Reklamační řád společnosti Solitea

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího Seyfor, a. s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 49, PSČ 602 00, IČ 01572377, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072.

1. Obecná ustanovení
Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před samotným objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Na žádost Zákazníka Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Zákazníkovi doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Zákazníka, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

2. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Zákazníkem, tedy dnem uvedeným v záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Zákazníkem, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Zákazníkem. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající může uvedenou zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Záruční podmínky
Reklamaci uplatňuje Zákazník v záruční době, a to u Prodávajícího, kde vadné zboží zakoupil. Je-li v záručním listu pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Zákazníka bližším, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Zákazník je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Zákazníka.

Zákazník může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla Prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a balík by měl obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

O uplatněné reklamaci sepíše Prodávající se Zákazníkem reklamační protokol.

Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamaci je Zákazník povinen uplatnit bez zbytečného prodlení ihned po zjištění vady.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • a to v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Zákazníkem a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

K reklamaci nebude přijato zboží viditelně poškozené, nevhodně zabalené či poškozené neodborným zásahem nebo používáním v rozporu s dokumentací. U zboží opravovaného výměnou komponent (ELNEC, EURO) rozhoduje o uznání reklamace dodatečně výrobce podle typu a charakteru poškození měněného dílu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.

Zákazník je povinen předložit k reklamaci Zboží čisté a hygienicky nezávadné – pokud nebude tato podmínka splněna, je Prodávající oprávněn reklamované Zboží k reklamačnímu řízení nepřevzít.

4. Vyřízení reklamace
Je-li Zákazníkem Spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Výše uvedená lhůta není závazná k Zákazníkovi, který je Kupujícím, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Zákazníka v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem.

Náklady na přepravu na místo reklamace hradí Zákazník, dopravu zpět hradí při oprávněné reklamaci Prodávající.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace tuto skutečnost sdělí vhodným způsobem Zákazníkovi a zároveň ho vyzve k převzetí Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Zákazníka je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Zákazník povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Pozáruční opravy budou provedeny na základě písemné objednávky Zákazníka, a to za cenu stanovenou podle rozsahu poškození a způsobu provedení opravy.

5. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Solitea a.s.