Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.1.3
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.3

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.3
Seyfor, a. s.
14. 12. 2015
Doba čtení13 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Prodejny verze 3.1.3

V distribuci od září 2015

Nové funkce

 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
  • Do Prodejny jsou spolu se zbožím s evidencí výrobních čísel nově přenášena i  výrobní čísla. Přenáší se nejen VČ skladových zásob, ale i VČ položek katalogu. Pozn.: není dovoleno přenášet na stejné skladové zásobě více stejných VČ, nevyplněné (=prázdné) VČ nebo VČ tvořené pouze mezerou/mezerami
  • Z Prodejny je při exportu položek dokladů případně zadaná bonusová sleva součástí ostatních slev
  • Z Prodejny se nově exportují i vklady a výběry a to ty provedené v domácí měně. Exportují se i výběry typu CashBack
  • Dle nastavení příslušných parametrů je stejně jako prodejky možné automaticky po jejich vytvoření exportovat i vklady a výběry, atp.
  • Při provádění Exportu údajů o uzávěrce z Prodejny dochází současně i k exportu informací o vkladech a výběrech (provedených v domácí měně) této uzávěrky
  • Uzávěrka Z prodejek bude označena za vyexportovanou, pokud budou vyexportovány nejen všechny její prodejky, ale nově současně i všechny její vklady a výběry (pozn.: ale jen ty provedené v domácí měně)
  • Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.6.9 a novější
 • Rozšíření komunikace s Money S3
  • Do Prodejny jsou spolu se zbožím s evidencí výrobních čísel nově přenášena i jejich výrobní čísla. Pozn.: není dovoleno přenášet na stejné skladové zásobě více stejných VČ, nevyplněné (prázdné) VČ nebo VČ tvořené pouze mezerou/mezerami
  • Z Prodejny se přenáší spolu s prodaným zbožím i  zadané VČ
  • Z Prodejny se ceny položek dokladu exportují po všech slevách, tedy jedná se o ceny ponížené i o případně zadanou bonusovou slevu
 • Absolutní slevy
  • Lokální a globální slevy je možné zadávat nejen pomocí procent, ale nově i jako absolutní hodnotu vyjádřenou v domácí měně
  • Stejně jako procentní slevy je možné mít i absolutní slevy předdefinovány a vybírat je následně ze seznamu slev, nebo je zadávat ručně
  • Absolutní slevy jsou vždy zadávány v domácí měně a jako hodnota s DPH
 • Bonusové slevy
  • Je umožněno aplikovat bonusovou slevu  při dosažení nebo překročení předdefinované hranice hodnoty dokladu
  • Počet hranic (= úrovní ) bonusových slev může být neomezeně mnoho
  • Na jeden doklad může být aplikována nejvýše jedna bonusová sleva
  • Bonusové slevy mohou být zadány jako procentuální  nebo absolutní hodnota
  • Bonusová sleva se vždy rozpočítává na všechny položky dokladu, tj. příznak Nepodléhat slevě dokladu v tomto případě nehraje roli
 • Rozšíření přímých klávesnově je možné na přímou klávesu přiřadit i Koncept a to včetně názvu zobrazovaném na tlačítku.

Pokladní část

 • Výrobní čísla
  • Vyhledávat/vybírat VČ je možné přímo, tj. bez předchozího výběru zboží, např. ze seznamu všech VČ nebo ze seznamu VČ pro vybranou položku
  • Tlačítko Výrobní číslo v sekci Funkce má při propojení s Money S3, Money S4 a Money S5 novou funkci: vstupuje se pomocí něj do nově vytvořeného seznamu výrobních čísel, kde se nachází VČ přiřazená ke skladovým zásobám na povolených a prodejích skladech. Je zde umožněno přepínat se mezi všemi VČ, nebo jen těmi na skladě, apod.
  • Po vybrání zboží s evidencí VČ je možné vstoupit do seznamu VČ této skladové zásoby. Zde je možné zobrazit VČ jen skladem, všechny, apod. Dále je zde umožněno za určitých okolností přidat nové VČ
  • Výrobní čísla není možné v Pokladně nijak editovat ani mazat
 • Absolutní slevy
  • Tlačítko Sleva bylo přejmenováno na Sleva %
  • Tlačítko Přirážka může být nahrazeno nejen tlačítkem Změna DPH, ale nově i tlačítkem Sleva, za kterým se navíc v závorce zobrazuje Zkratka pro tisk hlavní/domácí měny, tedy např.: Sleva (Kč)
  • Po kliknutí na tlačítko Sleva % se zobrazí předdefinované procentní slevy, po kliknutí na tlačítko Sleva (Kč) se zobrazí předdefinované absolutní slevy. Pro tlačítko Sleva (Kč) se používá stejná klávesová zkratka jako pro tlačítko Přirážka/Změna DPH, tedy Ctrl + Num_+
  • Absolutní sleva položky dokladu se aplikuje na jednotkovou cenu (tj. cenu za jednotkové množství) této položky a zadaná sleva nesmí být větší, než je jednotková cena položky dokladu. Pozn.: při změně množství zůstane zachována absolutní sleva za jednotkovou cenu/jednotkové množství, ale změní se tedy příslušným způsobem celková absolutní sleva dané položky dokladu (za její celkové množství)
  • Na položce dokladu není možné aplikovat procentní i absolutní slevu současně
  • Na linkované položky není při jejich vkládání do dokladu absolutní lokální sleva aplikována
  • Absolutní sleva na doklad se stejně jako procentní sleva na doklad aplikuje jen na zlevnitelné položky dokladu. Její výše nesmí překročit celkovou cenu všech zlevnitelných položek dokladu po aplikaci lokálních slev
  • Na doklad není možné aplikovat procentní i absolutní globální slevu současně
  • Na vytisknutých dokladech se u absolutně zadaných slev zobrazuje jen jejich hodnota tj. ne jejich procentní vyjádření (pozn.: toto neplatí pro prodejky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
  • Na kancelářských typech tisknutých dokladů se nově zobrazuje globální sleva samostatně, tedy ne jako součást celkové slevy
 • Bonusové slevy
  • Bonusová sleva se aplikuje na všechny položky dokladu (pozn.: tj. v tomto případě se např. nevyhodnocuje příznak Nepodléhat slevě dokladu) a až po aplikování všech slev (lokálních i globálních)
  • BS může být zadána jako procento, nebo absolutní hodnota
  • BS se muže aplikovat automaticky, na potvrzení, nebo na dotaz
  • Na vytisknutých dokladech se u absolutních bonusových slev zobrazuje jen jejich hodnota, tj. ne jejich procentní vyjádření (pozn.: toto neplatí pro prodejky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
  • Na vytisknutých uzávěrkách se zobrazuje nový řádek Slevy bonusové a dále došlo k přejmenování ostatních slev a přirážek zobrazovaných na uzávěrkách (pozn.: toto neplatí pro uzávěrky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Rozšíření přímých kláves
  • Přímá klávesa může mít kromě zboží, adresy, nebo typu podskupina nově přiřazen i typ koncept, což umožňuje otevřený doklad uložit jako koncept přímo na některou z přímých kláves
  • Otevřený doklad nebo editovaný koncept je možné uložit na některou z přímých kláves určených pro koncept, tím ho odložit a při pozdějším kliknutí na tuto přímou klávesu ho převzít pro další editaci
  • Seznam konceptů obsahuje nový sloupec Název přímé klávesy pro zobrazení informace o propojení konceptu s některou z přímých kláves a nové tlačítko Smazat z přímé klávesy umožňující tuto vazbu odstranit. Je zde možné zobrazovat jak všechny koncepty, tak pouze koncepty propojené s přímými klávesami
  • V režimu Přiřazení zboží není možné měnit přímou klávesu z typu koncept na jiný
 • Při přebírání dokladu do refundace je do ceny položky dokladu zahrnuta nejen lokální sleva, ale nově i globální sleva a bonusová sleva
 • Na položky převzaté do refundace není možné aplikovat globální slevu (tj. slevu na doklad). Případně zadaná bonusová sleva na ně aplikovaná bude
 • Při provádění vkladu resp. výběru se text Vklad resp. Výběr nově zobrazuje na místě typu režimu, tj. v místě zobrazování textů Prodej, Refundace, apod.
 • Po vystornování všech položek konceptu dojde nově k zobrazení volby, zda koncept ukončit beze změn nebo smazat
 • Ve virtuální klávesnici zobrazované např. v Seznamu zboží došlo k záměně znaků pomlčka a podtržítko
 • Na tisknutých vkladech a výběrech je nově možné zobrazovat horní a dolní logo (pozn.: tato funkce se netýká dokladů vytisknutých pomocí fiskálního modulu)
 • Byla přejmenována a přesunuta celková sleva zobrazovaná na pokladních typech tisknutých dokladů. Celkovou slevu je možné zobrazovat i na kancelářských typech tisknutých dokladů
 • Byla provedena úprava několika zobrazovaných textů jako např.: Účet byl uzavřen, můžete pokračovat v prodeji… byl změněn na Doklad byl uzavřen, můžete pokračovat v prodeji…, apod.
 • Nové klávesové zkratky
  • Přidat: Ctrl+P (pozn.: tlačítko Přidat se nachází v seznamu VČ skladové zásoby)
  • Smazat z přímé klávesy: Ctrl+S (pozn.: tlačítko Smazat z přímé klávesy se nachází v seznamu konceptů)

Manažerská část

 • Výrobní čísla
  • Data – Položky zboží – Oprava zboží: nová záložka Výrobní čísla. Zobrazuje se jen při nastavené MS3, MS4 a MS5 komunikaci a dále jen u zboží s evidencí VČ. S výrobními čísly není dovoleno nijak manipulovat. Tlačítko Data umožňuje zobrazit VČ vyskytující se na položce katalogu (pozn.: toto má význam jen pro MS4 a MS5 komunikaci)
  • Data – Seznamy: nová sekce Výrobní čísla slouží k zobrazování výrobních čísel. Zde je opět umožněno pomocí tlačítka Data zobrazit VČ existující na položce katalogu
  • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Seznam výrobních čísel, který umožňuje nahradit tlačítko PLU, EAN, nebo KAT tlačítkem Výrobní číslo a vstoupit tak do seznamu výrobních čísel (pozn.: tento parametr se zobrazuje jen při nastavené MS3, MS4 nebo MS5 komunikaci)
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Správa dat: nový parametr Seznam výrobních čísel umožňuje obsluze v Manažeru vstupovat do seznamu výrobních čísel
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nový parametr: Přidat (výrobní číslo) umožňuje obsluze přidávat/vytvářet nová výrobní čísla (pozn.: tento parametr má význam jen pro MS3, MS4 a MS5 komunikaci)
 • Absolutní slevy
  • Slevy a akční ceníky – Slevy – Oprava slevy/Přidání slevy: pokud je v poli Typ nastavena Sleva, v poli Typ hodnoty je zpřístupněna nová volba Absolutní sleva (pozn.: za tímto textem se ještě v závorce zobrazuje Zkratka pro tisk hlavní/domácí měny)
  • Konfigurace – Parametry – Obecné: vytvořen nový parametr nahrazující parametr Změna DPH: Tlačítko Přirážka/Změna DPH/Sleva (Kč). Umožňuje nahradit tlačítko pro přirážku tlačítkem pro změnu DPH nebo absolutní slevu
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Ostatní: vytvořen nový parametr Limit absolutní slevy (Kč). Tímto limitem se rozumí max. sleva aplikovaná na jednotkové množství jedné položky dokladu. Stejná hodnota limitu se pak aplikuje i na globální absolutní slevu, nezávisle na lokálních slevách
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Ostatní: byly přejmenovány parametry Limit slevy % na Limit procentní slevy a Limit přirážky % na Limit procentní přirážky
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: parametr Sleva přejmenován na Sleva % a parametr Přirážka/Změna DPH přejmenován na Přirážka/Změna DPH/Sleva (Kč)
  • Konfigurace – Parametry – Obecné: přejmenován parametr Přenášení slevy na linkované zboží na Přenášení procentní slevy na linkované zboží z důvodu úpravy funkčnosti tohoto parametru
 • Bonusové slevy
  • Slevy a akční ceníky: nová sekce Bonusové slevy umožňuje vytvářet bonusové slevy
  • Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr: Bonusovou slevu aplikovat umožňuje nastavit, zda bonusovou slevu aplikovat automaticky, na potvrzení, nebo na dotaz
  • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Slevy a ceníky: vytvořeny nové parametry Bonusové slevy, Bonusové slevy – Přidání záznamu, Bonusové slevy – Oprava záznamu a Bonusové slevy – Smazání záznamu
  • Přehledy – Statistika prodeje: do výpočtů byly zahrnuty bonusové slevy
  • Přehledy – Finanční – záložka Pokladní: sloupce Sleva a Sleva počet nově zahrnují i bonusové slevy
  • Přehledy – Finanční – záložky Zboží a DPT: pole Hodnota je ošetřeno o bonusovou slevu
 • Rozšíření přímých kláves: Konfigurace – Přímé klávesy – Oprava přímých kláves: zde se nachází nová volba/tlačítko Uložit koncept s možností zadání názvu tlačítka
 • Přenos vkladů a výběrů do Money S4 a Money S5
  • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS4/MS5: parametry Kontrolovat po uzávěrce Z vyexportování dokladů, Exportovat neexportované doklady a Automatický export dokladů se týkají nejen prodejek, ale nově současně i vkladů a výběrů provedených v domácí měně
  • Přehledy – Finanční – Export uzávěrky a Export uzávěrek za období: při jejich provádění v rámci MS4 nebo MS5 komunikace dochází současně i k exportu vkladů a výběrů (provedených v domácí měně) této uzávěrky. Zobrazovaný údaj o počtu dokladů zahrnuje nejen počet exportovaných prodejek, ale nově i exportovaných vkladů a výběrů
  • Přehledy – Finanční – záložka Vklady, výběry: nově je zde zobrazována informace, zda byl doklad již vyexportován. Pomocí pravého tlačítka myši je možné odtud provést i opakovaný export jednoho nebo i více současně označených vkladů a výběrů a to i v otevřené uzávěrce X
 • Nastavení – Přenosy – Import zboží – MS3: nový parametr Nabízet před importem nastavení parametrů: pokud je parametr odtržen, při importu prováděném v Manažeru ze seznamu zboží nebo adres, není umožněno přenastavit parametry importu
 • Ze seznamu zboží a adres je možné provádět nově i pouze první fázi importu z Money S3
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Správa dat: nový parametr Položky zboží – Import z ext. SW II. fáze umožňuje u MS3 komunikace obsluze zakázat z Manažeru provádět druhou fázi importu z Money S3
 • Konfigurace – Textové logo: nové parametry Tisknout horní logo na vkladech a výběrech a Tisknout dolní logo na vkladech a výběrech umožňují zobrazovat na vytisknutých vkladech a výběrech příslušné informace (pozn.: tyto parametry nemají význam pro vklady a výběry tisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Formulář vkladů a výběrů umožňuje nastavit buď původní formulář (Formulář I) používaný při tisku vkladů a výběrů, nebo formulář nový (Formulář II) (pozn.: tento parametr nemá význam pro vklady a výběry tisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Konfigurace – Parametry – Prodej: parametr Zobrazování celkové slevy se nově týká i kancelářských typů tisknutých dokladů

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení