Úvod / Návody / Založení nového účetního roku 2015 v Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Založení nového účetního roku 2015 v Money S3

Na této stránce naleznete podrobný návod, který Vás krok po kroku provede založením nového účetní roku.

Tento návod je zpracován i ve formě videonávodu, který naleznete na začátku této stránky.

Před založením nového roku si stáhněte poslední verzi Money S3:

I. Nastavení automatické synchronizace

Nový rok zakládejte ve verzi 15.050 a vyšší.

Před založením nového roku nastavte automatickou synchronizaci účetních konstant i účtové osnovy. Nastavení naleznete na kartě Money / Nápověda a kontakty / sekce Aktualizace Money S3 – Automaticky synchronizovat účetní konstanty a účtovou osnovu. Zkontrolujte, případně si nastavte na volbu Úč. konstanty i úč. osnovu.

Nastavení automatické synchronizace

Nastavení automatické synchronizace

 

II. Založení nového účetního roku

Na kartě Money / Výběr agendy / Přidat rok spustíte Průvodce přidáním nového účetního roku, s jehož pomocí založíte nový účetní rok pro příslušnou agendu. Na první straně zadejte účetní rok.

Založení nového účetního roku

Založení nového účetního roku

Poznámka: Pokud je váš hospodářský rok jiný než kalendářní, nový účetní rok samozřejmě nebudete zakládat. Nicméně změny popisované v tomto dokumentu jsou platné i pro vás.

Na druhé straně průvodce zvolíte, odkud chcete do nového roku převzít seznamy jako jsou Předkontace apod. Doporučujeme je převzít z minulého účetního roku.

Na následující straně průvodce vyberte další seznamy, které chcete převzít z předcházejícího roku. Doporučujeme převzít Konfiguraci uživatelského nastavení a Seznamy typů dokladů. Ostatní seznamy z této nabídky přeberte podle vlastního uvážení – např. pokud chcete i v novém účetním roce používat stejné členění na střediska, zaškrtněte také Seznam středisek atd.

Použít seznamy z minulého roku

Použít seznamy z minulého roku

Upozornění: Seznamy, které nepřeberete z minulého roku, Money S3 aktualizuje podle Připravených seznamů.

Následně dokončete zbývající dva kroky Průvodce přidáním nového účetního roku. Poté program zkopíruje označené seznamy nového roku. V následujícím kroku potvrďte tlačítkem OK nastavení účetního roku. Program dokončí založení nového účetního roku a současně se do tohoto nového účetního roku přepne. Program nyní provede legislativní kontrolu nově přidaného roku.

III. Nastavení nového účetního roku

Kontrola a nastavení seznamů

Zkontrolujte a případně upravte seznam Účtová osnova (menu Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy) a v závislosti na případných změnách v účtové osnově přizpůsobte seznam Předkontací a seznam Zaúčtování DPH (menu Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy).

Zkontrolujte a případně upravte seznamy StředisekZakázek a Činností, které najdete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů. Nastavte Číselné řady pro všechny druhy dokladů (na kartě Money / Možnosti a nastavení). Pokud změníte Řadu (prefix) číselné řady, pak program sám automaticky vyhledá, ve kterých nastaveních se tato číselná řada v aktuálním účetním roce používá (Uživatelská konfiguraceTypy účetních dokladůTypy vystavených fakturTypy přijatých fakturTypy skladových dokladůTypy objednávkových dokladů) a nahradí ji novou číselnou řadou.

TIP: Pokud používáte v číselných řadách označení roku, doporučujeme v novém roce 2015 opravit číselné řady s použitím zástupných znaků “r“ z pole Dosazovat z roku. Tímto si výrazně ušetříte čas v dalších letech. Program automaticky číselné řady doplní podle aktuálního roku a nebude nutné prefix každý rok aktualizovat.

Nastavení číselných řad

Nastavení číselných řad

Pokud upravujete Předkontace a kontrolingové proměnné (Středisko, Zakázka, Činnost), zkontrolujte jejich nastavení v Typech dokladůTypy účetních dokladů naleznete na kartě Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy, Typy faktur na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů, Typy skladových dokladů na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy a Typy objednávek na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů.

2. Kontrola konfigurace

Sazby DPH platné pro rok 2015 nově naleznete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy / Období DPH.

Sazby DPH

Sazby DPH

Na kartě Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy v seznamu Členění DPH na jednotlivých kartách se také zobrazuje Období DPH, pro které je členění platné.

Členění DPH

Členění DPH

Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku proveďte kontrolu a případnou změnu konfigurace účetního roku.

Nastavení účetního roku

Nastavení účetního roku

Nastavení účetního roku doporučujeme před vlastním přidáváním dokladů zkontrolovat na záložce Obecné - typ účetnictví a vedete-li i sklad, tak i metodu účtování skladu A nebo B, na záložce Sklad. V případně potřeby lze změnit i další parametry týkající se nového účetního roku. Po změnách nastavení uložíte tlačítkem OK.

III. Zahájení prací 1. ledna, respektive prvního pracovního dne nového roku

 Tři sazby DPH – první snížená (15 %), druhá snížená (10 %) a základní (21 %)

Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě DPH 10 %

Kód nomenklatury celního sazebníku  Název zboží
0402, 0404, 1901, 2106 - počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 - radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901, 4903, 4904 - tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.-mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění.

 Zásoby – DPH pro nákup a prodej

Změnu sazby DPH na skladových zásobách můžete provést volitelně pro všechny zásoby, nebo jen pro označené. Přes horní kartu Sklady / Zásoby na skladě lze označit ty karty zásob, které spadají pod výše uvedené komodity. Následně pomocí funkce Hromadné operace / Změna konfiguračních údajů zásoby provedete změnu sazby DPH.

Změna sazby DPH u vybraných zásob

Změna sazby DPH u vybraných zásob

Obchodujete-li pouze s komoditami, které nově spadají do druhé snížené sazby DPH 10 %, lze změnu sazeb provést hromadně u „všech“ skladových zásob na kartě Sklad / Správa skladu / Hromadné operace / Změna sazby DPH.

Změna sazby DPH pro celý sklad

Změna sazby DPH pro celý sklad

 

UPOZORNĚNÍ: Máte-li definované prodejní ceny některých zásob "S DPH", mějte na paměti, že změnou této sazby se změní výše základu DPH příslušné zásoby!

 Přecenění pohledávek a závazků

Přepněte se do minulého účetního roku. V případě, že používáte Cizí měny, nastavte jejich kurzy k datu 31. 12., resp. 1. 1., a to pro denní kurz na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Kurzy měn, nebo pro pevný kurz v seznamu Cizích měn na kartě Money / Možnosti a nastavení.

Karta cizí měny

Karta cizí měny

Jestliže v přijatých či vystavených fakturách používáte cizí měny, je nutné tyto faktury přecenit. Nejprve však zadejte všechny potřebné úhrady faktur v roce 2014. Pak proveďte Přecenění pohledávek a závazků. Teprve po tomto kroku můžete zadávat úhrady těchto faktur v roce 2015. Funkci Přecenění pohledávek a závazků k 31. 12. minulého roku spustíte v menu Účetnictví / Závěrkové operace.

Přecenění pohledávek a závazků

Přecenění pohledávek a závazků

V menu Účetnictví / Závěrkové operace spusťte funkci Uzavření roku a na kartě z nabídky pěti kroků použijte pouze funkci 3. Převod (jedná se o převod počátečního stavu salda, DPH a zůstatků na bankovních účtech a pokladnách). Ostatní funkce z nabídky Uzavření roku doporučujeme udělat až po definitivním ukončení závěrkových prací v účetnictví minulého účetního roku, což se může klidně protáhnout až do března či června.

Poznámka: Před převedením počátečních stavů do nového roku si zkontrolujte v Účtové osnově předešlého roku na všech účtech jejich nastavení pro převod zůstatku.

Uzavření roku

Uzavření roku

Jestliže vedete pokladny nebo bankovní účty v cizí měně, použijte pro jejich přecenění navíc i funkci 1 Přecenit. Po uskutečnění těchto kroků se můžete přepnout do nového účetního roku a začít pracovat.

IV. Cestovní náhrady

Upozornění: Pokud používáte modul Cestovní náhrady a vystavíte Cestovní příkaz přes přelom roku 2014 do roku 2015 (např. od 20. 12. 2014 do 5. 1. 2015), mějte prosím na paměti, že sazby náhrad v tuzemsku i v zahraničí se na Kartu cestovního příkazu (záložka Podrobnosti) načítají podle Data vystavení a nikoliv podle data začátku cesty, a to souhrnně pro celý Cestovní příkaz. Tyto sazby program použije na Cestovním příkazu při výpočtu náhrad. Pokud byste potřebovali uplatnit pro části cesty rozdílné sazby podle roku, ve kterém probíhaly, musíte udělat Cestovní příkazy dva, případně ručně opravit výši náhrad spočítanou programem.

V. Režim přenesení daňové povinnosti

Od 1. 1. 2015 dochází k rozšíření seznamu zboží a služeb podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se o tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti podle nařízení vlády a může se tedy v průběhu času měnit. Dočasný režim přenesení daňové povinnosti se nově použije:

Při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Zde dojde ke změně Kódu předmětu plnění z důvodu přechodu z trvalého režimu na dočasný režim.

Při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží za zdanitelné plnění překračuje částku 100.000 Kč. Jedná se o následující komodity:

  1. obiloviny a technické plodiny
  2. surové či polozpracované kovy včetně drahých kovů
  3. mobilní telefony
  4. integrované obvody
  5. tablety, laptopy
  6. videoherní konzole

Vysvětlení k bodu 2: Pokud plátce DPH bude mít plnění vůči jinému tuzemskému plátci DPH, např. pouze plnění podle písm. a) nebo současně jak podle písm. a) i podle písm. c) atd., má povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti, ale jen pokud součet základu daně za plnění uvedená v  písm. a) až f) překročí stanovený limit 100.000 Kč. Tento režim tedy použijí mezi sebou plátci DPH, pokud budou mít plnění např. z písm. a) 150.000 Kč nebo pokud budou mít plnění např. z písm. c) 80.000 Kč a k tomu z písm. e) 70.000 Kč.

V Money S3 je třeba v seznamu Členění DPH pro období s platností od 1.1.2015 nastavit pro každou výše uvedenou komoditu, kterou budete prodávat nebo nakupovat, samostatné Členění DPH. Při tvorbě členění pro vybrané komodity můžete použít kopii Členění DPH dodávaných programem. Na výstupu se jedná o členění „17Ř25“, na vstupu o členění „17Ř10,11“. Kód předmětu plnění a MJ ponechejte prozatím prázdný. V současné době ještě není schválené nařízení vlády ani zákon, který kódy předmětu plnění a MJ upravuje. Jejich vyplnění na kartě Členění DPH provedete až v lednové verzi 15.100 nebo nejpozději v okamžiku tvorby Výpisu k režimu přenesení daňové povinnosti za leden 2015. Kontrola hlídání limitu bude zapracována do verze 15.100, která bude uvolněna v průběhu ledna 2015.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení