Daně/Nepeněžní odměna obchodnímu partnerovi z daňového pohledu
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Nepeněžní odměna obchodnímu partnerovi z daňového pohledu

Nepeněžní odměna obchodnímu partnerovi z daňového pohledu
Seyfor, a. s.
29. 06. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se1
Nepeněžní odměna obchodnímu partnerovi z daňového pohledu

Obsah

  V praxi se často setkáváme s tím, že své nejlepší obchodní partnery za jejich výkony např. prodané výrobky, služby či provedené obchody odměňujeme. Ne vždy se jedná o odměnu peněžní. V některých případech se může jednat např. o odměnu ve formě luxusní dovolené či poskytnutí luxusních zboží. V tomto článku vás seznámíme s několika možnostmi, jak může být na takové plnění nahlíženo a jaké jsou daňové dopady pro příjemce, tak pro poskytovatele těchto plnění.

  Jak už jsme v úvodu zmínili, tak se v praxi setkáváme s odměňováním obchodních partnerů, tj. nikoliv zaměstnanců společnosti, ale externích pracovníků, kteří pro společnost pracují za sjednanou odměnu. Obchodní partner je např. odměněn v případě splnění daného obratu či za množství uzavření obchodů, prodejů. Odměna může být peněžní, ale i nepeněžení. Nepeněžní odměnu v tomto případě může být cokoliv. Nejčastěji se setkáváme s luxusní dovolenou, autem, šperky a další.

  Níže naleznete několik scénářů, které se v praxi objevují nejčastěji.

  1. Soutěž pro obchodní partnery

  V některých případech společnosti vyhlašují tzv. „soutěže“ pro nejlepší obchodní partnery. Jedná se o jeden z nástrojů, jak motivovat obchodní partnery k lepším výkonům, které přináší společnosti také vyšší zisky. Může se jednat např. o soutěž, kdy obchodní partner s nejlepším výsledkem obdrží od společnosti automobil, luxusní hodinky či dovolenou.

  V případě, že by se jednalo o soutěž (marketingovou či spotřebitelskou loterii), ze které plynou určité výhry, musí být společností splňovány podmínky zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky, za jakých je nutné soutěž oznamovat a jaká pravidla mají být dodržována.

  Příjmy ze soutěží a výher dle zákonu o daních z příjmu

  Příjmy ze soutěží a výher jsou považovány za ostatní příjmy. V mnoha případech jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pak konkrétně v § 10 odst. 1 písm. ch) uvádí v jakých případech jsou příjmy ze soutěží osvobozeny na straně příjemce. Pokud se nejedná o osvobozený příjem, pak by měla být daň sražena a odvedena plátcem, tedy subjektem, který soutěž pořádá a výhru vyplácí.

  2. Odměna pro obchodního partnera

  Další možnou variantou je odměna obchodního partnera tzv. nepeněžní forma motivačního nástroje, kdy jsou například obchodní partneři odměněny možností zúčastnit se motivačního zájezdu.

  Daňová uznatelnost odměn pro obchodního partnera

  Můžeme uvažovat, že obchodní partner obdrží od společnosti pobyt v luxusním resortu na Maledivách, jehož hodnota přesahuje 120 000 Kč. Obchodní partner je odměněn na základě předem stanovených kritérií např. množství uzavřených obchodů, prodejů či jiné obchodní výsledky.

  V rámci této varianty by vynaložené náklady související s odměnou obchodního partnera mohly být považovány za daňově uznatelné náklady na straně společnosti. Nicméně společnost by měla být schopna prokázat, že obchodní partner splnil předem stanovená kritéria, která byla společností stanovena a zároveň, že tento motivační nástroj vedl skutečně k zvýšení zdanitelných výnosů. Je tedy nutné zhodnotit průkaznost a pevnost důkazních prostředků ve vztahu k unesení důkazního břemene při případné kontrole ze strany správce daně.

  Z pohledu příjemce, tj. fyzické osoby, která je příjemcem nepeněžního plnění, by se mělo jednat o příjem zdanitelný, a to v částce vyjádřené v Kč, kterou je oceněn zmiňovaný pobyt.

  3. Dar obchodnímu partnerovi

  Další možnou variantou může být dar obchodnímu partnerovi. V takovém případě společnost obchodního partnera obdaruje.

  Dar obchodnímu partnerovi je daňově neuznatelný náklad

  Dar v tomto případě představuje daňově neuznatelný náklad, a to v souladu s § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Zároveň není možné o takto poskytnutý dar snížit základ daně dle § 20 odst. 8 ZDP.

  Z pohledu příjemce, tj. fyzické osoby, která je příjemcem nepeněžního plnění, by se mělo jednat o příjem zdanitelný, a to v částce vyjádřené v Kč, kterou je oceněno nepeněžní plnění.

  Dále jsme se zabývali scénáři, se kterými se můžete také v praxi setkat.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  4. Školení pro obchodní partnery

  Je zcela běžné, že společnosti pro své obchodní partnery pořádají školení, konference. Může se jednat i o školení či konference v rámci týdenních pobytů v různých destinacích.

  Školení pro obchodní partnery dle zákonu o daní z příjmů

  Pokud tato školení společnosti motivuje obchodní partnery ke zvyšování prodeje či tržeb. A školení navíc napomáhá k vytvoření lepších podmínek pro splnění uvedeného cíle, pak v tomto směru zákona o dani z příjmů, konkrétně ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP uvádí, že za daňově neuznatelné náklady jsou považovány náklady na reprezentaci, kterými jsou myšleny hlavně výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.

  Ostatní náklady je zároveň nutné posuzovat optikou § 24 odst. 1 ZDP, tedy zda se jedná o náklady, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. I v tomto případě je nutné disponovat dostatečnými důkazními prostředky, které prokazují splnění podmínek uvedených § 24 odst. 1 ZDP. Jedná se např. o důkazní prostředky, které prokazují, že šlo skutečně o školení s náplní pro dosahování lepších obchodních výsledků, navýšení obchodů a jiné. Může se jednat o uchování prezentací, faktur za prezentující, pokud jsou prováděna externě.

  Příkladem může být společnost prodávající lodě a luxusní jachty, která každý rok bere své obchodní partnery na týdenní školení do Chorvatska. Součástí školení je předvádění a zkouška nových lodí a jachet.

  V tomto případě však nevzniká z pohledu příjemce zdanitelný příjem.

  5. Plnění vyplývající ze smlouvy

  Dále nastávají situace, kdy má společnost uzavřenou s obchodním partnerem smlouvu o spolupráci, ve které je sjednáno, že obchodnímu partnerovi budou hrazeny skutečné doložené výdaje spojené s pracovními cestami spojenými se získáváním zákazníků pro společnost.

  Daňové náklady vyplývající ze smlouvy o spolupráci

  V případě, že společnost uhradí obchodnímu partnerovi např. letenky v souvislosti s pracovní cestou (opět by mělo být doložitelné), pak se z pohledu společnosti bude jednat o daňově uznatelný náklad. Jedná se totiž o povinnost plynoucí ze vzájemného ujednání mezi dvěma smluvními stranami.

  Ani v tomto případě nevzniká z pohledu příjemce zdanitelný příjem.

  Jelikož se v případě motivačních programů pro obchodní partnery může jednat o významné částky, doporučujeme nastavování motivačních programů řešit vždy s předstihem, tak aby bylo možné podchytit veškeré daňové konsekvence a zároveň optimálně tyto motivační programy nastavit.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.