Daně / Daň z přidané hodnoty/Od 1.1.2023 se zvyšuje hranice pro vznik plátcovství DPH na 2 miliony. Co všechno to pro nás znamená?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Od 1.1.2023 se zvyšuje hranice pro vznik plátcovství DPH na 2 miliony. Co všechno to pro nás znamená?

Od 1.1.2023 se zvyšuje hranice pro vznik plátcovství DPH na 2 miliony. Co všechno to pro nás znamená?
Jana Marešová
27. 01. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se4
Od 1.1.2023 se zvyšuje hranice pro vznik plátcovství DPH na 2 miliony. Co všechno to pro nás znamená?

Obsah

  Podle ZDPH se osoba povinná k dani stane plátcem DPH v ČR tzv. ze zákona, pokud přesáhne limit obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato hranice se novelou zákona o DPH zvýšila na 2 mil. Kč. V tomto článku se zaměříme na dopady přechodu na novou úpravu a zejména pak na osoby povinné k dani, jejichž obrat se pohybuje mezi 1 a 2 mil. Kč.

  Celá novelizace nabývá účinnosti od 1. 1. 2023, pouze vybraná přechodná ustanovení ke změnám v DPH (čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10) nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (3.12.2022). Jde právě i o ta přechodná ustanovení, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona.

  Plátcem z důvodu překročení obratu

  Novelizace se zabývá zejména ustanovením §6 zákona o DPH, podle kterého se plátcem daně stane osoba povinná k dani,

  • se sídlem v tuzemsku,
  • jejíž obrat přesáhne 1 mil. Kč (2 mil. Kč od roku 2023),
  • za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

  Okamžik vzniku plátcovství a vliv přechodu na limit 2 mil. Kč

  Osoba povinná k dani, která překročí obrat, se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci překročení tohoto obratu . Tato osoba musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat.

  Obrat mezi 1 a 2 mil. Kč před 1. 12. 2022

  Pokud osoba povinná k dani překročí doposud platnou hranici 1 mil. Kč před 1. 12. 2022, ale nepřesáhne 2 mil. Kč, nemá povinnost podat přihlášku k registraci a nestane se plátcem DPH od 1. 1. 2023 podle přechodných ustanovení návrhu novelizace (čl. II bod 2). Počítá se obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících prosinci 2022, nebo za období během časového rámce 1. 12. 2021 až 30. 11. 2022, kdy byla osoba povinná k dani ve smyslu § 5 ZDPH.

  Příklad:

  Nově vzniklá firma ABC s.r.o.se sídlem v ČR poskytuje své služby odběratelům v ČR. Přehled přijatých plateb před uskutečněním plnění a úplat za uskutečněná plnění (zahrnují případnou zálohu) vypadá následovně. Do obratu se započítávají úplaty ke dni uskutečnění plnění, zálohy placené předem ani pozdě uhrazené platby se neberou v úvahu.

  měsíc zálohy – platby před uskutečněním úplata za uskutečněná plnění
  6/2022 100 000 Kč 100 000 Kč
  7/2022   100 000 Kč
  8/2022 100 000 Kč 200 000 Kč
  9/2022   200 000 Kč
  10/2022 200 000 Kč 300 000 Kč
  11/2022   300 000 Kč

  Firma ABC s.r.o. obrat pro povinnou registraci společnosti překročila v listopadu 2022, podle ZDPH ve znění novelizace však nemá povinnost podat přihlášku k registraci do 15. 12. 2022 a plátcem daně se od 1. 1. 2023 nestane.

  Potvrzení úmyslu stát se plátcem

  Lze však předpokládat, že řada subjektů naopak má zájem se plátcem DPH stát. V tomto případě na ně přechodné ustanovení návrhu novelizace (čl. II bod 3) pamatuje, vyžaduje však další úkony.

  Osoba povinná k dani, která před 1. 12. 2022 překročila hranici 1 mil. Kč (nikoliv však 2 mil. Kč) pro vznik plátcovství a chce se stát plátcem DPH, musí splnit tyto podmínky:

  • podá přihlášku k registraci plátcem DPH před nabytím účinnosti čl. II bodu 3 návrhu, tj. nejpozději v den vydání schválené novely ve Sbírce zákonů (ustanovení je účinné ode dne následujícího),
  • úmysl stát se plátcem DPH potvrdí sdělením správci daně do 15. 12. 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti čl. II bodu 3 návrhu podle toho, který den nastane později. Formu tohoto sdělení návrh novelizace neupravuje, postačí stručné sdělení podané datovou schránkou správci daně

  Informace dle Finanční správy:

  Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy, a to do dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, stanou se plátci, pouze pokud svůj záměr stát se plátcem potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. 12. 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022), nebo do 16. 1. 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Pro toto potvrzení záměru není zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem.

  Pokud záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou; správce daně v dané věci rozhodne o zastavení řízení.

  Ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení (od 3. 12. 2022) již nevzniká osobám s obratem přesahujícím 1 000 000 Kč, ale nepřesahujícím 2 000 000 Kč, a to za výše vymezené období, povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu. Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, plátcem se z důvodu překročení obratu nestanou.

  Obrat mezi 1 a 2 mil. Kč před 1. 1. 2023

  Samostatné přechodné ustanovení čl. II bod 4 návrhu řeší situaci osob, které překročí obrat pro plátcovství do konce roku 2022. Pokud osoba povinná k dani překročí doposud platnou hranici 1 mil. Kč před 1. 1. 2023, ale nepřesáhne 2 mil. Kč, nemá povinnost podat přihlášku k registraci a nestane se plátcem DPH od 1. 2. 2023. Počítá se obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících lednu 2023, nebo za období během časového rámce 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022, kdy byla osoba povinná k dani ve smyslu § 5 ZDPH.

  Příklad:

  Nově vzniklá firma se sídlem v ČR poskytuje své služby odběratelům v ČR. Přehled přijatých úplat za uskutečněná plnění (zahrnují případnou zálohu) vypadá následovně:

  měsíc úplata za uskutečněná plnění
  6/2022 100 000 Kč
  7/2022 100 000 Kč
  8/2022 100 000 Kč
  9/2022 200 000 Kč
  10/2022 200 000 Kč
  11/2022 200 000 Kč
  12/2022 200 000 Kč

  Firma obrat pro povinnou registraci společnosti překročila v prosinci 2022, podle ZDPH ve znění novelizace však nemá povinnost podat přihlášku k registraci do 15. 1. 2023 a plátcem daně se od 1. 2. 2023 nestane.

  Zrušení registrace u plátců s obratem pod 2 mil. Kč

  Již registrovaní plátci DPH, kteří mají sídlo v ČR mohou v návaznosti na posun hranice pro vznik plátcovství naopak požádat o zrušení registrace. Podmínkou je, že mají obrat nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení (tj. vyhlášením schválené novely ve Sbírce zákonů v prosinci 2022 za období 12/2021 až 11/2022).

  Finanční správa nás upozorňuje, že plátci, kteří uvažují o zrušení plátcovství DPH za účelem vstupu do paušálního režimu pro rok 2023 pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob musí podat žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy do 5 kalendářních dnů, tedy do 8.12.2022. V případě, že to plátci s obratem 1-2 mil. Kč nestihnou, nemohou využít pro rok 2023 paušální režim. Nicméně i tito plátci mohou požádat o zrušení registrace k DPH později, podle standardních ustanovení zákona o DPH.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Ostatní případy zrušení registrace

  Při nabytí souboru majetku od plátce se nabyvatel, který je osobou povinnou k dani, stává plátcem daně. Takovými transakcemi jsou zejména:

  • nabytí obchodního závodu (§ 6b odst. 1 písm. b) ZDPH),
  • převod jmění zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, která byla plátcem, na osobu povinnou k dani v rámci přeměny ( 6b odst. 2 ZDPH).

  O zrušení registrace může tento plátce podle současného znění § 106b odst. 3 ZDPH požádat, pokud jsou zároveň splněny tyto dvě podmínky:

  • uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a
  • obrat nepřesáhl za období 3 bezprostředně předcházejících měsíců 250 000 Kč.

  Za stejných podmínek lze podle dosavadního znění § 106b odst. 3 ZDPH požádat o zrušení registrace u plátce, který pokračuje v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. I v tomto případě zákon počítá s daňovou kontinuitou a pokračovatel se stává plátcem DPH podle § 6e ZDPH. Žádost o zrušení registrace pak může dát po 3 měsících, pokud během nich dosáhl obratu maximálně 250 000 Kč.

  Zánik plátcovství

  Plátce v případě včasné žádosti o zrušení registrace přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, nejdříve však dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dnem oznámení rozhodnutí je buď den doručení, nebo den, kdy bylo rozhodnutí oznámeno jiným způsobem a tato skutečnost je prokazatelná, např. uvedena v protokolu (§ 101 DŘ).

  Závěr

  Novelou zákona o DPH se zvyšuje hranice pro vznik plátcovství DPH na 2 mil. Kč. Stávající plátci DPH, kteří tuto hranici nenaplní mohou požádat o zrušení registrace. Plátci s obratem mezi 1–2 mil. Kč nemají povinnost podat přihlášku k registraci, mohou provést dobrovolnou registraci.

   

  Zdroje: Finanční správa

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních