III.1. Výdaje příštích období
     • C.III.2. Výnosy příštích období
  • Cash Flow – výkaz byl doplněn v souladu s legislativní změnou pro podnikatelské subjekty a nově se v něm uvádí i minulé účetní období.
  • Export daně z příjmu – byla provedena aktualizace čísel řádků platná pro rok 2018. o Účtový rozvrh – v souvislosti se změnami výkazů byl aktualizován účtový rozvrh:
   Původní název účtu Nový název účtu
   012000 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Nehmotné výsledky vývoje
   072000 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje
   428000 – Nerozdělený zisk minulých let Zůstává původní název
   429000 – Neuhrazená ztráta minulých let Zůstává původní název
   542000 – Prodaný materiál Zůstává původní název
 • Bankovní výpisy

  • V souladu s číselníky zveřejněnými v listopadu a prosinci roku 2017 Českou národní bankou byla provedena aktualizace údajů bank:

   • 2260 – banka ANO spořitelní družstvo byla přejmenována na NEY spořitelní družstvo.
   • 6300 – banka BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka ČR, byla přejmenována na BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika.
   • 2310 – tento kód byl zrušen a v nových agendách se v seznamu již neuvádí. V aktualizovaných agendách je u něj zobrazen text „kód užíván pro doběh plateb ve prospěch Raiffeisenbank a.s. do 30. 11. 2017“).
  • Money při importu výpisu se záporným Konečným zůstatkem účtu nyní hodnotu Počátečního zůstatku ve zdrojovém XML souboru interpretuje jako kredit (+) místo debetu (-).

Adresář

 • Osoby – nově je umožněno uživatelům s plnými přístupovými právy k seznamu Osob přidávat na tyto karty kontakty i v případě, kdy mají na příslušnou kartu Firmy právo pouze ke čtení.
 • Firma – na kartě Firmy je v záložce Spojení nové tlačítko Provést spojení, kterým lze pro kartu pod kurzorem ihned uskutečnit spojení typu E-mail, WWW nebo Datová schránka. E-mailové zprávy se otevřou ve výchozím poštovním klientovi, webové stránky ve výchozím prohlížeči.
 • Aktivity – volba místní nabídky Převzít do nyní umožňuje vyúčtovat aktivitu také prostřednictvím Prodejky vydané.

Fakturace

 • Faktury vydané – do seznamu byly doplněny dva nové sloupce Výše kreditu a Používat kredit (hodnoty ano/ne). Tyto údaje se vztahují k odběrateli a přebírají se z jeho karty Firmy ze záložky Obchod. O stejné položky byly doplněny i filtry v seznamu.
  Pozn.: Sloupce v seznamu zobrazíte z karty Výběr sloupců, kterou otevřete pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců.
 • Položky faktur vydaných/přijatých – do obou seznamů byly přidány nové sloupce i odpovídající filtry:
  • Datum plnění DPH – pouze seznam Položek faktur vydaných.
  • Datum uplatnění DPH – pouze seznam Položek faktur přijatých.
  • Členění DPH (doklad) – zobrazuje informace z pole Členění DPH v hlavičce faktury.
  • Členění DPH (položka) – zobrazuje informace o Členění DPH z karty položky. Jedná se o původní sloupec Členění DPH, který byl nově přejmenován.
 • Faktura přijatá – pokud se faktura importuje prostřednictvím QR kódu, na kterém je zadané datum Uplatnění DPH nižší než datum Vystavení (což s výjimkou opravných daňových dokladů odporuje legislativě), Money nově přebere do data Uplatnění DPH datum Vystavení. ODD se tato úprava netýká.

Sklady

 • Katalog – seznam obsahuje nový detail Sazby DPH, ve kterém lze zjistit aktuální sazby Položky katalogu. Seznam je nyní možné filtrovat podle následujících hodnot:
  • Aktuálně platná sazba DPH – vstup
  • Aktuálně platná sazba DPH – výstup
  • Aktuálně platná povaha sazby DPH – vstup
  • Aktuálně platná povaha sazby DPH – výstup
  • Stát DPH
 • Vyhledávání položek katalogu podle kódů – Položky katalogu se v seznamech dají vyhledávat i podle jiných než čárových kódů. Konkrétně se jedná o Kód položky katalogu, Katalog, Dodavatelský kód a Odběratelský kód. Vyhledávání je dostupné v následujících seznamech:
  • Skladové zásoby a Ceníkové ceny – horní lišta seznamů obsahuje nové tlačítko Vyhledat kód.
  • Doklady – tlačítko Čárové kódy na horní liště seznamu Položek bylo rozšířeno o druhou volbu Ostatní kódy (přepíná se šipkou na pravé straně tlačítka).
 • Skladové zásoby o V seznamu je dostupný nový sloupec Výrobce.
  • V detailech Stav a Souhrnné stavy byla do výběru Období přidána volba Bez omezení. Tuto možnost program nabízí pouze v případě, kdy existuje alespoň jedna Skladová uzávěrka.
 • Ceníkové ceny
  • V seznamu se dají zobrazit dva nové sloupce Výrobce a Dodavatel.
  • V Průvodci nastavením programu je v záložce Ceníky možné aktivovat funkci Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny, která po uložení nově vytvořené Položky katalogu nabídne automatické založení karet souvisejících Ceníkových cen. Zobrazí přitom seznam Ceníků, kde se zatržením dá vybrat, položky kterých ceníků se mají vytvořit. Nově je tento seznam zobrazen v přehledné stromečkové struktuře, která zohledňuje přebírání ceny z výchozího ceníku (vyšší úroveň stromu). Současně i zakládání karet ceníkových cen se provádí ve správném pořadí od výchozího přes navazující ceníky. Dá se tak předejít situaci, kdy bylo možné založit karty Ceníkových cen, u kterých by nebylo možné zjistit výchozí cenu pro výpočet.
  • Do nabídky tlačítka Tisk byla doplněna sestava Štítky s čárovým kódem, která nabízí pro označení zboží tisk šesti různých Návrhů sestavy s cenami a čárovými kódy:
   • Štítky s čárovým kódem (jednosloupcové) a cenou bez daně
   • Štítky s čárovým kódem (jednosloupcové) a cenou s daní
   • Štítky s čárovým kódem (jednosloupcové) s parametry
   • Štítky s čárovým kódem a cenou bez daně
   • Štítky s čárovým kódem a cenou s daní
   • Štítky s čárovým kódem s parametry

   Čárové kódy obsahují název položky, katalogové číslo, EAN a cenu.

 • Cenové hladiny (Seznamy / Ceníkové) – v seznamu je nový detail Ceníkové ceny, který zobrazuje všechny položky ceníku obsahující příslušnou cenovou hladinu. Roletová nabídka umožňuje výběr jednotlivých ceníků a je doplněna tlačítkem Všechny položky. Seznam se podle ceníkových cen dá i filtrovat.
 • Tisk skladové inventury (Tiskové sestavy) – do průvodce byla přidána možnost výběru třídění podle Názvu nebo Kódu. Podle této volby se ve výsledné sestavě Skladová inventura ze dne seřadí záznamy.
 • Prodejky vydané – na kartě dokladu se nově zobrazuje Variabilní symbol. Sloupec s touto hodnotou byl přidán i do seznamu Prodejek vydaných a podle proměnné je možné seznam filtrovat. Program doplňuje Variabilní symbol automaticky, a to v následujícím režimu:
  • Na nově otevřené kartě dokladu se do pole Variabilní symbol doplní Číslo dokladu (pouze jeho číselné znaky). Pokud se prodejka vytvoří převzetím z Objednávky přijaté, Variabilní symbol se doplní z objednávky.
  • Při Zaúčtování prodejek se na Pohledávkový doklad doplní do pole Variabilní symbol některá z následujících hodnot:
   • Kód transakce z Prodejky vydané,
   • Variabilní symbol z Nepeněžního platidla, pokud Kód transakce není zadaný,
   • Variabilní symbol z Prodejky vydané, pokud nejsou doplněny předchozí hodnoty,
   • Číslo dokladu z Pohledávkového dokladu (pouze číselné znaky), pokud není k dispozici ani jedna z dříve uvedených hodnot.
 • Přehled podrobné evidence – nad seznamem je nové tlačítko Bez evidence, které lze využít k přehlednějšímu zobrazení skladových pozic.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – k dispozici je nová možnost přebírání dokladu z Objednávky přijaté do Dodacího listu vydaného s texty před a za cenami.
 • Objednávky vydané
  • V tiskovém formuláři byl do roletové nabídky Tisknout návrh sestavy přidán nový design Objednávka vydaná s dodavatelskými kódy. Tato sestava v seznamu položek pod Názvem a Kódem zobrazuje i Dodavatelský název a Dodavatelský kód zvýrazněný kurzívou.
  • Na kartu Objednávky vydané bylo přidáno pole Celková hmotnost a na kartu Položky objednávky vydané navíc i pole Jednotková hmotnost. Odpovídající údaje se dají zobrazit i ve sloupcích seznamů.

Reklamace

 • Modul Reklamace – původní 3D byl převeden do jádra Podrobný popis této funkčnosti najdete na portále v části Dokumentace.
 • Reklamace přijaté – v tiskové sestavě Potvrzení o přijetí reklamace se nově tisknou výrobní čísla, série a exspirace.

Expedice

 • Přepravní služba – do nastavení přepravní služby pro Českou poštu byla pro Tisk přepravní služby přidána pro službu Do balíkovny nová tisková sestava CP_DoBalikovny.
 • PPL – u této přepravní služby byla provedena změna API. Pro komunikaci s PPL se doposud používalo API IEGate, avšak jeho podpora je ze strany PPL ukončena a je nahrazena webovou službou myAPI. Money dočasně umí komunikovat s oběma službami a umožňuje tak využívat komunikaci s přepravcem i před zprovozněním nové služby ze strany PPL.

Majetek

 • Vlastní majetek – sloupce Účetní vstupní cena a Daňová vstupní cena jsou nově zarovnány doprava.

Mzdy

 • Konfigurace – do seznamu byl doplněn nový záznam platný od 1. 1. 2018, ve kterém je upravená Minimální mzda na nově platnou hodnotu 12 200 Kč.
 • Typy pracovních poměrů (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) – od zdaňovacího období roku 2018 platí nová pravidla pro výpočet srážkové a zálohové daně. Všechny Typy pracovních poměrů (s výjimkou DPP) mohou mít tzv. pracovní poměr malého rozsahu, kdy se při částce do 2500 Kč měsíčně neplatí zálohová daň, ale daň srážková (za předpokladu, že zaměstnanec nemá podepsané prohlášení poplatníka).
 • Příplatky (Mzdové seznamy / Mzdové složky) – příplatku Pracovní prostředí byla s platností od 1. 1. 2018 nastavena nová hodnota 7,32 Kč.
 • Sociální pojištění (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – do seznamu byl přidán nový záznam s platností od ledna 2018, v němž byla upravena hodnota Maximální základ.
 • Zdravotní pojištění (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – v seznamu je nový záznam s platností od ledna 2018. Obsahuje novou hodnotu Limit státu na zdravotní pojištění.
 • Daň ze závislé činnosti (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – pro rok 2018 byl seznam pro výpočet daně zaměstnance rozšířen. Nově bude srážková daň platit i při mzdě do 2500 Kč a byla upravena sazba pro solidární daň.
 • Slevy na dani (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – s platností od 1. 1. 2018 se na kartě Daňové zvýhodnění na vyživované dítě zvýšily slevy na první vyživované dítě na 1267 Kč měsíčně a 15 204 Kč ročně.
 • Druhy nepřítomnosti (Mzdové seznamy / Nepřítomnosti) – do nabídky Kategorií nepřítomnosti přibyla dávka poporodní péče Otcovská.
 • Redukční pásma (Mzdové seznamy / Nepřítomnosti) – v seznamu je nový záznam platný od ledna 2018. Na kartách sazeb v něm jsou upraveny hodnoty redukčních hranic (Částka do).
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) (Tiskové sestavy / Daně) – tisková sestava nabízí nový design Potvrzení o zdanitelných příjmech 2018 vzor č. 26.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) (Tiskové sestavy / Daně) – v sestavě je nový design Potvrzení o zdanitelných příjmech SD 2018 vzor č. 5.
 • Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) – pro tisk sestavy byl přidán nový návrh platný pro rok 2018 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 22.
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Tiskové sestavy / Daně) – pro návrh volitelné tiskové sestavy, která se tiskne v případě, kdy je na poslední straně průvodce zatržená volba Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců, byl vytvořen nový design Příloha č. 1 Počet zaměstnanců vzor č. 17 – 2017.
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (Tiskové sestavy / Daně) – tiskový formulář nabízí nový design platný pro rok 2018 pod názvem Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro přiznání k dani) vzor č. 2.
 • Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování (Tiskové sestavy / Daně) – pro tisk sestavy byl doplněn nový design Prohlášení poplatníka daně z příjmů vzor 26.
 • Elektronická evidence náhradního plnění – zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců.

  Pokud zaměstnavatel tento limit nesplní, musí buď odebrat výrobky nebo služby od subjektů zaměstnávajících více než 50 % osob zdravotně postižených, nebo musí odvést do státního rozpočtu určitou částku.

  Zaměstnavatel podle zákona o zaměstnanosti musí navíc podávat roční hlášení, kde prokáže, jak svoje povinnosti splnil. Do ERP Money byla proto přidána licencovaná možnost evidence poskytnutí náhradního plnění a možnost podávat roční hlášení.

Kniha jízd

 • Stravné zahraničí (Seznamy / Kniha jízd a jízdy) – v souladu s úpravou legislativy byly pro zahraniční stravné v roce 2018 přidány nové sazby pro Velkou Británii, Austrálii a Belgii.

Seznamy

 • Kategorie katalogu (Skladové seznamy) – v záhlaví detailu Položky katalogu je nové tlačítko Včetně podřízených, které umožní snadnější orientaci ve stromečkové struktuře.
 • Kombinovaná nomenklatura (Instrastat) – v rámci úprav legislativy pro rok 2018 byly upraveny staré a přidány nové záznamy.
 • Svátky (Ostatní seznamy) – státní svátky připadající na rok 2018 jsou součástí připravených seznamů.
 • Náhrady (Kniha jízd a jízdy) – do seznamu byl vložen záznam s aktuálními hodnotami a platností od 1. 1. 2018.

Pomůcky

 • Zrychlené zadávání dokladů – do nabídky vytvářených dokladů byly přidány Inventurní doklady. Tento nástroj může výrazně ušetřit práci při zpracování vstupních položek ve skladových inventurách.
 • Daňový kalendář – události byly aktualizovány pro rok 2018.

Administrace

 • Přístupová práva – pro rychlejší vyhledání konkrétní položky v nastavení uživatelských práv byl na kartu Uživatele i Uživatelské role přidán nový nástroj, který vyhledává podle zadaného textového řetězce, a to na kterékoliv pozici názvu. Pole určené pro zápis textu je umístěné pod přehledem Nastavení přístupových práv. Je doplněné tlačítkem Další, které přesune kurzor na následující položku, jejíž název vyhovuje zadanému textu.
 • Uživatelské role – s ohledem na GDPR byla do nastavení přístupových práv doplněna možnost spravovat přístup k tiskovým sestavám. Funkčnost lze využít i v jiných situacích, například se tak dá kontrolovat přístup uživatelů k tiskovým sestavám s nákupními cenami. Tiskové sestavy se na kartě uživatelské role definují prostřednictvím tlačítka Sestavy, které zobrazí přehled všech sestav dostupných pro daný uzel. Pokud zde uživatel nemá některou tiskovou sestavu zatrženou, při náhledu/tisku sestavy mu Money oznámí, že mu přístup byl odepřen.

Ostatní

 • Doklady
  • K adresním údajům v hlavičkách dokladů byl přidán řádek s číslem bankovního účtu partnera ve tvaru IBAN / SWIFT. Jedná se o následující doklady:
   • Faktury vydané
   • Zálohové faktury vydané
   • Faktury přijaté
   • Zálohové faktury přijaté
   • Pohledávkové doklady
   • Závazkové doklady
  • V rámci sjednocení funkčnosti dokladů přibyly do seznamů Položek dokladů a do Detailů s položkami nové sloupce Kód ceníku, Název ceníku, Kód cenové hladiny a Název cenové hladiny. V Seznamech položek je podle nově přidaných sloupců umožněno filtrování.
  • Na vybraných dokladech byla umožněna změna šířky karty:
   • Faktury vydané
   • Faktury přijaté
   • Zálohové faktury vydané
   • Zálohové faktury přijaté
   • Objednávky přijaté
   • Objednávky vydané
   • Poptávky přijaté
   • Poptávky vydané
   • Nabídky přijaté
   • Nabídky vydané,
   • Dodací list vydaný
   • Dodací list přijatý
   • Příjemka/Výdejka
   • Převodka
   • Výrobka
   • Prodejky vydaná
   • Prodejka přijatá
   • Interní doklad
 • Seznamy položek dokladů – nově je možné editovat položky dokladů přímo v seznamech položek. Při opravě se otevře zdrojový doklad a nad ním editovaná položka. Funkčnost je dostupná v následujících seznamech:
  • Položky faktur vydaných
  • Položky faktur přijatých
  • Položky objednávek vydaných
  • Položky objednávek přijatých
  • Položky nabídek vydaných
  • Položky nabídek přijatých
 • Neuhrazené pohledávky po splatnosti – Průvodce nastavením programu v záložce Obchod umožňuje kontrolu odběratelů, kteří překročili termín splatnosti pohledávek. Nově lze do této kontroly také Zahrnout zálohové faktury vydané.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články