Daně / Neziskové organizace/Dotace IROP a MAS jako zdroje financování přímých a nepřímých nákladů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Dotace IROP a MAS jako zdroje financování přímých a nepřímých nákladů

Dotace IROP a MAS jako zdroje financování přímých a nepřímých nákladů
Jana Pirochtová
12. 01. 2024
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se0
Dotace IROP a MAS jako zdroje financování přímých a nepřímých nákladů

Obsah

  V neziskovém sektoru se můžeme setkat s rozličnými formami finanční podpory neziskové organizace. Kromě provozních dotací MPSV přerozdělovaných prostřednictvím krajů se můžeme sehnat s dotačními programy (výzvami) IROP a MAS. Co tyto dvě zkratky znamenají? Na to se zaměříme v dnešním článku.

  Co je IROP?

  Evropská unie disponuje rozličnými fondy, které slouží k přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím dotačních výzev (žádostí). Jedním z takových fondů je Evropský fond pro regionální rozvoj, známí pod zkratkou EFRR. Jednou z možností, jak čerpat tyto finanční prostředky je Integrovaný regionální operační program, zkráceně IROP. Tyto projekty jsou koncipovány šestiletými intervaly. Aktuální období je stanovené na roky 2021-2027, přičemž projekty mohou dobíhat až do roku 2029.

  Jak jistě můžete z názvu programu tušit IROP je ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, které prostřednictvím řídících pracovníků programu, konkrétně Řídícího organu IROP. Právě Řídící orgán vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné projekt předložit, vydává rozhodnutí o poskytnutí (zamítnutí) dotace, a především tyto dotace proplácí.

  Projekt je nutné předložit Centru pro regionální rozvoj české republiky, které tyto projekty hodnotí a zároveň provádí jejich výběr k následnému schválení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o regionální rozvoj, je patrné, že se Centra nachází v každém krajském městě. Pracovníci Center kromě konzultací projektových žádostí IROP dohlíží i na realizaci podpořených (vybraných) projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

  Jaké oblasti IROP aktuálně podporuje?

  V aktuálním období, tedy mezi 2021-2027 jsou podporovány následující oblasti:

  • eGoverment a kybernetickou bezpečnost;
  • Integrovaný záchranný systém;
  • Zelená infrastruktura měst a obcí;
  • Silnice II. třídy;
  • Vzdělávací infrastruktura;
  • Sociální infrastruktura;
  • Infrastruktura ve zdravotnictví;
  • Kulturní dědictví a cestovní ruch;
  • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD);
  • Čistá a aktivní mobilita.

  IROP – Sociální infrastruktura

  V rámci „Sociální infrastruktury“ je cílem této oblasti zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, podpoře vzniku bytů určených pro sociální bydlení a dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb. Vyčleněné finanční prostředky pro dané období jsou v částce 9 mld. Kč. Jaké aktivity jsou podporované? Jedná se především o:

  • modernizace a budování infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování;
  • sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

  Tyto aktivity mohou mít za cíl například rekonstrukce denních stacionářů s účelem navýšení kapacit, výstavbu sociálních bytů v obci či právě deinstitucionalizace pobytových sociální služeb, která je příspěvkovou organizací obce či kraje. Zároveň je důležité si uvědomit, že hlavní (převažující) cílovou skupinou jsou definováni senioři a zároveň samotný projekt musí být v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování (Plánem sociálního začleňování) nebo komunitním plánem nebo krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Je-li projekt zaměřený na pobytové sociální služby komunitního typu pak musí splňovat Materiálně technické standardy Ministerstva práce a sociálních věcí a současně umožňovat právo na nezávislý život. Pokud je projekt v souladu s regionálním akčním plánem, žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení.

  Co je MAS?

  Místní akční skupina, neboli MAS, pod svým zahrnuje subregionální partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na daném území, pro něž navrhuje a provádí strategii CLLD, což není nic jiného než komunitně vedený místní rozvor. Tato zkratka vychází z anglického Community-led Local Development. Samotný institut MAS je právnickou osobou, založenou na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje v daném regionu – venkovské oblasti. Jedná se tedy o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obce, svazky obcí a instituce veřejné moci), které spolupracují na rozvoji dané oblasti a participují na získávání finančních prostředků z Evropské unie a z národních programů pro konkrétní region. Zároveň jednotlivé místní akční skupiny vytvářejí strategické dokumenty a analyzují vývoj na svém území.

  Je tedy zřejmé, že stěžejním prvkem MAS je právě spolupráce veřejnosti, podnikatelské sféry, neziskové sféry a veřejnou správou. Každá forma spolupráce vyžaduje i svůj řídící orgán tvořený ze zástupců zmíněných skupin, přičemž je MAS tvořen tak, aby nebylo možné dosáhnout nadpoloviční většiny jedním ze zástupců subjektů a zároveň veřejnou správu nesmí reprezentovat více než 50 % členů z důvodu zachování „nepolitičnosti“ místní akční skupiny jakožto právnické osoby.

  Povinností každé MAS je vytvoření tzv. integrované strategie rozvoje území, kterou je třeba následně naplnit a dodržet její program. Tato strategie zahrnuje rozličné spektrum úkolů, může se jednat například o:

  Úkoly MAS:

  • vypracování strategie komunitně vedeného rozvoje neboli SCLLD;
  • implementace SCLLD v regionu MAS prostřednictvím vypisování výzev pro předkládání projektů, jejich hodnocení (dle předem stanovených kritérií), výběry projektů, jejich evidence a monitorování realizace projektů;
  • zajištění administrativních činností spojených s implementací SCLLD v daném regionu v němž MAS působí;
  • aktualizace integrované strategie rozvoje území;
  • podpora aktivního zájmu a iniciace obyvatel ve věci všestranného rozvoje území a s tím spojená podpora všestranného rozvoje venkova, obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu;
  • podpora místních podnikatelských subjektů včetně podpory vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí;
  • pečování o hospodářský rozvoj území;
  • implementace programu LEADER v regionu prostřednictvím zřízení a organizačních struktur, včetně všech organizačních složek MAS, která budou schopna zajistit implementaci programu LEADER v regionu působnosti MAS;
  • vytváření podmínek pro širokou spolupráci rozvoje daného území na principu místních partnerství s využitím metody LEADER.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Principy metody LEADER

  Metoda LEADER vyžaduje přístup tzv. zdola-nahoru (bottom-up), který vychází vychází z předpokladu, že lidé tvořící MAS žijící a pracující v daném území. Tato skutečnost znamená, že znají jeho historii, potřeby a především možnosti dané oblasti. Na základě těchto informací jsou schopni v nejlepší možné míře rozhodnout o dalším vývoji regionu. Tento princip zároveň posiluje místní lidské zdroje a jistou sounáležitost mezi lidmi a regionem.

  Místní akční skupina je tvořena na základě partnerství veřejných a soukromých subjektů, jak již bylo zmíněno, partnerství je základem pro spolupráci obcí (krajem) zřizovaných organizací, které zastupující veřejný sektor, sférou podnikatelskou, sdružením občanů a jednotlivými občany.

  Tato skutečnost vede k podpoře inovativních projektů, které MAS v rámci realizace SCLLD uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zaváděním nových služeb, produktů nebo přístupů. Což je úzce spjato s dalším principem metody LEADER, kterou je víceodvětvové navrhování a provádění strategie, přičemž je využívána součinnost mezi subjekty a projekty napříč odvětvími.

  Tyto činnosti realizovány na základě realizace místní rozvojové strategie MAS, které vznikají právě na venkovně (regionech). Musí být ovšem splněna podmínka zalidněnosti, kdy region musí splňovat počet obyvatel, který je v intervalu od 10.000 do 100.000, přičemž města s počtem obyvatel 25.00 jsou vyloučeny a nemohou tak být součástí MAS

  Závěr

  Neziskový sektor prostřednictvím programů (výzev) IROP a MAS může využít finanční prostředky na krytí rozličných projektů, které zahrnují přímé i nepřímé náklady. V následujícím článku se seznámí s náklady přímými a nepřímí a správným postupem účtování nejběžnějších účetních případů spojených s využíváním finančních prostředků IROP a MAS.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních