Generování mezd

Od verze 21.900 je v Money S3 nová funkce na hromadné generování mezd, která výrazně urychlí vytváření mezd. Každý měsíc je nutné u zaměstnanců zaevidovat jejich nepřítomnost a různé mzdové položky jako jsou odměny, prémie, příplatky aj. Nově je možné tyto údaje zadat pro zaměstnance hromadně pomocí funkce Hromadné zadávání. Pro hromadné zadávání těchto mzdových údajů slouží seznamy Nepřítomnosti a Mzdové položky. Tyto seznamy se zobrazují pod tlačítkem Hromadné zadávání.

Po zapsání nepřítomností a mzdových položek můžete pomocí tlačítka Generovat mzdy spustit hromadné generování mezd pro označené zaměstnance. Vygenerované mzdy se rovnou uloží do seznamu mezd.

Hromadné generování mezd je součástí modulu Mzdy a personalistika Plus, který rozšiřuje základní modul mezd a obsahuje nástroj pro výpočet exekucí. Podrobnosti k volitelnému modulu Mzdy a personalistika Plus naleznete na adrese https://money.cz/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/moduly/mzdy-personalistika-plus/.

Nepřítomnosti

V seznamu Nepřítomnosti můžete hromadně pro vybrané zaměstnance zapsat jejich nepřítomnosti. Současně se zde zobrazují nepřítomnosti vygenerované z eNeschopenek pro vybrané období. Nepřítomnosti se vytvoří pouze pro ukončené pracovní neschopnosti a pro neschopnosti, které pokračují do dalšího měsíce.

V horní části seznamu se zobrazuje období (měsíc a rok), do kterého se nepřítomnosti zapíšou. Pro vybrané zaměstnance můžete nepřítomnosti zadat jednotlivě pro každého zvlášť, nebo hromadně přidat jeden druh nepřítomnosti pro všechny vybrané zaměstnance (např. celozávodní dovolená, kurzarbeit atd.).

Přidat  - zobrazí se seznam Zaměstnanců pro výběr. Pro označené zaměstnance se následně zobrazují   jednotlivé karty nepřítomností pro vyplnění a následné uložení.

Přidat hromadně - zobrazí se seznam Zaměstnanců pro výběr. Pro označené zaměstnance a nastavení druhu nepřítomnosti se automaticky vygenerují jednotlivé karty nepřítomností pro každého vybraného zaměstnance a uloží se do seznamu.

Vytvořené nepřítomnosti takto vstupují do mzdy za vybraný měsíc.

Opravit – otevře se karta Nepřítomnosti pod kurzorem. Pokud nepřítomnost spadá do období, pro které již byla mzda vytvořena, nelze změny uložit. Nepřítomnosti lze měnit pouze na Kartě mzdy. 

Vyjmout – smaže se karta nepřítomnosti pod kurzorem. Pokud nepřítomnost spadá do období, pro které již byla mzda vytvořena, nelze nepřítomnost smazat. Nepřítomnosti lze měnit pouze na Kartě mzdy. 

Výběr období – měsíc a rok pro zadání nepřítomností.

Generovat mzdy – spustí se automatické generování mezd pro nastavené období.

Karta nepřítomnosti

V Kartě nepřítomnosti zadáváte údaje o jedné nepřerušené nepřítomnosti zaměstnance v rámci jednoho měsíce.

POZNÁMKA: Zadávaná nepřítomnost skutečně musí být v rámci jednoho měsíce. Nepřítomnost, která zasahuje do více měsíců je tedy nutné rozdělit na více nepřítomností a zadat je zvlášť ve všech měsících, kdy nepřítomnost trvala. K navázání nepřítomností na sebe použijte volbu Pokračování minulé nepřítomnosti.

Druh – vzhledem ke správnému výpočtu mzdy musíte vybrat z roletového seznamu možných druhů nepřítomností.

U druhu nepřítomnosti OČR (ošetřovné) je možné nastavit, zda se jedná o Čerpání do limitu (9 dní, příp. 16 dní), nebo o Čerpání bez ohledu na limit. Čerpání bez ohledu na limit je možné použít v případě, pokud podpůrní doba ošetřovného trvá déle než limit, např. v souvislosti s mimořádnými opatřeními nebo pokud tak rozhodne lékař.

U druhu nepřítomnosti Překážky na straně zaměstnavatele je období a Procentní sazba průměrného hodinového výdělku.

U druhu nepřítomnosti Překážky v práci (kurzarbeit) se zohledňuje nastavení zkrácené pracovní doby při kurzarbeitu. Dny a hodiny, které připadají na překážku, se počítají z rozdílu běžné pracovní doby a zkrácené pracovní doby.

U druhu Jiná nepřítomnost vybíráte Způsob výpočtuKrátit mzdu bez náhrady, Krátit mzdu s náhradou a Nekrátit mzdu. U volby Krátit mzdu s náhradou se navíc zobrazí pole Procentní sazba PHV. Náhradu počítat z – zde vybíráte, zda se má náhrada počítat z Pracovních dní nebo Pracovních dnů a svátků.

Začátek, Konec – bez vyplnění data začátku a konce nepřítomnosti nebude karta uložena.

Číslo rozhodnutí o DPN - jednoznačné číslo pracovní neschopnosti, které se po stažení eNeschopenek doplní. V opačném případě lze Pracovní neschopnost ze seznamu vybrat. Tlačítkem tři tečky zobrazíte kartu Pracovní neschopnosti.

Odpracováno – do kolonky můžete zadat, kolik hodin zaměstnanec odpracoval v den nástupu, resp. ukončení, nepřítomnosti.

Celkem – počty kalendářních dnů, pracovních dnů a dnů svátků, po které nepřítomnost trvala. Tyto hodnoty vypočítává program podle údajů zadaných v horní části karty. Pro případ, že byste potřebovali vypočítané hodnoty z nějakého důvodu měnit, je možné tyto údaje ručně opravit.

Přepočítávat dny z hodin - přepínač se zobrazuje pouze u druhu nepřítomnosti Dovolená. Pokud bude přepínač zapnutý, pak se zadané hodiny přepočítají na dny nepřítomnosti.

POZNÁMKA: Přepínač se používá např. při importu dovolené z docházkového systému, kdy se zaokrouhlují dny na celý den, resp. půlden. V tomto případě se přepínač odškrtne.

Pokračování minulé nepřítomnosti – zatrhněte v případě, kdy se jedná o pokračování nepřítomnosti z minulého měsíce.

Náhradu proplácí zaměstnavatel - tento přepínač určuje, zda se pro nepřítomnost typu nemoc nebo karanténa bude na Kartě mzdy počítat náhrada mzdy či nikoliv. Náhrada mzdy se počítá podle platné Legislativy mezd na záložce Náhrady za nepřítomnosti.

Mzdové položky

V seznamu Mzdové položky můžete hromadně pro vybrané zaměstnance zapsat jejich prémie, odměny, mzdové příplatky atd. V horní části seznamu se zobrazuje období (měsíc a rok), do kterého se tyto mzdové položky zapíšou. Pro vybrané zaměstnance můžete mzdové položky zadat jednotlivě pro každého zvlášť, nebo hromadně přidat jeden druh mzdové položky pro všechny vybrané zaměstnance (např. odměny, prémie, jednorázový nezdanitelný příjem atd.).

Přidat - zobrazí se seznam Zaměstnanců pro výběr. Pro označené zaměstnance se následně zobrazují   jednotlivé karty mzdových položek pro vyplnění a následné uložení.

Přidat hromadně - zobrazí se seznam Zaměstnanců pro výběr. Pro označené zaměstnance a nastavení druhu mzdové položky se automaticky vygenerují jednotlivé karty mzdových položek pro každého vybraného zaměstnance a uloží se do seznamu.

Opravit – otevře se karta mzdové položky pod kurzorem. Pokud mzdová položka spadá do období, pro které již byla mzda vytvořena, automaticky po uložení dojde k přepočtu mzdy.

Vyjmout -  smaže se karta mzdové položky pod kurzorem. Pokud mzdová položka spadá do období, pro které již byla mzda vytvořena, program po výmazu položky automaticky přepočítá mzdu.

Výběr období – měsíc a rok pro zadání mzdových položek.

Generovat mzdy – spustí se automatické generování mezd pro nastavené období.

Poznámka: Pokud je mzda uzamčená, nelze změny ve mzdových položkách uložit.

Karta mzdové položky

Druhy mzdových položek vybíráte z roletové nabídky a jsou nadefinovány v programu podle platné legislativy. Po výběru druhu si můžete měnit popis mzdové položky, který může být odlišný. Např. budete mít typ příplatku „Práce v sobotu“, dále typ příplatku „Práce v neděli“ a v obou případech se bude jednat o zákonem stanovený druh příplatku „Práce v sobotu a neděli“ podle příslušného paragrafu. Po výběru druhu příplatku se nastaví výchozí sazba a výchozí způsob výpočtu (procentní nebo korunový příplatek).

Druh mzdové položky – z roletové nabídky vybíráte druh mzdové položky.

Název – libovolný název mzdové položky.

Částka -  mzdová položka může být v Kč nebo v procentech podle vybraného druhu.

Vstupuje do výpočtu průměrné náhrady – přepínač, kterým určujete, zda mzdová položka vstupuje do výpočtu „průměrné náhrady“ či nikoliv. Pokud není přepínač zaškrtnutý, tak mzdová položka NEVSTUPUJE do výpočtu průměrné náhrady.

U jednorázových srážek a u jednorázových nezdanitelných příjmů se navíc zobrazuje záložka pro Zaúčtování.  Toto zaúčtování je přednastaveno pro tvorbu Interního dokladu. Pokud přednastavený Interní doklad křížkem zrušíte a vyberete způsob zaúčtování Závazkem, pak můžete vyplnit další údaje.

Rozhodnutí o srážce, výměr (č.j.) - popis rozhodnutí o srážce.

Ve prospěch osoby – můžete vybrat z Adresáře libovolnou adresu, kam bude srážka odvedena. Číslo účtu se přebírá podle nastavení v Adresní kartě.

Na účet – srážka bude placena příjemci na účet uvedený v adresáři. Je-li přepínač zaškrtnutý, je možné editovat i následující pole:

Konstantní symbol – konstantní symbol je povinným údajem při platbě na bankovní účet. Můžete vybrat ze seznamu Konstantních symbolů, který je dodáván naplněný spolu s programem Money S3.

Variabilní symbol – symbol slouží pro příjemce k identifikaci platby.

Specifický symbol – dodatečný symbol bankovních plateb.

Pomocí tří teček pak můžete vybrat zaúčtování mzdové položky jako Interní doklad nebo Závazek.

Vytvořené mzdové položky takto vstupují do mzdy za vybraný měsíc. Na Kartě mzdy jsou jednotlivé mzdové složky zobrazeny v odpovídajících polích, např. na záložce Pracovní poměry / Hrubá mzda – Prémie, odměny pomocí tlačítka se třemi tečkami zobrazíte seznam mzdových složek. Srážky a exekuce naleznete na záložce Vyúčtování – Srážky, exekuce atd.

Generování mezd

Tlačítkem Generovat mzdy se spustí automatické generování (přegenerování) mezd pro vybrané zaměstnance. Tato funkce na generování mezd se nachází v seznamu Nepřítomností, Mzdových položek a v seznamu Mezd. Vygenerované mzdy se uloží do seznamu mezd.

Pokud bylo při generování mezd nalezeno alespoň jedno varování, tak se zobrazí dialog s Varováním. Tlačítkem Podrobnosti zobrazíte HTML stránku s popisem nalezených varování. Jinak v případě, že byla nalezena chyba, tak se zobrazí dialog s Chybou.

Vygenerované mzdy už stačí pouze pomocí tlačítka Zaúčtování mezd, příkazy zaúčtovat.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Ivana Langerová

DPH událost
roku 2022