Úvod / Návody / Legislativní změny platné od 1. 1. 2013
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny platné od 1. 1. 2013

Tento dokument popisuje stávající legislativní změny pro rok 2013. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Aktualizace 2. ledna 2013: Níže uvedené informace popisují finální stav legislativy po schválení balíčku zákonů poslaneckou sněmovnou (19. 12.) a prezidentem České republiky (21. 12.).

Související dokumenty

Aktuální stav v legislativě pro rok 2013 obsahuje 4 změny v zákonech.

I. Zákon č. 397/2012 Sb.

Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, kterým se zavádí tzv. „druhý pilíř“ důchodové reformy, umožňuje zaměstnancům další alternativní druh spoření na důchod. Podotkněme, že stávající legislativní úprava zahrnuje povinné placení sociálního pojištění, jehož součástí je i část určená na důchodové zajištění (tzv. „první pilíř“) a dobrovolné penzijní připojištění (tzv. „třetí pilíř“). K zavedení nového způsobu důchodového spoření (druhého pilíře) bylo přikročeno v důsledku negativních prognóz vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva a k následnému předpokládanému úbytku financí obsažených v prvním pilíři. Je vhodné podotknout, že sjednat nové penzijní připojištění (třetí pilíř) bylo možné za původních podmínek pouze do konce listopadu 2012.

Tyto legislativní změny bude řešit verze 13.100, kterou zveřejníme v lednu 2013 a která je součástí placené služby Podpora a Aktualizace pro rok 2013. Bez této verze nebude možné v programu Money S3 změnám vyhovět.

II. Zákon č. 456/2011 Sb.

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti naleznete v kapitole Nový číselník finančních úřadů v dokumentu Založení nového účetního roku 2013.

III. Zákon č. 500/2012

Zákon 500/2012 (Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů – EU, tzv. „ekonomický balíček“).

Původně se jednalo o sněmovní tisk 695, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen 13. 7. 2012, ale Senát jej 16. 8. 2012 zamítl a vrátil k projednání do Poslanecké sněmovny. Ta jej 5. 9. 2012 zamítla. Vláda tentýž návrh podala znovu 6. 9. 2012 jako tisk č. 801, který již byl Poslaneckou sněmovnou schválen, ale Senát jej opět 5. 12. 2012 zamítl. Sněmovna jej přehlasovala 19.12. 2012 nadpoloviční většinou všech hlasů a prezident jej podepsal.

Vláda tímto návrhem sleduje především stabilizaci schodku veřejného rozpočtu.

Programu Money S3 se dotýkají následující body:

  1. Sjednocení sazeb DPH na jednu sazbu 17,5 % se oddaluje na rok 2016 a stávající dvě sazby se zvyšují na 15 % a 21 %. Tyto legislativní změny bude řešit opravný balíček Money S3 k verzi 13.021, která je součástí placené služby Podpora a Aktualizace pro rok 2013. Bez této verze nebude možné v programu Money S3 uvedeným změnám vyhovět.
  2. Tzv. „solidární daň“ – jde o zvláštní daň z příjmu osob, které za rok překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (čtyřnásobek měsíční násobený dvanácti). Nejedná se tedy o nové zdaňovací procentuální pásmo. Tuto legislativní změnu bude řešit verze 13.100, kterou zveřejníme v lednu 2013 a která je součástí placené služby Podpora a Aktualizace pro rok 2013. Bez této verze nebude možné v programu Money S3 změnám vyhovět.

IV. Zákon č. 502/2012

Tzv. „Technická novela zákona o DPH“ obsahuje řadu nových změn, vesměs se však jedná o úpravy harmonizující náš právní řád s požadavky EU, které nemají přímý dopad na používání ekonomického systému Money S3. Novela však přesto zahrnuje změny, které mají nabýt platnosti od 1. 1. 2013 (nebo později) a které se přímo dotýkají Money S3. Sněmovna tento tisk schválila bez pozměňovacích návrhů Senátu dne 19.12. 2012 a prezident jej podepsal.

Jde o následující body:

Evidence DIČ dodavatele u přijatých plnění

Je zavedena povinnost evidovat DIČ dodavatele u přijatých plnění (DPH). Pravidlo neplatí pro plnění, pro něž byly vystavené zjednodušené daňové doklady.

Řešení v Money S3: Stávající verze Money S3  již umožňuje tyto údaje uvádět na kartách daňových dokladů, při tisku tzv. záznamní povinnosti, při exportu tisků a ve funkci Porovnání výtisků sestav (Nástroje / Správa tisku). Dá se předpokládat, že se zavedením povinnosti podávat Přiznání k DPH elektronicky (od 1. 1. 2014) budou tyto údaje součástí podání. Pro tisk záznamní povinnosti bude upraven formulář tak, aby obsahoval také údaj o DIČ.

Institut „nespolehlivého plátce“

Novela definuje institut tzv. „nespolehlivého plátce“ (připravovaný § 106a) – jedná se o subjekty, které neplatí řádně DPH. Zákon říká, že seznam těchto neplatičů bude „…zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup…“.

Řešení v Money S3: Údaje o tom, zda plátce je spolehlivý či nikoliv naleznete v registru plátců DPH  (http://adisreg.mfcr.cz/), na který je v programu přímo odkaz (Panel Money/Odkazy/MoneyLink/Rejstříky a registry/„Plátci daně z přidané hodnoty“, od verze 13.100 přejmenovaný na „Plátci daně z přidané hodnoty včetně registru nespolehlivých plátců“.

Náležitosti daňových dokladů

Doplňují a upřesňují se rovněž náležitosti daňového dokladu – je stanoveno, jaký odkaz se má uvádět na dokladu u osvobozených plnění, jaký v případě, kdy doklad vystaví vystavitel  plnění, nebo když povinnost přiznat daň má příjemce plnění (§ 26 až §35).

Stručně lze říci, že se náležitosti daňových dokladů nemění, s výjimkou tzv. doplňkových textů. Podle § 29 (2) musí být na daňovém dokladu uvedeno:

  1. „Plnění je od daně osvobozeno“, je-li plnění osvobozené od daně.
  2. „Vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněné, zmocněna k vystavení daňového dokladu (tj. příjemce dokladu přenesené daňové povinnosti, ať již tuzemské či zahraniční).
  3. „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněné (tj. vystavitel dokladu přenesené daňové povinnosti, ať již tuzemské či zahraniční).
  4. Řešení v Money S3: Tyto údaje lze na dokladu uvést např. v části Poznámka nebo Texty. S výhodou můžete texty umístit do vámi používaných typů dokladů. Poznamenejme, že u přijatých dokladů reverse charge (domácí i zahraniční) je daňovým dokladem interní doklad Reverse Charge i související faktura přijatá.

Změna na dokladech v režimu přenesené daňové povinnosti

Novela ruší odst. (2) § 92a, který ukládal povinnost uvádět na vystavených dokladech v režimu přenesení daňové povinnosti sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro něhož je plnění uskutečněné.

Řešení v Money S3: Podle předchozího bodu tedy postačí na dokladu uvést text „daň odvede zákazník“. Původní tisk podle zrušeného odstavce byl na formulářích Money S3 ponechán.

Zjednodušení vracení daně (DPH) zahraničním zákazníkům

§ 84, platný od 1. 4. 2013.

Nárok na vrácení daně je nově podmíněn předložením dokladu o prodeji zboží, který musí být prodejcem označen jako „VAT REFUND“ a zároveň musí být tento doklad potvrzený při vývozu zboží celním úřadem. Doposud byl nárok na vrácení daně mimo jiné podmíněn potvrzeným dokladem o prodeji zboží a předepsaným tiskopisem č. 25 5235, který musel být zároveň potvrzen celním úřadem. Novela navrhuje povinnost pouze vystavovat doklad o prodeji zboží ve dvou shodných vyhotoveních s tím, že na prvním dokladu prodávající uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém dokladu údaj „COPY“.

Řešení v Money S3: Nebude explicitně nově řešeno, protože se úprava týká pouze malého počtu uživatelů Money S3.  Ti uživatelé, kteří tuto možnost využijí, si mohou upravit tiskové formuláře příslušných dokladů.

Shrnutí

Legislativní změny pro dvě sazby DPH řeší verze 13.021. Další legislativní změny, zejména v oblasti mezd, bude řešit verze 13.100, kterou uvolníme v lednu 2013 (první zpracování mezd za rok 2013, tj. lednové výplaty, přichází v úvahu až začátkem února). O těchto změnách budete v dostatečném předstihu informováni.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení