Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 11.011
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 11.011

Seyfor, a. s.
22. 07. 2008
Doba čtení15 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 11.001 (v distribuci od 5. 2. 2008) a verzí 11.011 (v distribuci od 23. 7. 2008)

Účetnictví

 • V průvodci tiskem Stavu závazků a pohledávek přibyla na straně 2/4 nová volba Po splatnosti v intervalech. Tato volba na jedno spuštění sestavy umožňuje podle zadaných rozsahů Dnů po splatnosti vytisknout intervalově jednotlivé doklady, spadající do příslušných intervalů.
 • K tiskové sestavě Účetnictví / Tiskové sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni vzniklo šest nových formulářů. Slouží k odsouhlasení závazků/pohledávek vč. ověřovacího dopisu. Pokud chcete sestavu vytisknout i s ověřovacím dopisem pro jednotlivé firmy, je nutné v průvodci na straně 1/4 zatrhnout přepínač Doklady tisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy a následně po dokončení průvodce na kartěNastavení tisku vybrat daný formulář.
 • Od verze programu Money S3 11.010 je uplatněn na všech dokladech standardní algoritmus výpočtu cen dokladů. Došlo k úpravě způsobu tvorby dokladů bez položek, a to především u dokladu v cizí měně. Částky v domácí i cizí měně teď lze editovat přímo na Kartě dokladu. Mezi rozpisem cen v domácí a cizí měně se lze přepínat s pomocí tlačítka, které se nachází vlevo nahoře nad cenovým rozpisem. Toto tlačítko určuje měnu i pro ostatní částky, které se nachází na kartě dokladu (Zbývá proplatit a Součet úhrad na hrazených dokladech,Součet odpočtů na vyúčtovacích fakturách a Součet vyúčtování na zálohových dokladech). Podrobnější postup tvorby dokladů bez položek i s položkami v domácí i cizí měně najdete v nápovědě programu (F1): Seznamte se s Money S3 / Ovládání programu prostřednictvím APP / Seznam / Doklad / Výpočet cen na dokladu.
 • V seznamu interních dokladů byla vylepšena funkce Vzájemný zápočet. Na kartě Seznam dokladů pro vzájemný zápočet přibyla nová tlačítka, a to Smazat (odstraní ze seznamu dokladů k zápočtu záznam pod kurzorem nebo všechny označené) a Navrhnout zápočet(přepočítají se částky zbývajících dokladů, které jste v seznamu pro vzájemný zápočet ponechali). Návrh vzájemného zápočtu se sestaví podle aktuálně nastaveného třídění seznamu, můžete tedy třídit podle data splatnosti, čísla dokladu atd.
 • Podle platné legislativy byla aktualizovaná Rozvaha pro příspěvkové organizace pro rok 2008 a upravená účetní osnova v připravených seznamech pro rok 2008.
 • Byly aktualizovány všechny účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty) pro rok 2008 pro podnikatelské subjekty.
 • V daňové evidenci nešel do interního dokladu zvolit Typ dokladu.

Fakturace

 • Ve fakturách vystavených byl aktualizován tisk balíkové průvodky, složenky a podacího lístku České pošty.
 • V tiskových formulářích knih přijatých a vystavených faktur a na jejich seznamech je možné si zobrazit informace o tom, kolik bylo již ze zálohových faktur vyúčtováno a kolik zbývá vyúčtovat v domácí i cizí měně (v seznamu je zobrazíte zatržením položek Vyúčtováno a Zbývá vyúčtovat ve formuláři Výběr sloupců, který otevřete pomocí pop-up menu v záhlaví seznamu).
 • Při kopírování faktury se kopírovalo datum Intrastatu z původního dokladu, nyní se plní datem vystavení.
 • Při automatizované tvorbě Dobropisu (viz volba nad seznamem vystavených i přijatých faktur) se přebírá kurz z dobropisovaného dokladu, dříve se chybně přebíral aktuální kurz podle pracovního data programu.

Adresář

 • Byl opraven problém s přiřazováním cenových hladin k adrese, kdy za určitých okolností byla poslední přidávaná cenová hladina rozdělena na dvě různé cenové hladiny, a nebyla proto automaticky použita v dokladu.
 • Na Kartě kontaktní osoby došlo ke změně popisu zatrhávacího pole Jednatel na údaj Jednatel / zaměstnanec.

Sklady

 • Zásoby typu Sada a Komplet lze nyní rozložit na komponenty přímo při vkládání do dokladu. Tlačítko OK na kartě Položky dokladu má nově dvě varianty OK a OK a rozpad. Platí pro faktury vydané i přijaté, skladové doklady a objednávky.
 • Dodacích listů byl naprogramován systém vyřizování dokladů a jejich položek stejným způsobem, jakým fungují objednávkové doklady.
 • Desetinná místa u Kmenových karet je nyní možné měnit i u zásob, na kterých již existuje pohyb, resp. figurují v nějakém skladovém dokladu (včetně objednávkových dokladů). Změna je v tomto případě ale možná pouze k vyššímu počtu desetinných míst. Zpětná změna na nižší počet desetinných míst je možná pouze v případě karet, které jsou bez pohybu. V modulu Výroba platí analogie pro ruční a strojové operace, kdy za pohyb se u operací považuje jejich výskyt v kusovnících jako komponenty.
 • Byla změněna logika dosazování pořizovací ceny na kartu Zásoby. Původní logika, kdy se dosazovala vždy průměrná skladová cena (a to pouze u nových příjmů) byla změněna u zásob skladů vedených podle FIFO na hodnotu skutečné ceny podle dodávek. Cena pro FIFO zásoby se nyní dosazuje po každé editaci skladového dokladu, včetně jeho smazání. Tuto hodnotu změní hromadně pro tyto zásoby i Přepočet pořizovacích cen.
 • Tisková sestava Výpis stavu zásob nabízí jako jednu z možností počítat s předpokládaným množstvím zásob, které je ovlivněné objednávkami a rezervacemi. Při tomto nastavení a použití filtru Dle předpokládaného stavu nedocházelo ke korektním výsledkům. Filtr byl opraven.
 • Pořizovací cena zásoby typu Komplet, jejíž komponenty byly také složenými kartami, nebyla v prodejních dokladech vypočítána korektně.
 • Pokud má uživatel v přístupových právech zakázáno Při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, pak pořizovací ceny nejsou vidět ani v seznamu skladových dodávek.

Objednávky

 • Byl zabezpečen převod dat Vyřídit nejdříve a Vyřídit do na komponentách složených karet. Pokud na komponentách tato data nejsou vyplněna, pak se při převodu na novou verzi programu automaticky naplní daty, která jsou nastavená na nadřízené položce.
 • Byla opravena funkce vyřizování jednotlivých položek objednávek, které tvoří Rezervaci nebo Objednávku na kartách Zásob. Při použití této funkce nedocházelo na kartě zásoby k aktualizaci stavu rezervace/objednávky.

Mzdy

 • U tiskové sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu, je nyní možné nastavit, zda mají data z mezd vstupovat do tiskové sestavy o měsíc zpětně, nebo se mají vykazovat ve stejném měsíci, ve kterém byla mzda zpracována. Možnost nastavení najdete na editačním formuláři této tiskové sestavy ve II. oddílu – srážky a odvody daně pod názvem Srážková daň je vykázána o měsíc zpětně. Pokud pole nezatrhnete, bude se mzda např. za leden 2008 načítat do řádku za leden, v opačném případě se mzda vykáže v řádku za únor.
 • Podle platné legislativy je k dispozici nový formulář (vzor č. 16) pro rok 2008, a to pro tiskovou sestavu Zaměstnanci / Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Zápočtovém listu pro velké organizace se uvádí pracovní neschopnost spadající do období jednoho kalendářního roku před ukončením pracovního poměru. Toto období se však špatně omezovalo v případě, kdy datum ukončení pracovního poměru připadalo na poslední den kteréhokoliv měsíce.
 • V tiskové sestavě Zaměstnanci / Mzdový list se již správně počítá hodnota proměnné Soc. poj. zaměstnavatel – celkem.
 • V případě, že u zaměstnance v Kartě nepřítomností byla uvedena nepřítomnost například v období 11.12.2007-10.01.2008 a současně bylo naKartě zaměstnance uvedené pouze období Údaje platné od ledna 2008, zobrazovala se při tvorbě mzdy chybová hláška.
 • Při používání složkových mezd docházelo k tomu, že pokud bylo na Kartě zaměstnance odebráno mzdové období Údaje platné od, nedošlo k výmazu seznamu nastavení složek měsíční mzdy.
 • Na tiskovém formuláři sestavy Zaměstnanci / Tisk / Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška se již správně tisknou datová pole s jednociferným dnem a měsícem (místo 01.01.2008 se musí tisknout 1.1.2008).
 • Na Kartě zaměstnance (Mzdy / Zaměstnanci) na odkazu Mzdy nefungovala nápověda (F1).
 • Do Přehledu o vyměřovacích základech VO i MO (Vyúčtování sociálního pojištění pro velké i malé organizace) vstupuje základ, ze kterého se odvádí pojistné. Pokud byl však překročen maximální roční vyměřovací základ, vstupoval do přehledu původní základ, nikoliv zkrácený.

Majetek

 • U majetku zařazeného v odpisové skupině 1a bude skupina 1a na kartě jednotlivých odpisů spadajících do kalendářního roku 2008 a výšepřeškrtnuta červeně. Jde o upozornění, že je potřeba majetek zařadit do jiné skupiny a znovu vygenerovat odpisový plán, protože skupina 1a byla počínaje rokem 2008 zrušena. U majetku, jehož datum zařazení do užívání spadá do roku 2008 a výše se skupina 1a nebude v seznamu skupin majetku vůbec nabízet.
 • U majetku ve skupině Nezařazeno se v rekapitulaci pohybů majetku pro rok už správně zobrazuje informace o tom, jak dlouho je tento majetek odepisován v závislosti na zvolené periodě zúčtování odpisů.

Ostatní

 • Číselné řady obchodních a výrobních zakázek se po převodu do dalšího roku už nenulují, pokračuje se v číslování z předchozího roku. Číselné řady je nyní také možné vést zvlášť pro výrobní a obchodní zakázky. Ty číselné řady, které byly dosud určené obecně pro zakázky, jsou po převodu na novou verzi automaticky nastaveny k použití jak pro obchodní, tak pro výrobní zakázky.
 • Záložky jednotlivých seznamů lze nyní zablokovat proti přepsání jiným seznamem pomocí pravého tlačítka myši a volby Blokovat stránku. Program na takovou záložku dosadí ikonu zámku a nedovolí seznam zaměnit jiným (nový seznam otevře v další záložce).
 • Vyhledávání v seznamech je nyní rozšířeno. Klávesou Ctrl + Shift + F nebo ikonou Filtru (zobrazí se při Rychlém hledání v seznamech vedle pole pro zápis hledaných znaků) se otevře řádek s editačním polem pro rozšířené vyhledávání.
 • Verze 11.010 je instalována zcela novým instalačním programem. Tento instalační program umožňuje např. jednodušší síťovou instalaci, kdy se ze sdíleného adresáře na serveru spouští klientské instalace na jednotlivých stanicích bez nutnosti nastavování síťových cest k datům, tiskovým formulářům atd. Nastavuje se pouze lokální cesta pro programové soubory.
 • Uživatelské konfiguraci je nová funkce Obnovit výchozí nastavení, která obnoví nastavení sloupců a nástrojových lišt všech seznamů do podoby z poslední aktualizace.
 • Uživatelské konfiguraci lze nastavit Kontrolu úhrady a kreditu při vystavení pohledávek a vystavených faktur. Od této verze byla kontrola úhrady a kreditu rozšířena i pro následující doklady: objednávky přijaté, nabídky vydané, poptávky přijaté, prodejky a dodací listy vydané. Volbou zapínáte automatickou kontrolu toho, zda partner, pro kterého vystavujete pohledávkový či jiný doklad, nemá překročen kredit, nebo zda u některých dokladů již nevypršela doba splatnosti. Kredit a dobu splatnosti zadáváte pro každého partnera na jehoAdresní kartě.
 • Připravených seznamech vznikl nový seznam ve Společných datech, a to Definice exportů tisků (DPH, INTRASTAT, ELDP a další). Seznam obsahuje definované exporty pro dané tiskové sestavy. V případě, že budete exportovat některou ze sestav, je možné si v Průvodci exportem tisku přes tlačítko „tři tečky“ zobrazit seznam definic exportů tisků a tlačítkem Připravený seznam si stáhnout aktuální sestavu, příp. si ji aktualizovat.
 • Průvodci generováním objednávek je nyní možné využít nově přidanou tiskovou sestavu Předpokládaný stav k objednání, která vypíše souhrn dokladů ovlivňujících proces generování.
 • Nastavení účetního roku přibyla možnost zvolit duální zobrazování. Duální zobrazování slouží jednak jako příprava přechodu účetních jednotek na jinou domácí měnu (např. euro) a jednak je určeno pro účetní jednotky, které provozují svoji činnost v příhraničních oblastech, kde je vhodné zobrazovat prodejní ceny i v jiné než domácí měně.
 • V menu Sklady / Registrační pokladny / Import pohybů bylo přidáno upozornění na nedostatečnou zásobu na skladě při importu pohybůz registračních pokladen při zakázaných zásobách na skladech do mínusu. Položkám na prodejce (popř. vydaném dodacím listu) se nastaví automaticky počet měrných jednotek, který je v danou chvíli na skladě dostupný, a uživatel je na každou takovou položku upozorněn.
 • Při vytváření nového roku má nyní uživatel možnost převést do nového roku i seznam bankovních účtů a pokladen.
 • Pomocí XML importu dokladů lze nyní importovat i sazby DPH, do této verze byla sazba vždy přebrána z konfigurace programu.
 • Na kartě Nastavení tisku je nyní možné pomocí tlačítka Okraje nastavit okraje tištěného formuláře.
 • Bylo vytvořeno nové úvodní okno Money u verze Start. Z něj spustíte průvodce registrací, kartu limitů, objednávku, výběr kompletů, nebo můžete pokračovat ve spuštění agendy.
 • Byla rozšířena funkčnost výběru zobrazovaných sloupců v seznamech. Funkce se vyvolá pravým tlačítkem myši na záhlaví kteréhokoli sloupce a volbou Výběr sloupců. Nově je možné zobrazit si jen vybrané sloupce a navíc lze přetažením zvoleného sloupce myší umístit tento sloupec na jakoukoliv pozici v seznamu.
 • Automatické akce nyní umožňují export tisku.
 • XML import zásob zohledňuje desetinný počet měrných jednotek v komponentách složených karet jako je SadaKomplet a Výrobek.
 • V seznamu nevypořádaných dokladů nefungovala funkce Úhrady, která zobrazuje seznam úhrad k aktuálnímu záznamu.
 • V případě, že z nějakého důvodu nebyl korektně dokončen import faktury z XML, program vynechal číselnou řadu.
 • V některých případech při terminálové komunikaci nepracovaly korektně snímače čárových kódů připojené na COM-port.
 • Příkazy k úhradě generované homebankingem Citibank se nyní vytváří bez diakritiky.
 • Při práci na společných datech na síti docházelo k situaci, kdy po načtení objednávkového dokladu do faktury a uložení faktury nedošlo k uvolnění objednávkového dokladu k editaci. Uživatel pracující s fakturou musel opustit seznam faktur, aby se zámek na objednávce uvolnil.
 • Pokud uživatel chtěl editovat fakturu po provedení datové závěrky, program chybně 2x hlásil, že záznam byl uzamčen datovou závěrkou.
 • Parametrický import/export XML automaticky neproběhl v případě, že Money S3 upozorňovalo na novou verzi programu nebo na synchronizaci účetních konstant. Tato hlášení byla pro parametrický XML import/export odstraněna.
 • Pokud byla v menu Nástroje / Nastavení / Naplánování opakovaných akcí nastavena reindexace všech agend kromě aktuální, chybně se reindexovaly všechny agendy včetně aktuální.
 • Na kartě Komponenty složené karty přidané do dokladu je nyní možné zadat Středisko.
 • Import pohybů z registračních pokladen za určitých okolností umožňovat vydat zásoby s evidencí výrobních čísel ze skladu do mínusu, i když na skladě nebylo vydávání do mínusu povoleno. To už nyní nelze.
 • Dokumenty Word a Excel řady Office 2007 připojované k záznamům Money S3 pomocí Šablon připojených dokumentů mají automaticky koncovku *.docx a *.xlsx.
 • Bylo opraveno nefunkční připojování dokumentů typu Word a Excel pro Office 2003 a Office 2007 na systémech Windows Vista a Windows 2003 Server.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.