Úvod / Návody / Legislativní změny platné od 1. 1. 2021
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny platné od 1. 1. 2021

  Mzdy

  Výpočet dovolené

  Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnů zůstává stejná, ale její konkrétní výše bude odvozena od týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec, který má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdně) a bude u svého zaměstnavatele pracovat celý kalendářní rok (52 týdnů), bude mít nárok na 160 hodin dovolené. U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt. Nový výpočet nároku na dovolenou je tak spravedlivější u zaměstnanců, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají některé směny různě dlouhé. Dovolenou budou všichni zaměstnanci čerpat v hodinách, a to v počtu hodin odpovídajícím délce naplánované směny.

  Dovolená v případě, že zaměstnanec neodpracoval u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok

  Nově nárok na poměrnou část dovolené vznikne, pokud zaměstnanec pracoval u jednoho zaměstnavatele alespoň po dobu 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dnů (dosud musel odpracovat 60 dnů). Nárok vznikne za každý odpracovaný týden ve výši 1/52 z celkového nároku.

  Dovolená při změně pracovního úvazku

  V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní svůj pracovní úvazek, dojde i ke změně jeho nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s různou délkou stanovené pracovní doby.

  Jak je to s krácením dovolené

  Ke krácení dovolené může nově dojít jen z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence, a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo.

  Překážky v práci již nejsou důvodem pro krácení dovolené. Buď se započítávají do výkonu práce (dočasná pracovní neschopnost, karanténa, rodičovská dovolená), nebo nezapočítávají (překážky stanovené např. vládními nařízeními), a tím dochází k úpravě nároku na dovolenou.

  Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené (respektive sjednané) týdenní pracovní doby. Zároveň platí, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

  Lze převést dovolenou do následujícího roku?

  V případě, že nárok na dovolenou je vyšší než 4 týdny (na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu) je možné umožnit zaměstnanci, aby si převedl nevyčerpanou část dovolené do roku následujícího. Zaměstnanec si nově musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat.

  Výpočet nároku na dovolenou

  Příklad č. 1:

  Zaměstnanec nastoupil k novému zaměstnavateli 1. července. Pracuje se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. V daném roce bude pracovat 26 týdnů. Základní výměra dovolené v organizaci činí 4 týdny. Celkový nárok poměrné dovolené se vypočítá následujícím způsobem:

  • 26 (počet celých odpracovaných týdnů) / 52 (počet týdnů v roce) * 40 (týdenní úvazek v hodinách) * 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené) = 80 hodin.

  Vypočtený nárok na dovolenou se vždy zaokrouhluje na hodiny nahoru.

  Příklad č. 2:

  1. čtvrtletí pracuje zaměstnanec na plný pracovní úvazek se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin (5 dnů, 8 hodin denně). V tomto 1. čtvrtletí se nárok na dovolenou vypočítá následujícím způsobem:
  • 13 (počet celých odpracovaných týdnů v prvním čtvrtletí) / 52 (počet týdnů v roce) * 40 (týdenní úvazek v hodinách) * 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené) = nárok na dovolenou za 1. čtvrtletí v délce 40 hodin, což podle týdenního úvazku odpovídá 5ti pracovním dnům.

  Ve 2. až 4. čtvrtletí bude zaměstnanec pracovat na zkrácený úvazek v rozsahu 20 hodin týdně (5 dnů, 4 hodiny denně). Výpočet proběhne následujícím způsobem:

  • 39 (počet celých odpracovaných týdnů za 2. až 4. čtvrtletí) / 52 (počet týdnů v roce) * 20 (týdenní úvazek v hodinách) * 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené) = 60 hodin nároku na dovolenou za 2. až 4. čtvrtletí, což podle týdení pracovní doby odpovídá 15ti pracovním dnům.

  Pokud si zaměstnanec svůj nárok z 1. čtvrtletí nevybere, zůstane mu ve 2. až 4. čtvrtletí nárok na 40 hodin dovolené z 1. čtvrtletí, přičemž při rozvržení týdenní pracovní doby na 4 hodiny denně bude tento nárok odpovídat 10ti dnům dovolené.

  Řešení v Money S3

  Nárok na dovolenou je od roku 2021 v programu Money S3 uveden v hodinách. Čerpání a zůstatek dovolené je taktéž v hodinách.

  V Money S3 se o nic starat nemusíte, po instalaci verze 21.100 Money S3 automaticky zajistí u všech zaměstnanců změnu nastavení evidence nároku na dovolenou ze dnů na hodiny. Zároveň zajistí i převod dovolené z roku 2020 na rok 2021.

  Nevyčerpaná dovolená z roku 2020 se standardně převádí do roku 2021 ve dnech a následné čerpání zbytku této dovolené a její zůstatek je uveden také ve dnech – viz Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 285/2020 Sb. Čl. II – bod 2). Postupem podle § 4a odst. 2 Zákoníku práce se lze od zákona odchýlit a tzv. „starou“ dovolenou přepočítat na hodiny. Zaměstnavatel může na základě tohoto ustanovení vydat vnitřní předpis, kterým upraví zůstatek nevyčerpané dovolené ve dnech na dovolenou v hodinách. V programu Money S3 k tomuto účelu slouží tlačítko na Kartě zaměstnance, které se nachází vpravo od pole „Převod z min. roku“ (viz obrázek). Tlačítko je dostupné na časovém období platném pro rok 2021. Při kliknutí na tlačítko se zbytek nevyčerpané dovolené z min. roku převede na hodiny. Následné čerpání zbytku této dovolené a její zůstatek je taktéž v hodinách. Změna nastavení zůstatku dovolené z min. roku „na hodiny“ se automaticky projeví na všech kartách zaměstnanců dané agendy.

  blank

  blank

  Nárok na dovolenou a její čerpání jsou evidovány na každém pracovním poměru zaměstnance samostatně. Při převodu na hodiny se nárok dovolené (ve dnech) a zbytek dovolené z min. roku (ve dnech) násobí délkou Pracovní směny, která je uvedena v hodinách. V případě, že je délka pracovní směny na pracovním poměru nulová, tak se použije (Týdenní pracovní fond organizace / 5 dnů), který je uveden v Nastavení agendy.

  Po instalaci nové verze doporučujeme provést kontrolu nároku a zbytku dovolené u jednotlivých zaměstnanců a jejich pracovních poměrů, zda je hodnota v hodinách správně vyčíslena. Podle potřeby ji upravte.

  blank

  blank

  Na výplatním lístku, vyúčtování mezd a kartě zaměstnance se uvádí zůstatky dovolené (převedené a řádné). Zůstatek řádné dovolené je od roku 2021 vždy uveden v hodinách. Zůstatek převedené dovolené je uveden ve dnech nebo v hodinách podle nastavení na Kartě zaměstnance.

  Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

  V programu Money S3 není k dispozici pracovní kalendář pro nastavení délky jednotlivých směn v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Z tohoto důvodu je nutné při zadávání dovolené na kartě nepřítomnosti i nadále ručně zeditovat „Počet pracovních hodin“ podle toho, jak dlouhé jsou jednotlivé pracovní směny připadající na dny nepřítomnosti. Výchozí hodnota pole se nastavuje podle průměrné týdenní pracovní doby zaměstnance.

  Zrušení superhrubé mzdy

  V oblasti daní z příjmů dochází od ledna 2021 ke zrušení superhrubé mzdy se zachováním základní 15% sazby daně z příjmů fyzických osob a zavedením progresivní 23% sazby daně pro základ daně z příjmů přesahující 48násobek průměrné mzdy.

  Sazba zálohy činí 15 % pro část základu do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu přesahující 4násobek průměrné mzdy. Při rovnoměrně rozložených příjmech během roku a se započtením úrovně průměrné mzdy pro příští rok ve výši 35.441 Kč se bude vyšší sazba vztahovat na příjmy nad 141.764 Kč měsíčně.

  Řešení v Money S3

  Na kartě mzdy byl zrušen výpočet superhubé mzdy. Na záložce Daň z příjmů bylo zrušeno pole „Pojistné (zaměstnavatel)“, které navyšovalo základ daně. Pole „Supehrubá mzda“ bylo nahrazeno novým polem „Základ daně před zaokrouhlením“. Výše daně se počítá ze zaokrouhleného základu daně podle hranic nastavených v Legislativě mezd. Dále byl zrušen výpočet Solidárního navýšení daně. V tiskových sestavách Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a Mzdový list se od roku 2021 netiskne částka Superhrubé mzdy.

  blank

  Stravenkový paušál

  Doposud mohly zaměstnavatelé daňové zvýhodnění na stravování využít dvěma způsoby:

  • Zaměstnavatel zajišťuje stravování ve vlastních stravovacích zařízeních či prostřednictvím jiných subjektů. Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele je příspěvek poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla (u plátců DPH v úrovni bez DPH) za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní době trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč), tedy do výše maximálně 75,60 Kč.
  • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nepeněžité plnění ve formě stravenek, na něž jsou výdaje daňově uznatelné do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle Zákoníku práce, maximálně do 70 % horního limitu stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (108 Kč), tedy do výše maximálně 75,60 Kč.

  Stravenkový paušál představuje od 1.1.2021 třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Peněžitý příspěvek na stravování je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a ani nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele je tento peněžitý výdaj daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

  Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný příspěvek na stravování, musí být poskytnut na jednu směnu až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč), tedy do výše maximálně 75,60 Kč.

  Pokud se tedy rozhodne zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci denní příspěvek na stravování např. ve výši 75 Kč, pak v měsíci, který bude mít 21 pracovních dní, zaměstnanec dostane ke své mzdě 1 575 Kč. Což je částka, ze které se neodvádí daň ani sociální a zdravotní pojistné. Zároveň je celá tato částka pro zaměstnavatele daňově uznatelná.

  Zaměstnavatel se však může bez omezení rozhodnout, že poskytne i vyšší příspěvek než výše uvedený. Pokud by se rozhodl dávat svým zaměstnancům příspěvek na stravování ve výši například 100 Kč denně, pak 75,60 Kč bude mít výše popsaný režim osvobozeného příjmu, avšak zbývajících 24,4 Kč bude nutné ve mzdě zaměstnance zdanit a odvést z něj zdravotní a sociální pojištění (jako Nepeněžní příjem). Celá denní částka 100 Kč je pak pro zaměstnavatele daňově uznatelná.

  Stravenkový paušál v reálu z pohledu zaměstnanců

  Příspěvek poskytnutý v limitu (horní limit při pracovní cestě 5 – 12 hodin)

  • Peněžitý příspěvek zaměstnavatele………………………..…….…… 70,00 Kč
  • částka pro osvobození 70 % ze 108 Kč………………………… 75,60 Kč
  • Osvobozeno od daně z příjmů ………………………………………… 70,00 Kč

  Ke zdanění: 0 Kč

  Příspěvek poskytnutý nad limit (horní limit při pracovní cestě 5 – 12 hodin)

  • Peněžitý příspěvek zaměstnavatele………………………..…….…… 110,00 Kč
  • částka pro osvobození 70 % ze 108 Kč………………………… 75,60 Kč
  • Osvobozeno od daně z příjmů ………………………………………… 75,60 Kč

  Ke zdanění: 110 - 75,60 = 34,40 Kč

  Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

  Na straně zaměstnavatele bude výdajem hodnota poskytnutého peněžitého příspěvku bez omezení (obdoba mzdového nákladu). Omezení je pouze pro osvobození na straně zaměstnance. Jestliže ale bude zaměstnavatel nadále poskytovat stravenky, budou výdaje na ně uznatelné stejně jako dnes do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně do 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem.

  Stravenky a srážky ze mzdy

  Stejně jako poskytnutí stravenek nebo (závodního) stravování nebude ani peněžitý příspěvek na stravování předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Jde o nenárokový benefit, který zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce může zaměstnanci poskytovat nad rámec sjednané odměny za práci. Srážkami ze mzdy je přitom možno postihnout pouze mzdu a dále jiný příjem, jenž má vztah k výkonu práce, nahrazuje mzdu jako odměnu za práci anebo je poskytován vedle ní a zároveň je uveden v § 299 občanského soudního řádu. Peněžitý příspěvek však není mzdou, a ačkoli by jej bylo možno klasifikovat jako jiný příjem, který má vztah k výkonu práce a je poskytován vedle odměny za práci, není uveden v taxativním výčtu § 299 občanského soudního řádu. Z toho důvodu nelze tento příjem postihnout srážkami z jiných příjmů ani přikázáním (jiné peněžité) pohledávky dle § 312 občanského soudního řádu.

  Řešení v Money S3

  Stravenkový paušál je možné zadat na kartě mzdy jako Nezdanitelný příjem (viz záložka Vyúčtování). Celá částka stravenkového paušálu se účtuje na účty 527 / 331 (z pohledu zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad). Pokud budete svým zaměstnancům vyplácet stravenkový paušál nad limit, potom je třeba navíc přidat na kartě mzdy Nepeněžní příjem a uvést částku, která převyšuje horní hranici, tj. nad 75,60 Kč. Tato nadlimitní částka navýší základ zdravotního a sociálního pojištění a základ daně z příjmů.

  Od únorové verze 21.200 bude k dispozici nový Druh nezdanitelného příjmu „Stravenkový paušál“. Na kartě zaměstnance bude možné nastavit Denní hodnotu stravenkového paušálu. Na kartě mzdy se potom automaticky doplní počet odpracovaných dnů a dopočítá se celková měsíční částka stravenkového paušálu.

  Mzdové konstanty

  Sleva na poplatníka se od ledna 2021 zvyšuje na částku 27.840 Kč ročně.

  blank

  Od ledna 2021 se dále zvyšuje minimální mzda na částku 15.200 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda je stanovena na částku 90,50 Kč.

  Zvýšení minimální mzdy má dopad do daně z příjmů:

  • sleva za umístění dítěte tzv. školkovné se zvyšuje na 15.200 Kč,
  • zvyšuje se hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě 91.200 Kč,
  • mění se částka příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti 7.600 Kč

  Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy, tj. alespoň 1.520 Kč. Při rozdělení směny nebo výkonu práce činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce (9,05 Kč).

  Průměrná mzda pro rok 2021 činí 35 441 Kč.

  Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 701 168 Kč.

  Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od ledna 2021 zvyšuje na částku 13 088 Kč.

  Dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na sociálním a zdravotním pojištění pro zdanění zvláštní sazbou daně na 3 500 Kč.

  Redukční hranice náhrady mzdy za nemoc a karanténu na rok 2021:

  • do 206,85 Kč – míra zápočtu 90 %
  • od 206,85 do 310,28 Kč – míra zápočtu 60 %
  • od 310,28 do 620,38 Kč – míra zápočtu 30 %
  • nad 620,38 Kč – míra zápočtu 0 %

  Od 1.1.2021 se zvyšují normativní náklady na bydlení jednotlivce na částku 6 637 Kč, které ovlivňují na mzdě výpočet nezabavitelné částky (zákonné částky pro výpočet exekucí).

  Brexit

  DPH

  Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 1. 2. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení. Tato dohoda stanovila přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém ve Spojeném království nadále platí právo EU.

  Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stává od 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

  Obchod se zbožím

  Na obchody se zbožím mezi ČR a Spojeným královstvím (bez Severního Irska) se budou vztahovat pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Pravidla stanovená pro dodání zboží mezi členskými státy se již neuplatní.

  Zároveň se budou nadále uplatňovat ohlašovací povinnosti stanovené ve směrnici o DPH v oblasti plnění v rámci EU, jako je předkládání Souhrnných hlášení. V případě vykázání dodání zboží do Spojeného království (bez Severního Irska) bude použita předpona GB u daňového identifikačního čísla odběratele ze Spojeného království.

  Postup při obchodování se zbožím pro Severní Irsko

  Při uplatňování DPH u transakcí se zbožím v Severním Irsku se tak osoby povinné k dani budou řídit legislativou EU. Pokud se jedná o daňové identifikační číslo pro účely DPH, bude Severní Irsko při obchodování se zbožím v rámci EU používat nově předponu „XI“.

  Služby

  Protokol o Irsku/Severním Irsku se nevztahuje na plnění zahrnující služby. Severní Irsko tak bude pro účely zdanění služeb považováno za třetí zemi, nikoliv za členský stát EU, jako tomu je u transakcí se zbožím.

  Poskytovateli služeb (plátci nebo identifikované osobě) vznikne naposledy povinnost vykázat poskytnutí služby do Spojeného království v Souhrnném hlášení, pokud byla tato služba poskytnuta v roce 2020, tj. v podmínkách ČR bude podáno souhrnné hlášení v zákonné lhůtě (do 25. ledna 2021). Pro služby poskytnuté do Spojeného království od 1. 1. 2021 již neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.

  Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

  Při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo příjemce služby. Osoba povinná k dani z EU i mimo EU, která poskytuje tyto služby přeshraničně konečnému spotřebiteli v EU, se může dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One Stop Shop. Poskytovatelé usazení v ČR a identifikovaní pro režim Evropské unie v ČR, kteří budou po skončení přechodného období nadále poskytovat telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby zákazníkům ve Spojeném království, nebudou moci využívat tento zvláštní režim pro podávání přiznání a odvedení případné DPH splatné ve Spojeném království. Budou muset dodržovat pravidla platná ve Spojeném království. Výše zmínění poskytovatelé těchto služeb podají za poslední zdaňovací období přechodného období, tzn. za 4. čtvrtletí 2020, standardní daňové přiznání v ČR jako státu identifikace, ve kterém uvedou i splatnou DPH do Spojeného království. Termín pro podání daňového přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020 je také standardní, a to do 20. 1. 2021. Oprava podaných daňových přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa do Spojeného království je možná do 31. 12. 2021.

  Vracení DPH

  Pro žádosti o vrácení daně, která byla odvedena před koncem přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, v souvislosti s plněním ve Spojeném království, aplikuje plátce v tuzemsku nadále dosavadní postup platný mezi členskými státy EU. Předmětnou žádost je třeba podat nejpozději dne 31. 3. 2021. Po uplynutí přechodného období nebude již možné výše uvedené postupy v rámci společného systému vracení DPH v EU použít. Jedinou výjimku představuje pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží v České republice osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou XI – zde bude i nadále uplatňován systém vracení DPH platný v EU i po skončení přechodného období.

  Bližší informace naleznete v následujícím dokumentu:

  Info-dopady-BREXITu-na-DPH-od-20210101.pdf (financnisprava.cz)

  Intrastat

  Od 1. 1. 2021, po ukončení přechodného období, dochází ke změně vykazování obchodu se Spojeným královstvím v Intrastatu. Za referenční období leden 2021 může být ještě v Intrastatu vykázán pohyb zboží mezi Spojeným královstvím a ČR vlivem časového nesouladu souvisejícího s přepravou zboží nebo z důvodu vykazování zboží podle DPH. Jedná se o dodávky, u kterých byl obdržen daňový doklad až v lednu (a dodávka zboží se týká roku 2020) nebo v situaci, kdy např. zboží bylo z GB odesláno na konci roku 2020, ale fyzicky překročilo české hranice až v lednu 2021 (a zpravodajská jednotka vykazuje Intrastat podle fyzického pohybu).

  Počínaje od referenčního období únor 2021 se bude vykazovat v Intrastatu pouze pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR. To znamená, že území Severního Irska bude v Intrastatu vykazováno jako členský stát EU. Naopak, pohyb zboží mezi ČR a ostatními částmi Spojeného království (bez Severního Irska) nebude vykazovaný v Intrastatu, ale bude zaznamenaný na celních dokladech.

  SEPA platby

  Dne 31. 1. 2020 Spojené království Velké Británie a Severního Irska formálně opustilo Evropskou unii a vstoupilo do přechodného období, které skončí 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 Velká Británie opouští jednotný evropský trh a celní unii a již není považována za zemi Evropského hospodářského prostoru.

  nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků vyplývá, že poskytovatelé platebních služeb mají zajistit, aby platební transakce zásadně doprovázel mimo jiné údaj o adrese plátce, pokud se nejedná o transakce, kdy jsou všichni poskytovatelé zapojení do platebního řetězce usazeni v Evropské unii, nebo o specifické transakce dle čl. 6 odst. 2 zmíněného nařízení. Poskytovatelé sídlící ve Spojeném království od 1. 1. 2021 nebudou považováni za usazené v Evropské unii.

  Proto od 1. 1. 2021 jsou poskytovatelé platebních služeb povinni zajistit, aby SEPA transakce, kterých se účastní poskytovatel/é se sídlem ve Spojeném království (typicky SEPA transakce zasílané na účet příjemce vedený poskytovatelem se sídlem ve Spojeném království), doprovázely následující informace:

  • u příkazu plátce k bezhotovostní úhradě SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT) a k okamžité bezhotovostní úhradě SEPA (SCT Inst):
   • údaj o úplné adrese plátce,
   • BIC kód banky příjemce, pokud banka plátce tento údaj výslovně požaduje;
  • v rámci SEPA inkasa (SEPA Direct Debit CORE, SEPA Direct Debit B2B):
   • údaj o úplné adrese plátce,
   • BIC kód banky plátce, pokud banka příjemce tento údaj výslovně požaduje.

  Blíže o dané problematice pojednává doporučení Evropské rady pro platby (European Payments Council).

  Česká národní banka tímto upozorňuje všechny poskytovatele platebních služeb na povinnost poskytovat tyto informace při SEPA transakcích, kterých se účastní poskytovatel/é se sídlem ve Spojeném království, s účinností od 1. 1. 2021.

  Řešení Brexitu v Money S3

  Seznam států

  Do seznamu států byly doplněny dva nové státy, které je možné používat v programu Money S3 pro potřeby zpracování DPH a výkazu Intrastat.

  XI – Velká Británie (Severní Irsko)              Členství v EU = Ano, Kód DIČ = XI

  XU – Velká Británie (bez Severního Irska)  Členství v EU = Ne, Kód DIČ = „prázdné“, Určeno pouze pro systém Intrastat.

  Stát GB (Velká Británie) zůstává v seznamu států s původním nastavením, tzn. Členství v EU = Ano, Kód DIČ = GB. Důvod je ten, aby bylo možné zpětně vykazovat opravy v Souhrnném hlášení a výkazu Intrastat platné do roku 2020.

  blank

  U firem ze Severního Irska doporučujeme pro potřeby DPH a výkazu Intrastat založit v adresáři firem novou adresu, na které nastavíte předponu DIČ na XI. U adresních údajů firmy doporučujeme ponechat kód státu „GB“ (pro příkazy k úhradě a expedice balíků, kde bude nadále požadován kód GB). Kód státu „XI“ je určen pouze pro potřeby DPH a výkazu Intrastat. Novou adresu vyberete na dokladech pořizovaných od 1.1.2021.

  Souhrnné hlášení

  Do souhrnného hlášení musí od 1.1.2021 vstupovat pouze zboží určené pro Severní Irsko (XI). Zboží určené pro Velkou Británii (bez Severního Irska) a služby určené pro Velkou Británii i Severní Irsko do Souhrnného hlášení již nevstupují.

  Souhrnné hlášení pracuje s kódem DIČ. Zároveň je možné vstup dokladu do souhrnného hlášení regulovat vhodným členěním DPH. Tzn. bez ohledu na to, zda je na dokladu uvedeno DIČ s předponou GB nebo XI, vstupuje doklad do Souhrnného hlášení pouze v případě, pokud je použito vhodné členění DPH.

  U zboží určeného pro Severní Irsko je možné použít standardně dodávané členění DPH 19Ř21, na kterém je přednastaven Kód plnění = 0 – dodání zboží. V ostatních případech je třeba použít členění DPH bez uvedeného Kódu plnění, např. 19Ř22 (Vývoz zboží).

  Přiznání k DPH MOSS

  Z důvodu možnosti pořizovat doklady časově spadající do zdanitelného období roku 2020 a provádění opravných podání byla ponechána na dokladech možnost vybrat stát MOSS „Velká Británie“. Jinak pro zdanitelné období 2021 a výše již nelze používat stát „Velká Británie“.

  Intrastat

  Do průvodce tiskem výkazu Intrastat byl doplněn nový přepínač „Uvádět dodávky zboží z / do Velké Británie (kód státu GB)“. Přepínač je implicitně zapnutý pro období leden 2021. Pro období únor 2021 a dále je přepínač implicitně vypnutý. S pomocí přepínače je možné určit, zda mají být součástí výkazu Intrastat obchody s Velkou Británií či nikoliv.

  Pokud potřebujete vykazovat za leden 2021 jen vybrané dodávky s kódem GB a jiné již nikoliv, tak vyberte na dokladu „Stát určení“ resp. „Stát odeslání“ s kódem XU (Velká Británie bez Severního Irska). Údaj se na dokladu nastavuje na záložce „Intrastat“. Doklady s kódem XU nevstoupí do výkazu Intrastat ani v případě, že bude zapnutý přepínač „Uvádět dodávky zboží z / do Velké Británie (kód státu GB)“.

  V případě zboží zasílaného do Severního Irska nebo přijímaného ze Severního Irska je třeba na dokladu vybrat „Stát určení“ resp. „Stát odeslání“ s kódem XI (Severní Irsko). Tyto doklady vstoupí do výkazu Intrastat vždy.

  Při nastavování „Původu zboží“ je třeba rozlišovat, zda se jedná o Severní Irsko (uvede se stát s kódem XI) nebo o zbývající část Spojeného království, tj. bez Severního Irska (uvede se stát s kódem XU). Zemi původu je možné přednastavit buď na kartě zásoby (kmenové kartě) v poli „Kód státu původu“ nebo na položce dokladu v poli „Země původu“.

  blank

  Majetek

  Součástí daňového balíčku 2021 je zrušení daňových odpisů nehmotného majetku. Znamená to návrat k systému, kdy za daňový náklad lze uznat účetní odpisy. Tato nová pravidla je přitom možné použít již pro nehmotný majetek pořízený v průběhu roku 2020. Další změnu představuje zvýšení limitu pro dlouhodobý hmotný majetek ze současných 40.000 Kč na 80.000 Kč. Schváleny byly rovněž mimořádné odpisy hmotného majetku. Např. nový automobil zatříděný do odpisové skupiny 2 a zařazený do užívání v 02/2020 bude možné daňově odepisovat metodou mimořádných odpisů dle § 30a zákona o daních z příjmů – za rok 2020 tedy ve výši 10/12 ze 60 % vstupní ceny, za rok 2021 ve výši 2/12 ze 60 % vstupní ceny + 10/12 ze 40 % vstupní ceny a za rok 2022 ve výši 2/12 ze 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy jsou nově umožněny u majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021.

  Řešení v Money S3

  Všechny změny jsou v programu Money S3 již podporované z dřívější doby a je možné je uživatelsky nastavit na kartě majetku.

  Tiskové formuláře

  Všechny níže uvedené změny budou připravené v lednové a únorové verzi.

  Aktualizované tiskové formuláře

  Podle platné legislativy budou v Money S3 ve verzích 21.100 a 21.200 aktualizovány následující tiskové formuláře:

  Verze 21.100

  Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

  • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (nový vzor č. 25)

  Režie / Mzdy – tiskové sestavy

  • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (nový vzor č. 18)
   • Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (nový vzor č. 14)

  Verze 21.200
  (předpokládaný termín vydání v týdnu od 15. února 2021)

  Účetnictví / Tiskové sestavy

  • Přiznání k DPH (nový vzor č. 22)

  Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (nový vzor č. 26)
   • Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (nový vzor č. 16)
   • Příloha č. 2 – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů (nový vzor č. 16)
   • Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (nový vzor č. 16)
   • Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku (nový vzor č. 2)
   • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
  • Přiznání k dani z příjmů právnických osob (nový vzor č. 31)
   • Příloha č. 3 II. oddílu (nová příloha – nový vzor č. 2)
   • Samostatná příloha k položce 12 (nový vzor č. 7)
   • Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (nový vzor č. 18)
   • Samostatná příloha k tabulce V. přílohy č. 3 II. oddílu (nová příloha – nový vzor č. 2)
   • Samostatná příloha k řádku č. 319 II. oddílu (nová příloha – nový vzor č. 2)

  Účetnictví / Závěrkové operace / OSVČ

  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – (nový vzor ČSSZ – 89 324 20 I/2021)
  • Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) – (nové vzory za rok 2020)

  Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

  • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) – (nový vzor 29)
  • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – (nový vzor 8)
  • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (nový vzor č. 25)

  Režie / Mzdy – tiskové sestavy

  • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (nový vzor č. 23)
   • Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2020 (nový vzor č. 20)
   • Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (nový vzor č. 15)
   • Příloha č. 3 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nový vzor č. 17)
   • Příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (nový vzor č. 12)
  • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (nový vzor č. 18)
   • Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (nový vzor č. 14)
  • Daňové sestavy / Měsíční proplacení daňových bonusů (nový vzor č. 11)
  • Daňové sestavy / Roční proplacení daňových bonusů (nový vzor č. 11)
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení