• Domů > Nezařazené > Infoservis: Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Infoservis: Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Publikováno 27. 01. 2012

Od 1.1.2012 začal platit u stavebních a montážních prací nový režim uplatňování DPH. Na první pohled by se mohlo zdát, že se daná problematika týká pouze stavebních firem, skutečnost je však jiná.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[div class="info"]

Hledáte návod, jak na přenesenou daňovou povinnost ve stavebnictví v Money S3?
Zkuste tento článek

[/div]

I. Stav do 31. 12. 2011

Do konce roku 2011 platil u stavebních a montážních prací klasický systém fungování DPH, kdy stavební či montážní práce byla zdaněna poskytovatelem služby a příjemci si za zákonem stanovených podmínek uplatnil odpočet DPH.

Příklad:
Dodavatel - plátce DPH - poskytuje stavební či montážní práce pro jiného plátce. Cena je dohodnuta na 10 000 Kč bez DPH. Po provedení stavebních či montážních prací vystavuje dodavatel daňový doklad na částku 10 000 Kč + 2 000 Kč = 12 000 Kč.

II. Stav od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která zásadním způsobem mění režim uplatňování DPH u stavebních a montážních prací. Jedná se o tzv. režim přenesení daňové povinnosti. V tomto režimu je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno (=objednatel), povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (poskytnutí stavebních či montážních prací), v případě, že plnění poskytl také plátce daně. V praxi to znamená, že DPH nebude přiznávat dodavatel prací, ale přizná ji (spočítá a uvede do účetnictví a daňového přiznání) příjemce plnění. Aby se tento režim přenesení daňové povinnosti uplatnil musí být jak poskytovatel tak odběratel plátce DPH.

Povinnosti dodavatele (poskytovatele stavebních či montážních prací):

 • uskuteční stavební či montážní práce (klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
 • do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystaví daňový doklad, který má oproti běžnému dokladu dvě odchylky: (i) na daňovém dokladu bude sice sazba daně, ale nebude tam výše daně, (ii) dodavatel tam uvede sdělení, že výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno,
 • uvede toto plnění do zvláštní evidence, která se překládá finančnímu úřadu a to ve stejné lhůtě, která je určená pro podání daňového přiznání. Podává se pouze elektronicky,
 • uvede toto plnění do daňového přiznání na ř. 25.

Povinnosti odběratele (příjemce stavebních či montážních prací):

 • přijme stavební či montážní práce (CZ-CPA 41 až 43),
 • obdrží daňový doklad, vypočítá a doplní na přijatý doklad výši daně (odpovídá za správně vypočtenou daň i kdyby tam dodavatel uvedl chybnou sazbu!),
 • je povinen přiznat a zaplatit daň za zdaňovací období ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 • současně odběrateli vzniká nárok na odpočet daně a to buď v plné výši či v krácené dle zákona o DPH,
 • uvede toto plnění do zvláštní evidence, která se překládá finančnímu úřadu a to ve stejné lhůtě, která je určená pro podání daňového přiznání. Podává se pouze elektronicky,
 • uvede toto přijaté plnění na ř. 10 resp. 11 a současně na ř. 43 resp. 44 daňového přiznání.

Příklad:

Dodavatel - plátce DPH - poskytuje stavební či montážní práce pro jiného plátce. Cena je dohodnuta na 10 000 Kč bez DPH. Po provedení stavebních či montážních prací vystavuje dodavatel daňový doklad (lidově fakturu) na částku 10 000 Kč. Na tomto dokladu uvádí pouze sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění poskytnuto. Žádné DPH tam tedy již neuvádí!

Shrnutí základních principů:

 1. Jedná se pouze o poskytnutí stavebních a montážních prací - podle klasifikace produkce CZ-CPA 41, 42 a 43. Tyto jsou uvedeny na konci tohoto textu. Dovoluji si upozornit obzvláště na skupinu 43.
 2. Místo plnění musí být v ČR.
 3. Jedná se o plnění pouze mezi dvěma plátci DPH!
 4. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije u záloh, ale až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (obecně až při poskytnutí stavebních a montážních prací),
 5. Nelze používat zjednodušené daňové doklady,
 6. Nutnost podat kromě přiznání také výpis z evidence pro daňové účely a to elektronicky.

