Úvod / Návody / Legislativní změny platné od 1. 1. 2014
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny platné od 1. 1. 2014

Tento dokument popisuje stávající legislativní změny pro rok 2014. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Tento dokument popisuje stávající i předpokládané legislativní změny pro rok 2014. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Související dokumenty

Dokument popisuje změny platné k datu 18.12.2013. Pokud budou schváleny po tomto datu do konce kalendářního roku další zákony (což se jeví jako málo pravděpodobné), dokument bude průběžně aktualizován.

Pokud se řešení některého problému týká programu Money S3, je popsáno v odstavci „Řešení v Money S3“.

DPH

Sazby DPH

Legislativa

Pro rok 2014 zůstávají sazby DPH pro sníženou (15 %)  a základní sazbu (21 %) DPH nezměněny. Sjednocení sazeb (na hodnotu 17,5%) je odloženo na rok 2016.

Ručení za daň DPH

Legislativa

O ručení příjemce zdanitelného plnění za DPH pojednává § 109 Zákona o DPH.  Finanční správa upozorňuje, že od 1. 1. 2014 bude ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu dle platné a účinné úpravy v této době.

Jinými slovy: Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

Správce daně zveřejňuje čísla bankovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy – Daňového portálu – na adrese www.daneelektronicky.cz.

Elektronické podání DPH

Legislativa

Od 1.1.2014 platí povinnost podávat i  Přiznání k DPH elektronicky.

Přesné znění naleznete v § 101a Zákona o DPH. Jediná výjimka z povinnosti činit podání v elektronické podobě, popsaná v tomto §, se týká fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč. Pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání výhradně elektronicky za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců.

Upozornění: Je potřeba zmínit, že pro všechny plátce bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a odst. 5 zákona o DPH.

Řešení v Money S3

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na https://moneyerp.com/cs-cz/sluzby-a-podpora.

Nový občanský zákoník (NOZ)

Legislativa

Od 1.1.2014 platí Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK). Tyto zákony zcela rekodifikují soukromé právo a ruší původní Občanský zákoník a Obchodní zákoník.

 • V návaznosti na NOZ vydává MFČR vyhlášky (500/2002 Sb. - podnikatelský subjekt, 504/2002 Sb. – nezisková organizace, 410/2009 Sb. – příspěvková organizace), které zohledňují změny NOZ zejména v názvosloví účtů účtové osnovy. U příspěvkových organizací došlo k rozdělení účtu 336 na tři oddělené účty (336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění a 338 – Důchodové spoření), a proto je nutné předkontace používané při zaúčtování mezd dát do souladu s novou účtovou osnovou pro rok 2014.

(Vyhlášky jsou k aktuálnímu datu v připomínkovém řízení na MFČR, do konce prosince se očekává jejich publikace ve Sbírce zákonů).

Řešení v Money S3

Změny jsou zohledněny v Připravených seznamech pro rok 2014.

Oprava daně za dlužníky v insolvenci

Legislativa

Opravu  daně za dlužníky v insolvenci řeší § 44 Zákona o DPH. GFŘ změnilo dodatkem čj. 20 067/13/7001-21000-010165 svou informaci z 22.7.2011 tak, že opravu daně za dlužníky v insolvenci nelze provádět k plněním před 1.4.2011.  Pokud tedy věřitel provedl opravu daně k plnění před 1.4.2011 do 26.4.2013, nemusí provedenou opravu rušit a vracet příslušnou daň.

Mzdy

Při lednovém zpracování mezd za období 12/2013 postupujte stejně jako v celém roce 2013. Pro mzdy za období 1/2014 využijete Money S3 verze 14.100, kterou budeme rozesílat v rámci Aktualizace 2014 a která bude obsahovat legislativní změny pro rok 2014.

Srážková daň

Legislativa

Od 1. 1. 2014 bude možné uplatnit srážkovou daň pouze na příjmy ze závislé činnosti z dohod o provedení práce (DPP) s limitem do 10.000 Kč, není-li podepsáno prohlášení k dani. U ostatních pracovních poměrů, které podléhají dani z příjmů, se uplatní zálohová daň a to i v případě, že u poplatníka činí výše zdanitelných příjmů méně než 10.000 Kč a poplatník nemá podepsané prohlášení k dani!

Řešení v Money S3 (verze 14.100)

Na kartě pracovního poměru se v poli „Daň z příjmů“ nově nabízí tři možnosti:

 • Zálohová daň
 • Srážková / zálohová daň
 • Ne

Poznámka: Změna nastavení výpočtu daně z příjmů na kartě pracovního poměru bude provedena automaticky po instalaci verze 14.100.

blank

Karta pracovního poměru

Při použití první varianty se na mzdě vždy uplatní zálohová daň bez ohledu na výši příjmů a to, zda poplatník má či nemá podepsané prohlášení k dani. Zálohová daň je v Připravených seznamech nastavena u všech pracovních poměrů kromě dohody o provedení práce (DPP) a studentů na teoretické a praktické přípravě.

Při použití druhé varianty Srážková / zálohová daň se na mzdě uplatní srážková daň za předpokladu, že poplatník nemá podepsané prohlášení k dani a výše jeho zdanitelných příjmů činí 10.000 Kč a méně. V ostatních případech se u tohoto poplatníka použije zálohová daň. Tento způsob výpočtu daně je nastaven pouze u dohody o provedení práce (DPP).

Varianta Ne je určena pro zaměstnance, kteří jsou od daně z příjmů zcela osvobozeni. Tuto variantu je možné od 1.1.2014 uplatnit u studentů (žáků) na teoretické a praktické přípravě. Pro tyto zaměstnance byl do Připravených seznamů doplněn nový pracovní poměr „ZST – žák, student (teoretická a praktická příprava)“. Pracovní poměr se doplní do seznamu automaticky po provedení synchronizace účetních a mzdových konstant (viz karta Režie / Synchronizaci / Účetní konstanty).

Solidární daň (roční zúčtování)

Legislativa

V rámci zákona č. 500/2012 byla od 1. 1. 2013 z důvodu stabilizace schodku veřejných rozpočtů zavedena tzv. „solidární daň“. Jde o zvláštní daň z příjmů fyzických osob, jejichž příjmy zahrnované do základu daně ve zdaňovacím období překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (čtyřnásobek měsíční mzdy násobený dvanácti). Nejedná se tedy o nové zdaňovací procentuální pásmo. Solidární daň se bude uplatňovat v letech 2013 až 2015.

Pokud u zaměstnance přesáhne jeho příjem alespoň v jednom měsíci 4násobek průměrné mzdy, tzn. že v rámci odvodu zálohy na daň zaplatil navíc solidární daň, tak musí mzdová účetní tomuto zaměstnanci při ročním zúčtování daně vystavit tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ a poplatník si musí sám podat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde se provede zúčtování solidární daně. Sestava „Výpočet daně a daňového zvýhodnění“ není určena pro zúčtování solidární daně!

Řešení v Money S3 (verze 14.100)

Tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků (25 5460 vzor č. 21) naleznete v Money S3 na kartě Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy.

Poznámka: Solidární zvýšení zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a 4násobkem průměrné mzdy. Znamená to, že při měsíčním výpočtu zálohy v roce 2013 se solidární daň týká poplatníků, jejichž hrubá mzda přičtená k ostatním příjmům převýší částku 103 536 Kč (25 884 x 4). V roce 2014 se tato hranice zvyšuje na částku 103 768 Kč (25 942 x 4).

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Legislativa

Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, kterým byl zaveden tzv. „druhý pilíř“ důchodové reformy, umožňuje zaměstnancům další alternativní druh spoření na důchod. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2013 je povinen podat plátce pojistného příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna 2014.

Řešení v Money S3 (verze 14.100)

Pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření je možné použít v Money S3 tiskovou sestavu, která se nachází na kartě Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Důchod. spoření / Vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Do sestavy vstupují zaměstnanci, kteří jsou účastníky pojistného na důchodové spoření. Před tiskem můžete doplnit údaje potřebné pro vyplnění vyúčtování, nastavit parametry e-podání a vybrat typ vyúčtování (řádné, opravné, dodatečné). K dispozici je tiskový formulář určený pouze pro vnitřní potřebu účetní jednotky. Vyúčtování se musí podat výhradně elektronicky. Možnosti elektronického podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu Elektronická podání z Money S3, viz http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

blank

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

ČSSZ informuje: povinná elektronická komunikace v roce 2014

Legislativa

Povinnost komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky formou datové věty (ve formátu XML) prostřednictvím služby e-Podání ukládá zaměstnavatelům zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014, ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Po projednání závěrů monitorovací zprávy k zavedení elektronické komunikace s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem rozhodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli.

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm

Řešení v Money S3 (verze 14.051)

Money S3 je připraveno na elektronickou komunikaci s ČSSZ již od 1. 1. 2014. Elektronické podání ve formátu XML je v Money S3 podporováno u všech sestav, které musí zaměstnavatel podávat na ČSSZ. Jedná se o tyto sestavy:

 • Přehled o výši pojistného,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Potvrzení o teoretické a praktické přípravě pro účely důchodového pojištění,
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění,

Z Money S3 je možné provést elektronické podání buď do datové schránky ČSSZ nebo prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler. Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu Elektronická podání z Money S3, viz  http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

Poznámka: Pokud nebudete podávat tyto formuláře elektronicky, stačí sestavy z Money S3 vytisknout a podat písemně (osobně/poštou) místně příslušnému pracovišti ČSSZ.

Tiskové formuláře (verze 14.100)

Podle platné legislativy byly v Money S3 aktualizovány následující tiskové formuláře:

Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 20)

Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (vzor č. 9)

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 24)

Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

 • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 18)
 • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech – tiskový formulář pro rok 2014 (vzor č. 22) bude podle vyjádření Ministerstva financí ČR k dispozici až v únoru 2014. Aktualizaci tohoto formuláře v Money S3 je proto možné očekávat až v následující verzi.

Režie / Mzdy – tiskové sestavy

 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 19)

Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2013 (vzor č. 13)
Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (vzor č. 10)
Příloha č. 3 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 14)
Příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (vzor č. 9)

 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 16)

Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (vzor č. 12)

 • Důchod. spoření / Hlášení k záloze na pojistné na důchod. spoření (vzor č. 2)

Sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování srážkové daně byly kompletně přepracovány pro potřeby elektronického podání. Součástí sestav jsou všechny přílohy k vyúčtování. Sestava Přehled o počtu zaměstnanců, která se původně nabízela samostatně na kartě Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Daňové sestavy, je nyní součástí Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jako Příloha č. 1 (Počet zaměstnanců). Možnosti elektronického podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu Elektronická podání z Money S3, viz http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení