Účetní operace v majetkové agendě

Publikováno 13. 11. 2012

Následující návod vám přehledně předkládá veškeré účetní operace s účty MD a D v agendě Majetek.

 

Účetní operace MD D
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 321000
Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 321000
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 041000 623000
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 042000 624000
Zařazení dlouhodobého nehmotného majetku (např. software) 013000 041000
Zařazení dlouhodobého hmotného majetku (např. stroje) 022000 042000
Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 551100 073000
Odpis dlouhodobého hmotného majetku 551200 082000
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku – přijatá faktura 041000 321000
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku – navýšení pořizo-vací ceny majetku 013000 041000
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku – přijatá faktura 042000 321000
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku – navýšení pořizova-cí ceny majetku 022000 042000
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence (majetek je plně ode-psán) 073000 013000
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence (majetek je plně odepsán) 082000 022000
Prodej dlouhodobého nehmotného majetku – zaúčtování zůstatkové ceny 541000 073000
Prodej dlouhodobého nehmotného majetku - tržby 311000 641000
Prodej dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazení z evidence 073000 013000
Prodej dlouhodobého hmotného majetku – zaúčtování zůstatkové ceny 541000 082000
Prodej dlouhodobého hmotného majetku - tržby 311000 641000
Prodej dlouhodobého hmotného majetku – vyřazení z evidence 082000 022000

Leasing

Účetní operace MD D
Předpis splátkového kalendáře 381000 379000
Účetní operace MD D
Úhrada splátek bankovním převodem 379000 221000
Zaúčtování leasingových nákladů 518000 381000
Ukončení leasingu – odkupní cena 042000 321000
Zařazení předmětu leasingu po ukončení leasingu do majetku 022000 042000