Změny a novinky ERP Money 1.9.6

Solitea Česká republika | 25. 07. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.6.5371 zavedených do Money od verze 1.9.5.5325

Účetnictví

 • Souhrnné hlášení DPH – do Money byla přidána možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení a také byla zjednodušena práce s již dříve podanými hlášeními. Volba menu nyní otevře seznam všech starších hlášení, ve kterém se pracuje stejným způsobem jako při přípravě sestav Hlášení a závěrky DPH nebo Přiznání a závěrky DPH. Nové souhrnné hlášení se vytvoří pomocí tlačítka Generovat hlášení, seznam nabízí i tlačítko Export a elektronické podání.
 • Pokladní doklady – došlo k úpravě tvorby dokladu při hromadné úhradě:
  • Pokud jeden pokladní doklad hradí více různých dokladů, v jeho hlavičce se nevyplní párovací symbol, variabilní symbol ani firma.
  • Do pole Popis na pokladním dokladu se doplní text „Úhrada dokladů“ a čísla všech hrazených dokladů.
  • Pokud se hromadná úhrada týká dokladů jediné firmy, její kontaktní údaje se do hlavičky pokladního dokladu doplní.
 • Účtový rozvrh – při uložení karty Účtu, na které došlo ke změně čísla účtu, se objeví okno s upozorněním, že tato změna se může projevit zpětně ve všech účetních zápisech. Uživatel tak má možnost změnu potvrdit, nebo odmítnout.

Fakturace

 • Faktury vydaná – stávající funkčnost automatické tvorby pokladních dokladů při úhradě faktury v hotovosti byla rozšířena i na automatickou tvorbu interních a pohledávkových dokladů při úhradě faktury platební kartou. Tato nová funkčnost vyřeší situace, kdy je platba karetní společností sice potvrzena, ale peníze dosud nebyly připsány na účet. Nastaví se následujícím způsobem:
  • Na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných jsou v záložce Rozúčtování nová pole:
   • Vytvořit interní a pohledávkový doklad při platbě – zde je potřeba doplnit Způsob platby používaný při úhradách platební kartou
   • Skupina interních dokladů
   • Skupina pohledávkových dokladů
  • Po uložení faktury s příslušným Způsobem platby v takto nastavené skupině dojde k automatickému vytvoření následujících dokladů:
   • Interní doklad – obsahuje Úhradu, kde je hrazeným dokladem Faktura vydaná a hradícím dokladem Interní doklad. Párovací symbol a další údaje se přeberou z faktury a doklad se s ní spáruje.
   • Pohledávkový doklad – jako odběratel se doplní kmenová adresa agendy, variabilní a párovací symbol se přeberou z interního dokladu, částka je uvedená v 0% sazbě DPH. Tento doklad se později bude párovat s platbou přijatou z banky.
  • Mezi všemi doklady se vytvoří vazba.

Sklady

 • Katalog
  • V detailu Ceníky lze nově otevřít a upravit karty Cen a není tedy již nutné se kvůli nacenění zboží přesouvat z Katalogu do seznamu Ceníkových cen.
  • Do seznamu byly přidány nové filtry, které usnadní vyhledat Položky katalogu zařazené v určitém skladu či ceníku, případně takové, které buď vůbec nebyly, nebo již delší dobu nejsou předmětem obchodu:
   • Ceník – vyhledá položky zařazené v konkrétním ceníku
   • Sklad – seznam se omezí na položky zařazené v konkrétním skladu
   • Bez pohybu – pomocí tohoto filtru se dají vyhledat položky, které nikdy nebyly naskladněny
   • Dní od posledního pohybu – zobrazí se položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Položka katalogu – pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce Ceníky v poli Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny aktivovaná volba Zobrazit dotaz, při uložení nové Položky katalogu se zobrazí okno Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny. Nabízí se v něm všechny ceníky v agendě seřazené do stromové struktury, z níž je patrná posloupnost postupné tvorby cen (slev, přirážek). V této nabídce byla provedena následující vylepšení:
  • V dolní části karty je nové vyhledávací okno, s jehož pomocí lze najít ceník
  • Stromová struktura je vždy plně rozbalená
  • Při volbě ceníku se automaticky zatrhnou všechny jemu nadřízené ceníky
  • Při zrušení výběru se automaticky zruší zatržení i u všech podřízených ceníků
 • Skladové zásoby
  • V detailu Ceníky je možné otevřít a upravit karty Cen.
  • Pro lepší orientaci při hledání konkrétního zboží byl k seznamu přidán nový detail Obrázek, v němž je vidět Obrázek uložený na příslušné Položce katalogu
  • Pro snadnější hledání položek seznamu byly přidány nové filtry:
   • Ceník – vyhledá zásoby zařazené v konkrétním ceníku
   • Bez pohybu – omezí seznam na zásoby, které nebyly nikdy naskladněny
   • Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Ceníkové ceny – v seznamu přibyly dva nové filtry:
  • Bez pohybu – omezí seznam na zboží, které nebylo nikdy naskladněno
  • Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb
 • Převodkypřebírání do Faktury vydané bylo upraveno tak, že se do faktury nyní přenesou i všechny ceny položek uvedených na převodce.

Objednávky

 • Nabídky vydané – byla přidána funkčnost automatické kontroly neuhrazených pohledávek. Na kartě Průvodce nastavením programu je v záložce Obchod v části Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti nově možné nastavit kontrolní režim tvorby nabídek pro odběratele, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek (nastavený na kartě Firmy v záložce Obchod).

Zakázky

 • Seznam zakázek – na první straně průvodce tiskovou sestavou Celkový přehled zakázky je nové pole Tisknout složení jednotlivých položek, kterým je do sestavy možné zařadit i rozpis materiálových položek Kompletu.
 • Zakázka – na kartách zakázek byla umožněna editace pole Nadřazená zakázka a vazba na nadřazenou zakázku se nyní dá zrušit nebo přepsat. V rámci hierarchického seznamu je tak možné přesouvat zakázky na jinou pozici stromové struktury i bez nutnosti mít v Průvodci nastavením programu v záložce Ovládání a chování aktivovanou funkci Povolit operaci drag&drop ve stromových seznamech.

Reklamace

 • Automatické akce – na kartu Konfigurace automatické akce Aktivita k dokladu (nastavení – Objekt: Reklamace přijaté/vydané, Akce: Jiná akce, Modul: Služby) byla přidána volba Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu. Aktivita se reklamačnímu technikovi přiděluje následujícím způsobem:
  • Pole není zatržené – aktivita bude přidělena pracovníkovi, který je uvedený na kartě Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno. Pokud v Typu aktivity technik určený není, aktivita se nepřidělí nikomu, a to ani v případě, že je reklamační technik na dokladu uvedený.
  • Pole je zatržené – reklamační technik se na aktivitu přidělí podle následujícího algoritmu:
   • Reklamace přijatá – prioritu má Pracovník uvedený na dokladu v poli Reklamační technik; pokud zde žádný Pracovník doplněný není (nebo je místo něj uvedená Firma či Osoba bez vazby na kmenovou kartu), aktivita se přidělí pracovníkovi, který je uvedený v záložce CRM v poli Přidělený obchodník; pokud i tento údaj chybí, reklamační technik se přebere z Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno.
   • Reklamace vydaná – aktivita se přidělí Pracovníkovi, který je na dokladu zapsaný v záložce CRM v poli Přidělený obchodník; pokud zde údaj chybí, reklamační technik se přebere z Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno.

Majetek

 • Vlastní majetek – údaje uvedené v tiskové sestavě Karta majetku byly upraveny podle stavu zatržení pole Zjednodušená karta majetku:
  • Pro zjednodušený drobný majetek se místo účetní vstupní ceny na kartě nyní uvádí Cena pořízení.
  • Pokud se nejedná o zjednodušenou kartu majetku, tiskne se tak jako doposud Účetní vstupní cena.

Workflow

 • Seznam workflow – funkčnost se nově aktivuje také při importu dokladů z XML. Faktury přijaté, Zálohové faktury přijaté a Objednávky přijaté/vydané se do seznamu Workflow přesunou po importu stejným způsobem jako při ruční editaci.

Business Intelligence

 • Analýzy – do seznamu připravených analýz byla přidána nová analýza CashFlow. Pro jednotlivé měny a druhy dokladů se v ní uvádí přehled finančních prostředků, které by byly k danému datu k dispozici, kdyby byly všechny pohledávky a závazky uhrazené. Uvedená čísla nepředstavují celkový stav financí k danému datu, ale rozdíl oproti stavu, který je evidovaný k aktuálnímu datu (kladná čísla tedy znamenají nárůst, záporná úbytek oproti aktuálnímu stavu). Z této analýzy je možné zjistit také čísla dokladů, zakázky a střediska, kterých se doklady týkají.

Seznamy

 • Konfigurace výpisu plateb (Bankovní seznamy) – pro potřeby funkce Import výpisu plateb v seznamu Bankovních výpisů (Účetnictví / Banka) byla do konfigurace České spořitelny (ČSSP) doplněna možnost párování podle variabilního symbolu. Lze tak upřesnit nejednoznačné párování podle Referenčního čísla, které obvykle obsahuje číslo platební karty a může se tedy opakovat, nebo Autorizačního kódu, který nebývá uvedený na offline platbách.
 • Připojené dokumenty (Ostatní seznamy) – do Nastavení skupiny připojených dokumentů byla přidaná volba GDPR, ve které lze pro celou skupinu určit, zda se jedná o osobní nebo citlivý dokument.
 • Způsob platby a Způsob dopravy (Ostatní seznamy) – do místní nabídky v obou seznamech byla přidána volba Skrýt záznam. Tato funkce usnadní orientaci v seznamech v agendách, v nichž byly defaultní záznamy dodávané s programem nahrazené vlastními individuálně vytvořenými kartami.
  Poznámka: Defaultní záznamy nikdy nedoporučujeme upravovat, protože při aktualizaci programu na novu verzi dojde k jejich přepsání na standardizovaný stav. Pokud je chcete změnit, je potřeba vytvořit jejich kopii a teprve na ní uskutečnit všechny potřebné úpravy.

Administrace

 • iDoklad (Výměna dat) – nově je možné do Money z iDokladu převádět také vratky Prodejek vydaných. Vzhledem k tomu, že v Money nelze evidovat doklady se zápornou částkou, program při importu postupuje podle následujícího algoritmu:
  • Celková částka na prodejce v iDokladu je kladná – do Money se prodejka uloží jako běžný doklad a
   • položky s kladnou částkou se uloží jako běžné položky
   • položky v záporné hodnotě se uloží jako vratky
  • Celková částka na prodejce v iDokladu je záporná – do Money se prodejka uloží jako vratka a
   • položky s kladnou částkou se uloží jako vratky
   • položky v záporné hodnotě se uloží jako běžné položky

Ostatní

 • Detaily v seznamech dokladů
  • Vazby dokladů – detail, ve kterém se graficky zobrazují vazby předchůdců a následovníků dokladu pod kurzorem, nyní plně respektuje nastavení práv konkrétního uživatele na čtení a editaci souvisejících dokladů:
   • Uživatel bez práva na čtení dokladu pouze vidí jeho zobrazení, ale doklad nemůže otevřít. Volby místní nabídky Opravit, Převzít do a Najít v seznamu nemá přístupné.
   • Uživateli, který má právo jen na čtení dokladu, se volba Opravit změní na volbu Zobrazit a doklad tedy může otevřít pouze k prohlížení.
   • Nastavení přístupových práv uživatele k jednotlivým druhům dokladů respektuje i nabídka na přebírání dokladů pod volbou Převzít do.
 • Navazující doklady – s ohledem na lepší orientaci při vyhledávání navazujících dokladů byly do nabídky Výběru sloupců v tomto detailu přidány dva nové sloupce:
  • Firma zdrojového dokladu
  • Firma cílového dokladu

Datové schránky

 • V průběhu léta 2018 přechází ISDS na bezpečnostní protokol TLS 1.2 a protokoly TLS1.0 a TLS1.1 přestane používat. Starší verze operačního systému protokol TLS 1.2 nepodporují a jako výchozí je nastavený až od verze Windows 8.1, u terminálového serveru od verze Windows Server 2008 R2. Uživatelům starších verzí proto s ohledem na funkčnost datových schránek doporučujeme operační systém aktualizovat, ev. změnit jeho nastavení.

DMS

 • Do dokumentů DMS byla přidána funkčnost GDPR. Na dokumentových klíčích je nyní možné nastavit volby Osobní údaje, Citlivé údaje nebo Osobní a citlivé údaje. Pokud je při přidání dokumentu DMS zvolen dokumentový klíč, dokument se uloží s příslušným nastavením GDPR.
 • V Nastavení DMS je nový přepínač Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech. Tato funkčnost umožní vyřešit rozpor mezi dvojí funkcí drag&drop v hierarchických seznamech (zakázky a další kontrolingové seznamy), kde je pravým tlačítkem myši možné přetahovat nejen dokumenty k položkám seznamu, ale také i vlastní položky těchto seznamů, které se takto přemisťují v rámci hierarchie. Pokud tedy potřebujete v hierarchickém seznamu pracovat s dokumenty DMS, dočasně si aktivujte funkci Zakázat drag&drop dokumentů na stromových seznamech. Money není třeba ukončit a po provedení přesunu dokladů můžete funkčnost drag&drop zase povolit.

DŮLEŽITÉ: Novou verzi Money si odteď stáhnete na svém Zákaznickém portálu v záložce Aktualizace, nikoli přímo z webu Money.cz, jak tomu bylo doposud. V portálu rovněž můžete komunikovat s podporou, zadávat požadavky na servis nebo číst veškerou dokumentaci a návody.

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img