Daně / Neziskové organizace/Danění přijatých darů v neziskových organizacích je oříšek. Ukážeme vám, jak na to
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Danění přijatých darů v neziskových organizacích je oříšek. Ukážeme vám, jak na to

Danění přijatých darů v neziskových organizacích je oříšek. Ukážeme vám, jak na to
Jana Pirochtová
06. 01. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se8
Danění přijatých darů v neziskových organizacích je oříšek. Ukážeme vám, jak na to

Obsah

  Kromě dotačních titulů tvoří významnou část zdrojů financování i přijaté bezúplatné příjmy, které mimo jiné zahrnují dary, sbírky či dědictví. V tuto chvíli ovšem nastává úskalí, kdy je bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmů a kdy nikoliv. A jak správně účtovat o těchto příjmech z důvodu souladu se zákonem o dani z příjmů?

  Přijaté dary

  Dar je obecně vnímán nejen jako předmět či finanční částka, ale také jako služba. Základní podstatou daru je bezúplatné převedení z dárce na obdarovaného. Poskytnutý dar má i pro dárce, který je fyzickou osobou výhodu v tom, že lze uplatnit dle § 15, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů snížení základu daně o tyto dary až do výše 30 %. V případě právnické osoby se řídíme § 20, odst. 8, jež stanovuje rovněž možnost snížení základu daně o tyto poskytnuté dary do výše 30 %. My se ovšem soustředíme na dary nikoliv z pozice dárce, ale z pozice obdarovaného (příjemce daru).

  Jakou formou lze dar poskytnout?

  V první řadě je ochota dárce dar poskytnou, a to buď na základě darovací smlouvy nebo ústní dohody o poskytnutí daru na příslušný účet obdarovaného. Pokud dárce nechce poskytnout dar na základě darovací smlouvy a chce zůstat v anonymitě je třeba tuto volbu respektovat. Většinou se jedná o dárce z řad fyzických osob, které nemají zájem o zveřejnění svých osobních údajů (pozn. zveřejnění v našem případě znamená uvedení ve Výroční zprávě nebo v Příloze k účetní závěrce). V případě právnických osob se zpravidla setkáváme s formou daru podloženého darovací smlouvou, díky níž je možné uplatnit snížení základu daně právnických osob.

  Účtování přijatého daru

  O darech účtujeme ve chvíli, kdy dar obdržíme na účet či do poklady v případě finančních darů, anebo datem přijetí daru v případě věcných darů či služeb, neboť dar nepodléhá právním nárokům a nelze jej tedy jakýmkoliv způsobem právně vymáhat. Dar lze využít například na krytí provozních nákladů, personálních nákladů, dofinancování investičních projektů a podobně. Stěžejním účtem pro účtování o darech je účet 682 – Přijaté dary, 90 – Vlastní jmění v případě daru na investice či 91 – Fondy. Pokud je ke konci zdaňovacího období zůstatek na účtu 90 – Vlastní jmění je vždy osvobozeným plněním z pohledu daně z příjmů. V případě zůstatku na účtu 91 – Fondy k 31. 12. daného roku se rozhodujeme, zda tyto dary budou osvobozeny či nikoliv. V případě, že se rozhodneme tyto zůstatky neosvobozovat od daně z příjmů pak je přičteme k daňovému základu daného účetního období a zdaníme daní z příjmů. I v tomto případě musíme u účtu 91 – Fondy vytvořit analytické účty, či jiná třídící kritéria, abychom v následujícím roce náklady, kterými budeme pokrývat tyto zdroje dokázali správně identifikovat z důvodu zdanění, zároveň předejdeme opětovnému zdanění již užitých finančních prostředků a vyloučíme již realizované náklady ze základu daně.

  Pokud se rozhodneme osvobodit tato přijatá plnění – dary – postupujeme stejným způsobem jako v případě neosvobozeného plnění, tedy vytvořením analytických účtů a dalších třídících kritérií. V tomto případě se nám daňový základ v daném roce nezvýší o tyto zůstatky. V následujícím období či obdobích je vždy vedeme jako dary osvobozené. Účtování o darech si ukážeme na ilustračních příkladech.

  Firma ABC s.r.o. darovala neziskové organizaci XYZ finanční dar ve výši 150.000 Kč. Smlouva byla podepsána dne 31.10.2021 oběma stranami. Firma ABC s.r.o. požaduje po dárci účetní sestavu o účtování daru a využití účelu daru. Finanční dar je poskytnut na krytí provozních nákladů.  Finanční prostředky byly připsány na účet obdarovaného 5.11.2021. Přijatý finanční dar spadá do kategorie neosvobozeného plnění a je plně využit v roce 2021. Organizace se nadále rozhodla využít finanční dar na krytí následujících provozních nákladů:

  • Nákup počítače 30.000 Kč
  • Pokrytí nákladů za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 40.000 Kč
  • Pokrytí nákladů za spotřebované dodávky plynu 60.000 Kč
  • Pokrytí nákladů za spotřebované dodávky vody 20.000 Kč

  Nezisková organizace účtuje o přijatém finančním daru dne 5.11.2021 na základě bankovního výpisu, a to účetním zápisem:

  • 11.2021 VBÚ 150.000 Kč 221.xx/682.xx; činnost ABC

  Účtování provozních nákladů:

  • 11.2021 FAP 30.000 Kč 501.xx/321.xx; činnost ABC
  • 11.2021 FAP 40.000 Kč 502.xx/321.xx; činnost ABC
  • 11.2021 FAP 60.000 Kč 502.xx/321.xx; činnost ABC
  • 11.2021 FAP 20.000 Kč 502.xx/321.xx; činnost ABC

  Účetní sestavu snadno vytiskneme díky využití pomocného symbolu činnosti. Účel daru, krytí provozních nákladů, je naplněn. Jsou tedy splněny podmínky účelu daru.

  Fyzická osoba Josef Dárce daroval neziskové organizaci XYZ finanční dar ve výši 150.000 Kč. Dárce nevyžadoval smlouvu o daru. Finanční prostředky byly připsány na účet obdarovaného 5.11.2021.  Organizace se rozhodla využít část finančního daru v roce 2021 ve výši 50.000 Kč na krytí mzdových nákladů a krytí provozních nákladů 100.000 Kč využije v roce 2022. Dar je klasifikován jako dar neosvobozený.

  Nezisková organizace účtuje o přijatém finančním daru dne 5.11.2021 na základě bankovního výpisu, a to účetním zápisem:

  • 11.2021 VBÚ 150.000 Kč 221.xx/911.xx; činnost JD

  K 30.11.2021 vytvoří organizace interní doklad na mzdové náklady ve výši 50.000 Kč, které budou financovány z poskytnutého finančního daru.

  • 11.2021 ID 37.369 Kč   521.xx/331.xx; činnost JD

  30.11.2021 ID      12.631 Kč   524.xx/331.xx, činnost JD

  • 11.2021 ID 50.000 Kč   911.xx/648.xx; činnost JD

  Z účetního zápisu je patrné, že jsme využili část finančního daru a zbytek zůstává na účtu 911.xx, kde musíme analytickou část být schopni dobře identifikovat vzhledem k faktu, že se jedná o zůstatek na účtu 911.xx neosvobozený. To znamená, že o zůstatek ve výši 100.000 Kč zvýšíme základ daně v roce 2021 a zdaníme dani z příjmů.

  V roce 2022 zůstatek finančního daru ve výši 100.000 Kč organizace využije opět na provozní náklady v celkové výši zůstatku.

  • 2.2022 ID   100.000 Kč  911.xx/648.xx; činnost JD
  • 2.2022 FAP 100.000 Kč  518.xx/321.xx; činnost JD

  Z účetních zápisů je jasné, že organizace finanční dar částečně využila v roce 2021, plně v roce 2022 a věrně zobrazuje jednotlivé provedené operace. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o dar neosvobozený a zdaněný v předcházejícím účetním období. Náklad i výnos v roce 2022 vyloučíme ze zdaňování.

  Fyzická osoba Josef Dárce daroval neziskové organizaci XYZ finanční dar ve výši 150.000 Kč. Dárce nevyžadoval smlouvu o daru a chtěl zůstat v anonymitě. Finanční prostředky byly připsány na účet obdarovaného 5.11.2021.  Organizace se rozhodla využít finanční dar v roce 2022 na krytí provozních nákladů a využila osvobození finančního daru v roce 2021.

  Nezisková organizace účtuje o přijatém finančním daru dne 5.11.2021 na základě bankovního výpisu, a to účetním zápisem:

  5.11.2021 VBÚ 150.000 Kč   221.xx/911.xx; činnost 123

  O účetním případu víme, že na účtu 911.xx činnost 123 je účtováno o finančním daru, který je osvobozený. Je potřebné vědět, zda tento dar skutečně využijeme celý v roce 2022 a dle toho uzpůsobit i příslušné analytické účty 911.xx, např. přiřadíme analytiku 21, tedy podoba účtu bude 911.21, kdy víme, že analytické označení 21 určuje rok přijetí daru a zároveň finanční dar identifikuje jako osvobozený.

  Pakliže v roce 2022 nevyužijeme celý finanční dar jako zdroj krytí provozních nákladů a máme na fondu 911.21 zůstatek k 31.12.2022, provedeme inventarizaci rozvážného účtu, dle platných účetních předpisů, a v roce 2023 dar využijeme jako zdroj krytí. Jsme schopni věrně identifikovat daný účetní zápis na základě analytického účtu fondu a činnosti.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Neexistuje žádný přímí nástroj, který nám určí, zda dar osvobodit či nikoliv. Jedinou výjimkou jsou dary na pořízení investic a dědictví, které jsou vždy osvobozeným plněním. V ostatních případech je rozhodnutí výhradně na účetní jednotce, která zváží veškerá pozitiva a negativa plynoucí z osvobozeného či neosvobozeného bezúplatného plnění a tím i dopad do daňových povinností v případě platby daně z příjmů.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních