Úvod / Návody / Legislativní změny ve mzdách pro rok 2013
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny ve mzdách pro rok 2013

Tento dokument popisuje legislativní změny ve mzdách pro účetní rok 2013 řešené programem Money S3 verze 13.101.

Při lednovém zpracování mezd za období 12/2012 postupujte stejně jako v celém roce 2012. Pro mzdy za období 01/2013 využijete Money S3 verze 13.101, kterou budeme rozesílat v rámci služby Podpora a Aktualizace a která bude obsahovat legislativní změny pro rok 2013. Tato aktualizace obsahuje ve mzdovém modulu dvě podstatné novinky: pojistné na důchodové spoření („druhý pilíř“ důchodové reformy) a solidární daň.

Pojistné na důchodové spoření

Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, kterým se zavádí tzv. „druhý pilíř“ důchodové reformy, umožňuje zaměstnancům další alternativní druh spoření na důchod. Podotkněme, že stávající legislativní úprava zahrnuje povinné placení sociálního pojištění, jehož součástí je i část určená na důchodové zajištění (tzv. „první pilíř“) a dobrovolné penzijní připojištění (tzv. „třetí pilíř“). K zavedení nového způsobu důchodového spoření (druhého pilíře) bylo přikročeno v důsledku negativních prognóz vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva a k následnému předpokládanému úbytku financí obsažených v prvním pilíři.

O tomto tématu píšeme podrobněji v tomto článku našeho účetního a daňového servisu.

Řešení v Money S3

U zaměstnanců, kteří se rozhodli vstoupit do druhého pilíře, je třeba ve mzdovém období na Kartě zaměstnance zaškrtnout přepínač - „Zaměstnanec je účastníkem pojistného na důchodové spoření“ (záložka Mzdy / Platby, zaúčtování). Pojistné na důchodové spoření se bude u těchto zaměstnanců počítat poprvé od toho měsíce, který je nastavený na Kartě období platnosti mzdových údajů.

Pro nastavení zaměstnanců, kteří jsou účastníky pojistného na důchodové spoření, můžete v seznamu Zaměstnanců použít funkci Hromadné změny.

001

Karta zaměstnance

Dále je možné na Kartě zaměstnance nastavit datum, od kterého je zaměstnanec registrován v systému důchodového spoření (záložka Osobní údaje / Doplňkové údaje). Toto datum je určené pouze pro vnitřní potřebu zaměstnavatele a při výpočtu pojistného se nezohledňuje.

002

Karta zaměstnance

Procentní sazba pojistného na důchodové spoření je nastavena na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd na záložce „Důchodové spoření“. Pro rok 2013 činí 5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanci, kteří jsou účastníky důchodového spoření, platí základní pojistné na sociální zabezpečení ve snížené sazbě 3,5 %. Znamená to, že zaměstnanci účastnící se druhého pilíře platí celkem 8,5 % z vyměřovacího základu (3,5 % na sociální pojištění a 5 % na důchodové spoření). Ostatní zaměstnanci platí sociální pojištění v dosavadní výši 6,5 %.

003

Karta časově rozlišitelných parametrů mezd

Výpočet pojistného na důchodové spoření probíhá na Kartě mzdy v záložce Vyúčtování zaměstnanec v sekci „Pojistné“ – na řádku „Důchodové spoření“. Základ pojistného na důchodové spoření se rovná základu pojistného na sociální zabezpečení. Částka pojistného na důchodové spoření navyšuje celkové pojistné, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy a ponižuje částku čisté mzdy. Ostatní navazující výpočty na Kartě mzdy zůstávají beze změny.

Po zaúčtování mezd se vytváří samostatný Závazkový doklad s položkami jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou účastníky pojistného na důchodové spoření. Na kartě Zaúčtování mezd je třeba pro zaúčtování tohoto Závazkového dokladu vyplnit potřebné údaje, tj. konstantní symbol, adresu finančního úřadu, na který posíláte pojistné (viz dále), a závazkový účet (doporučujeme syntetický účet 336 a vhodnou volbu analytiky). Pojistné odvádí plátce pojistného (zaměstnavatel) svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím 41013.

004

Karta mzdy

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníky (zaměstnance) prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné příslušnému finančnímu úřadu. Plátce sráží poplatníkům zálohu na pojistné v termínu, ve kterém se sráží záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a to obdobným způsobem jako tuto zálohu na daň.

Plátce je povinen elektronicky podat Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření podle jednotlivých poplatníků. Hlášení se podává v termínu do 20 dnů po uplynutí měsíce, ve kterém došlo ke sražení zálohy na pojistné. Např. hlášení za březen se podává do 20. dubna. Před uplynutím lhůty pro podání hlášení je možné nahradit již podané hlášení opravným hlášením, k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží. Hlášení podané po lhůtě se považuje za následné hlášení.

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2013 je povinen podat plátce pojistného příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna 2014.

Řešení v Money S3

Pro zpracování Hlášení k záloze na pojistné je možné použít v Money S3 tiskovou sestavu, která se nachází na kartě Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Další sestavy / Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Do sestavy vstupují zaměstnanci, kteří jsou účastníky pojistného na důchodové spoření. Před tiskem můžete doplnit údaje potřebné pro vyplnění hlášení, nastavit parametry e-podání a vybrat typ hlášení (řádné, opravné). K dispozici je tiskový formulář, určený pouze pro vnitřní potřebu účetní jednotky. Hlášení se musí podat výhradně elektronicky. Možnosti elektronického podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu Elektronická podání z Money S3.

Pro vytvoření případného Následného hlášení použijte aplikaci EPO (Elektronická podání), která se nachází na Daňovém portálu MFČR.

V budoucnu se v Money S3 počítá s doplněním ročního Vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Podání se bude taktéž podávat výhradně elektronicky.

Solidární daň

O tomto tématu píšeme podrobněji také v tomto článku našeho účetního servisu.

V rámci zákona č. 500/2012 byla z důvodu stabilizace schodku veřejných rozpočtů zavedena tzv. „solidární daň“. Jde o zvláštní daň z příjmů fyzických osob, jejichž příjmy zahrnované do základu daně ve zdaňovacím období překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (čtyřnásobek měsíční mzdy násobený dvanácti). Nejedná se tedy o nové zdaňovací procentuální pásmo. Solidární daň se bude uplatňovat v letech 2013 až 2015.

Solidární zvýšení daně (roční zúčtování)

Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob za celé zdaňovací období činí solidární daň 7 %. Základem pro výpočet solidární daně je kladný rozdíl mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a z podnikání zahrnovaných do základu daně ve zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Průměrná mzda pro rok 2013 je stanovena ve výši 25 884 Kč. Znamená to, že solidární daň se za rok 2013 týká poplatníků, jejichž příjmy ze závislé činnosti a z podnikání převýší částku 1 242 432 Kč (25 884 x 48).

Řešení v Money S3

Procento solidární daně pro roční zúčtování je uvedeno na kartě Nastavení účetního roku (Money / Možnosti a nastavení). Synchronizaci sazby s připravenými seznamy provedete s pomocí volby Nástroje / Účetní konstanty. Výpočet roční daně z příjmů fyzických osob probíhá v Money S3 na kartě Účetnictví / Závěrkové operace / Podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při výpočtu roční daně bude solidární daň poprvé zohledněna až po uplynutí zdaňovacího období roku 2013.

005

Nastavení účetního roku

Solidární zvýšení zálohy na daň

Solidární zvýšení zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a 4násobkem průměrné mzdy. Znamená to, že při měsíčním výpočtu zálohy se solidární daň týká poplatníků, jejichž hrubá mzda přičtená k ostatním příjmům převýší částku 103 536 Kč (25 884 x 4).

Řešení v Money S3

Procento solidární daně u zálohy je nastaveno na kartě Časově rozlišitelných parametrů mezd. Synchronizaci sazby s připravenými seznamy provedete s pomocí volby Nástroje / Účetní konstanty.

006

Karta časově rozlišitelných parametrů mezd

Na Kartě mzdy je částka základu pro výpočet solidární daně uvedena v záložce Vyúčtování zaměstnanec na novém řádku v poli Navýšení daně – základ. Vpravo od tohoto základu je uvedená výše solidární daně bez zaokrouhlení. K zaokrouhlení dochází až v rámci celkové daně před slevou, která je tvořena součtem základní (standardní) daně a solidární daně. Následující výpočty na Kartě mzdy probíhají beze změny (daň po slevách, bonus, čistá mzda atd.).

007

Karta mzdy

Tiskové formuláře

Podle platné legislativy byly v Money S3 aktualizovány následující tiskové formuláře:

Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

  • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osobVýpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 17)
  • Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – vzor č. ČSSZ 89 621 6  III/2012
  • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech – tiskový formulář pro rok 2013 (vzor č. 21) bude podle vyjádření Ministerstva financí ČR k dispozici až v únoru 2013. Aktualizaci tohoto formuláře v Money S3 je proto možné očekávat až v následující verzi.

Režie / Mzdy – tiskové sestavy

  • Sociální pojištění / Přehled o výši pojistného – vzor č. ČSSZ 89 542 9 I/2013
  • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 18)
  • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 15)
  • Daňové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 12)
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení