Úvod / Návody / Zálohové faktury vystavené v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Zálohové faktury vystavené v daňové evidenci

Uváděný příklad se týká vystavených faktur v daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) a jejich procesu vystavení i úhrady. Dále zahrnuje příklady na předkontace pro úhradu zálohy, konfigurace odpočtů a vyúčtovací faktury.

Předkontace pro úhradu zálohy

Podrobný postup na vytvoření zálohové faktury, daňového dokladu a vyúčtovací faktury naleznete zde: Zálohové doklady a jejich vyúčtování

Na předkontaci hradícího dokladu musíte uvést správné účetní pohyby pro zaúčtování přijaté zálohy – základ jako účetní pohyb „ostatní příjmy podléhající dani“ a Zaúčtování DPH jako účetní pohyb „příjmy DPH.“
Můžete vyplnit i Členění DPH, které musí být bez vlivu na DPH, nebo toto plnění uvést až následně na hradícím dokladu. Tento doklad nebude daňovým dokladem.

 

Upozornění: V daňové evidenci se účtují pouze příjmy a výdaje prostřednictvím pokladního a bankovního dokladu. Daňový doklad k přijaté platbě se neúčtuje. V rámci úhrady zálohové faktury dochází současně k zaúčtování částek DPH, a to podle rozpisu uvedeného na hrazeném dokladu. Z tohoto důvodu je třeba mít na zálohové faktuře uveden rozpis daně!

blank

 Konfigurace odpočtu zálohy

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Fakturace / Odpočet zálohy si nastavíte v předkontacích pro odpočet zálohy i účetní pohyby pro DPH. Základ nastavíte jako účetní pohyb „ostatní příjmy podléhající dani“ a zaúčtování DPH jako účetní pohyb „příjmy DPH“.
 • Nezapomeňte zadat také Členění DPH, které musí být „uskutečněným zdanitelným plněním“.

blank

 

Vystavení zálohové faktury

Vystavíte zálohovou fakturu (Obchod / Prodej / Faktury vystavené / Přidat zálohu) např. s těmito částkami. Pokud vystavíte již zálohovou fakturu s rozpisem daně, usnadníte tím orientaci odběrateli i sobě při následném vytvoření úhrady této faktury. Není to ale nutností, celá částka může být v nulové sazbě.

základ daň celkem
sazba 15 % 100 15 115
sazba 21 % 100 21 121
celkem: 236

 

Úhrada zálohy

 • Po obdržení úhrady na Váš bankovní účet (nebo v hotovosti na pokladnu) vytvoříte Příjmový bankovní (nebo pokladní či interní) doklad a tuto fakturu uhradíte obvyklým způsobem přes tlačítko Variabilní symbol. Hradící doklad musí obsahovat pouze úhrady zálohy, nesmí obsahovat i jiné úhrady dokladů. Hradící doklad musí mít částku v nulové sazbě DPH a členění DPH bez vlivu.

 Vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

 • Po uložení hradícího dokladu program automaticky nabídne tvorbu Daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud jej nevytvoříte, můžete doklad vytvořit kdykoliv v seznamu bankovních, pokladních, interních dokladů, faktur vystavených a faktur přijatých tlačítkem Vytvořit daňový doklad. Následně se vytvoří Daňový doklad, který se uloží do seznamu Faktur vystavených. Rozpis částek daně v jednotlivých sazbách DPH se přebírá ze zálohové faktury poměrově k celkové částce úhrady. Pokud nebyl na zálohové faktuře proveden rozpis daně, tak je třeba částky daně následně na daňovém dokladu rozepsat.

blank

 

Na daňovém dokladu vyplníte Členění DPH, které musí být uskutečněným zdanitelným plněním.
Tento vytvořený Daňový doklad k přijaté platbě vytiskneme a zašleme odběrateli, aby si mohl nárokovat odpočet daně.

blank

 

Vyúčtování zálohy - vyúčtovací faktura

Pořídíme vyúčtovací fakturu obvyklým způsobem, tj. se všemi položkami, které odběrateli fakturujeme (např. s předkontací „tržby za zboží“) a provedeme přidání odpočtových položek pomocí volby Přidat / Odpočet zálohy.

 • Ve výběrovém Seznamu nevypořádaných zálohových faktur vybereme příslušnou zálohovou fakturu a potvrdíme.
 • Program začne automaticky nabízet položky odpočtu zálohy podle toho, v kolika sazbách DPH byly rozepsány částky úhrady na daňovém dokladu k přijaté platbě. Na kartě položky odpočtu zálohy vidíte přehledně rozpis částek celkové úhrady v jednotlivých sazbách daně (částky se přebírají z daňového dokladu) a dále rozpis již vyúčtovaných částek.
 • V rozpisu sazeb “již vyúčtováno” není zohledněna právě editovaná položka. Tohoto lze ovšem dosáhnout zatržením přepínače „Celkem s aktuální položkou“.

blank

 

 • Program nedovolí zadat v příslušné sazbě DPH vyšší částku, než je částka “již uhrazeno”.
 • Po finálním uhrazení (pozor, nutné) této vyúčtovací faktury se zaúčtuje i tato faktura s následným odpočtem zaplacené zálohy. Pokud se jedná o vyúčtovací fakturu, která je uhrazena zcela svými odpočty, je nutné ji z tohoto důvodu „fiktivně“ uhradit (s nulovou částkou úhrady).

 

DŮLEŽITÉ: Z legislativních východisek vychází i program Money S3. Na vyúčtovacích fakturách považuje za korektní, pokud jsou normální i odpočtové položky zadány se shodným typem ceny „bez DPH“ či „s DPH“. Z tohoto důvodu nejsou v těchto případech zobrazovány v záložkách „Plnění“ a „Odpočty“ částky, které jsou irelevantní. Podobně se chová program při tisku a zobrazování těchto hodnot v seznamech.

 • Pokud není dodržen princip shody typu ceny normálních i odpočtových položek, je uživatel na tuto situaci upozorněn v záhlaví faktury. Program v tomto případě počítá výslednou daň (a základ) jako prostý součet všech těchto hodnot z položek dokladu (odpočtové položky mají tyto hodnoty opačné, takže se de facto odčítají).

 

Upozornění: Protože se u odpočtových položek počítá daň vždy dle zvoleného typu ceny (vesměs tedy „zdola“ či „shora“), může dojít k tomu, že odpočtené částky se liší od částek zadaných na daňových dokladech. Tuto situaci je vždy možné řešit rozdělením položky odpočtu na dvě položky s typem ceny „jen základ“ a „jen DPH“, nebo i tak, že přepíšete na daňovém dokladu příslušné částky základu a daně.
Z výše popsaných důvodů zásadně nedoporučujeme používat nastavení pro zaokrouhlení daňových dokladů k přijaté platbě.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení