• Domů » Návody » Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí

Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí

Pořízení zboží z členských zemí EU

V případě pořizování zboží z území Evropské unie dochází ke zdaňování buď již v členském státě dodavatele (při pořizování zboží českými osobami neregistrovanými k DPH), nebo až v ČR (při pořizování zboží osobami v ČR registrovanými k DPH).

Vzhledem k tomu, že dodání zboží mezi plátci DPH v rámci EU je považováno za osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH, pořizovatel zboží (český plátce DPH) bude nakupovat zboží za cenu bez daně a tyto transakce deklaruje ve svém přiznání k DPH jako „intrakomunitární akvizici“. Český plátce DPH je povinen pořízené zboží řádně přiznat a zdanit v ČR v rámci svého přiznání k DPH (uplatňuje přitom sazby ČR dle zákona o DPH).

Operace mezi plátci DPH v rámci Evropské unie podle předchozího odstavce provedete v Money S3 ve dvou krocích:

 

Karta členění DPH

 

Přijatá faktura

Přijatou fakturu od zahraničního dodavatele z Evropské unie zapíšete do Money S3 standardním postupem. Důležité je správné vyplnění Členění DPH, které je v tomto případě 19Ř00P - Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu) a současně doklad musí mít uvedeny nulové částky v kolonkách pro DPH.

Poznámka pro podvojné účetnictví

Pokud budete tento doklad zadávat jako doklad s položkami a budete chtít použít aparát automatického generování Interního dokladu pro daň, musíte zadávat Typ ceny jako „jen základ“, uvést správnou sazbu DPH a také správné datum zdanitelného plnění.

Reverse charge

 

Karta položky faktury

Takto vyplněnou přijatou fakturu uložíte tlačítkem OK.

 

Přijatá faktura

Druhý krok, kterým zaúčtujete Reverse charge je pro podvojné účetnictví a daňovou evidenci odlišný.

Podvojné účetnictví

Po uložení přijaté faktury (s cenou bez daně a s nenulovým základem v některé sazbě DPH) se vám v seznamu Faktur přijatých zpřístupní tlačítko Reverse Charge.

Pomocí tohoto tlačítka program automaticky vygeneruje Interní doklad.

Před vlastním generováním interního dokladu doporučujeme zkontrolovat nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Reverse charge - Zahraniční.

 

Nastavení Reverse charge

V části Zaúčtování s nárokem na odpočet daně zadáváte potřebné údaje pro obě daňové položky: Povinnost přiznat daň a Nárok na odpočet daně.

 • Text položky - program automaticky doplňuje texty do položek Interního dokladu. Chcete-li si je změnit, napište text do pole Text položky.
 • Předkontace - doplníte předkontaci ze seznamu Předkontací.

 

Karta předkontace

 

 • Členění DPH - vyberete ze seznamu členění DPH(19Ř03,04).

Karta členění DPH

 

 • Typ dokladu - vyberete Typ interního dokladu ze seznamu. Údaje z typu dokladu se přenáší do vytvářeného Interního dokladu (zejména číselná řada).

 

V seznamu Faktur přijatých po stisku tlačítka Reverse Charge se vám zobrazí okno pro zadání údajů potřebných pro generaci Interního dokladu.

 

Generování Reverse charge

Volíte z následujících možností:

 • Kurz - program automaticky nabídne kurz platný podle nastavení pro danou měnu a k datu zdanitelného plnění faktury. Kurz můžete měnit.
 • Generovat doklad s nárokem na odpočet daně - tuto volbu použijete v případě, kdy vzniká nárok na odpočet.
  • Dále nastavujete, zda se v Interním dokladu vytvoří obě položky nebo pouze jedna z nich:
  • - s položkami pro přiznání daně
   - s položkami pro odpočet daně
 • Generovat doklad bez nároku na odpočet daně - tuto volbu použijete v případě, kdy nevzniká nárok na odpočet.
 • Tlačítkem Vytvořit doklad se vám automaticky vygeneruje a zobrazí Interní doklad.

 

Interní doklad

Podle nastavení se vytvoří položky pro přiznání daně (uskutečněná plnění) a nebo položky pro nárok na odpočet daně (přijatá plnění) pro každou sazbu DPH zvlášť.

Po vyplnění a uložení tohoto Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH tohoto dokladu vstupují do Přiznání k DPH, jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

 

Zápis v účetním deníku

V případě, že data pro přiznání daně a nárok na odpočet budete požadovat odlišná (odpočet si nárokovat později), je nutné vystavit dva Interní doklady s jiným datem zdanitelného plnění.

UPOZORNĚNÍ: Datum zdanitelného plnění se přebírá z faktury a je zapotřebí ho zadat správně podle zákona o DPH podle data dodávky, resp. vystavení přijatého dokladu. K tomuto datu se také počítá kurz pro výpočet základu a výše daně, podle nastavení kurzů účetní jednotky (pevný nebo denní). Tento kurz může být obecně jiný, než v jakém byla vystavena původní faktura!

Daňová evidence

V daňové evidenci je postup pořízení zboží z jiného členského státu shodný jako v podvojném účetnictví, pouze s tím rozdílem, že v daňové evidenci není nutné řešit natavení zaúčtování reverse charge.

Dovoz zboží z nečlenských zemí EU (JSD)

Přijatá faktura

Přijatou fakturu od zahraničního dodavatele zapíšete do Money S3 stejným postupem jako u členských zemí.

Přiznání a odpočet daně

Podvojné účetnictví

Postup při dovozu zboží z nečlenských zemí EU je v zásadě podobný principu reverse charge, s tím rozdílem, že se ale na Interním dokladu použijí jiná Členění DPH:

Pro Přiznání daně (19Ř07, 08):

Karta členění DPH

 

Pro Nárok na odpočet ( 19Ř43,44 ):

 

Karta členění DPH

V případě JSD (Jednotný správní doklad) není obecně možné použít tlačítko Reverse charge, v přijatých fakturách, pro automatické generování Interního dokladu, protože neobsahuje dopravu a clo. Této možnosti můžete využít, pokud byste tyto položky následně editovali ručně. Pro výpočet základu daně je nutné zohlednit clo a dopravu. V případě propuštění do volného oběhu ze třetí země je základem daně součet hodnot z odst. 47 JSD = základ pro vyměření cla + clo, a hodnoty z odst. 45 JSD (oprava) = hodnota vedlejších nákladů, např. dopravy z hranice EU až do místa určení v tuzemsku. Tyto hodnoty jsou již přepočítány celním kurzem.

Příklad:

Nákup zboží v New Yorku a jeho dovoz do Brna. Dodací podmínka EXW (což znamená, že je dodáno na rampě dodavatele v NY).

Hodnota faktury za zboží 100 000
Cena za dopravu z NY do Hamburku 50 000
Cena za dopravu z Hamburku do Rozvadova 20 000
Cena za dopravu z Rozvadova do Brna 5 000
Clo 1 000

Podoba JSD:

odst. 42 (hodnota zboží) = 100 000
odst. 45 (oprava = vedlejší náklady) = 25 000 (doprava z Hamburku až do Brna)
odst. 46 (statistická hodnota dovozu) = 170 000 (hodnota zboží včetně přepravy až do Rozvadova)
odst. 47 (základ pro vyměření cla) = 150 000 (hodnota zboží včetně přepravy do Hamburku) + clo 1 000

Základ daně pro účely DPH je 176 000 (z odst. 47- 151 000, z odst. 45- 25 000).
Do celní hodnoty, ze které se počítá clo, se započítává jen přeprava na hranice EU.
Do statistické hodnoty dovozu se kromě toho započítává i přeprava na hranice ČR.
Do základu daně pro účely DPH se započítává kromě toho i přeprava až do místa určení v tuzemsku.

 

Interní doklad

Jako další krok je samozřejmě nutné vytvořit Závazkový doklad vůči celnímu úřadu, kterým uhradíte platbu cla. Podle našeho příkladu:

Závazkový doklad

 

Daňová evidence

V daňové evidenci je postup obdobný jako v podvojném účetnictví.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).