Daně / Daň z příjmů právnických osob/Právnické osoby: lhůty a povinnosti u daně z příjmů
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Právnické osoby: lhůty a povinnosti u daně z příjmů

Právnické osoby: lhůty a povinnosti u daně z příjmů
Jaroslav Veselka
09. 12. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se3
Právnické osoby: lhůty a povinnosti u daně z příjmů

Obsah

  Jestliže je řeč o právnických osobách, neměli bychom zapomínat na vybrané zásadní termíny a povinnosti, které právnickým osobám ukládá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve své čtvrté a páté části. Jedná se zejména o povinnosti spojené s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, s jejich registrační povinností jakožto poplatníka a plátce daně nebo s tzv. oznámením o příjmech plynoucích do zahraničí.

  Podávání daňového přiznání k dani z příjmů

  Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) je právnická osoba povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, kromě základních a všeobecně známých termínů, také za období:

  • předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
  • předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnosti nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
  • předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno,
  • předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky,
  • od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky,
  • předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.

  Zcela zásadní je lhůta podání daňového přiznání u výše uvedených situací. Dle ZDP se daňové přiznání totiž podává nejpozději do tří měsíců od konce měsíce, do kterého spadá:

  • u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento den dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
  • den, který je posledním dnem období, za které se daňové přiznání podává, pokud není dle předchozího bodu stanoven jiný den.

  Podáním daňového přiznání za období, které předchází rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není splněna povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období, pokud nedojde k zapsání přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.

  Dle ZDP existují výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Dle ZDP není daňové přiznání povinen podat:

  • veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
  • veřejně prospěšný poplatník, pokud nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 8 ZDP,
  • společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • veřejná obchodní společnost,
  • zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

  Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.

  Vybrané registrační lhůty u poplatníků daně z příjmů právnických osob

  Pojďme si nyní připomenout vybrané základní registrační lhůty u daně z příjmů právnických osob.

  Dle ZDP je poplatník daně z příjmů právnických osob – český daňový rezident povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

  Poplatník daně z příjmů právnických osob – český daňový nerezident, jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.

  Poplatník daně z příjmů právnických osob – český daňový nerezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém:

  • započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,
  • přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,
  • obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

  Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.

  Poplatník daně z příjmů právnických osob – český daňový nerezident, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,

  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou osvobozené od daně, nebo
  • z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

  Vybrané registrační lhůty u plátců daně

  Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat ZDP stanovené úkony plátce daně. V uvedené lhůtě je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

  Velmi důležitým ustanovením zákona je tzv. oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Úpravu nalezneme v § 38da ZDP. Dle tohoto ustanovení je plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správce daně.

  ZDP definuje situace, kdy plátce daně není povinen podat uvedené oznámení, a to konkrétně o:

  • příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, Kč 300.000,–,
  • příjmu dle § 6 odst. 4 ZDP,
  • příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

  Připomeňme si příjmy dle § 6 odst. 4 ZDP. Jedná se o příjmy, které jsou zúčtované nebo vyplacené plátcem daně a které jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u plátce daně neučinil prohlášení k dani dle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup dle § 36 odst. 6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy dle § 6 odst. 1 ZDP:

  • plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku Kč 10.000,–, nebo
  • v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

  Ustanovení § 38da ZDP dále definuje další procesní povinnosti spojené s tímto oznámením.

  Závěr

  V praxi často opomíjeným bývají ustanovení čtvrté a páté části ZDP. Jedná se zpravidla o procesní záležitosti, jejichž nesplnění může být spojeno se sankcí od správce daně vůči poplatníkovi či plátci daně, právnické osobě. Jedná se zejména o povinnosti spojené s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, s registrační povinností poplatníka daně z příjmů právnických osob a v neposlední řadě s tzv. oznámením o příjmech plynoucích do zahraničí.

  Zdroje:

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Pokyn GFŘ D-22 čj. 5606/15/7100-10110-011620, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.