Úvod / Návody / Přenesená daňová povinnost
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Přenesená daňová povinnost

V programu Money S3 je možné pro Přenesenou daňovou povinnost využít aparátu Reverse Charge. V režimu Přenesené daňové povinnosti má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro něhož bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Daň musí přiznat a zaplatit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Plátce (dodavatel), který uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH, ale uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce (odběratel), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Přenesená daňová povinnost – stavební práce

Tento dokument nabízí jednoduchý návod, jak postupovat při přijetí a vystavení dokladů a následném podání výkazů v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněné (odběratel). Postup využijí zejména firmy zabývající se stavební činností, které vystavují faktury na stavební a montážní práce, ale i společnosti, které obdrží přijatou fakturu na tyto služby.

Videonávod
Doporučujeme vám pustit si následující video, kde vám během pěti minut prakticky předvedeme vše potřebné od správného nastavení členění DPH přes vystavení a příjem faktur až po sestavení výkazu pro finanční úřad.

1. Členění DPH

Připravených seznamech je přednastaveno Členění DPH 19Ř10,11_S a 19Ř25_S (na vstupu i výstupu), kde je již nastaven Předmět plnění RPDP pro Stavební a montážní práce.

blank

blank

2. Nastavení účetního roku

Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku v oddíle Účetnictví / záložka Reverse Charge (RPDP) / Tuzemský je přednastaveno Členění DPH pro stavební práce a vhodné Předkontace pro zaúčtování generovaného Interního dokladu.

blank

Poznámka: Zdanitelné plnění se vytváří až generovaným Interním dokladem, konkrétně Povinnost přiznat daň a Nárok na odpočet daně. Faktura přijatá musí být bez vlivu na DPH.

Doporučujeme ponechat nastavení volby Položky faktury / pokladního dokladu převzít do interního dokladu - každou samostatně. V případě, že by doklad obsahoval více různých komodit, je zapotřebí následně na každé položce Interního dokladu ručně opravit příslušné Členění DPH, aby odpovídalo komoditě. Položky pro nárok na odpočet mají všechny stejná Členění DPH (19Ř43,44). Pokud uvedenou volbu „každou samostatně“ nepoužijete, bude Interní doklad Reverse charge obsahovat souhrnnou částku daně s Počtem MJ rovným 1. Následně budete muset částku za MJ a Počet MJ upravit ručně.

blank

blank

3. Přijetí faktury na stavební a montážní práce

Přijatou fakturu zadáte do Money na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté pomocí tlačítka Přidat fakturu.

Při vyplňování je nutné zajistit, aby hlavička faktury neobsahovala částku DPH. Proto je potřeba vytvořit Položku faktury, kde se DPH rozepíše v konkrétní sazbě: do pole Typ ceny vyberte Jen základ a pro Sazbu DPH zvolte hodnotu 15 % nebo 21 %. Členění DPH je bez vlivu.

blank

blank

Upozornění: Faktura přijatá v režimu přenesení daňové povinnosti je daňovým dokladem. Pokud tento doklad obsahuje mimo položek přenesení daňové povinnosti i jiné položky (vstupující do Přiznání k DPH), nebo je zaokrouhlen (zaokrouhlení také musí vstoupit do Přiznání k DPH), je třeba uvést na hlavičce dokladu Členění DPH vztahující se k těmto daňovým položkám nebo k zaokrouhlení různé od Členění DPH „bez vlivu na DPH“, protože položky přenesení daňové povinnosti naopak členění „bez vlivu na DPH“ mít musí. Doklad do záznamní povinnosti vstoupí i v případě, kdy je zaokrouhlení za doklad nulové.

blank

4. Generování interního dokladu z přijaté faktury

Po uložení Faktury přijaté se automaticky zobrazí karta pro Generování interního dokladu, kde je již předvyplněno zaúčtování z Nastavení účetního roku. Tlačítkem Generovat doklad se vytvoří Interní doklad, který vstoupí do Přiznání k DPH. Podle nastavení se vytvoří položky pro přiznání daně (uskutečněná plnění), případně položky pro nárok na odpočet daně (přijatá plnění) pro každou sazbu DPH zvlášť. Po uložení Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH vstupují do Přiznání k DPH jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

blank

Faktura přijatá nevstupuje do Přiznání k DPH ani do Kontrolního hlášeníInterní doklad naopak vstupuje do Přiznání k DPH i do Kontrolního hlášení (do oddílu B1), ale zaúčtování tohoto dokladu neovlivní rozvahu ani výsledovku.

Interní doklady můžete kdykoliv vytvořit tlačítkem Reverse charge v seznamu Přijatých faktur.

blank

blank

5. Vystavení faktury na stavební a montážní práce

Fakturu vystavíte na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené pomocí tlačítka Přidat fakturu.

Opět je nutné zajistit, aby hlavička faktury neobsahovala hodnotu DPH – částku tedy rozepište v položce faktury v konkrétní sazbě DPH: Typ ceny vyberte Jen základ a pro Sazbu DPH zvolte hodnotu 15 % nebo 21 %. Pro Členění DPH doplňte 19Ř25S obsahující nastavenou komoditu 4 –stavební a montážní práce.
Případné zaokrouhlení faktury je posuzováno jako samostatné plnění, které nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, proto i v hlavičce dokladu vyplňte Členění DPH, a to jako 19Ř01,02.

blank

Tiskový náhled faktury

Vyplněnou fakturu uložte tlačítkem OK. Pro tisk doporučujeme použít námi dodávaný formulář 2010VFAK, který automaticky vkládá zákonem stanovený text pro režim přenesení daňové povinnosti (§92a).

blank

Uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti se vykazují v Přiznání k DPH i v Kontrolním hlášení (v oddíle A1).

6. Ostatní komodity

Pokud obchodujete s jinými komoditami, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, zadejte nejdříve všechna potřebná Členění DPH (na vstupu i výstupu), pro každou komoditu jedno, s vyplněnými údaji Předmět plnění a MJ.

DOPORUČENÍ:

  • Funkce reverse charge je dostupná u přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů, které obsahují alespoň jednu položku s Typem ceny "jen základ", s Členěním DPH "bez vlivu na DPH" a která je v základní nebo snížené sazbě DPH.
  • Datum zdanitelného plnění se přebírá z faktury a je zapotřebí jej zadat správně na základě Zákona o DPH podle data dodávky, resp. vystavení přijatého dokladu.
  • Pro zadávání dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti používejte zásadně doklady s položkami. Pokud se jedná o odpočtové položky, pak platí, že od celkové částky plnění se odčítají pouze ty, které byly již dříve zdaněné (přepínač Zdaněná záloha).
  • Pokud obsahuje doklad dodání více různých komodit v tomto režimu (položek), musíte na každé položce Interního dokladu reverse charge ručně opravit příslušné Členění DPH, aby odpovídalo dané komoditě.

 

POZOR: Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (dodavatel), musí na daňovém dokladu nastavit členění DPH 19Ř25 „Přenesení daňové povinnosti (na výstupu)“. Kolonka slouží pouze pro evidenční účely a neovlivňuje výslednou částku daně na Přiznání k DPH.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení