Vše z Money / Produktové novinky / Vše, co potřebujete vědět o Money S3/Jak řešit v Money S3 prominutí pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak řešit v Money S3 prominutí pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele

Jak řešit v Money S3 prominutí pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele
Seyfor, a. s.
25. 06. 2020
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se74
Jak řešit v Money S3 prominutí pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele

Připravili jsme pro vás informace k legislativní změně, která bude platná při podání Přehledu o výši pojistného za červen až srpen 2020. Uplatnění sníženého vyměřovacího základu za zaměstnavatele na sociální pojištění je dobrovolné a mohou ho využít pouze zaměstnavatelé splňující stanovené podmínky. Podrobnější informace, jak vytvořit přehled v Money S3, najdete ve stručném návodu.

Pro správné vytvoření přehledu je nutné mít nainstalovanou verzi 20.603, do které jsme přidali novou tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vzor PVPOJ2020) týkající se prominutí pojistného na sociálním pojištění zaměstnavatele

Legislativa

POZNÁMKA: Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů byl oficiálně vydán ve sbírce zákonů 30. 6. 2020.

Zaměstnavatelé budou mít možnost si snížit vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění v důsledku hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru při podání pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020viz vládní návrh zákona. Snížení se týká vyměřovacího základu zaměstnavatele, ze kterého se počítá pojistné ve výši 24,8 %. Snížení se netýká vyměřovacího základu zaměstnance.

Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kteří uplatní snížený vyměřovací základ, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně o 33,8 %.

Prominutí pojistného nemá rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

§ 2
Nárok na prominutí (snížení) pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže:

a) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,

b) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,

c) úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,

d) odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a

e) za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na zaměstnanost v České republice.

Nárok na prominutí pojistného nemá

a) zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (příspěvková, státní organizace),

b) poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020,

c) zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem

1. České republiky, nebo

2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

§ 3
Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst:

za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.

vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Formulář „Přehled o výši pojistného“

ČSSZ zveřejní v nejbližší době nový vzor Přehledu o výši pojistného (PVPOJ2020), který bude platit pouze pro podání za měsíce červen až srpen 2020 a pouze v případě, pokud zaměstnavatel uplatní snížení vyměřovacího základu.

Zaměstnavatelé, kteří budou vykazovat vyměřovací základy ve standardní výši, použijí za měsíce červen až srpen 2020 jako doposud současný vzor Přehledu o výši pojistného (PVPOJ2016), který má číselné označení 89 542 III/2019, a který je součástí programu Money S3 (má se za to, že zaměstnavatel snížení svého vyměřovacího základu neuplatnil).

Při podávání přehledu pojistného za září 2020 a dále bude opět využíván výhradně stávající vzor PVPOJ2016.

Postup v Money S3

Připravili jsme pro vás stručný návod, jak prominutí pojistného vyřešíte v Money S3.

Přečíst návod

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.