Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 14.001
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 14.001

Seyfor, a. s.
02. 10. 2013
Doba čtení11 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 13.800 (v distribuci od 15. 8. 2013) a verzí 14.001 (v distribuci od 3. října 2013)

V rámci přepracování vzhledu uživatelského rozhraní a zcela nového způsobu ovládání programu (od verze 13.000), přináší tato verze nové ovládání i do všech karet programu. Karty se nyní ve shodě se seznamy ovládají pomocí nových grafických tlačítek rozdělených do přehledných skupin.

Money

Money Dnes

 • Cash flow – graf je mnohem přehlednější. Osa X se vykresluje v nulové hodnotě osy Y, a jestliže je předpokládaný stav financí po uhrazení závazků záporný, čtvrtý a pátý sloupec grafu se rozdělí na předpokládané příjmy a výdaje.

Možnosti a nastavení

 • Základní možnosti / Nastavení účetního roku – v záložce Obecné je nový přepínač Pro symboly (konstantní, variabilní, specifický) na kartách vystavených dokladů umožnit pouze numerické hodnoty. Pokud je přepínač zatržený, není možné do polí VS, KS, a SS zadat jiné než číselné hodnoty a nečíselné hodnoty jsou z těchto polí automaticky odstraněny i při přebírání údajů z jiných dokladů nebo typů. Při založení nového roku je přepínač implicitně zatržený.
 • Automatizace / Naplánování opakovaných akcí – při měsíčním rozdělení si program správně zapamatuje nastavení u obou variant spouštění.

Správa dat

 • Zálohování / Vytvoření záložní kopie všech agend – pomocí této volby je možné vytvořit záložní kopii všech zvolených agend (včetně připojených dokumentů) současně.

Účetnictví

Závěrky

 • Přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických osob) – od roku 2013 se původní Podklady pro výpočet daně z příjmů nahrazují sestavou Přiznání k dani z příjmů. Sestavu lze vytisknou do originálního formuláře nebo exportovat do formátu potřebného pro elektronické podání, a to včetně vybraných údajů z účetnictví (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Po výpočtu daně z příjmů se automaticky doplní pouze údaje, které je možné zjistit z dat uložených v programu Money S3, ostatní údaje je třeba zadat ručně.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Karta položky dokladu – u nedefinované Záruční doby nebo u doživotní záruky nelze nastavit číselný údaj o délce trvání. Pokud se objednávka s takto nastavenou zárukou přebere do faktury nebo skladového dokladu, pak se při tisku dokladu výchozí číselný údaj o záruce netiskne.
 • Faktury vystavené a Objednávky přijaté – v nové záložce Expedice je možné zvolit Přepravce a Typ zásilky, tedy jím poskytované přepravní služby. Tyto informace se dají importovat také do objednávek z e-shopu. Zadané údaje umožní pro všechny přepravce provést současně export všech vystavených faktur do výstupních CSV souborů s volbou odpovídajících formátů exportů dat pro jednotlivé přepravce nastavené na exportovaných fakturách. Do výstupního souboru program dosadí Typ zásilky nastavený na exportované faktuře.
 • Neskladové položky – ve fakturách a objednávkových dokladech byly do položek bez vazby na sklad doplněny proměnné doposud dostupné pouze u položek s vazbou na sklad. Jedná se o proměnné Čárový kód, Zkratka, PLU, Hmotnost, Výrobní čísloDatum exspirace výrobního čísla. U faktur vystavených a odběratelských objednávek také proměnné Datum nákupu a Dodavatel.
 • Faktury vystavené – pokud je v seznamu Bankovních účtů a pokladen (Money / Možnosti a nastavení) uložený pouze účet, který je vedený u zahraniční banky a je v něm doplněný jen IBAN a SWIFT, a tento účet se použije při vystavení faktury pro tuzemského odběratele, na tištěné faktuře se do pole pro Bankovní účet doplní formát účtu IBAN/SWIFT.
 • Je upravené chování programu při zadání adresy přímo na dokladu. Program na základě zadaného IČ nejdříve zjistí, zda adresa vložená do dokladu již v adresáři existuje. Pokud v adresáři dosud není, automaticky se založí nová adresní karta, aniž by bylo nutné jít do adresáře a kartu vytvořit. Pokud v adresáři karta se zadaným IČ již existuje, program ji do dokladu vloží s vazbou na adresář. V případě, kdy se liší údaje v adresáři od údajů zapsaných na dokladu, program dá na výběr, zda chce uživatel některou z variant adresy aktualizovat, případně zda chce údaje z dokladu vložit do adresáře jako další firmu s duplicitním IČ. Jestliže je v adresáři již uloženo více adres se stejným IČ, program zobrazí jejich přehled, v němž si uživatel může vybrat, kterou z adres chce do dokladu vložit. V souvislosti s touto úpravou byla do všech dokladů vedle pole s názvem firmy doplněna ikona k přímé editaci Karty adresáře.

Adresář

 • Seznamy adresáře / Státy – seznam nyní obsahuje názvy jednotlivých zemí i v angličtině, aby bylo možné zadat zahraniční adresu podle požadavků České pošty.
 • Adresář / On-line Info / Bisnode – došlo k přejmenování společnosti CreditInfo na Bisnode. Tato společnost provozuje firemní lustrátor, což je webová aplikace sloužící pro ověření solventnosti českých a slovenských firem.

Karty dokladů

 • Spojení s registrem plátců DPH – funkce umožní rychle prověřit, zda je obchodní partner uvedený v seznamu nespolehlivých plátců, a také umí z registru do Money načíst jeho bankovní účty. Funkce se automaticky aktivují pomocí dialogu, který se zobrazí při pořízení adresy nebo při pořízení dokladu. Kontrola na načítání bankovních účtů se dá spustit manuálně na Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ostatní / Adresář / Automaticky načítat bankovní účty z registru plátců DPH, kontrola na ověřování spolehlivosti plátců DPH se manuálně aktivuje v Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ověřovat spolehlivost plátců DPH včetně kontroly zveřejnění bankovních účtů. Kontrola pak probíhá na všech dokladech (faktury vydané i přijaté, pokladna, banka, závazky, pohledávky, interní doklady, objednávkové doklady, skladové doklady a příkazy k úhradě).
 • QR kód – čtvercový kód s platební informací se na fakturách nově tiskne pro slovenské odběratele se slovenským bankovním účtem ve formátu Pay by square. QR kód se negeneruje, jestliže variabilní, konstantní nebo standartní symbol na faktuře obsahuje jiné znaky než číslice.
 • Variabilní symbol – pole je doplněné do všech objednávkových a skladových dokladů.
 • Tisk – do všech objednávkových, skladových a účetních dokladů, faktur, servisů, oprav a dokladů provozní pokladny byla zapracována funkce, která umožňuje tisk přímo z dokladu. V případě tvorby nového dokladu se doklad současně uloží, při editaci existujícího dokladu se spustí tisk a doklad zůstane otevřený k další případné editaci.
 • Datum splatnosti a vyřízení – doposud se Datum splatnosti ve fakturách, závazcích a pohledávkách a datum Vyřídit do ve všech objednávkových dokladech aktualizovalo na základě lhůty splatnosti či vyřízení pouze při vytvoření dokladu, a to podle nastavení uživatelské konfigurace a účetního roku, popřípadě typu dokladu. Nově se dynamicky přepočítává při jakékoliv změně data Vystavení ihned po opuštění pole s datem vystavení. U existujících dokladů se automatický přepočet neprovádí, ale lze ručně provést kliknutím na modře zvýrazněný popisek pole.
 • Typ ceny – ve všech objednávkových a skladových dokladech byla volba rozšířena o možnost Jen základ.
 • Intrastat – ve všech dokladech, které svou povahou vstupují do výkazu Intrastat, a ve všech objednávkách je v záložce Intrastat doplněné pole Stát určení/odeslání. Tento údaj je nadřazený státu, který na dokladu obsahuje adresa partnera, a doklad pod ním vstupuje do výkazu Intrastat.

Sklad

Skladové doklady

 • Dodací list – na kartách přijatých i vystavených dodacích listů bez položek bylo znepřístupněno tlačítko Vyřízeno/Nevyřízeno.

Nastavení

 • Kmenové karty – na kartách se v záložce Rozšířený popis dají nastavit až tři jazykové mutace pro název zásoby a měrné jednotky. Překlad měrných jednotek do jednotlivých jazyků se nemusí pro každou zásobu provádět znovu, program ho umí vyhledat na základě zkratky měrné jednotky nalezené ve slovníku jednotek. Jazyk, ve kterém se popis zásoby a měrná jednotka na dokladu vytisknou, určí výběr jazyka v použitém typu dokladu.

Režie

Mzdy

 • Zaměstnanci / Karta zaměstnance – v pravé části karty se přehledně zobrazují všechna evidovaná mzdová období, mezi kterými je možné rychle přecházet, aniž by bylo potřeba otevírat samostatný seznam mzdových období. Přehled je viditelný ze všech záložek.
 • Zaměstnanci / Mzdový list – v souladu se zákonem o dani z příjmu byly na formulář doplněny potřebné údaje, které se dříve evidovaly jen na Kartě zaměstnance. Nyní tedy již není potřeba ke mzdovému listu tisknout i kartu zaměstnance.
 • Zaměstnanci / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – je k dispozici formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě zaměstnance.
 • Mzdy / Karta mzdy – v záložce Odpracováno je doplněné nové pole Proplacená dovolená, kde lze ručně evidovat počet dní dovolené, které byly zaměstnanci proplaceny. Tento údaj se odečítá od aktuálního nároku na dovolenou.
 • Zaúčtování mezd – na kartě přibyla možnost zaúčtování Jiných srážek z mezd. Pokud je v období zaúčtování alespoň na jedné mzdě uvedená částka Jiné srážky a na kartě Zaúčtování mezd je zatržený přepínač Jiné srážky, vygeneruje se interní doklad pro zaúčtování této srážky.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Hromadný tisk – skupina obsahuje tlačítko pro spuštění nové funkce hromadného tisku měsíčních mzdových sestav (obdobné tlačítko je i nad seznamem Mzdy). Po stisku tlačítka se otevře karta, na níž se zatržením jednotlivých přepínačů dají určit sestavy, které mají být do hromadného tisku zahrnuty. Pro urychlení tisku je možné zapnout přepínač Nezobrazovat průvodce tiskem.

Ostatní

 • Oblíbené položky – položky v seznamu jsou nově označené stejnou barvou, jaká je zvolena pro záložku seznamu, který otevírají (volba místní nabídky Změnit barvu seznamu nad záložkou otevřeného seznamu).
 • Ověřování aktuálnosti verze Money S3 – lze provést přes ikonu zelené šipky na dolním informačním řádku. Stejně se také spouští stahování a instalace stažených aktualizací. Spuštěná aktualizace automaticky ukončí chod Money S3 a po úspěšném dokončení instalace je program zase automaticky spuštěn. Spolu se zahájením instalace je možné uskutečnit i zálohu zvolených agend. Informace o dostupnosti aktuální verze nebo o průběhu stahování aktualizací se nyní zobrazují pomocí balónové nápovědy nad informačním řádkem.
 • Automatická aktualizace aktivačního kódu – nově se provádí i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou registraci produktu Money S3 / Kasa.
 • Filtrování seznamů – pro všechny seznamy byla zavedena možnost vytvořit pokročilé filtry a tyto filtry dále seskupovat pomocí operátorů a /nebo. Do pokročilých filtrů je na rozdíl od stávající jednoduchých filtrů možné zadat vlastní podmínky filtrování u všech dostupných datových proměnných a určovat jejich vztah k ostatním podmínkám v tomto filtru.
 • Nové tiskové sestavy – v Money S3 jsou nové tiskové sestavy Inventarizace pokladny (Účetnictví / Pokladna / Inventarizace), Inventarizace bankovního účtu (Účetnictví / Banka / Inventarizace), Inventarizace účtů (Účetnictví / Další sestavy /Inventarizace účtů)Inventarizace majetku (Režie / Majetek / Inventarizace majetku), které slouží k porovnání skutečného a evidenčního stavu. Součástí tiskových sestav jsou inventarizační protokoly.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení