Daně / Daň z příjmů právnických osob/Automobil v podnikání z daňového hlediska
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Automobil v podnikání z daňového hlediska

Automobil v podnikání z daňového hlediska
Jaroslav Veselka
10. 05. 2023
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se10
Automobil v podnikání z daňového hlediska

Obsah

  Řada podnikatelských subjektů, ať právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), používají při podnikání automobil. S jeho používáním je spojena řada daňových aspektů z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Jedná se především o možnost zaměstnanců využívat u zaměstnavatele (ať fyzické nebo právnické osoby) firemní vozidlo i pro soukromé účely a dále o tzv. paušální výdaj na dopravu. Problematika možnosti využívání firemního vozidla zaměstnanci i pro soukromé účely je v tomto zákoně obsažena velmi dlouho, avšak v průběhu roku 2022 zaznamenala úpravu. Institut tzv. paušálního výdaje na dopravu je v zákoně obsažen přibližně od konce první dekády tohoto tisíciletí a pro jeho použití je nutné splnit velké množství zákonných podmínek. V tomto článku si připomeneme nejvýznamnější aspekty obou výše uvedených institutů.

  Možnost využívat firemní vozidlo zaměstnancem i pro soukromé účely

  Pokud poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci firemní vozidlo pro služební i soukromé účely, vzniká zaměstnanci zdanitelný zaměstnanecký benefit, který je ZDP oceněn částkou ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla, resp. ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tzv. nízkoemisního motorového vozidla podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

  Uvedená hodnota zaměstnaneckého benefitu vstupuje do základu daně z příjmů fyzických osob zaměstnance, jakož i do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (dále jen SP a ZP). Protože se jedná problematiku zdanění zaměstnance, je nutné naplnění tohoto zaměstnaneckého benefitu řešit za každý (i započatý) kalendářní měsíc.

  Je nutno podotknout, že tento zdanitelný benefit se stanoví pro každý započatý kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci udělena možnost tohoto využití pro služební i soukromé účely. V souladu s Pokynem GFŘ D-59 není důležité, zda zaměstnanec skutečně v daném kalendářním měsíci vozidlo využil i pro soukromé účely. Pro „aktivaci“ zdanitelného zaměstnaneckého benefitu je důležité, že byla zaměstnavatelem poskytnuta možnost vozidlo využít pro služební i soukromé účely. Rovněž je důležité si uvědomit, že se tedy nejedná o možnost využívání vozidla „jen“ pro soukromé účely, nýbrž pro „služební i soukromé“ účely – a to za každý, i započatý kalendářní měsíc.

  V případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná úplatu za poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely, je příjmem zaměstnance rozdíl mezi částkou stanovenou podle výše uvedených odstavců a výší úhrady zaměstnance, pokud je tato sjednaná úplata nižší než 1 % vstupní ceny vozidla nebo 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního vozidla.

  Tento institut se netýká pouze vozidla, které zaměstnavatel fakticky vlastní, nýbrž i vozidla, které má zaměstnavatel pořízené na finanční leasing nebo jej má zaměstnavatel najaté. V takovém případě se pro výpočet příslušného procenta vychází ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla.

  Pokud ve vstupní ceně vozidla není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro výpočet příslušného procenta se vychází ze vstupní ceny včetně této daně. Pokud činí výsledná částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než Kč 1.000,–, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši Kč 1.000,–.

  Pokud poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud je motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla.

  Jestliže poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely.

  Paušální výdaj na dopravu

  ZDP dává možnost využít namísto skutečných výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné využít tzv. paušální výdaj na dopravu. S aplikací tohoto institutu je však spojena celá řada zákonných podmínek. Hodnota tohoto paušálního výdaje na dopravu činí částku ve výši Kč 5.000,– ve vztahu k jednomu vozidlu za jeden kalendářní měsíc. Podmínkou však je, že podnikatelský subjekt nesmí přenechat ani po část kalendářního měsíce dané vozidlo k užívání jiné osobě. Za toto přenechání k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

  Pokud používá poplatník silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaje na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu, a to ve výši 80 % této částky.

  Jestliže podnikatelský subjekt u některého vozidla uplatní v souladu se ZDP krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu, využívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

  Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění skutečných výdajů na spotřebované pohonné hmoty a parkovné a naopak.

  V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.

  Je nutné zdůraznit, že za daňově neuznatelné výdaje (náklady) se dle ZDP považují tedy výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné, pokud podnikatelský subjekt uplatňuje paušální výdaj na dopravu.

  Pokud poplatník používá tzv. krácený paušální výdaj na dopravu, považuje se za daňově neuznatelné výdaje (náklady) 20 % ostatních výdajů (nákladů).

  Jestliže využívá k dosažení, zajištění a udržení příjmů (výnosů) silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše Kč 5.000,–.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Možnost využívat firemní vozidlo zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely, jakož i tzv. paušální výdaj na dopravu, jsou často se vyskytujícími instituty v rámci podnikání podnikatelských subjektů, ať fyzických nebo právnických osob. V případě možnosti využívat firemní vozidlo zaměstnancem i pro soukromé účely je ZDP definován daňový benefit oceněný 1 % ze vstupní ceny vozidla, případně 0,5 % vstupní ceny tzv. nízkoemisního vozidla, který vstupuje do daňového základu pro výpočet daně z příjmů fyzických osob, jakož i do vyměřovacího základu pro SP a ZP. ZDP obsahuje řadu daňových aspektů spojených s tímto zaměstnaneckým benefitem. Jedná se zejména o pravidlo, že dané vozidlo nesmí být v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přenecháno k užívání pro soukromé účely jiné osobě. Tento institut lze využít u vozidel vlastněných zaměstnavatelem, dále vozidel ve finančním leasingu a nájmu. Institut tzv. paušálního výdaje na dopravu umožňuje podnikatelským subjektům používat namísto skutečných výdajů (nákladů), vynaložených na pohonné hmoty a parkovné, „paušál“ v hodnotě Kč 5.000,– ve vztahu k jednomu vozidlu za jeden kalendářní měsíc, případně v hodnotě Kč 4.000,- u podnikatelů používajících vozidlo i soukromě (avšak za respektování podmínky, že vozidlo nebylo v průběhu zdaňovacího období přenecháno k využití někomu jinému). Rovněž u tohoto institutu ZDP obsahuje velké množství podmínek pro jeho použití. Tento institut lze využít u vozidel vlastněných podnikatelským subjektem nebo u vozidel v nájmu.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních