Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Automobil v daňové evidenci OSVČ
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Automobil v daňové evidenci OSVČ

Automobil v daňové evidenci OSVČ
Jaroslav Veselka
03. 08. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se5
Aktualizováno: 09. 07. 2024
Automobil v daňové evidenci OSVČ

Obsah

  Jsme-li fyzickými osobami – osobami samostatně výdělečně činnými, které vedou v rámci svého podnikání daňovou evidenci – existují pro nás pravidla definovaná zákonem o daních z příjmu (ZDP), jak z daňového hlediska „zacházet“ s automobilem zařazeným do obchodního majetku.

  Je důležité si uvědomit, že podnikatel – fyzická osoba s daňovou evidencí – není účetní jednotkou. To znamená, že z hlediska odpisování se nemusí trápit otázkou účetního odpisování vozidla, protože to pro něj není určeno.

  Využívání silničního motorového vozidla však u fyzické osoby s daňovou evidencí představuje v některých oblastech určitá specifika. Pojďme si stručně tedy představit základní pravidla pro „nakládání“ s vozidlem, které je zařazeno do obchodního majetku u fyzických osob – podnikatelů s daňovou evidencí v následujícím článku.

  Paušální výdaj na dopravu

  Pro účely ZDP lze při splnění zákonných podmínek namísto daňových výdajů, skutečně vynaložených na pohonné hmoty a parkovné, využívat tzv. paušální výdaj na dopravu.

  Paušální výdaj na dopravu činí 5000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém podnikatel využíval příslušné motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. A současně toto vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

  Za přenechání motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje situace, kdy tímto vozem vykoná pracovní cestu váš kolega nebo zaměstnanec, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

  Používá-li podnikatel některé silniční motorové vozidlo, u něhož se uplatňuje paušální výdaj na dopravu, k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu jen z části, může na toto vozidlo uplatnit pouze 80 % z částky paušálního výdaje na dopravu. Tedy 4 000 Kč. Zákon v tomto případě hovoří o tzv. kráceném paušálním výdaji na dopravu.

  Pokud OSVČ u některého vozidla uplatní krácené paušální výdaje na dopravu, potom pro účely ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž uplatní paušální výdaj na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

  Pro účely ZDP se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

  Paušální výdaje na dopravu je možno uplatnit nejvýše na tři vlastní silniční motorová vozidla za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Platí to pro vozidla zahrnutá i nezahrnutá do obchodního majetku a pro vozidla v nájmu. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů v prokázané výši a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.

  Pokud více poplatníků využívá k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč.

  Při daňovém odpisování silničního motorového vozidla, které je pouze zčásti používáno k zajištění zdanitelného příjmu a u kterého uplatňujete krácený paušální výdaj, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje pouze 80 % odpisů.

  Výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého osoba samostatně výdělečně činná uplatní paušální výdaj na dopravu, se považují za daňově neuznatelný výdaj.

  V takovém případě se za daňově neuznatelný výdaj považuje také 20 % ostatních výdajů. Výjimkou jsou pouze daňové odpisy vynaložené v souvislosti s vozidlem, u kterého je osoba samostatně výdělečně činná povinna uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. U silničního motorového vozidla, u kterého fyzická osoba uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady.

  Daňové výdaje na dopravu vozidla nezahrnutého do obchodního majetku

  Dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP se za daňově uznatelné výdaje považují výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku podnikatele ve výši sazby základní náhrady. A to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance odměňovaného platem, a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

  Dále se dle ustanovení ZDP za daňově uznatelné výdaje považují výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku podnikatele, ale v obchodním majetku osoby samostatně výdělečně činné zahrnuto bylo. Nebo bylo u podnikatele předmětem finančního leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako daňově účinný výdaj a u silničního motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy o výprose, ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

  Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny pohonných hmot stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce. Použije-li podnikatel ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance odměňovaného platem.

  Daňové výdaje na dopravu u vozidla zahrnutého do obchodního majetku

  Daňově účinným výdajem jsou dle ZDP výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku podnikatele, pořizovaného na finanční leasing, v nájmu nebo užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Výdaje jsou uznatelné v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů na spotřebované pohonné hmoty u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje na pohonné hmoty nelze prokázat. V takovém případě se použijí tuzemské ceny pohonných hmot platné v době použití vozidla.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Daňové odpisování osobního automobilu v podnikání

  Pro účely daňového odpisování jsou osobní automobily zařazeny dle Přílohy č. 1 ZDP do druhé odpisové skupiny, konkrétně pod kódem 29.10.2.

  Jsou-li splněny podmínky pro možnost daňového odpisování, rozhodne se OSVČ pro rovnoměrné nebo zrychlené odpisování vozidla.

  Od roku 2024 platí, že maximální výše daňového odpisu při pořízení automobilu je 2 000 000 Kč. Zároveň si připomeňme, že v případě rovnoměrného daňového odpisování jsou používány sazby. Dle ZDP je možné použít rovnoměrný daňový odpis maximálně ve výši sazby uplatnitelné v daném roce.

  To znamená, že podnikatel má každý rok na výběr ze tří možností:

  1. daňový odpis zcela přeruší,
  2. uplatní daňový odpis ve výši nižší než maximální,
  3. uplatní daňový odpis dle sazby stanovené ZDP.

  Uvedené sazby jsou následující:

  • 11 % z pořizovací ceny vozidla v roce, ve kterém jej poplatník pořídí,
  • 22,25 % z pořizovací ceny vozidla v následujících letech, ve kterých OSVČ uplatňuje rovnoměrné odpisování,
  • 20 % z pořizovací ceny v roce, ve kterém provedeme technické zhodnocení vozidla – odpis však nesmí přesáhnout náklady na technické zhodnocení vozidla.

  V případě zrychleného daňového odpisování jsou používány koeficienty. Dle ZDP je možné použít zrychlený daňový odpis pouze ve výši vypočítané dle definovaného koeficientu, případně daňový odpis přerušit. Není tedy možné uplatnit variantu daňového odpisu nižšího, než stanovuje koeficient. Tím se zrychlený odpis liší od odpisu rovnoměrného.

  V případě ročního daňového odpisování je možné zahájit odpisování později, než v roce zařazení. Pokud je vozidlo zařazeno do užívání v průběhu zdaňovacího období a je ve stavu k poslednímu dni zdaňovacího období, je možné uplatnit celoroční daňový odpis.

  V případě vyřazení majetku platí zásada, že pokud je majetek ve stavu k prvnímu dni zdaňovacího období a je vyřazen v průběhu tohoto zdaňovacího období, lze uplatnit daňový odpis ve výši polovičního ročního daňového odpisu.

  Závěr

  Pokud využívá OSVČ vedoucí daňovou evidenci automobil při své podnikatelské činnosti, je při aplikaci daňové uznatelnosti výdajů spojených s užíváním vozidla, nutné vycházet ze zahrnutí/nezahrnutí automobilu do obchodního majetku. Od této skutečnosti se odvíjí možnost/nemožnost uplatnění tzv. paušálních výdajů na dopravu, daňových odpisů, jakož i dalších výdajů souvisejících s využíváním vozidla při podnikatelské činnosti.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.