Licenční smlouva společnosti Seyfor, a. s.

Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, mezi UŽIVATELEM (oprávněným z licence) softwarového produktu a společností Seyfor, a. s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072, se sídlem v Brně, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 01572377, jako poskytovatelem licence (dále jen Seyfor).

SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje software, dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě, nosná média, a může obsahovat další materiály v tištěné či elektronické podobě, dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT.

Poskytovatel licence uděluje UŽIVATELI licenci k užívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozsahu stanoveném touto LICENČNÍ SMLOUVOU. Licence podle této smlouvy neopravňuje UŽIVATELE k jakémukoli jinému nakládání se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, než je upraveno touto smlouvou nebo než vyplývá z platných právních předpisů.

Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s instalačními médii, instalací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO převodem licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, a to okamžikem, který nastane nejdříve.

Poskytnutím licence podle této LICENČNÍ SMLOUVY se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi UŽIVATELEM a Seyfor týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a nahrazují se touto LICENČNÍ SMLOUVOU.

I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU

1. LICENCE
Na základě této LICENČNÍ SMLOUVY se udělují následující práva: SOFTWAROVÝ PRODUKT může UŽIVATEL instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem užívat (dále jen UŽÍVAT), a to v takové variantě, k jaké je mu poskytnuta licence, a pouze na tolika počítačích a způsobem, který odpovídá typu licence udělené UŽÍVATELI.
POČÍTAČEM se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, PDA, zařízení typu „inteligentní telefon“ nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU.

2. TYPY LICENCE.
Podle typu licence jsou UŽIVATELI udělena následující práva:

a/ ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jednom počítači. Licence neopravňuje ke spouštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU současně na více počítačích.

b/ ZÁKLADNÍ SERVEROVÁ LICENCE (SERVER). Licence opravňuje instalovat jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jeden vyhrazený SERVER. SERVEREM může být jak počítač, který je pouze vyhrazen pro uložení dat sdílených jinými počítači, tak i stanice sítě, která současně plní roli serveru. Licence neopravňuje ke spouštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU – je nutné k ní vždy pořídit potřebný počet SÍŤOVÝCH PŘÍDAVNÝCH či NESÍŤOVÝCH PŘÍDAVNÝCH LICENCÍ.

c/ SÍŤOVÁ PŘÍDAVNÁ LICENCE PRO DALŠÍCH (N) POČÍTAČŮ. Licence umožňuje spouštět SOFTWAROVÝ PRODUKT ve variantě, ke které má UŽIVATEL udělenou ZÁKLADNÍ či ZÁKLADNÍ SERVEROVOU LICENCI ze serveru na dalších (N) počítačích, a to za předpokladu, že UŽIVATEL vlastní ZÁKLADNÍ či ZÁKLADNÍ SEREVEROVOU LICENCI a používá společné datové úložiště.

d/ NESÍŤOVÁ PŘÍDAVNÁ LICENCE PRO DALŠÍ POČÍTAČ. Licence opravňuje UŽIVATELE k instalaci a užívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ve variantě, na kterou vlastní ZÁKLADNÍ či ZÁKLADNÍ SERVEROVOU LICENCI na dalším jednom počítači, a to buď k připojení počítače k síťovému datovému úložišti, nebo k nesíťovému zpracování lokální kopie dat ze serveru.

e/ DOPLNĚK (ROZŠÍŘENÍ) ZÁKLADNÍ NEBO ZÁKLADNÍ SERVEROVÉ LICENCE. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou být poskytovatelem licence označeny za doplněk či rozšíření licence. Tyto doplňky mohou být používány pouze současně se ZÁKLADNÍ nebo ZÁKLADNÍ SERVEROVOU LICENCÍ. Pokud není u doplňku či rozšíření licence stanoveno jinak, je možné jej používat současně na tolika počítačích, na kolika počítačích může UŽIVATEL současně používat SOFTWAROVÝ PRODUKT.

f/ BEZÚPLATNÉ LICENCE. Softwarové produkty označené jako START, START VERZE, DEMO, DEMO VERZE či FREEWARE může uživatel získat od Seyfor bezúplatně a může je užívat na libovolném počtu počítačů současně. K bezúplatně šířeným produktům neposkytuje Seyfor žádné záruky, neodpovídá za vady ani škodu.

g/ LICENCE PRO ŠKOLY (označovaná jako EDU licence). Licence je určena pouze pro účely výuky ovládání účetních programů a pro výuku vedení účetnictví. Tato licence je poskytována zdarma školám registrovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v rámci svého učebního programu nabízejí výuku účtování. Dále mohou licenci k uvedenému účelu využít i komerční organizace, a to po předložení živnostenského oprávnění na pořádání kurzů či školení v oblasti vedení účetnictví. Licenci označenou jako EDU je možné používat na neomezeném počtu počítačů.

3. POVINNÁ AKTIVACE
Pokud nedojde k aktivaci licencované kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobem popsaným při spuštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jsou licenční práva k užívání udělená touto LICENČNÍ SMLOUVOU omezena na prvních 20 (dvacet) kalendářních dnů po první instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Jestliže dojde k úpravě hardwaru počítače nebo k INOVACI SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, může být před provedením úpravy vyžadována deaktivace a po provedení úpravy nová aktivace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. V SOFTWAROVÉM PRODUKTU jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU bez licence. Seyfor použije tyto prostředky k potvrzení, že UŽIVATEL užívá legálně licencovanou kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. SOFTWAROVÝ PRODUKT může pro svůj provoz v běžném i terminálovém režimu vyžadovat občasné spojení s licenčním serverem Seyfor pro účely ověření legálnosti použití licence.

4. TERMINÁLOVÝ PROVOZ
Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován na počítači v terminálovém režimu nebo podobnými prostředky, kdy s počítačem může pracovat více UŽIVATELŮ současně, je nutné vyčlenit SÍŤOVOU PŘÍDAVNOU LICENCI SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pro každého UŽIVATELE přistupujícího na tento počítač, kterému je umožněno spouštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. UŽIVATEL, který má vyčleněnu SÍŤOVOU PŘÍDAVNOU LICENCI na svém vyhrazeném počítači, nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu v terminálovém režimu další licenci. Pro potřeby této smlouvy se za vyhrazený počítač považuje počítač, který nepoužívá jiný UŽIVATEL. UŽIVATEL může umístit SOFTWAROVÝ PRODUKT na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy, zejména podle čl. I odstavce 5 této smlouvy.

5. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB. PRÁCE PRO JINÉ SUBJEKTY.
Je zakázáno SOFTWAROVÝ PRODUKT pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, s výjimkou případů, kdy:

a/ Třetí osoba zajišťuje provozní potřeby UŽIVATELE (vlastníka licence) a současně v SOFTWAROVÉM PRODUKTU pracuje pouze s účetní jednotkou UŽIVATELE, např. externí účetní.

b/ Třetí osobou je klient účetní firmy nebo jeho zaměstnanec a přistupuje k síťové verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, kdy oprávněným z licence je účetní firma, která zpracovává AGENDU (např. účetnictví, daňovou evidenci a jinou ekonomickou agendu) pro potřeby tohoto klienta. Klient má udělenu ZÁKLADNÍ LICENCI SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo ZÁKLADNÍ SERVEROVOU LICENCI, a to takovou, která minimálně pokrývá rozsah funkcí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, které používá. Pro svoji práci však využívá jednu nebo více SÍŤOVÝCH PŘÍDAVNÝCH LICENCÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, k němuž má udělenu licenci účetní firma. Klient je oprávněn přistupovat pouze k jedné (své) účetní jednotce. Podmínkou je, že účetní firma i klient mají oprávnění užívat službu PODPORA A AKTUALIZACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pro aktuální období (viz čl. I odst. 6). Vztah účetní firma a její klient je pro potřeby této smlouvy definován takto: Účetní firma je podnikatelem s předmětem podnikání vedení účetnictví a fakticky zpracovává AGENDU klienta (včetně účetních a daňových uzávěrek) a smluvně odpovídá za správné zpracování účetnictví klienta.

Ve všech uvedených případech musí být pro všechny přistupující osoby vyčleněna licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU. Na jedné licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU může UŽIVATEL licence současně zpracovávat AGENDU jiným subjektům v rámci vedení účetnictví na zakázku pro jiný subjekt.

S výjimkou uvedených případů mohou licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU užívat pouze pracovníci UŽIVATELE, tj. není dovoleno sdílení síťových nebo nesíťových licencí pracovníky více subjektů. Pokud chce jiný subjekt užívat SOFTWAROVÝ PRODUKT, musí mu být udělena základní licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, nejedná-li se o vztah vymezený shora v tomto odstavci pod písm. a/ a b/.

6. INOVACE
INOVACÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU se rozumí aktualizace, upgrade, update softwarových produktů. INOVACE nahrazuje nebo doplňuje starší verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Softwarové produkty Seyfor podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejněni dané verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Při INOVACI je UŽIVATEL povinen uzavřít novou LICENČNÍ SMLOUVU vztahující se na inovovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT, a to jedním ze způsobů vyjmenovaných v úvodním ustanovení této smlouvy.

7. PODPORA A AKTUALIZACE
Službu PODPORA A AKTUALIZACE (dále jen PODPORA A AKTUALIZACE) lze používat pouze v případě, že UŽIVATELI byla udělena licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, k němuž se PODPORA A AKTUALIZACE vztahuje. Služba PODPORA A AKTUALIZACE je pro SOFTWAROVÉ PRODUKTY Money S3, Money S4 a Prodejna povinná. V případě prodlení UŽIVATELE se zaplacením ceny povinné PODPORY A AKTUALIZACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU je Seyfor oprávněna od této LICENČNÍ SMLOUVY písemně odstoupit podle článku IV této smlouvy. Cena za PODPORU A AKTUALIZACI je vždy pro příslušné období stanovena v platném ceníku produktů společnosti Seyfor.
V případě, kdy UŽIVATEL vlastní současně více SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ, je povinen udržovat PODPORU A AKTUALIZACI pro všechny SOFTWAROVÉ PRODUKTY současně. Není možné objednat PODPORU A AKTUALIZACI jen pro některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY.

8. PŘEVOD LICENCE
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této LICENČNÍ SMLOUVY může UŽIVATEL postoupit na třetí stranu (NABYVATELE) pouze po předchozím písemném souhlasu Seyfor a za obchodních podmínek stanovených Seyfor. V případě udělení souhlasu pro převod licence musí UŽIVATEL (původní oprávněný z licence) převést na NABYVATELE licence veškeré části SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech rozšiřujících licencí, komponent, médií, tištěného materiálu a aktuální verze LICENČNÍ SMLOUVY) a ze svých počítačů zcela odstranit všechny instalace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Předpokladem možnosti převodu je i písemný souhlas potencionálního NABYVATELE s realizací převodu a s LICENČNÍ SMLOUVOU.
SOFTWAROVÝ PRODUKT získaný se slevou pro oborovou skupinu je možné převést za předpokladu, že NABYVATEL splňuje podmínky pro získání slevy.

9. ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ
Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více počítačích, než je uvedeno v článku I odstavci 1 této smlouvy.

10. ZPĚTNÁ ANALÝZA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NENÍ POVOLENA
UŽIVATEL nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je SOFTWAROVÝ PRODUKT založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Seyfor. O těchto znalostech je UŽIVATEL povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.

11. VYHRAZENÍ PRÁV
Všechna práva, která nejsou UŽIVATELI touto LICENČNÍ SMLOUVOU výslovně udělena, jsou vyhrazena Seyfor. Licence je poskytnuta jako nevýhradní.

12. CENA LICENCE
Vyjma výslovně označených BEZÚPLATNÝCH LICENCÍ je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována úplatně. Výše ceny za poskytnutí licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je stanovena v platném ceníku produktů Seyfor.

II. AUTORSKÉ PRÁVO
Nositelem veškerých majetkových práv autorských k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakož i tištěných i elektronických materiálů dodávaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je Seyfor.

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních

smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy.

Jestliže tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, může UŽIVATEL vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní použití UŽIVATELE v souvislosti s užitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Tištěný materiál dodávaný se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat.

III. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Tato LICENČNÍ SMLOUVA neuděluje UŽIVATELI žádná práva ve spojení s ochrannými známkami Seyfor.

IV. UKONČENÍ LICENCE

Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. Pokud není u konkrétního SOFTWAROVÉHO PRODUKTU stanoveno jinak, poskytuje se licence na dobu neurčitou.

Tuto LICENČNÍ SMLOUVU lze zrušit dohodou mezi Seyfor a UŽIVATELEM.

V případě, kdy dojde UŽIVATELEM k porušení této LICENČNÍ SMLOUVY a/nebo autorských práv k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a/nebo k jinému podstatnému porušení povinností UŽIVATELE, je Seyfor oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení UŽIVATELI. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Seyfor na zaplacení ceny licence, byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody.

Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou mít v okamžiku pořízení stanoveno datum ukončení práva užití. V takovém případě je toto datum dnem zániku této LICENČNÍ SMLOUVY, končí jím veškerá práva užití poskytnutá UŽIVATELI na základě této smlouvy.

Dnem zániku LICENČNÍ SMLOUVY končí veškerá práva užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU poskytnutá UŽIVATELI. V takovém případě musí UŽIVATEL nejpozději v den UKONČENÍ PRÁVA K UŽITÍ ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny instalace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Seyfor odpovídá za to, že se SOFTWAROVÝ PRODUKT shoduje ve svých podstatných aspektech s funkčními vlastnostmi specifikovanými v uživatelské dokumentaci dodané spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. UŽIVATEL je povinen se s uživatelskou dokumentací seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí oproti uživatelské dokumentaci se nepovažuje za vadu a UŽIVATELI nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od LICENČNÍ SMLOUVY.

Seyfor garantuje plnou funkcionalitu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze za předpokladu, že budou UŽIVATELEM splněny minimální systémové požadavky. Minimální systémové požadavky aktuální verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvádí Seyfor na svých internetových stránkách.

Seyfor odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, ke kterým mají přístup jen registrovaní UŽIVATELÉ po uhrazení ceny licencí, resp. PODPORY A AKTUALIZACE. Seyfor neodpovídá za vady starších verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani za jejich případnou nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. Seyfor není povinna provádět technickou podporu, vývoj ani údržbu starších verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

Podmínkou vzniku nároku na záruku je registrace UŽIVATELE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u Seyfor prostřednictvím ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU na internetových stránkách Seyfor. Na SOFTWAROVÝ PRODUKT je poskytována záruka po celou dobu, po kterou UŽIVATEL průběžně prostřednictvím služby PODPORA A AKTUALIZACE aktualizuje SOFTWAROVÝ PRODUKT na jeho aktuální verze.

UŽIVATEL je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Seyfor neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

Veškerá zákaznická podpora, servis a údržba a pravidla pro vyřízení reklamace se řídí VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Seyfor uveřejněnými na internetových stránkách Seyfor . Místem uplatnění reklamace je sídlo Seyfor.

Omezení záruk. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla vada SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s TECHNICKÝMI POŽADAVKY uvedenými v dokumentaci, nebo počítačovými viry, nebo v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jež vstoupily v platnost po datu výroby dané verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Za vadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, že SOFTWAROVÝ PRODUKT nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Seyfor neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou negativně ovlivňují nebo můžou ovlivnit chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Seyfor neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě.

Záruka se nevztahuje na bezúplatně distribuované verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Seyfor nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Seyfor, a to i v případě, že Seyfor byla označena jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Seyfor nenese odpovědnost za ušlý zisk UŽIVATELE.

Seyfor v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům.

V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Seyfor nepřevýší částku zaplacenou UŽIVATELEM za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Seyfor je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje UŽIVATELE, nezbytné pro uzavření LICENČNÍ SMLOUVY a její realizaci. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje UŽIVATEL souhlas k tomu, aby Seyfor v době od uzavření LICENČNÍ SMLOUVY do jejího ukončení shromáždila a zpracovala údaje o plnění závazků UŽIVATELE z LICENČNÍ SMLOUVY, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytla subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. UŽIVATEL byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci uděluje UŽIVATEL současně souhlas k zasílání informací týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a souvisejících služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat odesláním žádosti na elektronickou adresu obchod@money.cz.

Jakékoliv technické informace, které UŽIVATEL poskytne společnosti Seyfor v rámci SLUŽEB ODBORNÉ POMOCI, mohou být společností Seyfor použity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou těch informací, které jsou označeny jako „důvěrné“. Společnost Seyfor nebude tyto technické informace používat způsobem, který by UŽIVATELE osobně identifikoval. Informace UŽIVATELEM označené za důvěrné budou společností Seyfor použity výhradně pro služby odborné pomoci UŽIVATELI.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré písemnosti určené společnosti Seyfor v souvislosti s touto smlouvou je UŽIVATEL povinen posílat výhradně na adresu:

  • Česká republika: Seyfor, a. s., Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu info@money.cz.
  • Slovenská republika: Seyfor, a. s., Plynárenská 5944/7C, 821 09 Bratislava, nebo elektronickou poštou na adresu info@money.sk.

Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního neplatného ujednání.

[1] Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Napojte Money S3 na další služby