Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 10.031
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 10.031

Seyfor, a. s.
03. 09. 2007
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10,031 (v distribuci od 8.11.2005) a verzí 10,022 (v distribuci od 8.7.2005).

Účetnictví

 • V interních dokladech byla zavedena možnost přidat úhradu i přidat nové normální nebo rozúčtovací položky na jeden interní doklad.
 • V připravených seznamech jsou připraveny nové výkazy Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu. Konečné zůstatky na účtech byly nahrazeny rozdíly
  v obratech.
 • Ve fakturách, pokladních a bankovních dokladech, závazcích, pohledávkách a interních dokladech je možné mazat všechny označené položky současně.
 • Editačních pole pro zadávání cen v hlavičkách účetních dokladů byla prodloužena tak, aby se do základů a cen s DPH vešly desítky milionů a do výše DPH jednotky milionů.
 • Při každém zpracování výpisu z účtu bylo vždy nutné nastavovat cestu k souborům s výpisy, nyní si Money S3 pro každý typ homebankingu tuto cestu pamatuje.
 • Přebírání protiúčtu z hrazeného dokladu při zaúčtování úhrad bankou nebo pokladnou s aparátem volných předkontací selhávalo v případě, kdy hrazeným dokladem byl doklad s rozúčtovacími položkami (pohledávky, závazky). Pokud hrazený doklad má na příslušné straně u všech rozúčtovacích položek shodný účet, přebere se do hradícího dokladu tento shodný účet. Pokud tomu tak není (hrazený doklad má na rozúčtovacích položkách různé účty), přebere se do úhrady účet z předkontace hradícího dokladu.
 • Průvodce zpracováním výpisu z účtu se nechoval zcela správně, pokud byl ke zpracování vybrán neplatný soubor s výpisem z účtu. Platnost členění DPH při tisku přiznání k DPH se nyní kontroluje nejen na fakturách přijatých a vydaných, ale i na všech ostatních dokladech ovlivňujících přiznání k DPH.
 • Byla opravena funkčnost tiskové sestavy Tisk dokladů pro přiznání k DPH. Do sestavy byla přidána volba filtru Podle DIČ a do formuláře UCDPHSDK.FRM proměnné IČ, DIČ, Var.symbol, Pár.symbol, Popis. Sestava nyní správně reaguje na nastavení filtru i v případě, že položky mají zadané např. jiné členění DPH nebo středisko, než hlavička.
 • Byly opraveny popisy v deníku při zaúčtování dokladů. Primárně se popis zaúčtovaného dokladu bere
  z hlavičky dokladu. Pokud je v dokladu položka, která se od ostatních liší předkontací, účtem, střediskem, zakázkou nebo činností, pak se popis takové položky bere z ní samé. Pokud jsou alespoň dvě položky shodné svým nastavením a zároveň odlišné od nastavení zaúčtování v hlavičce dokladu, pak se popis bere z hlavičky dokladu.

Fakturace

 • Faktury v PÚ hrazené celkem odpočtem zálohy se dosud jevily jako neuhrazené a bylo nutné je uhradit
  s nulovou částkou pomocí fiktivní pokladny. V nové verzi tomu tak není a tyto faktury už není nutné uhrazovat. V DE původní vlastnost zůstala zachovaná.

Adresář

 • Program Money S3 nezobrazoval správně záznam vyhledaný zadáním prvních znaků v seznamu kontaktních osob adresáře. Záznam byl sice správně vyhledán, ale po jeho potvrzení se zobrazila firma, která byla jako poslední vidět na obrazovce. V této verzi se už zobrazí ten záznam, který byl při vyhledávání přes zadávání prvních znaků označen.
 • V seznamu adresáře v agendě typu Pobočka je nyní zakázané tlačítko Sloučení adres. Pokud toto tlačítko bylo povoleno a tato funkce byla použita, docházelo k problémům v přenosech dat.

Sklady

 • Ve skladovém dokladu Převodka je nyní možné zadat adresu.
 • Do seznamu zásob na skladu pod tlačítko Informace byla naprogramována volba Pohyby. Tato volba zobrazí skladové pohyby pro danou zásobu a sklad. Stejné tlačítko Informace bylo přidáno i do seznamu kmenových karet. Zde se použitím volby Pohyby zobrazí údaje o dané zásobě ze všech skladů.
 • Přepočet pořizovacích cen zásob lze nyní použít i pro jednotlivé zásoby (jednoduché karty) na skladě použitím volby Přepočet pořizovacích cen z menu Zásoby na skladě / Hromadné operace, nebo přes pravé tlačítko myši.
 • Jestliže existuje na skladě FIFO výrobek obsahující jako jednu ze svých komponent jiný výrobek, mohlo dosud docházet k problémům s přepočtem pořizovacích cen. K nepřesnostem docházelo konkrétně
  v případě, kdy byly oba výrobky přijaty na sklad a následně i ten, jenž obsahoval výrobek
  a byl i vyroben. Po spuštěném přepočtu pořizovacích cen se do výrobky chybně dosadila cena z druhé dodávky.
 • V případě, že výrobek obsahoval komponentu typu Služba, nastávaly problémy při zaúčtování výroby. S touto variantou si nedokázala poradit ani verifikace a přepočet pořizovacích cen. Úprava spočívá
  v přizpůsobení tohoto typu výrobek přepočtu pořizovacích cen a verifikaci včetně zaúčtování.
 • Pokud je při vytvoření skladového dokladu použit Typ dokladu, který nemá vyplněnou číselnou řadu, pak program automaticky dosadí číselnou řadu z Uživatelské konfigurace.
 • Byl upraven přepočet pořizovacích cen převodek. V minulých verzích bylo nutné spustit přepočet pořizovacích cen dvakrát po sobě, aby se pořizovací ceny dosadily do všech skladových dokladů korektně. Nyní je přepočet upraven tak, že není potřeba pouštět ho více než jednou.
 • Skladový doklad, který byl automaticky vytvořen pomocí faktury přijaté nebo vydané, neobsahoval informaci o slevě za doklad, i když ve faktuře tato informace byla.
 • V případě, že neměl uživatel v přístupových právech nastaveno Zobrazování pořizovacích cen při prodeji skladových položek, neměl přístup k jednotlivým volbám pro přidání položky v dokladech Objednávka vydaná, Nabídka přijatá a Poptávka vystavená.
 • Při editaci polí Rozšířený popis, Hmotnost, Objem, Kód kombinované nomenklatury a Stát původu na kartách skladových zásob program uživatele upozorní, že byla provedena změna na kmenové kartě
  a tato změna se projeví na všech odpovídajících skladových zásobách.
 • Pokud byla prodejní cena zásob vypočítána marží a došlo ke změně nákupních cen, pak nebylo možné použít funkci hromadného přecenění prodejních cen s nastavením Dle zásoby. Docházelo k nepřesnostem ve výpočtech.


Objednávky

 • Automatické generování objednávek nebylo možné korektně použít – při importu objednávek docházelo k chybě, která znemožňovala tuto funkci.
 • V tiskové sestavě Seznam rezervací/objednávek byla opravena proměnná Cena, která nyní zobrazuje u jednotlivých položek Cenu celkem s DPH.

Mzdy

 • Průvodce tiskem ELDP si na straně 1/2 pamatuje údaje o firmě, které si při prvním spuštění přebere
  z nastavení agendy: Název, IČ, Variabilní symbol, Ulice, Číslo, Obec, PSČ. Tyto údaje si můžete upravit a průvodce při dalším spuštění zobrazí nové údaje. Původní stav (z Nastavení agendy) dosáhnete tlačítkem Výchozí.
 • V Nastavení agendy, záložka Mzdy, byl změněn formát variabilního symbolu organizace z 8 na 10 znaků.
 • Průvodce tiskovou sestavou pro ELDP již správně separuje adresu zadanou bez ulice (u podnikatelského subjektu z nastavení agendy a u zaměstnance z karty zaměstnance). U adres zadaných bez ulice (např. obec bez uličního systému Racková 115, 760 01), se správně číslo separuje z názvu obce.
 • Byl změněn výpočet zdravotního pojištění za zaměstnavatele, nyní je částka zaokrouhlena na celé koruny.
 • Pokud je v Přístupových právech /Mzdy / Zpracování mezd nastaveno Pouze na čtení, je možné do zpracované mzdy nahlížet, ale není možné ji měnit. Dříve program chybně změnu ve zpracovaných mzdách umožnil.
 • Do tiskové sestavy Mzdy / Zaměstnanci / Tisk / Karta zaměstnance byla zavedena kontrola na zadané období, která se vztahuje i pro seznam nepřítomností (např. pokud máte zadané období „rok 2004“, pak v seznamu nepřítomností vytisknete jen záznamy pro rok 2004).

Ostatní

 • V případě, že je Money S3 používáno více uživateli v síti, nastane u vybraných tiskových sestav stav, kdy může uživatel rozhodnout o tom, zda v průběhu zpracovávání tiskové sestavy bude ostatním uživatelům povolen zápis do databází potřebných pro zpracování dané tiskové sestavy.
 • Některé verze operačních sytémů nepracovaly správně se soubory typu „INI“, spouštění programu se proto velmi prodloužilo. V adresáři BROWS byly proto všechny „INI“ soubory nahrazeny soubory „DAT“.
 • Vznikla nová funkce ve skladových verifikacích Vypsat vedlejší náklady výrobek. Tato funkce zjišťuje rozdíl mezi pořizovací cenou komponent a pořizovací cenou výrobky, její pomocí je možné odstranit rozdíly mezi těmito cenami.
 • Ve verifikaci dokladů lze nyní použít funkci Kontrolovat sumu zaúčtovaných dokladů společně
  s přepínači, kterými lze definovat typy dokladů.
 • Byly odstraněny potíže s instalací na Windows 2003 server SP1.
 • Na položkách přijatých objednávek stažených z INSHOPu nebyl v záložce Intrastat vyplněn Stát původu.
 • Na položkách přijatých objednávek stažených z INSHOPu se nenastavovala v záložce Intrastat hmotnost.
 • V XML exportu zásob docházelo k situaci, kdy se neexportoval sklad v případě, že byl export nastaven pro zásoby Nové a změněné od data poslední dávky.
 • Při prodeji se již správně na displeji ED 2500 zobrazuje Cena celkem a Vrátit. Původně se na displeji zobrazovala Cena celkem a Zaplaceno.
 • Při XML importu více než jedné převodky v rámci jednoho XML importu došlo k přepsání skladu pro převod. Tento sklad se okopíroval z první převodky do všech ostatních.
 • Program nenalezl výstupní zprávu o XML importu v případě, že byl import proveden dávkově a soubor s výstupní zprávou již existoval z předchozího importu.
 • Během verifikace se hlášení o neshodě cen z položek dokladů s celkovou cenou dokladů zobrazovalo jako upozornění, které bylo nutné potvrdit. Úpravou se tato hlášení už nezobrazují jako upozornění ve vlastním okně, ale vypisují se do protokolu o změnách, aniž by bylo nutné potvrzení.
 • V případě, že jsou na skladové dodávce z nějakého důvodu špatně údaje Pořizovací cena, Množství nakoupených MJ nebo Zásoba, skladová verifikace vše opraví.
 • Při XML importu dokladů se skladovými zásobami docházelo k problémům tehdy, když byl doklad importován podle klíče „GUID“.
 • XML import skladových dokladů objednávek a faktur zajistí správné doplnění hmotnosti zásob podle kmenových karet i v případě, že příznak Hmotnost v exportovaném XML souboru chybí.
 • Při síťovém provozu nebylo možné vystavit přijatou či vydanou fakturu z dodacího listu v případě, že jiný uživatel síťového provozu tyto dodací listy vytvořil a před vystavením faktury neopustil záložku skladových dokladů.
 • Pokud si uživatel zapne v nastavení účetního roku možnost Archivovat změny dokladů, pak při opravě dokladů pomocí dávkového importu z XML nemusí uživatel potvrzovat uložení dokladu do archivu, protože je tato funkce automaticky provedena.
 • Homebanking Gemini – v zahraničních příkazech k úhradě se chybně plnilo pole Předčíslí účtu plátce nulovými hodnotami i v případě, kdy předčíslí existovalo. Rovněž chybně se v tomto případě plnilo pole Datum splatnosti, které je u formátu Gemini pro eBanku povinné. Pole Priorita platby bylo nastaveno na plnění mezerami oproti původní hodnotě 02 (Standard), jelikož různé banky měly pro tuto hodnotu jinou interpretaci. Mezery se interpretují vždy jako hodnota Standard.
 • Přílišné zmenšení okna některých otevřených dokladů způsobovalo problémy při jejich ukládání nebo zavírání. Tato vlastnost Money S3 byla upravena a nyní je možné bez problémů pracovat s jakoukoliv velikostí oken otevřených dokladů.
 • V rámci funkčnosti Reverse Charge v seznamu přijatých faktur bylo chování skladových zásob přizpůsobeno této funkci. Při použití zahraničního dodavatele z EU a zapnutém nastavení v účetním roce v části Reverse Charge Pro dodavatele z EU nastavit u položek dokladu typ ceny Jen základ se u skladových i neskladových položek nastavuje typ ceny Jen základ.
 • Import Faktur přijatých přes hlavní menu Agenda neproběhl v pořádku tehdy, když nebyl v importovaných datech uveden Typ dokladu.
 • V tiskových sestavách modulu Kasa nebylo možné vytvořit tiskovou sestavu podle konkrétní zásoby.
 • U síťových instalací, kde více uživatelů sdílí společná data, docházelo k situacím, kdy musel po převodu na novější verzi první uživatel otevřít všechny agendy, aby zajistil ostatním uživatelům přístup
  k datům. Problém byl vyřešen tak, že se od verze 10.030 vytváří v adresáři DATA soubor „data.ini“, který přebírá funkci souboru „mons3.ini“ a umožňuje tak proces, kdy Money S3 při prvním spuštění převede na novou verzi všechny agendy i u síťových instalací.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení