Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.090
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 11.090

Změny a novinky Money S3 verze 11.090
Seyfor, a. s.
16. 01. 2011
Doba čtení11 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 11.090

Od poslední verze 11.081 (z prosince 2010) jsme do programu zavedli řadu dalších novinek, usnadňujících a urychlujících práci s Money S3, a samozřejmě jsme jej připravili i pro práci v legislativě roku 2011. Tento článek vás podobně seznámí se změnami, které nová verze 11.090 v rámci Aktualizace pro rok 2011 přináší.

Přehled legislativních změn v účetnictví:
připravené seznamy, veškeré aktuální formuláře a novinka v podobě dodatečného opravného podání přiznání k DPH

 • K dispozici jsou Připravené seznamy pro rok 2011, např. definice účetních výkazů pro podnikatelské subjekty, cestovní náhrady a časově rozlišitelné parametry mezd.
 • Byl přidán nový formulář pro přiznání k DPH vzor č. 17.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace byly aktualizoványPodklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě formuláře vzor č. 17 a Podklady pro výpočet daně z příjmu právnických osob na základě formuláře vzor č. 21.
 • V souvislosti s platností nového daňového řádu (který nahrazuje od 1. 1. 2011 stávající zákon o správě daní a poplatků) MFČR zavádí nově možnost podání tzv. dodatečného opravného podání přiznání k DPH. Money S3 tuto funkčnost zavádí v seznamu Podání přiznání k DPH. Dodatečné opravné podání je opět tzv. „rozdílové“ podání (tj. přičítá se k původnímu „plnému“ podání řádnému či opravnému), ale má tu vlastnost, že anuluje všechna dodatečná podání, která spadají svým datem zjištění do jednoho opravného období vyměření opravy daně. V Money S3 je tato možnost implementována tak, že uživateli je umožněno podat v takovémto období nanejvýš jedno dodatečné podání a všechna ostatní v tomto období musí být dodatečná opravná
 • V menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok se záložka Účetnictví / Reverse charge rozdělila do dalších dvou záložek: Zahraniční a Tuzemský. Nastavení pro tuzemský reverse charge představuje nový režim „přenesení daňové povinnosti“ pro vykazování DPH v tuzemském styku podle novely o DPH, která bude platit od 1. 4. 2011. Doposud tento režim platil pouze pro obchodování se zlatem. Nová záložka pro tuzemské vykazování DPH má stejnou funkčnost jako pro stávající zahraniční.
 • Ve zpracování Intrastatu dochází díky ustanovení vyhlášky č. 317/2010 Sb. ke změnám týkajícím se evidence hmotnosti zboží a zároveň se nově malé zásilky nadále posuzují podle 200 Euro (hranice 6000 Kč byla zrušena).
 • V účetních výkazech pro příspěvkové organizace byly upraveny definice pro použití výkazů od roku 2011.

Přehled legislativních změn ve mzdách:
připraveny veškeré aktuální i zcela nové formuláře a změna výpočtu refundace náhrady mzdy

 • Na základě legislativních úprav s platností od 1. 1. 2011 došlo ke změně výpočtu refundace náhrady mzdy za nemoc (karanténu). Pokud si zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 stanoví od 1. 1. 2011 dobrovolně vyšší sazbu nemocenského pojištění ve výši 3,3 %, potom se refundace týká všech jeho zaměstnanců. Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců vyšším nebo rovným 26 zaměstnanců nemají na refundaci nárok. Z tohoto důvodu byl na Kartu zaměstnance umístěn nový přepínačRefundovat náhradu mzdy za nemoc (karanténu), který určuje změnu ve výpočtu refundace náhrady mzdy na Kartě mzdy. Při přidávání nového mzdového období s platností od 1. 1. 2011 bude přepínač implicitně vypnutý. Pokud máte na refundaci nárok, je potřeba nastavit přepínač Refundovat náhradu mzdy za nemoc (karanténu) v příslušném mzdovém období zaměstnance ručně, příp. přes Hromadné změny naSeznamu zaměstnanců, a na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd v období 1. 1. 2011 nastavit na záložce Náhrada mzdy za nemoc (karanténu) hodnotu 50 % v poli Výše refundace náhrady.

 • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 16).
 • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5466 MFin 5466(vzor č. 13).
 • Na základě legislativních změn došlo k úpravě tiskového formuláře Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců. Nový tiskový formulář MZPOCZAM.frm odpovídá novému vzoru 25 5490/1 MFin 5490/1 (vzor č. 10) a je určen pro zdaňovací období 2010. Tiskový formulář předchozího vzoru č. 9 byl přejmenován na MZPOCZ_9.frm.
 • Na základě legislativních změn došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Daň z příjmů fyzických osob. Nový tiskový formulář MZDANPR.frm odpovídá novému vzoru 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 15) a je určen pro zdaňovací období 2010. Tiskový formulář předchozího vzoru č. 14 byl přejmenován na MZDNPR_14.frm.
 • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování sociálního pojištění / Přehled o výši pojistného byl podle legislativy doplněn nový formulář ČSSZ – 89 542 4 I/2011.
 • Do menu Zaměstnanci / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 621 4 I/2011.

Přehlednější zobrazení dat v účetnictví

 • Na kartě Uživatelské konfigurace přibyl nový přepínač Nezobrazovat smazané záznamy. Implicitně je přepínač vypnutý. Po jeho zatržení se v seznamech dokladů přestanou zobrazovat smazané záznamy a také se nebudou objevovat v tiskových sestavách. Jedná se o seznamy faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, interních dokladů, závazků, pohledávek, účetního a peněžního deníku. Pokud je přepínač vypnutý a dojde ke smazání kteréhokoliv dokladu, zobrazí se dialog, pomocí něhož se dá přepínač aktivovat.

Homebanking a cizí měny

 • Nastavení Homebankingu ABO se nově ukládá pro každou agendu individuálně.
 • Ve společných datech byl aktualizován seznam peněžních ústavů. Změna se týká pouze názvu Fio, družstevní záložny, která se přejmenovala na FIO banku.
 • Po změně kurzu cizí měny se při opravě pokladních a bankovních dokladů s položkami přepočte domácí měna v hlavičce dokladů podle nově nastaveného kurzu.
 • U závazků a pohledávek se při kopírování položky přebírá Typ ceny a Sazba DPH z kopírované položky.

Adresář s vylepšeným Prodejním košíkem

 • Prodejním košíku (menu Adresář, záložka Produkty) je nová možnost nastavit ještě před generováním dokladu libovolnou cenovou hladinu, ceník, pevnou prodejní cenu, slevu, typ ceny, sazbu DPH a alternativní měrné jednotky. Tímto se uživatelům umožňuje pracovat s položkou košíku ve stejném rozsahu jako na kartě položky skutečného prodejního dokladu.

Nové vedlejší měrné jednotky pro vaše zásoby

 • Na zásobách typu Jednoduchá karta a Služba je možné si nastavit dvě vedlejší měrné jednotky a koeficient jejich přepočtu vzhledem k hlavní měrné jednotce. Je také možné zadat zvlášť výchozí měrnou jednotku pro nákup a prodej. Na položkách faktur skladových dokladů a objednávek se zobrazují všechny hodnoty tak, aby odpovídaly aktuálně zvolené měrné jednotce. Stejné úpravy byly provedeny pro tisk a ve sloupcích seznamů.

Průměrná pořizovací cena na prodejních objednávkách

 • Na prodejních objednávkách se u položek s vazbou na sklad nyní zobrazuje i průměrná pořizovací cena. Úprava podléhá nastavení zobrazení pořizovacích cen v Přístupových právech uživatele.

Nový přehled čerpání dovolené ve mzdách

 • V menu Mzdy / Zaměstnanci je nová tisková sestava Přehled čerpání dovolené. Tuto tiskovou sestavu je možné řadit podle osobního čísla, příjmení nebo střediska zaměstnance, s tím rozdílem, že při řazení podle střediska bude navíc možné provádět agregaci podle středisek (přepínač Členit podle střediska). Volba Čerpání po měsících určuje, zda se má v sestavě uvést členění po měsících, nebo celkové čerpání dovolené. Z tohoto důvodu existují dva formuláře, a to Přehled čerpání dovolené po měsících a Přehled čerpání dovolené celkem. Dále je možné nastavit filtr podle střediska a podle pracovních poměrů.

Novinky v Majetku

 • V případě, že je na kartě majetku nastaveno Účtovat odpisy jako Vlastní, je nyní možné si na kartě generování daňových odpisů nastavit jinou vstupní cenu, než jaká je uvedená na pohybu zařazení do užívání. Pohodlně se tak dá daňově odepisovat z jiné vstupní ceny, než je použitá pro účetní odpisy např. z důvodu snížení vstupní ceny o přijaté dotace pro účely daňových odpisů.
 • Na kartách jednotlivých daňových odpisů lze nově editovat tzv. starou zůstatkovou cenu. Takto se dá např. narovnat nenulová zůstatková cena při vyřazení majetku prodejem.
 • Při opravném generování plánu účetních odpisů se do prvního odpisu dosazuje správné datum a nabízí se správná vstupní cena.

Cestovní náhrady s připravenými seznamy

 • Seznamy míst, stravného a náhrad lze aktualizovat pomocí tlačítka Připravený seznam.

Úspornější a rychlejší údržba dat

 • V menu Agenda / Datové soubory / Nastavení agend je možné zvolit si již nepoužívané agendy, které nebudou podléhat hromadným operacím s datovými soubory. Nastavením nepoužívaných agend se dá ušetřit čas při hromadných operacích jako je Reindexace a záloha dat v menu Nástroje / Nastavení naplánování opakovaných akcíCelková údržba dat v menu Agenda / Datové soubory nebo Automatická údržba dat při přechodu na novou verzi programu.

Vylepšené exporty tisku

 • Složku, kterou uživatel zvolí pro export tisku, si program zapamatuje a při příštím exportu tisku ji použije znovu. Do výchozího názvu souboru rychlého exportu tisku dokladů bylo přidáno i číslo dokladu.
 • Exportu tisku správně funguje i v případě, kdy se do názvu souboru dostal některý z nepovolených znaků / : * ? “ < >.

Externí aplikace pro E-shop konektor

 • V menu Nástroje / Nastavení / Obchodování na internetu, volba E-shop konektor je nyní nově možné spouštět externí aplikace před importem a po exportu dat, během práce na lokálních nebo síťových složkách.
 • Parametrické spuštění Money v režimu E-shop konektor neodebírá licenci.

Vždy v obraze s aktuálními novinkami

Money S3 vás nově upozorní na příchozí zprávy v záložce Informační kanál, ve kterém vás on-line informujeme o všech novinkách v legislativě, o nových verzích Money S3 a obchodních akcích. Na informačním kanálu nyní lze pomocí tlačítka Konfigurace nastavit, jak často se mají informace stahovat, a jde zde také vypnout upozorňování na nové zprávy.

Ostatní

 • Při přebírání Objednávky přijaté s položkami obsahujícími výrobní čísla do vystaveného dodacího listu, prodejky nebo vystavené faktury se do cílového dokladu na záložku Intrastat přenáší hmotnost.
 • Během přenosů skladových dokladů mezi agendami centrály a pobočky se aktualizují stavy zásob na skladu pobočky.
 • Při kopírování Přístupových práv (menu Nástroje / Nastavení) neovlivňují změny v nastavení kopie původní vzor.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení