Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 10.020
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 10.020

Seyfor, a. s.
03. 09. 2007
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.020 (v distribuci od 17. května) a verzí 10.014 (v distribuci od 3. března 2005)

Účetnictví

 • Pokud bylo používáno Money na síti a jeden z uživatelů potřeboval vytisknout časově náročnou tiskovou sestavu (typicky DPH, saldo apod.), lze nově před tiskem zvolit, zda se mají databáze potřebné pro tisk těchto sestav ostatním uživatelům po dobu tisku automaticky uzamknout nebo ne.
 • V souvislosti s legislativními úpravami byly změněny účetní výkazy „Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztrát“ (v plném i ve zkráceném rozsahu).
 • Byla aktualizována účetní osnova pro rok 2005.
 • V průvodci tiskem salda je možné si nastavit tisk salda k určitému datu.
 • Do všech účetních dokladů byla zavedena kontrola zadávaných dat tak, že program nedovolí uložit doklad s nesmyslným datem.
 • V tiskové sestavě „Stav závazků a pohledávek ke dni“ přibyly dvě nové proměnné pro celkový součet závazků a pohledávek. Tyto hodnoty se dosud nezobrazovaly při nastavení sestavy „Doklady vytisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy“. Proměnné jsou aktivní pouze ve formuláři SDZP_CM.frm. Ve zbylých dvou formulářích pro tuto tiskovou sestavu (SDZAVPOH.frm a SDZPK_CM.frm) je možné proměnné „100 – Celková suma závazků“ a „101- Celková suma pohledávek“ přidat pomocí editoru formulářů do pole „Závěr sestavy“.
 • Pokud uživatel přešel z daňové evidence na podvojné účetnictví, při tisku účetních výkazů v „Účetnictví/Tiskové sestavy/Účetní výkazy“ program přestával pracovat. Chyba byla odstraněna.
 • V tiskové sestavě „Pohyby na účtech“ byly přechodové součtové proměnné (součet stran MD a D + konečný zůstatek) ovlivněny řádkem následující strany.
 • V agendách daňové evidence již není přístupná funkce „Přecenění pohledávek a závazků“.
 • „Seznam úhrad hrazených bankovním dokladem“ lze potvrdit i klávesou ENTER.
 • V kartě korekcí již není nutné potvrzovat korekci stiskem myší na tlačítko OK, volbu lze potvrdit jednoduše klávesou ENTER.
 • Při tisku peněžního denníku na dvě strany formátu A3 už nechybí na první straně hlavička s výběrem filtrů a řádky na druhé straně přesně navazují na řádky na straně první.
 • Na kartách účetních dokladů je nyní pole pro číslo dokladu dostatečně dlouhé, aby se mohlo číslo dokladu zobrazit celé, a to i v případě delšího prefixu číselné řady.
 • Po zadání tisku závěrečného přehledu peněžního deníku (Účetnictví/Tiskové sestavy/Peněžní deník) se již správně do hlavičky dokladu tiskne i nastavení výběru.
 • Jestliže byl v předchozím roce vytvořen závazek a příkaz k úhradě, a tento závazek byl uhrazen přes banku v následujícím roce, při uložení bankovního dokladu se objevovalo hlášení o neexistujícím příkazu k úhradě. Chyba byla odstraněna.
 • V položkách pokladních, bankovních a interních dokladů byla cena s DPH vyjádřena číslem 4, toto označení bylo opraveno na „S DPH“.

Fakturace

 • Ve všech tiskových formulářích pro vystavené faktury bylo rozšířeno pole pro „Kód“ a „Číslo účtu“. Úprava byla provedena vzhledem ke kódům SWIFT a IBAN.
 • Pro zpřehlednění a snadnou orientaci byly změněny popisky u některých formulářů faktur.
 • Při vytváření hlavičkové sumy se ve fakturách vydaných i přijatých sčítají sumy z položek dokladu, přičemž do součtu vstupují už zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Při vytváření hlavičkové sumy v tisku se sčítaly neupravené sumy z položek. Důsledkem byl rozdíl 0,0068, který se ve formuláři projevil jako hodnota zaokrouhlení 0,01. Formuláře faktur přijatých i vydaných byly nově upraveny tak, aby k těmto odchylkám nedocházelo.
 • Vydané faktury u neplátců DPH se už nerozúčtovávájí na základ a DPH i při nastavení rozpuštění zaokrouhlení jak do základní, tak do snížené sazby.

Sklady

 • V seznamu skladových pohybů je nově naprogramovaná funkce „Součet“. Tato funkce sčítá počty měrných jednotek a částky jednotlivých zásob.
 • Pokud byly zásoby ve skladu vyhledávány podle čárového kódu pomocí klávesnicové čtečky, docházelo k situacím, kdy se neotevřela hledaná zásoba, ale zásoba označená kurzorem.
 • Při kopírování skladu společně se zásobami se nekopírovala poznámka v záložce „Podrobnosti“ na kartě zásoby.
 • Pokud byl v seznamu zásob vypnutý panel skupin a skupina se přidala přes menu, Money hlásilo chybu „Cannot focus a disabled or invisible window“.
 • Jestliže uživatel zkopíroval sklad i se zásobami, mohlo dojít k tomu, že se změna poznámky v zásobě na prvním skladě promítla do poznámky zásoby na druhém skladě. Tento problém byl odstraněn.
 • Byla odstraněna chyba ve výpočtu nákupní ceny v případě, že se jednalo o zásoby naskladněné cenou bez DPH ale prodávané s DPH. Program vyhodnotil prodejní cenu s DPH korektně, i když se prodej jednoznačně dostal pod cenu nákupu. Nyní program upozorní na skutečnost, že je zboží prodáváno za cenu nižší, než je pořizovací.
 • Byla odstraněna chyba „Cannot focus disabled or invisible window“, která se zobrazovala při pokusu otevřít pravým tlačítkem myši seznam „Dodávek zásoby“ v seznamu zásob.
 • V seznamu skladových pohybů se nezobrazoval typ ceny „S DPH“.

Objednávky

 • V „Nabídkách vydaných“ je nyní možné využít funkci „Přepočet cen“, která zohledňuje slevy a nastavení cenových hladin z adresy.
 • V seznamech poptávek vystavených, nabídek přijatých a objednávek vystavených je naprogramovaná možnost třídit podle dodavatele.

Mzdy

 • Při zaúčtování mezd v podvojném účetnictví se tvoří doklady (interní a závazkové) s rozúčtovacími položkami. Dříve se tvořily pouze hlavičkové doklady a k rozúčtování docházelo až při uložení dokladu.
 • Do všech formulářů “ Výplatního lístku“ (Mzdy/Seznam mezd/Výplatní lístek) byla doplněna proměnná „Sleva na dani“.
 • Formulář ELDP_0 byl upraven tak, aby vyhovoval širšímu okruhu tiskáren – tisk byl posunut výše.
 • Na mzdovém listu se zvětšilo pole „Celkový počet odpracovaných hodin“. Nyní je možné tyto hodiny tisknout až v řádu tisíců.
 • Tiskovou sestavu „Daň z příjmu fyzických osob“, umístěnou na seznamu zaměstnanců, lze nyní vyvolat nejen přes ikonu pro tisk, ale nově i přímo na seznamu zaměstnanců stiskem pravého tlačítka myši a výběrem volby Tisk/Daň z příjmů fyzických osob.
 • Tisková sestava „Vyúčtování soc. pojištění u malé organizace“ (Mzdy/Tiskové sestavy/Vyúčtování sociálního pojištění) již správně uvádí počet dní ve sloupečku „Vyloučené doby“, pokud existuje ve zpracovaném měsíci více jak jedno OČR – není nutné již zatrhnout políčko „Pokračování minulé nepřítomnosti“ na „Kartě nepřítomnosti“.
 • U zaměstnance, kterému je zadána měsíční složková mzda, se v neúplném měsíci (nástup či odchod ze zaměstnání v průběhu měsíce) správně krátí měsíční mzda s ohledem na skutečně odpracované dny.
 • Jestliže zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru v průběhu měsíce, dny před nástupem se již správně neuvádějí do omluvené absence v tiskové sestavě Mzdy/Tiskové sestavy/Vyúčtování sociálního pojištění.
 • Pokud je v seznamu zaměstnanců označeno několik zaměstnanců a zadá se tisk čistých příjmů zaměstnanců (Seznam zaměstnanců/Tisk/Potvrzení čistých příjmů), jednotlivé doklady za zaměstnance již správně zohledňují do řádku „Celkem“ částku „Celkem za jednotlivého zaměstnance“.
 • Je-li na kartě zaměstnance použita nová nepřítomnost „Další mateřská dovolená“, je nyní při tisku volby „Karty zaměstnance/Tisknout seznam nepřítomností“ v seznamu pod typem nepřítomnosti uvedeno „Další mateřská dovolená“ oproti dřívějšímu „Nedefinováno“.

Ostatní

 • Do instalačního průvodce byla přidána možnost změnil licenční číslo. Tato funkce je přínosem pro uživatele, který mění licenční číslo zároveň s novou instalací Money.
 • U licencovaných verzí Money přibyla v nabídce menu „Nápověda“ volba „Licenční smlouva“.
 • V průvodci registrací Money je nyní nová funkce, která zajistí znepřístupnění tlačítek Další, Zpět a Dokončit v momentech, kdy průvodce pracuje – předejde se tím zbytečným chybám při registraci.
 • Instalační program vytvoří na ploše zástupce Money S3.
 • Money fungující se softwarovým síťovým klíčem na operačním systému Win98 nebo Millennium vykazovaly problémy s několikavteřinovými prodlevami, při kterých Money kontrolovalo licenční číslo. Chování Money bylo upraveno tak, aby svými činnostmi tohoto typu nebrzdilo chod programu. Tam, kde je nezbytně nutné, aby program ověřil licenční číslo či stav aktivace, je naprogramované hlášení „Hledám síťový klíč“.
 • Byla změněna funkčnost XML importování dokladů se zásobami ze skladu. Do XML importu vstupuje sklad pouze tehdy, kdy obsahuje tag „KodSkladu“, jinak se import chová tak, jako by v XML datech sklad vůbec nebyl, což umožňuje přebrání skladu z konfigurace dat.
 • Při exportování do MS Excel mají data formát „Datum“ – dosud zde byl formát „Obecné“.
 • V uživatelských právech byla jako výchozí nastavení pro každého uživatele zakázána registrace Money. Výsledkem bylo, že se uživateli nenabízela registrace a zároveň se zobrazovalo hlášení o počtu dní, které zbývají do registrace. Tato skutečnost však nijak uživatele neupozorňovala na možnost povolit registraci v přístupových právech. Do hlášení o počtu dní zbývajících do zaregistrování byla dopsána také informace o povolení registrace v přístupových právech.
 • Do manažera síťových licencí byla naprogramovaná funkce, která umožní pouze náhledem zjistit, kolik možných instancí má použité licenční číslo k dispozici.
 • U homebankingů KB Best, KB – El.platební styk a ABO formát byl změněn způsob tvorby proměnné „Identifikace položky“, podle které je možné při načítání bankovních výpisů nastavením „Kontrolovat duplicitu načítaných položek…“ v průvodci „Zpracování výpisu z účtu“ jednoznačně identifikovat položky bankovního výpisu a zamezovat tak vzniku duplicit v datech Money. Za určitých okolností tato proměnná ale nebyla na výpisu z banky jednoznačná , tzn. dvě různé položky dvou různých výpisů mohly mít stejnou hodnotu proměnné „Identifikace položky.“ Pro zamezení vzniku těchto duplicit byl k této proměnné (po konzultacích s analytiky KB) přidán zleva řetězec znaků „Datum platby“, který musí být u různých výpisů různý.
 • Rozšířily se možnosti XML přenosu. Nově se do přenosu přidala možnost generovat jednoznačný název výstupního souboru (reportu nebo exportovaných dat). Report je možno zobrazit v samostatném okně nezávisle na Money. Vznikly nové parametry:
  1. s – umožňuje spustit výstup v samostatném externím programu
  2. m – jeho pomocí je možné nastavit zobrazení reportu
  3. r – umožní nastavit jméno souboru, do kterého se má umístit report
 • Objednávky přijaté, stažené z INSHOPu, měly nehledě na nastavení vždy zaokrouhlené ceny položek.
 • Při stisku pravým tlačítkem myši v libovolném seznamu se nejdříve přesune kurzor na záznam pod myší a až následně se zobrazí nabídka s možnostmi seznamu.
 • Při použití programu SKImport za účelem změny prodejních cen docházelo k bezdůvodnému vymazání nákupních cen. Funkce byla opravena tak, aby změně podléhaly pouze prodejní ceny.
 • Pokud nebyl v Money nastaven ani jeden uživatel v přístupových právech a uživatel Money se rozhodl, že si přístupy uživatelů nastaví, pak se smazal obsah všech složek zástupců.
 • Byla odstraněna chyba AVE, která se objevovala po poklepání myší na zástupce a následném přepnutí záložky.
 • Při načítání datově velkých (řádově s tisíci položek) bankovních výpisů při homebankingu docházelo k „zatuhnutí“ programu.
 • Pokud do tiskové sestavy Intrastat vstupoval doklad, jehož alespoň jedna zásoba neměla vyplněný kód KN, pak tisková sestava „Podklady pro výkaz Intrastat“ uváděla nepřesné údaje o položkách, které nevstupují do tiskové sestavy Intrastat.
 • Skladové doklady typu „Výrobka“, u kterých je vyplněno pole „Zakázka“, se automaticky zapisují do akcí se zvolenou zakázkou (NástrojeSeznamy ZakázkyAkce se zakázkou).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení