Úvod / Návody / Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí

Pořízení zboží z členských zemí EU

V případě pořizování zboží z území Evropské unie dochází ke zdaňování buď již v členském státě dodavatele (při pořizování zboží českými osobami neregistrovanými k DPH), nebo až v ČR (při pořizování zboží osobami v ČR registrovanými k DPH).

Vzhledem k tomu, že dodání zboží mezi plátci DPH v rámci EU je považováno za osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH, pořizovatel zboží (český plátce DPH) bude nakupovat zboží za cenu bez daně a tyto transakce deklaruje ve svém přiznání k DPH jako „intrakomunitární akvizici“. Český plátce DPH je povinen pořízené zboží řádně přiznat a zdanit v ČR v rámci svého přiznání k DPH (uplatňuje přitom sazby ČR dle zákona o DPH).

Operace mezi plátci DPH v rámci Evropské unie podle předchozího odstavce provedete v Money S3 ve dvou krocích:

 

blank

Karta členění DPH

 

Přijatá faktura

Přijatou fakturu od zahraničního dodavatele z Evropské unie zapíšete do Money S3 standardním postupem. Důležité je správné vyplnění Členění DPH, které je v tomto případě 19Ř00P - Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu) a současně doklad musí mít uvedeny nulové částky v kolonkách pro DPH.

Poznámka pro podvojné účetnictví

Pokud budete tento doklad zadávat jako doklad s položkami a budete chtít použít aparát automatického generování Interního dokladu pro daň, musíte zadávat Typ ceny jako „jen základ“, uvést správnou sazbu DPH a také správné datum zdanitelného plnění.

Reverse charge

 

blank

Karta položky faktury

Takto vyplněnou přijatou fakturu uložíte tlačítkem OK.

 

blank

Přijatá faktura

Druhý krok, kterým zaúčtujete Reverse charge je pro podvojné účetnictví a daňovou evidenci odlišný.

Podvojné účetnictví

Po uložení přijaté faktury (s cenou bez daně a s nenulovým základem v některé sazbě DPH) se vám v seznamu Faktur přijatých zpřístupní tlačítko Reverse Charge.

Pomocí tohoto tlačítka program automaticky vygeneruje Interní doklad.

Před vlastním generováním interního dokladu doporučujeme zkontrolovat nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Reverse charge - Zahraniční.

 

blank

Nastavení Reverse charge

V části Zaúčtování s nárokem na odpočet daně zadáváte potřebné údaje pro obě daňové položky: Povinnost přiznat daň a Nárok na odpočet daně.

 • Text položky - program automaticky doplňuje texty do položek Interního dokladu. Chcete-li si je změnit, napište text do pole Text položky.
 • Předkontace - doplníte předkontaci ze seznamu Předkontací.

 

blank

Karta předkontace

 

 • Členění DPH - vyberete ze seznamu členění DPH(19Ř03,04).
blank

Karta členění DPH

 

 • Typ dokladu - vyberete Typ interního dokladu ze seznamu. Údaje z typu dokladu se přenáší do vytvářeného Interního dokladu (zejména číselná řada).

 

V seznamu Faktur přijatých po stisku tlačítka Reverse Charge se vám zobrazí okno pro zadání údajů potřebných pro generaci Interního dokladu.

 

blank

Generování Reverse charge

Volíte z následujících možností:

 • Kurz - program automaticky nabídne kurz platný podle nastavení pro danou měnu a k datu zdanitelného plnění faktury. Kurz můžete měnit.
 • Generovat doklad s nárokem na odpočet daně - tuto volbu použijete v případě, kdy vzniká nárok na odpočet.
  • Dále nastavujete, zda se v Interním dokladu vytvoří obě položky nebo pouze jedna z nich:
  • - s položkami pro přiznání daně
   - s položkami pro odpočet daně
 • Generovat doklad bez nároku na odpočet daně - tuto volbu použijete v případě, kdy nevzniká nárok na odpočet.
 • Tlačítkem Vytvořit doklad se vám automaticky vygeneruje a zobrazí Interní doklad.

 

blank

Interní doklad

Podle nastavení se vytvoří položky pro přiznání daně (uskutečněná plnění) a nebo položky pro nárok na odpočet daně (přijatá plnění) pro každou sazbu DPH zvlášť.

Po vyplnění a uložení tohoto Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH tohoto dokladu vstupují do Přiznání k DPH, jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

 

blank

Zápis v účetním deníku

V případě, že data pro přiznání daně a nárok na odpočet budete požadovat odlišná (odpočet si nárokovat později), je nutné vystavit dva Interní doklady s jiným datem zdanitelného plnění.

UPOZORNĚNÍ: Datum zdanitelného plnění se přebírá z faktury a je zapotřebí ho zadat správně podle zákona o DPH podle data dodávky, resp. vystavení přijatého dokladu. K tomuto datu se také počítá kurz pro výpočet základu a výše daně, podle nastavení kurzů účetní jednotky (pevný nebo denní). Tento kurz může být obecně jiný, než v jakém byla vystavena původní faktura!

Daňová evidence

V daňové evidenci je postup pořízení zboží z jiného členského státu shodný jako v podvojném účetnictví, pouze s tím rozdílem, že v daňové evidenci není nutné řešit natavení zaúčtování reverse charge.

Dovoz zboží z nečlenských zemí EU (JSD)

Přijatá faktura

Přijatou fakturu od zahraničního dodavatele zapíšete do Money S3 stejným postupem jako u členských zemí.

Přiznání a odpočet daně

Podvojné účetnictví

Postup při dovozu zboží z nečlenských zemí EU je v zásadě podobný principu reverse charge, s tím rozdílem, že se ale na Interním dokladu použijí jiná Členění DPH:

Pro Přiznání daně (19Ř07, 08):

blank

Karta členění DPH

 

Pro Nárok na odpočet ( 19Ř43,44 ):

 

blank

Karta členění DPH

V případě JSD (Jednotný správní doklad) není obecně možné použít tlačítko Reverse charge, v přijatých fakturách, pro automatické generování Interního dokladu, protože neobsahuje dopravu a clo. Této možnosti můžete využít, pokud byste tyto položky následně editovali ručně. Pro výpočet základu daně je nutné zohlednit clo a dopravu. V případě propuštění do volného oběhu ze třetí země je základem daně součet hodnot z odst. 47 JSD = základ pro vyměření cla + clo, a hodnoty z odst. 45 JSD (oprava) = hodnota vedlejších nákladů, např. dopravy z hranice EU až do místa určení v tuzemsku. Tyto hodnoty jsou již přepočítány celním kurzem.

Příklad:

Nákup zboží v New Yorku a jeho dovoz do Brna. Dodací podmínka EXW (což znamená, že je dodáno na rampě dodavatele v NY).

Hodnota faktury za zboží 100 000
Cena za dopravu z NY do Hamburku 50 000
Cena za dopravu z Hamburku do Rozvadova 20 000
Cena za dopravu z Rozvadova do Brna 5 000
Clo 1 000

Podoba JSD:

odst. 42 (hodnota zboží) = 100 000
odst. 45 (oprava = vedlejší náklady) = 25 000 (doprava z Hamburku až do Brna)
odst. 46 (statistická hodnota dovozu) = 170 000 (hodnota zboží včetně přepravy až do Rozvadova)
odst. 47 (základ pro vyměření cla) = 150 000 (hodnota zboží včetně přepravy do Hamburku) + clo 1 000

Základ daně pro účely DPH je 176 000 (z odst. 47- 151 000, z odst. 45- 25 000).
Do celní hodnoty, ze které se počítá clo, se započítává jen přeprava na hranice EU.
Do statistické hodnoty dovozu se kromě toho započítává i přeprava na hranice ČR.
Do základu daně pro účely DPH se započítává kromě toho i přeprava až do místa určení v tuzemsku.

 

blank

Interní doklad

Jako další krok je samozřejmě nutné vytvořit Závazkový doklad vůči celnímu úřadu, kterým uhradíte platbu cla. Podle našeho příkladu:

blank

Závazkový doklad

 

Daňová evidence

V daňové evidenci je postup obdobný jako v podvojném účetnictví.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.