Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Jak účetně a daňově odepisovat majetek v roce 2023?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak účetně a daňově odepisovat majetek v roce 2023?

Jak účetně a daňově odepisovat majetek v roce 2023?
Jaroslav Veselka
10. 02. 2023
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se28
Jak účetně a daňově odepisovat majetek v roce 2023?

Obsah

  Zatímco některé daňové a další související novinky pro podnikatele byly schváleny již v průběhu roku 2022, například zdanění nízkoemisních vozidel dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), změny v odpisových skupinách dle Přílohy č. 1 ZDP, sleva na sociálním pojištění pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zvýšení sazeb cestovních náhrad, jiné změny pro rok 2023 byly schváleny a podepsány Prezidentem České republiky až počátkem prosince 2022. Pojďme se podívat na základní aspekty účetního a daňového odepisování majetku se zohledněním novinek v oblasti tzv. mimořádných odpisů u vybraných majetkových složek od zdaňovacího období roku 2023. Účetní předpisy umožňují metodu tzv. komponentního odpisování a využití tzv. zbytkové hodnoty. Jsou tyto metody povolené i z hlediska daně z příjmů pro účely daňového odpisování pro fyzické a právnické osoby? Je možné daňově odpisovat veškeré majetkové složky? Těmito základními souvislostmi se bude zabývat následující článek, který se pokusí stručně tyto oblasti vysvětlit.

  Účetní odpisování

  Účetní odpisování majetku má v souladu s účetními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.)), respektovat věrný a poctivý obraz skutečnosti, tj. metodika účetního odpisování majetkových složek by měla odpovídat předpokládanému reálnému fyzickému opotřebování dlouhodobého hmotného majetku a očekávanému morálnímu zastarávání dlouhodobého nehmotného majetku. Účetní teorie nabízí řadu doporučených metod, ať z hlediska časových (lineární, degresivní, regresivní) nebo výkonových odpisů.

  Důležité je nezapomenout na skutečnost, že v podvojném účetnictví se účtuje pouze o účetních odpisech, nikoliv o odpisech daňových. Účetní odpisy musí být účetní jednotkou zahájeny. Pokud se podnikatelský subjekt rozhodne účetně odepisovat na měsíční bázi, má povinnost definovat ve vnitropodnikové směrnici počátek účetního odpisování – zda bude odepisovat od kalendářního měsíce zařazení majetku do užívání, nebo od kalendářního měsíce následujícího po měsíci zařazení. Nezapomeňme, že účetní odpisování není možné přerušit a dle interní směrnice si účetní jednotka stanoví, zda bude pro účely účetního odpisování zohledňován účetní odpis kalendářního měsíce, v jehož průběhu bude majetková složka vyřazena. Účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Účetní předpisy umožňují využít metodu tzv. komponentního odpisování majetku. Tato metoda přichází v úvahu u majetkové složky, která se skládá z tzv. komponent, které se od sebe navzájem významně odlišují dobou odepisování. Pro každou komponentu se stanoví samostatná metoda účetního odepisování, přičemž ZDP tento způsob odpisování pro daňové účely nepřipouští. Jinými slovy, z účetního hlediska pro daný majetek existuje několik inventárních karet, zatímco z daňového hlediska existuje inventární karta jediná.

  Stejně tak účetní předpisy umožňují v rámci účetního odpisování využití tzv. zbytkové hodnoty. Zbytková hodnota je definována jako rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou při budoucím vyřazení majetku a náklady souvisejícími s tímto očekávaným prodejem. O tuto zbytkovou hodnotu se poníží účetní odpisová základna. ZDP, podobně jako u komponentního odpisování, tuto metodu nepřipouští.

  Daňové odpisování

  V případě daňového odpisování majetkových složek připomeňme, že od roku 2021 (fakultativně již od roku 2020) nezná ZDP kategorii nehmotného majetku. Budeme-li tedy uvažovat pouze majetek pořízený od roku 2021, hovoříme v případě daňového odpisování pouze o hmotném majetku.

  Připomeňme si, že ZDP v § 27 definuje hmotný majetek vyloučený z daňového odpisování. Jedná se například o:

  • movitou kulturní památku a soubory movitých kulturních památek,
  • bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč 80.000,–,
  • hmotný majetek nabytý darováním, plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.

  Ustanovení § 27 však definuje další případy hmotného majetku vyloučeného z daňového odpisování.

  Nezapomeňme, že v případě daňového odpisování je následně nutné nejprve zkoumat, zda příslušná majetková složka podléhá tzv. časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování. Pokud nikoliv, lze teprve poté přistoupit k tzv. ročnímu (rovnoměrnému nebo zrychlenému) daňovému odpisování.

  Jedním z případů tzv. časového (měsíčního) daňového odpisování jsou tzv. mimořádné odpisy, které byly „aktualizovány“ novelou ZDP pro zdaňovací období roku 2023.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Mimořádné odpisy u daně z příjmů

  Pamětníci si pamatují, že tzv. mimořádné odpisy dle § 30a ZDP se nám v zákoně poprvé objevily v letech 2009 a 2010. V tehdejší době se týkaly majetkových složek, které splňovaly předepsané zákonné podmínky, přičemž byly pořízeny v období od 01.01.2009 do 30.06.2010. Později bylo toto ustanovení novelizováno a parametry tohoto paragrafového znění se vztahovaly na majetkové složky pořízené v období od 01.01.2020 do 31.12.2021.

  Novela ZDP definuje, že ustanovení § 30a se bude týkat i majetkových složek pořízených v období od 01.01.2022 do 31.12.2023.

  Dle § 30a ZDP hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 Přílohy č. 1 ZDP pořízený ve vymezeném období může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle Přílohy č. 1 ZDP k tomuto zákonu pořízený ve vymezeném období může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrné do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného dle § 30a ZDP nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až § 30 a § 31 až § 33 ZDP.

  Závěr

  Disponujeme-li majetkovými složkami, které podléhají účetnímu a daňovému odpisování, je nejprve nutné definovat, zda se jedná o tzv. dlouhodobý nehmotný majetek nebo tzv. dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetních předpisů pro potřeby účetního odpisování. Z pohledu ZDP přichází u nově pořízeného majetku od roku 2021 (fakultativně od roku 2020) daňové odpisování v úvahu pouze u tzv. hmotného majetku. Účetní a daňové odpisování se od sebe navzájem v mnohém liší (například dle účetních předpisů je možné využít tzv. komponentní odpisování nebo tzv. zbytkovou hodnotu). U daňových odpisů je nutné si dát pozor zejména na hmotný majetek vyloučený z daňového odpisování. Podléhá-li hmotný majetek daňovým odpisům, přednost mají tzv. měsíční (časové) daňové odpisy. Pokud příslušná majetková složka nepodléhá tomuto typu daňového odpisování, je možné přistoupit k uplatnění tzv. ročních (rovnoměrných nebo zrychlených) daňových odpisů. V novele ZDP se nachází prodloužení použití tzv. mimořádných odpisů dle § 30a ZDP i pro majetkové složky, které splňují zákonné podmínky, jsou-li pořízeny v období od 01.01.2022 do 31.12.2023.

  Zdroje:

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních