Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.100
a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně

Změny a novinky Money S3 verze 18.100

Změny a novinky Money S3 verze 18.100
Seyfor, a. s.
17. 01. 2018
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 18.100

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.000 (v distribuci od 12.12. 2017) a verzí 18.100 (v distribuci od 18.01. 2018)

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2018, které obsahují všechny údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2018. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2018 a byl aktualizován seznam Typy příplatků.
 • Na základě platné legislativy pro rok 2018 byly upraveny Účetní výkazy pro podnikatelské subjekty (jedná se o Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát).
 • Byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2018 a také seznam Stravného a dalších cestovních náhrad.
 • Do Připravených seznamů daňové evidence byl pro podnikatelské subjekty doplněn nový Účetní pohyb PP_506 a Předkontace P506 – prodej výrobků. Pro neziskové a příspěvkové organizace byly doplněny nové Účetní pohyby a Předkontace: P506 – prodej výrobků, P700 – příjmy z veřejných sbírek, P701 – přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky, P702 – přijaté členské příspěvky a P703 – dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů.
 • Platba Nepeněžním platidlem byla upravena tak, aby více vyhovovala potřebám zákazníků. V případě, že je ve Skladové prodejce nebo Vystavené faktuře použito Nepeněžní platidlo, pak automaticky dochází k přepsání celé částky k úhradě na toto platidlo. V případě, že se jedná o platbu ceninou, například formou stravenek, pak se automaticky vypočítá a doplní počet kusů, zbytek částky zůstává v hotovosti. Doposud musel uživatel tyto akce provádět ručně.

Účetnictví

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 28 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V přiznání je nový přepínač Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů. Pouze ve zdaňovacím období 2017 si můžete vybrat, zda uplatníte vyšší nebo nižší limit výdajového paušálu. Za předpokladu, že uplatníte nižší limit výdajového paušálu, můžete uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění, omezení dané § 35ca zákona neaplikujete. V opačném případě, tj. pokud uplatníte vyšší limit výdajového paušálu, platí omezení dané § 35ca zákona.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů / Příloha v účetní závěrce – byla aktualizována příloha. Upozornění: Než budete aktualizovat přílohu z Připravených seznamů, doporučujeme původní přílohu uložit. Při aktualizaci přílohy bude obsah vymazán.

Obchod

Doklady

 • Do verze 18.100 vznikl nový algoritmus zaúčtování úhrad zálohových faktur v daňové evidenci. Úprava proběhla z toho důvodu, že rozpis DPH na zálohové faktuře být nemusí, uživatel si často sazbu daně vybírá až v momentě úhrady. Z toho důvodu dnes řešíme zaúčtování úhrad dvojím způsobem. V případě, že je na zálohové faktuře částka v 0% sazbě DPH, pak se rozpis DPH do zaúčtování přebírá z daňového dokladu nebo hradícího dokladu, pokud částka v něm není v 0% sazbě DPH. Tento postup ovšem neumožňuje částečným úhradám účtovat nejprve DPH a poté základ daně. Automaticky se částka rozloží na základ + DPH dle zvolené sazby. Druhým a zároveň běžnějším způsobem je úhrada zálohové faktury, která má rozpis DPH. V tento moment se automaticky do zaúčtování úhrady přebírá rozpis daní ze zálohové faktury, nikoliv z hradícího nebo daňového dokladu. Tento způsob umožňuje zaúčtování nejprve DPH a až poté základu daně.

Režie

Mzdy

 • Nejdůležitější změnou v oblasti nemocenského pojištění je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče tzv. „otcovské“ (OPP). V souvislosti s touto úpravou, došlo k rozšíření typů nepřítomností v Seznamu nepřítomností a k úpravě na Kartě mzdy, kde byla nová nepřítomnost zapracována do sekce Absence. K dispozici je nový vzor formuláře Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – vzor č. I/2018, který obsahuje údaje pro uplatnění nároku na dávku otcovské poporodní péče. Nová nepřítomnost se tiskne také na formulářích Hodinová bilanci zaměstnanci a Přehled nepřítomností.
 • Další změnou v oblasti dani z příjmů pro rok 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Novinkou je, že se srážková daň použije i u jiných příjmů ze závislé činnosti (např. u příjmů z dohod o pracovní činnosti), pokud nebude mít zaměstnanec u příslušného zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani a pokud nebude překročena hranice příjmu 2 500 Kč měsíčně. Na Kartě pracovního poměru v poli „Daň z příjmů“ se nově nabízí tyto varianty výpočtu daně: Zálohová daň – bez ohledu na prohlášení poplatníka a výši příjmů se na mzdě vždy vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Srážková / zálohová daň – pokud zaměstnanec nemá podepsané prohlášení a současně Hrubá mzda je do limitu 2 500 Kč, tak se na mzdě vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“. Pokud zaměstnanec má podepsané prohlášení nebo je Hrubá mzda nad limit, tak se vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Při použití tohoto způsobu výpočtu daně na mzdě do prosince 2017 se vždy provede výpočet zálohové daně. Srážková DPP / zálohová daň – pokud zaměstnanec nemá podepsané prohlášení a současně Hrubá mzda plynoucí z dohody o provedení práce je do limitu 10 000 Kč, tak se na mzdě vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“. Pokud zaměstnanec má podepsané prohlášení nebo je Hrubá mzda nad limit, tak se vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Srážková daň – bez ohledu na prohlášení poplatníka a výši příjmů se na mzdě vždy vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 26 pro zdaňovací období 2018.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č.5 pro zdaňovací období 2018.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 – vzor č.26.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1  vzor č. 22 a je určen pro zdaňovací období 2017. Pro roční zúčtování za rok 2017 platí, že poplatník má nárok na vyšší slevu na děti za všechny měsíce zdaňovací období.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – podle platné legislativy byl aktualizován formulář, vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 17, Příloha č. 2 – vzor č. 14, Příloha č. 3 -vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11) vše určeno pro zdaňovací období 2017.

Nástroje

Správa tisku

 • Do Editoru formulářů byly doplněny následující změny:
 • Nové klávesové zkratky: Uložit vše – CTRL+SHIFT+S, přiblížení formuláře – CTRL+SCROLL UP, oddálení formuláře – CTRL+SCROLL DOWN.
 • U proměnné Hodnota určená vzorcem jsou nyní pro výběr ze seznamu proměnných dostupné všechny počitatelné proměnné v rámci oddílu a není je tedy třeba mít vytažené na formuláři.
 • Bylo upraveno chování podbarvení stránky (dokumentu). Nyní se již zobrazuje nezávisle na ohraničení stránky.
 • Editor formulářů nově při ukládání a otevírání formulářů umožňuje výběr mezi FRM a FRE pomocí rozbalovacího seznamu a korektně ukládá šablonu pro export do Excelu jako FRE.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně
Zavřít reklamu
Online školení
Konsolidační balíček a jeho dopad na DPH
10.1.2024