Závěrem uvádím, že přenesení daňové povinnosti je povinné, nelze si tedy zvolit, zda služba bude zdaněna v „klasickém“ režimu, kdy službu zdaňuje dodavatel anebo v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy službu zdaňuje příjemce služby. Pokud by totiž stavební či montážní práce uvedené v nomenklatuře 41 až 43 zdanil dodavatel, tak příjemce služby nemá v žádném případě nárok na odpočet DPH, neboť se nejedná o zákonné DPH!

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43

F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
41 Budovy a jejich výstavba
41.0 Budovy a jejich výstavba
41.00 Budovy a jejich výstavba
41.00.1 Bytové budovy
41.00.10 Bytové budovy
41.00.2 Nebytové budovy
41.00.20 Nebytové budovy
41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
42.12.1 Železnice a podzemní dráhy
42.12.10 Železnice a podzemní dráhy
42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah
42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah
42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba
42.13.1 Mosty a tunely
42.13.10 Mosty a tunely
42.13.2 Výstavba mostů a tunelů
42.13.20 Výstavba mostů a tunelů
42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba
42.21.1 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny
42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice
42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny
42.21.23 Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic
42.21.24 Vrtání studní a výstavba septiků
42.22 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace
42.22.11 Dálkové elektrické a komunikační sítě
42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě
42.22.13 Elektrárny
42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí
42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí
42.22.23 Výstavba elektráren
42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
42.91 Vodní díla a jejich výstavba
42.91.1 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.10 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.2 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.
42.99.11 Důlní a výrobní stavby
42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci
42.99.19 Další inženýrské stavby j. n.
42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.
42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb
42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci
42.99.29 Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.
43 Specializované stavební práce
43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce
43.11 Demoliční práce
43.11.1 Demoliční práce
43.11.10 Demoliční práce
43.12 Příprava staveniště
43.12.1 Příprava staveniště
43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce
43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy
43.13 Průzkumné vrtné práce
43.13.1 Průzkumné vrtné práce
43.13.10 Průzkumné vrtné práce
43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43.21 Elektroinstalační práce
43.21.1 Elektroinstalační práce
43.21.10 Elektroinstalační práce
43.22 Instalatérské, topenářské a plynařské práce
43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace
43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace
43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace
43.22.2 Instalace rozvodů plynu
43.22.20 Instalace rozvodů plynu
43.29 Ostatní stavebně instalační práce
43.29.1 Ostatní stavebně instalační práce
43.29.11 Izolační práce
43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.
43.3 Kompletační a dokončovací práce
43.31 Omítkářské práce
43.31.1 Omítkářské práce
43.31.10 Omítkářské práce
43.32 Truhlářské práce
43.32.1 Truhlářské práce
43.32.10 Truhlářské práce
43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.1 Obkladačské práce
43.33.10 Obkladačské práce
43.33.2 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí
43.33.29 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.
43.34 Malířské, natěračské a sklenářské práce
43.34.1 Malířské a natěračské práce
43.34.10 Malířské a natěračské práce
43.34.2 Sklenářské práce
43.34.20 Sklenářské práce
43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.1 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.11 Ozdobné práce
43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.
43.9 Ostatní specializované stavební práce
43.91 Pokrývačské práce
43.91.1 Pokrývačské práce
43.91.11 Práce na střešních konstrukcích
43.91.19 Ostatní pokrývačské práce
43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.1 Izolační práce proti vodě
43.99.10 Izolační práce proti vodě
43.99.2 Lešenářské práce
43.99.20 Lešenářské práce
43.99.3 Beranění pilot; základové práce
43.99.30 Beranění pilot; základové práce
43.99.4 Betonářské práce
43.99.40 Betonářské práce
43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.6 Zednické práce
43.99.60 Zednické práce
43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe


Témata: Nezařazené, Účetní a daňové tipy