Úvod / Návody / Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit)
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit)

  Legislativa

  Dne 1. 7. 2021 vzešla v platnost novela Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., která obsahuje pravidla tzv. kurzarbeitu (částečné práce). Příspěvek v době částečné práce navazuje na podporu v rámci cíleného programu Antivirus, který skončil k 30. 6. 2021.

  Příspěvek v době částečné práce se bude poskytovat zaměstnavateli za účelem udržení úrovně zaměstnanosti po dobu stanovenou nařízením vlády. Doba poskytování příspěvku bude činit nejvýše 12 měsíců.

  Příspěvek se poskytne na zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání oznámení zaměstnavatele bude trvat alespoň 3 měsíce.

  Aktivace poskytování příspěvku

  Poskytování příspěvku stanoví vláda nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů, vzniku živelné události, epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace. Vláda může omezit poskytování příspěvku na část území České republiky nebo na odvětví ekonomiky. Nařízení vlády stanoví dobu, po kterou bude příspěvek poskytován, s určením dne jejího počátku.

  Příspěvek se poskytne zaměstnavateli za kalendářní měsíc, ve kterém jeho zaměstnanci nemohou konat práci pro překážky na straně zaměstnavatele, které nastaly v souvislosti s některým z výše uvedených důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády, při splnění následujících podmínek:

  • zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku
  • zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele. Za zaměstnance části tohoto zaměstnavatele se podmínka posuzuje tehdy, člení-li se zaměstnavatel na části a nepřidělování práce zaměstnavatelem se týká této části zaměstnavatele.

  Příspěvek se neposkytuje na zaměstnance, u kterých bylo uplatněno konto pracovní doby.

  Výše příspěvku

  Příspěvek se poskytne za tu část pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného na sociální a zdravotní pojištění vypočítané z této náhrady mzdy, které je povinen zaměstnavatel hradit za své zaměstnance.

  Maximální výše příspěvku činí měsíčně 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém zaměstnavatel podal prvotní oznámení Úřadu práce (viz následující kapitola).

  Oznámení zaměstnavatele Úřadu práce

  Příspěvek poskytuje zaměstnavateli Úřad práce na základě písemného oznámení, které je povinen zaměstnavatel podat elektronicky. Oznámení obsahuje následující údaje:

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • místo a předmět podnikání a bližší označení částí zaměstnavatele, člení-li se zaměstnavatel na části,
  • počet zaměstnanců částí zaměstnavatele, člení-li se zaměstnavatel na části, a celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele, nečlení-li se zaměstnavatel na části,
  • důvod poskytnutí příspěvku v době částečné práce,
  • předpokládané období čerpání příspěvku,
  • předpokládaný počet zaměstnanců, na které má být příspěvek poskytnut,
  • prohlášení zaměstnavatele, že
   • se zaměstnancem, na něhož bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr po dobu, za kterou je tento příspěvek poskytován, a dále po dobu po ukončení poskytování příspěvku, jejíž délka odpovídá polovině počtu kalendářních měsíců, za které byl příspěvek na zaměstnance poskytnut, zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru,
   • na základě dohody uzavřené s Úřadem práce umožní zaměstnancům, na které bude příspěvek poskytnut, účastnit se aktivit zprostředkovávaných Úřadem práce jako zájemcům o zaměstnání nebo účastnit se rekvalifikace zaměstnanců,
   • v období poskytování příspěvku nebude čerpat na stejný účel jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie apod.,
   • v kalendářním měsíci předcházejícím nabytí účinnosti nařízení vlády nevyplatil členům, společníkům nebo akcionářům mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů nebo zápůjček, a že tak neučiní ani v období poskytování příspěvku, ani v době 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém dojde k ukončení poskytování tohoto příspěvku.

  Úřad práce může vyžadovat další doklady osvědčující skutečnosti uvedené v oznámení. Oznámení se podává v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

  Měsíční přehled nákladů

  Pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku musí zaměstnavatel za každý kalendářní měsíc předložit elektronicky Úřadu práce měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců s uvedením následujících údajů:

  • identifikační údaje zaměstnanců s uvedením výše náhrady mzdy,
  • den vzniku pracovního poměru a délky týdenní pracovní doby zaměstnanců včetně informace, že se jedná o pracovní poměr trvající po dobu neurčitou nebo po dobu určitou a dobu jeho trvání,
  • výši příspěvku u jednotlivých zaměstnanců,
  • počtu rozvržených pracovních hodin u jednotlivých zaměstnanců,
  • počtu hodin trvání překážky v práci u jednotlivých zaměstnanců,
  • evidenci odpracované doby u jednotlivých zaměstnanců,
  • výši průměrného výdělku u jednotlivých zaměstnanců.

  Měsíční přehled nákladů musí být předložen nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se příspěvek poskytuje.

  Příspěvek je splatný do 8 kalendářních dnů ode dne doručení úplného a řádně vyplněného měsíčního přehledu krajské pobočce Úřadu práce.

  Příspěvek bude Úřadem práce administrován osvědčeným způsobem, tj. stejně jako podpora v rámci cíleného programu Antivirus. Rozdílem ale je, že příspěvek nemusí být refundací vynaložených nákladů na náhrady mzdy. Zaměstnavatel může nejprve podat měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, získat příspěvek a až poté mzdy vyúčtovat. Bude tedy zcela záležet na zaměstnavateli, kdy doručí příslušný přehled Úřadu práce ve lhůtě k tomu stanovené.

  Vrácení příspěvku

  Poskytnutý příspěvek na jednotlivé zaměstnance nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen vrátit, jestliže

  • mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši,
  • nebo nesplnil závazek vyplývající z jeho prohlášení.

  Lhůta ke splnění povinnosti podle předchozího odstavce činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Úřadu práce k vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části zaměstnavateli. Nevrácení příspěvku nebo jeho poměrné části ve stanovené lhůtě je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu.

  Ostatní informace

  Příspěvek v době částečné práce se nepovažuje za dotaci podle zvláštního právního předpisu.

  Příspěvek poskytnutý zaměstnavateli nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí vedenou proti zaměstnavateli jako povinnému.

  Řešení v Money S3

  Karta zaměstnance

  Na Kartu zaměstnance na záložku Pracovní poměry byla doplněna nová záložka Kurzarbeit. Záložka Kurzarbeit se zobrazuje pouze u „Běžného pracovního poměru“.

  blank

  Kurzarbeit aktivujete zaškrtnutím přepínače Částečná práce (kurzarbeit). Je třeba nastavit délku pracovní směny při kurzarbeitu (počet hodin) a dny v týdnu, po které bude zaměstnanec pracovat. Rozdíl mezi běžnou pracovní dobou a zkrácenou pracovní dobou při kurzarbeitu představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele.

  Dále můžete na záložce nastavit časový rozsah platnosti kurzarbeitu, název nepřítomnosti (použije se na výplatním lístku a v seznamu běžných náhrad), procento krácení PHV při výpočtu náhrady a informaci, zda náhradu počítat pouze z pracovních dní nebo pracovních dní včetně svátků. Standardně přísluší náhrada mzdy také za svátek za předpokladu, že svátek připadá na den překážky.

  Při zaškrtnutém přepínači Automaticky vytvářet nepřítomnost se bude při pořizování mzdy automaticky vytvářet Nepřítomnost druhu Překážky v práci (kurzarbeit). Nepřítomnost se vytvoří pro pracovní dny, které budou připadat na překážku. Do Karty nepřítomnosti se převezme nastavený název nepřítomnosti, procento krácení PHV a údaj Náhradu počítat z.

  Hromadné operace

  S pomocí hromadných operací na seznamu Zaměstnanců (Režie / Zaměstnanci /Hromadné změny / Období pracovního poměru) je možné hromadně nastavit kurzarbeit na vybraných zaměstnancích.

  blank

  Karta nepřítomnosti

  Do seznamu druhů nepřítomností byla doplněna nová nepřítomnost Překážky v práci (kurzarbeit). Nepřítomnost zohledňuje nastavení zkrácené pracovní doby při kurzarbeitu. Dny a hodiny, které připadají na překážku, se počítají z rozdílu běžné pracovní doby a zkrácené pracovní doby.

  blank

  Příklad č. 1:

  Zaměstnanec má běžnou týdenní pracovní dobu 40 hodin (8 hodin za den, pondělí až pátek). Při kurzarbeitu bude v týdnu pracovat pouze pondělí až středa, tj. 24 hodin za týden. Rozdíl mezi běžnou a zkrácenou pracovní dobou činí 16 hodin, což představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele. Při zapnutém přepínači „Automaticky vytvářet nepřítomnost“ se pro každý čtvrtek a pátek vygeneruje nepřítomnost „Překážka v práci (kurzarbeit)“ s počtem 16 hodin.

  Příklad č. 2: 

  Zaměstnanec má běžnou týdenní pracovní dobu 40 hodin (8 hodin za den, pondělí až pátek). Při kurzarbeitu bude pracovat pouze 6 hodin od pondělí do středy, tj. celkem 18 hodin za týden. Rozdíl mezi běžnou a zkrácenou pracovní dobou činí 22 hodin (40 - 18) za jeden pracovní týden, což představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele. Pro každý pracovní týden od pondělí do pátku se vygeneruje nepřítomnost „Překážka v práci (kurzarbeit)“ s celkovým počtem 22 hodin (pondělí = 2 hodiny, úterý = 2 hodiny, středa = 2 hodiny, čtvrtek = 8 hodin, pátek = 8 hodin).

  Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

  V programu Money S3 není k dispozici pracovní kalendář pro nastavení délky jednotlivých směn v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Z tohoto důvodu je nutné při zadávání na kartě nepřítomnosti ručně zeditovat „Počet pracovních hodin“ podle toho, jak dlouhé jsou jednotlivé pracovní směny připadající na překážku.

  Karta mzdy

  Při zaškrtnutém přepínači Automaticky vytvářet nepřítomnost (na Kartě zaměstnance) se v rámci pořizování mzdy automaticky vygeneruje Nepřítomnost druhu Překážky v práci (kurzarbeit) pro pracovní dny a hodiny, které připadají na překážku.

  Součástí Běžných náhrad na Kartě mzdy je nová náhrada Překážky v práci (kurzarbeit). Popis náhrady se přebírá z názvu Nepřítomnosti.

  blank

  Náhrada mzdy za svátek

  Pokud dle běžného úvazku zaměstnance připadne svátek na pracovní den, při kterém by zaměstnanec normálně pracoval, avšak v rámci zkráceného úvazku při kurzarbeitu bude tento den představovat překážku na straně zaměstnavatele (tzn. že při kurzarbeitu by zaměstnanec v tento den nepracoval ani v případě, i kdyby se nejednalo o svátek), tak zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za tento svátek jako překážka na straně zaměstnavatele. Tento den svátku je součástí náhrady mzdy, za kterou lze žádat příspěvek od Úřadu práce.

  Pokud naopak svátek připadne na pracovní den, při kterém by zaměstnanec pracoval i při kurzarbeitu, pokud by se nejednalo o svátek (tzn. že svátek nepřipadá na den překážky), tak je svátek buď součástí odpracované doby zaměstnance (zpravidla u měsíční mzdy) nebo se odpracovaná doba krátí a zaměstnanci přísluší běžná náhrada mzdy za svátek (viz běžná náhrada „Proplacené svátky“), což zpravidla nastává u hodinové mzdy, případně také u měsíční mzdy, pokud se odpracovaná doba za svátek krátí. Tento den svátku není součástí náhrady mzdy jako překážky na straně zaměstnavatele a nelze pro něj žádat příspěvek od Úřadu práce.

  Může nastat i kombinace obojího v případě, pokud překážka na straně zaměstnavatele trvá pouze část pracovní směny – viz výše uvedený příklad č. 2, kdy zaměstnanec pracuje při kurzarbeitu od pondělí do středy pouze 6 hodin oproti běžnému 8hodinovému úvazku. Překážka v tomto případě činí 2 hodiny, zbývajících 6 hodin je součástí odpracované doby, resp. představuje běžnou náhradu za „Proplacený svátek“.

  Souběh překážek

  Při souběhu překážek na straně zaměstnavatele a překážek na straně zaměstnance typu návštěva lékaře apod. by měla být přednostně aplikována překážka zaměstnance. Obdobně tomu je i v případě čerpání řádné dovolené. Z tohoto důvodu doporučujeme nejprve nastavit v programu Money S3 tyto běžné nepřítomnosti (dovolená, paragraf) na zaměstnanci a teprve potom pořizovat mzdy. Nepřítomnost „Překážka v práci (kurzarbeit)“ se vytvoří pouze pro dny, které nepřipadají na jinou již pořízenou nepřítomnost.

  Tiskové sestavy

  Mzdy / Výplatní lístek

  Nepřítomnost druhu Překážky v práci (kurzarbeit) je součástí tisku výplatního lístku v plné formě. Náhrada mzdy za tuto nepřítomnost se tiskne na výplatním lístku v plné i zkrácené formě.

  Režie / Další / Přehled nepřítomností

  Do přehledu nepřítomností byla doplněna nová nepřítomnost s písmenem „U“ – Překážky v práci (kurzarbeit).

  Režie / Další / Hodinová bilance zaměstnanosti

  Součástí hodinové bilance zaměstnanosti je nová Nepřítomnost druhu Překážky v práci (kurzarbeit).

  Režie / Další / Vyúčtování náhrad mzdy za překážky (kurzarbeit)

  Sestava slouží jako podklad pro vyplnění Měsíčního přehledu nákladů pro Úřad práce. Při tisku proveďte Export sestavy do Excelu. Vyexportovaný obsah překopírujte do originálního souboru, který následně odešlete na Úřad práce.

  Na kartě před tiskem je nutné zadat Datum prvotního oznámení Úřadu práce. Jedná se o datum, kdy jste předali Úřadu práce Oznámení zaměstnavatele o poskytnutí příspěvku v době částečné práce, tj. identifikační údaje zaměstnavatele, předpokládané období čerpání příspěvku, předpokládaný počet zaměstnanců apod. POZOR, nejedná se o datum předání Měsíčního přehledu nákladů. Při výpočtu maximální výše příspěvku se použije průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, do kterého spadá Datum oznámení.

  blank

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení