Účetnictví / Účetnictví/Zálohy na podíl na zisku – kdy vyplácet a jak účtovat?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Zálohy na podíl na zisku – kdy vyplácet a jak účtovat?

Zálohy na podíl na zisku – kdy vyplácet a jak účtovat?
Lenka Bartušková
07. 04. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se14
Zálohy na podíl na zisku – kdy vyplácet a jak účtovat?

Obsah

  Za jakých podmínek můžeme vyplatit zálohy na podíl na zisku? Jak postupovat v případě, že vyplacené zálohy převýší podíly na zisku schválené po konci účetního období? Je nutné ze záloh srazit daň z příjmů?

  Zálohy na podíl na zisku

  Rozdělení zisku po konci účetního období jsme se věnovali v předchozím článku. V praxi však může nastat situace, kdy je vyplácen podíl na zisku běžného, dosud neukončeného období. V takovém případě se bude jednat o zálohu na podíl na zisku. O zálohu půjde i v situaci, kdy se vyplácí zisk za období, které sice skončilo, ale ještě nebyla schválená řádná nebo mimořádná závěrka.

  Omezení pro výplatu zálohy na podíl na zisku

  V zákoně o obchodních korporacích (§35 a §40) jsou uvedeny tyto podmínky pro výplatu zálohy na podíl na zisku:

  • Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku.
  • Maximální částku záloh vypočteme následujícím způsobem.
  + Zisk běžného účetního období
  +/- Výsledek hospodaření minulých let
  + Ostatní fondy, které lze pro rozdělení použít
  Příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou
  • Společnost nesmí vyplatit zálohy na podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky nejméně 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit. Dlužník, právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen (má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku). Podrobné informace najdete v § 3 insolvenčního zákona.

  Vypořádání zálohy na podíl na zisku

  Jakmile valná hromada rozhodne o rozdělení zisku na základě řádné nebo mimořádné závěrky, mohou nastat tři situace.

  1. Schválený podíl na zisku bude stejný jako vyplacená záloha (příklad č. 1 níže).
  2. Schválený podíl na zisku bude vyšší než vyplacená záloha, a rozdíl pak bude doplacen společníkovi (příklad č. 2 níže).
  3. Schválený podíl na zisku bude nižší než vyplacená záloha, a pak bude muset společník přeplatek vrátit (příklad č. 3 níže). V případě, že podíl na zisku nedosáhne výše vyplacené zálohy, je nutné přeplatek vrátit do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky (případně ode dne, kdy měla být závěrka schválena).

  Záloha na podíl na zisku – účtování u poskytovatele

  Pojďme si na názorných příkladech ukázat, jakým způsobem můžeme účtovat o poskytnuté záloze na podíl na zisku a jejím následném vypořádání.

  Příklad č. 1 – Vyplacená záloha se rovná schválenému podílu na zisku

  • 1.9.2021 rozhodl jediný společník a jednatel o výplatě zálohy na zisku ve výši 100 000 Kč.
  Datum MD D Popis operace
  1.9.2021 100 000 432 364 Závazek vůči společníkovi – záloha na podíl na zisku
  • 5.9.2021 byla ze zálohy sražena daň z příjmů 15%, záloha i daň byly zaplaceny převodem.
  Datum MD D Popis operace
  5.9.2021 15 000 364 342 Předpis srážkové daně 15% ze zálohy
  5.9.2021 15 000 342 221 Srážková daň zaplacena převodem
  5.9.2021 85 000 364 221 Záloha na podíl na zisku zaplacena převodem
  • 8.3.2022 rozhodl jediný společník a jednatel, že mu připadne podíl na zisku ve výši 100 000 Kč. Ke stejnému datu byl podíl na zisku zúčtován s poskytnutou zálohou.
  Datum MD D Popis operace
  8.3.2022 100 000 431 364 Závazek vůči společníkovi – podíl na zisku
  8.3.2022 100 000 364 432 Zúčtování poskytnuté zálohy.

  Příklad č. 2 – Vyplacená záloha je nižší než schválený podíl na zisku

  • 1.9.2021 rozhodl jediný společník a jednatel o výplatě zálohy na zisku ve výši 100 000 Kč.
  Datum MD D Popis operace
  1.9.2021 100 000 432 364 Závazek vůči společníkovi – záloha na podíl na zisku
  • 5.9.2021 byla ze zálohy sražena daň z příjmů 15%, záloha i daň byly zaplaceny převodem.
  Datum MD D Popis operace
  5.9.2021 15 000 364 342 Předpis srážkové daně 15% ze zálohy
  5.9.2021 15 000 342 221 Srážková daň zaplacena převodem
  5.9.2021 85 000 364 221 Záloha na podíl na zisku zaplacena převodem
  •  8.3.2022 rozhodl jediný společník a jednatel, že mu připadne podíl na zisku ve výši 400 000 Kč. Ke stejnému datu byl podíl na zisku zúčtován s poskytnutou zálohou.
  Datum MD D Popis operace
  8.3.2022 400 000 431 364 Závazek vůči společníkovi –podíl na zisku
  8.3.2022 100 000 364 432 Zúčtování poskytnuté zálohy.
  •  9.3.2022 byla z dlužného podílu na zisku sražena daň z příjmů 15%. Dlužný podíl na zisku i daň byla zaplacena převodem.
  Datum MD D Popis operace
  9.3.2022 45 000 364 342 Předpis srážkové daně 15% z dlužného podílu na zisku
  9.3.2022 45 000 342 221 Srážková daň zaplacena převodem
  9.3.2022 255 000 364 221 Dlužný podíl na zisku zaplacen převodem

  Příklad č. 3 – Vyplacená záloha je vyšší než schválený podíl na zisku

  • 1.9.2021 rozhodl jediný společník a jednatel o výplatě zálohy na zisku ve výši 100 000 Kč.
  Datum MD D Popis operace
  1.9.2021 100 000 432 364 Závazek vůči společníkovi – záloha na podíl na zisku
  • 5.9.2021 byla ze zálohy sražena daň z příjmů 15%, záloha i daň byly zaplaceny převodem.
  Datum MD D Popis operace
  5.9.2021 15 000 364 342 Předpis srážkové daně 15% ze zálohy
  5.9.2021 15 000 342 221 Srážková daň zaplacena převodem
  5.9.2021 85 000 364 221 Záloha na podíl na zisku zaplacena převodem
  • 8.3.2022 rozhodl jediný společník a jednatel, že mu připadne podíl na zisku ve výši 80 000 Kč. Ke stejnému datu byl podíl na zisku zúčtován s poskytnutou zálohou 100 000 Kč. Výsledná pohledávka za společníkem ve výši 20 000 Kč byla ponížena o srážkovou daň 15%, jejíž vratku bude společnost nárokovat u finančního úřadu.
  Datum MD D Popis operace
  8.3.2022 80 000 431 364 Závazek vůči společníkovi –podíl na zisku
  8.3.2022 80 000 364 432 Zúčtování zálohy – do výše závazku z titulu podílu
  8.3.2022 20 000 354 432 Zúčtování zálohy – pohledávka za společníkem
  8.3.2022 3 000 342 354 Nárok vůči FÚ – dříve odvedena srážková daň 15%

  Použité účty:
  431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
  342 Daň z příjmů (srážková)
  221 Bankovní účet
  354 Pohledávka za společníkem

  Záloha na podíl na zisku – účtování u příjemce

  Zálohy na podíl na zisku je možné vyplácet od roku 1.1.2014. Po tomto datu se strhla odborná diskuse o tom, jak účtovat o zálohách na podíl na zisku na straně příjemce. Objevily se dva názory:

  • o přijaté záloze se účtuje jako o závazku do doby, než je po skončení účetního období jasné, zda bude nutné zálohu vrátit či nikoliv,
  • přijatá záloha se proúčtuje do výnosu stejným způsobem jako podíl na zisku (v případě, že však existuje riziko vrácení zálohy, naúčtuje se rovněž rezerva na toto riziko).

  Tato problematika bohužel není v české účetní legislativě do dnešního dne výslovně upravena. S ohledem na princip opatrnosti se jeví jako vhodnější první přístup, můžete se však setkat i s opačnými názory. Než uděláte v této věci konečné rozhodnutí, doporučuji probrat vhodný způsob účtování za vašich konkrétních okolností s auditorem.

  Srážková daň u záloh na podíl na zisku

  Zálohy na zisku, stejně jako podíly na zisku, podléhají 15% dani z příjmů, kterou je plátce povinen srazit k datu výplaty zálohy. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku. I z tohoto pravidla však existují výjimky, za kterých může být výplata od srážkové daně osvobozena (např. za určitých okolností výplata zisku zahraničním mateřským společnostem). Podrobné informace najdete v zákoně o daních z příjmů – zejména v § 36 odst. 2, §38d, § 19.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Před rozhodnutím o výplatě zálohy na podíl na zisku je potřeba udělat mezitímní účetní závěrku a vyhodnotit, zda jsou splněny všechny omezující podmínky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. V případě, že podíl na zisku nakonec nedosáhne výše vyplacené zálohy, je nutné přeplatek vrátit do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky (případně od dne, kdy měla být závěrka schválena).

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví