Úvod / Návody / Změny v DPH od 1. 4. 2011 v praxi a jak je na ně připraveno Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny v DPH od 1. 4. 2011 v praxi a jak je na ně připraveno Money S3

Popis nejdůležitějších změn DPH, které se týkají uživatelů Money S3 a jejich způsob řešení v tomto programu.

Legislativní změny k 1. 4. 2011 v oblasti DPH jsou v zásadě formulovány dvěma základními legislativními předpisy:

 1. Od 1. 1. 2011 platí nový zákon č. 280/2009, daňový řád, který nahrazuje stávající zákon o správě daní a poplatků. Stručně řečeno, tento nový zákon zavádí zcela novou terminologii v oblasti daní, nové způsoby procesního zpracování daní z hlediska poplatník vs. orgány státní správy atd.
 2. Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 47/2011 Sb. (dále jen novela o DPH), která mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

V dalším textu popíšeme nejdůležitější změny těchto dvou norem, které se týkají uživatelů Money S3 a jejich způsob řešení v tomto programu. Jednotlivé body jsou seřazeny podle důležitosti, resp. podle nejčastějšího výskytu v praxi.

Uplatňování nároku na odpočet DPH

Obdržení daňového dokladu

Pro možnost nárokování odpočtu daně na vstupu je rozhodující „vlastnictví“ daňového dokladu obdrženého od vystavitele. Rozhodným datem pro uplatnění tohoto nároku je nově nikoliv datum zdanitelného plnění (datum, ke kterému daň přiznal vystavitel), ale datum doručení daňového dokladu. Jinými slovy je to datum, ke kterému poplatník může prokázat „vlastnictví“, tedy doručení tohoto dokladu.

Poznámka: Je nutné si uvědomit, že doklad může být doručen v jiném zdaňovacím období, než ve kterém byl vystaven.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090)

Na nejběžnějších daňových dokladech o přijatých plněních (faktury přijaté, závazky, dobropisy faktur vystavených a pohledávek) můžete zadat nově tzv. datum uplatnění DPH (toto datum bylo dříve přístupné jen u dobropisů jako datum doručení). Implicitně se toto datum u nedobropisovaných dokladů plní datem zdanitelného plnění, u dobropisů zůstává prázdné. Toto datum tedy musíte vyplňovat pouze v případě, kdy se liší od data zdanitelného plnění. Podle nového data uplatnění DPH vstupují samozřejmě doklady do tzv. přiznání k DPH.

Poznámka: U nestandardních daňových dokladů o přijatých plněních (pokladna výdej, banka výdej, interní doklady) toto pole nenaleznete a jeho funkci plní standardní pole pro datum zdanitelného plnění.

Nedostatečné údaje daňového dokladu

Podle § 73 odst. 5 zákona o DPH je možné, v případě některých chybějících údajů daňového dokladu, prokázat nárok na odpočet jiným způsobem. Tento postup nelze uplatnit, pokud jsou chybějícími náležitostmi údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ.

Řešení v Money S3

Neřešeno. Při přijetí daňového dokladu si prosím zkontrolujte, zda doklad obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti.

Odpočet daně v poměrné výši

Zákon o DPH ukládá povinnost nárokovat odpočet daně pouze v poměrné výši v některých specifických případech. Příkladem je nákup materiálu, zboží nebo služeb, které nejsou zcela použity pro uskutečňování základní ekonomické činnosti vaší organizace, nebo v podobném případě odepisování dlouhodobého majetku.

§ 75 odst. 1 uvádí: „Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické účely.“ Příkladem je služební automobil, notebook, mobilní telefon i pro soukromé účely.

Novinkou je odst. 4, který mj. říká, že nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, plátce vypočte skutečný podíl použití plnění pro ekonomické činnosti. Je-li odchylka vyšší než 10 %, je plátce oprávněn/povinen výši daně opravit. Opravu provede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, jehož se oprava týká.

Řešení v Money S3

Nárokování poměrné části DPH není žádná legislativní novinka, novela o DPH pouze přidává další podmínky pro možnost nároku.

Odpočet daně ve zkrácené výši

Krácení odpočtu DPH není rovněž žádnou novinkou. Od 1. 4. 2011 se pouze mění způsob vykazování tzv. koeficientu krácení DPH, standardně uváděného v přiznání k DPH. Nově se vykazuje jako celé číslo v procentech, nikoliv jako desetinná část celku (např. místo původního 0,84 se vykazuje číslo 84). Tento nový způsob bude použit poprvé za zdaňovací období duben 2011 nebo II. čtvrtletí 2011, tj. do 25. 5. 2011.

Řešení v Money S3 (od verze 11. 094)

Standardní formuláře Přiznání k DPH budou pro podání za období od dubna 2011 přizpůsobeny tomuto požadavku.

Opravný daňový doklad a změna výše DPH

Uvedené legislativní normy de facto (i de iure) ruší v praxi užívané pojmy „dobropis“ a „vrubopis“ a zavádí nový pojem „opravný daňový doklad“. V § 45 zákona o DPH jsou uvedeny náležitosti tohoto dokladu. V tomto zákonu jsou rovněž uvedeny důvody, které vedou k vystavení opravného daňového dokladu.

Podotkněme, že aparátem opravného daňového dokladu je nově zapotřebí řešit i všechny případy chybného zadání sazby DPH (záměna základní a snížené sazby). Dřívější častý způsob řešení těchto chyb pomocí dobropisů již není možný a uživatel musí případné nedoplatky či přeplatky DPH řešit podle povahy chyby řádným, opravným či dodatečným daňovým přiznáním.

Tuto problematiku řeší podrobně § 42–45. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení bude popsána v následující kapitole.

Řešení v Money S3

Neřešeno. Běžné opravné daňové doklady v obchodním styku – dobropisy budete řešit stávajícím způsobem. Tzv. vrubopisy nejsou v Money S3 řešeny vůbec. Vznikne-li potřeba vystavení opravného daňového dokladu (problém tedy nebude řešen opravou stávajícího daňového dokladu), doklad můžete pořídit standardními prostředky Money S3 (dodatečná faktura, interní doklad atd.). Pokud si přejete příjemce dokladu upozornit na fakt, že zaslaný doklad je opravným daňovým dokladem, můžete tuto situaci řešit vhodným nadpisem příslušného dokladu (jedná se o nadpis formuláře, který můžete např. definovat v typu dokladu).

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Pokud jako dodavatel (věřitel) přiznáte DPH z prodaného zboží nebo služeb a tuto daň odvedete, ale odběratel (dlužník) vám zboží nebo služby nikdy nezaplatí, máte možnost podle novely o DPH za předepsaných podmínek požadovat po FÚ vrácení odvedené daně. Podmínky přesně vymezuje § 44 zákona o DPH. Podmínkou je vznik pohledávky nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Ve stručnosti lze zmínit pouze hlavní podmínky:

 • dlužník je v insolvenčním řízení, soud rozhodl o způsobu řešení tohoto úpadku
 • pohledávka za dlužníkem vznikla nejpozději 6 měsíců před tímto rozhodnutím a je platná
 • jako věřitel přihlásíte pohledávku do příslušného insolvenčního řízení
 • věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad o provedené opravě daně podle § 46 odst. 1
 • věřitel a dlužník nejsou osobami kapitálově spojenými nebo blízkými

Zákon o DPH rovněž ukládá povinnost vykazovat v přiznání k DPH (ve zvláštních kolonkách) částky DPH v těchto insolvenčních řízeních, a to jak z pohledu věřitele, tak i z pohledu dlužníka.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090)

Pokud vykazujete příslušnou nezaplacenou částku DPH v insolvenčním řízení, je nutné si uvědomit tyto základní skutečnosti:

 • dlužnou částku DPH vykazuje jak věřitel, tak dlužník, a to v oddělených kolonkách
 • tato částka již byla dříve vykázána jako uskutečněné plnění (pokud jste věřitel) nebo jako přijaté plnění (pokud jste dlužník)

Pro tyto účely je v připravených seznamech aktualizovaný seznam Členění DPH, kde jsou definována dvě členění DPH pro věřitele a dlužníka (17Ř33 a 17Ř34) s příslušnými kolonkami pro DPH (věřitel a dlužník). Pokud budete požadovat v insolvenčním řízení vykazování těchto částek, k jejich zadání použijte opravný daňový doklad s příslušným členěním DPH.

Podání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu

Podle § 102 odst. 2 lze souhrnné hlášení podat pouze elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně.

Tato novinka znamená, že pokud poplatník nemá elektronický podpis, může podat souhrnné hlášení bez něj, ale ve lhůtě pro podání se musí dostavit na finanční úřad s jeho papírovou – podepsanou podobou.

Řešení v Money S3

Money S3 nevyžaduje u elektronického podání souhrnného hlášení elektronický podpis.

Zálohy na služby poskytované v rámci EU

Zákon v § 24 odst. 1. dále ukládá povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani.

V tomto případě platí povinnost přiznat daň přijetím služby, nebo v případě poskytnutí úplaty k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Řešení v Money S3

V Money S3 je možné zadat každou zálohu jako daňový doklad s příslušnou sazbou DPH.

Přenesení daňové povinnosti

Dosud se tato právní úprava používala pouze při dodání zlata, nově platí i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování, a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012.

V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidenci pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Řešení v Money S3

Ručení za DPH neodvedenou dodavatelem

Podle § 109 odst. 1. plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od jiného plátce, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

 • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena
 • plátce, který uskutečňuje toto plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
 • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata bez opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Řešení v Money S3

Kvůli ručení za DPH nebylo zapotřebí v programu Money S3 provádět žádné speciální úpravy.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení